ဆက္စပ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအရ ...

ေမြးေန႔အမွတ္တရ ကုသိုလ္ယူေဟာေျပာခဲ့ေသာ ဇာတာမ်ားထဲမွ ကာယကံရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာဖြယ္ဇာတာမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြ ၂၀ ခန္႔ကိုေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ ပထမဦးစြာ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားကို ေမးခြန္းအျပင္ အျခားအက်ိဳးရွိဖြယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွ ေမးျမန္းသူမ်ားကိုမူ လိုရင္းမွ်သာ ေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ စာေမးပြဲတြင္းျဖစ္လို႔ေနျပန္ပါသည္။

ေအာက္ပါဇာတာအတြက္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္အတိုင္း တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္အသံုးျပဳထားေသာ MOTAA သင္တန္းမွ အယူအဆမ်ားကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ထည့္သြင္းထပ္ေဆာင္းေ၀ဖန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္စပ္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအရ လဂ္ရာသီ အင္သာ အေရးၾကီးပံုကို အထူးျပဳတင္ျပသြားပါမည္။

ဇာတာရွင္ထံမွ အေၾကာင္းျပန္စာကိုလည္း သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္္ျဖင့္ ေအာက္တြင္ပူးတြဲေဖၚျပထားပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေဟာေျပာထားသည္မ်ားကို ထိုဇာတာရွင္မွ ရက္စြဲႏွင့္တကြ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပထားပါသည္။

နမူနာဇာတာ


အထက္ပါဇယားကြက္ ဇာတာမ်ိဳးကို ဤဘေလာ့မွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ထားေသာ ပရိုဂရမ္ငယ္ျဖင့္ တြက္ယူႏိုင္ပါသည္။ တသီးတျခားစီတြက္ယူထုတ္ယူရေသာ လဂ္အေဟာ လဂ္စီးန၀င္း လက္စီးနကၡတ္၊ စန္းရပ္(ဇမန)ရာသီအေဟာ၊ စန္းယွဥ္နကၡတ္၊ စန္းစီးနကၡတ္ စသည့္ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးတြင္ မူတည္ေဟာေျပာမႈမ်ိဳးကို အသံုးမျပဳလိုပါသျဖင့္ ျခံဳယူအေျဖထုတ္ရန္သာ ၾကိဳးစားတင္ျပသြားပါမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဥစၥဗလ၊ ဒႆ၀ဂၢ၊ အဌ၀ဂၢမ်ားကို မသံုးသနည္းဟူမူ

ေဗဒင္က်မ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္အတိုင္း ဥစၥဗလ၊ ဒႆ၀ဂၢ၊ အဌ၀ဂၢမ်ားႏွင့္တကြ သုဒၵျဂဟကိုပါ တြက္ခ်က္ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိုအားမ်ားကို အသံုးမျပဳသင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။

(၁) ဥစၥဗလသည္ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး၏ မူလဥစ္အံသာမွ တည္ရာကို မူတည္တြက္သျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္မွ်ေျပာင္းလဲမည္ကို ဂရုျပဳရန္လိုလာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တနဂၤေႏြေနမင္းသည္ တစ္ရက္အတြင္း ၁ အင္သာ(ဒီဂရီ) သာအေရြ႕ရွိသျဖင့္ ထိုေန႔ေမြးသူမ်ားအျပင္ ထိုသီတင္းပတ္အတြင္း ေမြးသူမ်ားသည္ပါ ဥစၥဗလ % သိသာကြဲျပားမည္မဟုတ္ေပ။ အျမန္ဆံုးသြားေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ပင္ ၂ ရက္ခြဲအခ်ိန္အတြင္း ၃၀ ဒီဂရီသာသြားေလသည္။ ထိုႏွစ္ရက္ခြဲအတြင္းေမြးသူမ်ား၏ တနလၤာဥစၥဗလသည္ ၃၀ ဒီဂရီသာ အမ်ားဆံုးကြာမည္။ ကြာေ၀းႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာမွာ ၁၈၀ ဒီဂရီျဖစ္သျဖင့္ ၃၀ ဒီဂရီသည္ မ်ားစြာျခားနားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးမည္မဟုတ္ေပ။ အျခားအသြားေႏွးေသာ စေန ၾကာသာပေတးတို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ ဆိုဖြယ္မရွိေပ။

(၂) ဒသာ၀ဂၢသည္ ဥစၥဗလႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္ခံဖြယ္ရွိသည္။ ရာသီကို စိတ္ပိုင္းမႈအရ န၀င္းစက္သည္ ၃.၃၃၃၃ အင္သာ (ဒီဂရီ) အတြင္းတည္သည္။ န၀င္းစက္တြင္လည္း တနဂၤေႏြ၏န၀င္းသည္ သံုးရက္မွ်ကာလအတြင္း မေျပာင္းလဲဘဲတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာလိုသူအေနျဖင့္ ေမြးခ်ိန္ေလးမ်ားေျပာင္းလဲကာ % မ်ားေျပာင္းလဲမႈကို စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးသည္။

(၃) အဌ၀ဂၢသည္ လဂ္မွအစ ၿဂိဳဟ္အားလံုး၏ ရပ္ရာရာသီကိုသံုးသျဖင့္ (အတန္႔အရယူဆသျဖင့္ ဘာ၀စက္ကိုလည္း သံုးသင့္သည္ထင္ပါသည္။) ရာသီစက္ ဘာ၀စက္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လဂ္၏ေျပာင္းလဲပံုလည္း အေရးပါသျဖင့္ ၂ နာရီမွ်ေသာ ကာလအတြင္းေမြးသူမ်ား တူညီၾကမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အဆိုပါအားမ်ားကို ကာလအတန္ၾကာ ဘ၀င္မက်ျဖစ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။

အထက္ပါဇာတာတြင္လည္း ၃၀ % ေက်ာ္မွ်ေသာ တနဂၤေႏြအား တနလၤာအားတို႔သည္ ဇာတာရွင္၏ အစြမ္းအစ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ကို ေဖၚျပသည္ဟု ယူဆရမည္ဆိုပါက တက္တက္စင္ပင္လြဲမွားသြားႏိုင္ပါသည္။ မိခင္ ဖခင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အက်ိဳးေပးဟု ယူဆႏိုင္ မယူဆႏိုင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀အခန္းက႑အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ထိုအားမွ်ျဖင့္ အဓိပၸါယ္မေဖၚႏိုင္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

MOTAA စနစ္မွ ၿဂိဳဟ္အားမ်ား


အထက္ပါဇယားမွာ MOTAA အသင္းပထမဆင့္မွာ အသံုးခ်ဇယားျဖစ္ၿပီး၊ C# ျဖင့္ MOTAA မူအတိုင္း  ေရးသားတြက္ခ်က္ထားပါသည္။
၄င္းတြင္ ရာသီတြင္းမွ အေရးပါေသာ ဥစ္နိစ္မ်ားမွသည္ မိတ္ရန္တိုင္ အားမ်ားအျပင္ ေနေလာင္မႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း လဂ္အရျဖစ္တည္ေသာ အားတို႔ကိုလည္းေကာင္း မိမိသခင္ျဖစ္ရာ မိမိရပ္ရာအိမ္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း မိမိသခင္၏ အားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေထာင့္ေစ့ေအာင္ အခ်ိဳးခ်ကာ ဆရာႏ်ဴမာန္ျပဳစု ဖန္တီးထားေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဇယားမွ ျပဆိုပံုအရ ထိုဇာတာရွင္သည္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားတို႔မွသည္ အစြမ္းအစမ်ား ေကာင္းမြန္လွေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျပဆိုေနပါေတာ့သည္။

အတန္႔အလယ္မ်ားသို႔ မည္သူတို႔ အားသက္ေရာက္သနည္းဟူမူ


အထက္ပါဇယားအရ အတန္႔အလယ္မွတ္မ်ားဆီသို႔ ပူးယွဥ္ေသာ ျမင္ေသာ ၿဂိဳဟ္အားမ်ားကို ျပဆိုေလသည္။

ဇာတာရွင္တြင္ ၾကီးမားေသာ အားမွာ ၉ တန္႔ႏွင့္ ၃ တန္႔တြင္ျပဆိုသည္။ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားမႈႏွင့္ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀န္းကိုျပဆိုေနသည္။
ထိုဇယားေလးသည္ ေတြးလွ်င္ေတြးသေလာက္ ထုတ္ယူေတြးေတာႏိုင္ပါေသးသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၃၉% ရရွိေသာ ၉ တန္႔သည္ ၁ ေႏြမွ ၉၉% ၄ ဟူးမွ ၆၆% ၅ ေတးမွ ၅၅% စေနမွ ၇၃% တို႔ အားသက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမႈ၊ သတင္းပညာ ဗီဇအစြမ္း၊ ပညာစြမ္း၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္ကိုးျမႈပ္ႏွံေစာင့္စည္းႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ဟူ၍လည္း ယူဆႏိုင္ပါေသးသည္။ ( ေငြေၾကးဓန ေသာၾကာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လင္ေယာက်ာ္းသဘာ၀ အဂၤါစသည္တို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ က႑မ်ား ကြဲျပားအဓိပၸါယ္ေဖၚေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။)

လဂ္အင္သာသာ ေျပာင္းသြားပါက

အကယ္၍သာ ေမြးခ်ိန္ မိနစ္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားသြားပါမူမည္သူ႔ျဖစ္မည္နည္း။ မူလက ၁၀၀ %  လဂ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဆိုပါစို႔။ လဂ္သည္ ၅ အင္သာ (ဒီဂရီ) ေ၀းသြားပါက ၆၀ % သို႔ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပိုေ၀းပါက 60% ေအာက္က်ကာ အက်ိဳးေပး အလြန္နည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ လဂ္ သည္ ၃၀ အင္သာသို႔ ၂ နာရီ (၁၂၀ မိနစ္) သြားသျဖင့္ ၅ အင္သာအတြက္ ၂၀ မိနစ္မွ် ၾကာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးခ်ိန္ ၂၀ မိနစ္ေက်ာ္ ကြာျခားလိုက္ပါက တက္တက္စင္ပင္ လြဲမွားကာ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေမြးခ်ိန္တိက်မႈအေရးပါလွသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ေမြးခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈ ဒဏ္ကို အခံစားရဆံုးမွာ လဂ္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။

မူလဇာတာတြင္မက ဒသာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာဇာမ်ားသည္လည္းေကာင္း လဂ္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေပ။

ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း (ပူးယွဥ္) ဆက္ႏြယ္မႈအား


အထက္ပါဇယားသည္ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးမွ တစ္လံုးသို႔ ဆက္ႏြယ္မႈကို ျပဆိုေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ေသာ ယုဂ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းကိုပင္ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္သည္ မည္သည့္အိမ္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းလိုက္ပါက အတန္႔အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေသာ ယုဂ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး တို႔ ျပန္လွန္ဆက္သြယ္ကာ 62% အားရွိကာ မိတ္ရန္မမူေသာ သူရိယဗုဒၶယုဂ္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ဥာဏ္ပညာေျပာင္ေျမာက္မႈ၊ ပညာေရးေကာင္းမြန္မႈ ေက်ာ္ေဇာမႈတို႔ရႏိုင္ေလသည္။

စေနမွ တနဂၤေႏြသို႔ ရန္အျဖစ္ျမင္ေသာ 70% သည္ အလုပ္ပင္ပမ္းစြာလုပ္ရတတ္ေသာ သူရိယာေသာရီယုဂ္ကိုျဖစ္ေစသည္။ ရန္သေဘာလည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသည္အထိနာသည္။ ၈ ဟုမွလည္း ၁ တနဂၤေႏြသို႔  ရန္ျပဳေသာ 61% သည္ ဇာတာရွင္၏ အၾကီးအကဲအဖႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတို႔ကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးမွ စေနသို႔ဆက္သြယ္ေသာ ၉၉% ရွိ အားသည္ ဗုဓာေသာရယုဂ္သည္ လက္ရွိအေျခအေနတစ္ခုမွ ေတာ္လွန္တြန္းထြက္လိုေသာ၊ ဆန္းက်ယ္ေသာဥာဏ္ပညာရွိေသာ စရိုက္တို႔ကို ေဖၚျပေနသည္။ စာေပကေလာင္အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေရးသားျခင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္မည္။

ဒသာကာလမ်ားကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္း

12.4.1974 မွ 12.4.1981 ကာလမ်ားဟာ (နိစ္အိမ္ ဥစ္န၀င္း ၆တန္႔သခင္ ၁၁တန္႔အိမ္ရွင္ ၂တန္႔ရပ္ အဂၤါ၏ ဒသာကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္)
-ဇာတာရွင္၏ စြန္႔စားမႈ သတၱိေမြးမႈ ရဲရင့္မႈတို႔သည္ (နိစ္အိမ္ရပ္ အဂၤါေၾကာင့္) အျပင္ပမ္းအားျဖင့္ ခ်ိဳးႏွိမ္ခံရျခင္း၊ မေတာက္ပႏိုင္ျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။
-(အတြင္း အဇၥ်တၱကို ေဖၚျပေသာ န၀င္းတြင္ ဥစ္မူသျဖင့္) အတြင္းစိတ္၀ယ္ ခိုင္ၾကည္ျမဲျမံေတာက္ပေသာ အေတြးစိတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲရင့္မႈတို႔သည္ အံဖြယ္ထြန္းေတာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  
-(ရန္သေဘာသဘာ၀ ၆ တန္႔သခင္ ဒသာျဖစ္သျဖင့္) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိအေပၚရန္လိုသူ အယွဥ္အၿပိဳင္အတိုက္အခိုက္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခြၽန္ကာ ပင္ပမ္းရမည္။ (၀င္ေငြႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပေသာ ၁၁ တန္႔အိမ္ရွင္ ဒသာလည္းျဖစ္သျဖင့္) ရြယ္တူတန္းတူမ်ားထဲမွ မိမိအေပၚနားလည္ေပးသူ ကူညီသူမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ အတိုက္အခိုက္က ပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။
- (၃ဂၤါကို အျခား အားေကာင္းေသာ အျမင္အယွဥ္ မရွိသျဖင့္ ) အႏၱရဒသာမ်ားမွာ သီးျခားအက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြားမည္။
-အဂၤါမွ ကိတ္သို႔ 69% အားသက္ေရာက္သျဖင့္ (၉ကိတ္ၿဂိဳဟ္သည္ အခက္အခဲမွ ေျဖရွင္းရျခင္း၊ စတင္တည္ေဆာက္ရျခင္း စသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားပါ၀င္သျဖင့္) ဇာတာရွင္အတြက္ အေရးပါေသာ စိတ္ညစ္ဖြယ္ကိစၥမ်ားမွာ ရုန္းထြက္ရမည္ကို ျပဆိုပါသည္။
-၂ ၅ ၈ ၉ အတန္႔အလယ္မွတ္မ်ားကို 18 % အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနသျဖင့္ ေငြေၾကးဥစၥာ၊ ပညာေရး၊ ကာမ၊ ဂုဏ္သိကၡာ မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ပတ္သတ္မည့္ကာလျဖစ္သည္။

12.4.1981 မွ 7.4.1999 အတြင္းတြင္ ( တနဂၤေႏြအား ၆၁ % ျဖင့္ရန္ျပဳေသာ၊ ဗုဒၶဟူးအား ၁၆ % သက္ေရာက္ေသာ၊ ေသာၾကာအား ၁၉ % မိတ္ျပဳေသာ၊ စေနမွ ၂၀ % သက္ေရာက္ေသာ) ရာဟုၿဂိဳဟ္ ဒသာစားသည္။ ရာဟု ပင္ကိုယ္သေဘာသည္ မေမွ်ာ္လင့္သည္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။
-ဇာတာရွင္၏ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားျခင္း ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖၚညႊန္းသည့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို ရာဟုက ဖ်က္စီးလွ်က္ရွိသည္။
-ဇာတာရွင္၏ ထက္ျမက္မႈ talent ကို ညႊန္းဆိုေသာ ဗုဒၶဟူးကို ရာဟုဒသာရွင္ ျမင္သျဖင့္ ဇာတာရွင္၏ အစြမ္းအစအရည္အခ်င္းမ်ား ထုတ္ေဖၚျပႏိုင္ရာ ကာလျဖစ္သည္။
-အခ်စ္ေမတၱာ ကာမကို ညႊန္းဆိုေသာ ေသာၾကာကို ၁၉ % အားျပဳေသာေၾကာင့္ အခ်စ္ေမတၱာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္။
-စေနမွ ရာဟုသို႔ ၂၀ % အားျပဳသည္က ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မကင္း ပူပမ္ရမည့္ အေနအထားကို ျပဆိုပါသည္။
-၃ ၅ ၇ ၁၁ တန္႔အလယ္မွတ္မ်ားကို 57% ဆက္သြယ္သျဖင့္ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနမည့္ကာလျဖစ္သည္။
အႏၱရဒသာ အေသးစိတ္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းျပပါမည္။


12.4.1999 မွ 2.4.2015 အတြင္းတြင္ (ဥစ္ရာသီ မိတ္န၀င္း လဂ္ႏွင့္ ၅၅% ကိတ္မွ ၁၁ % စေနသို႔ ၉၄% ကိတ္သို႔ ၁၁ % သက္ေရာက္ေသာ) ၾကာသာပေတး၏ ဒသာျဖစ္သည္။
ၾကာသာပေတး၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀သည္ ပညာေရး၊ ပညာသင္ လူငယ္၊ ဆရာသမား သင္ၾကားမႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။
-ဥစ္ရာသီ မိတ္န၀င္းစီးသည့္ ၿဂိဳဟ္အားေလွ်ာ္စြာ အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအျမင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကို ျပဆိုေနသည္။
-ရန္အျမင္သက္ေရာက္ေသာ သေဘာတို႔မရွိသျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။
-ထို႔ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္မွာ ၾကာသာပေတးမွ စေနသို႔ ၉၄ % သက္ေရာက္ေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအေပၚတြင္ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ျခင္းပါ ထပ္ေပါင္းထားသျဖင့္ အေတြးအျမင္မ်ား ရွင္းလင္းလာျခင္း ၾကည္လင္လာျခင္း စသည့္အက်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္။
-၁ ၅ ၇ ၉ အတန္႔အလည္မွတ္မ်ားကို ၅၅ % အားျပဳလွ်က္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၊ ပညာေရး(သားသမီး)၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဂုဏ္သိကၡာ မ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနသည္။
18.11.2012 မွ  2.4.2015 ၾကားတြင္ ဒသာႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ရာဟု အႏၱရစားေလသည္။ လက္ရွိအေျခအေန အေတြးမ်ားမွ မဆက္စပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ျပဆိုေနသည္။

12.4.2015 မွ 2.4.2034 တြင္ ( ရာသီစက္တြင္ အင္အားအလယ္အလတ္တည္ကာ၊ တနဂၤေႏြအား ရန္ အျဖစ္ ၇၀ % တနလၤာအား ရန္အျဖစ္ ၁၃% ဗုဒၶဟူးအား မိတ္အျဖစ္ ၉၉%၊ ရာဟုအား 20% အားျပဳေသာ ၊ တနဂၤေႏြမွ ၇၀% ရန္ျပဳေသာ၊  ဗုဒၶဟူးမွ ၉၉ % ၾကာသာပေတးမွ ၉၄ % အားျပဳေသာ) စေန၏ ဒသာျဖစ္သည္။ ၈တန္႔ ၉ တန္႔ အိမ္ရွင္ႏွင့္ သခင္ ျဖစ္ကာ ၁၀ တန္႔ရပ္သည္။ ၃ ၆ ၉ ၁၁ တန္႔တို႔၏ ဘာ၀အလယ္မွတ္မ်ားသို႔ 73 % အားျပဳလွ်က္ရွိသည္။ စေန၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀သည္ သည္းခံျခင္း၊ ျမဲျမံျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပင္ပမ္းျခင္းကို ျပဆိုသည္။
-( တနဂၤေႏြအား ရန္ အျဖစ္ ၇၀ % တနလၤာအား ရန္အျဖစ္ ၁၃% ဆက္သြယ္သျဖင့္) မိမိအိမ္တြင္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစု ေအးခ်မ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ပူပမ္မကင္းေသာ အေျခအေနကို ျပဆိုပါသည္။
-( ဗုဒၶဟူးအား မိတ္အျဖစ္ ၉၉% ဆက္သြယ္သျဖင့္) ဥာဏ္လႊာသံုးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ထိုလုပ္ငန္းသည္ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဇာတာရွင္အတြက္မူ အက်ိဳးေပးေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္၏ အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ား လမ္းပြင့္လာမည္။
-(၈တန္႔ ၉ တန္႔ အိမ္ရွင္ႏွင့္ သခင္ ျဖစ္ကာ ၁၀ တန္႔ရပ္သျဖင့္) အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ ကာလအတန္ၾကာ ျမႈပ္ႏွံထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚေရးကို အားေပးမည္။ ဂုဏ္သိကၡာလည္း တိုးတက္လာမည္။
-ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္း၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္၊ အၾကီးအကဲ၊ မိမိအေပၚ ေစတနာထားသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပတ္သက္လာမည္။


အႏၱရ ဒသာကာလ အက်ိဳးဆက္မ်ား

ဒသာကာလတိုင္းတြင္ အႏၱရဒသာမ်ား ခြဲ၀င္အသံုးေတာ္ခံရာ သက္ဆိုင္ရာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ ယွဥ္တြဲမႈ အေျခအေနအရ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပြားရသည္။

-တနဂၤေႏြ
(အင္အား 530% ရွိကာ ၃တန္႔ႏွင့္ ၉တန္႔အလယ္မ်ားကို ၉၉% ျမင္လွ်က္ရွိသည္။ ဗုဒၶဟူးမွ ၆၂%(မိတ္) စေနမွ ၇၀%(ရန္) ရာဟုမွ ၆၁%(ရန္) ၾတိဂုဏ္းမိတ္န၀င္း)
- ဇာတာရွင္တြင္ ၾကီးမားေသာ ဦးေဆာင္ႏႈိင္စြမ္းရွိသည္။ ၄င္းတို႔ကို သဟဇ ပတ္၀န္းက်င္ အမ်ားသူငါအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာေစသည္။
-ဇာတာရွင္သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ရပ္တည္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ ျပင္ပအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္ျပားတတ္ပါသည္။
-စာေပအေရးအသား သတင္းျပန္ၾကားေရးအတြက္ ဘာ၀တြင္ အထင္ကရ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ တနဂၤေႏြဆက္သြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဘ၀တြင္ အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

-တနလၤာ
(အင္အား 273 % ၃ တန္႔ႏွင့္ ၉ တန္႔အလယ္မ်ားကို အားနည္းပါးစြာ ျမင္လွ်က္ရွိသည္။ ဗုဒၶဟူးမွ ၁၈ စေနမွ ၁၃ % ျမင္လွ်က္ရွိသည္။ ရန္အိမ္ မိတ္န၀င္း ျဖစ္သည္။)
-ခံစားႏုနယ္မႈ၊ မိခင္စိတ္၊ အမ်ားဆႏၵလိုက္ေလ်ာမႈ မိခင္ေမတၱာကို ညႊန္းဆိုေသာ တနလၤာသည္လည္း အားၾကီးမားသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္အိမ္တြင္ရပ္သျဖင့္ ျပင္ပအျမင္တြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စိတ္ထားရွိသူႏွယ္ ျဖစ္တတ္မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာကို ေဖၚျပႏိုင္စြမ္းနည္းေသာ စရိုက္သဘာ၀ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အတြင္း အဇၥ်တၱကို ေဖၚျပေသာ န၀င္းတြင္ မိတ္န၀င္းစီးသျဖင့္ ႏုနယ္ေသာစိတ္ထား နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ စရိုက္တို႔ကို ေဖၚျပေနသည္။ ျပင္ပတြင္ မေဖၚက်ဴးႏိုင္ပဲ စာေပမွျဖစ္ေစ၊ သတင္းပညာမွျဖစ္ေစ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတို႔ျဖစ္ပါသည္။

-အဂၤါ
(173% အားရွိကာ ၂ ၅ ၈ ၉ အတန္႔အလယ္မ်ားသို႔ ၁၈ % အားျပဳသည္။ ၆ တန္႔ ၁၁ တန္႔ အိမ္ရွင္ သခင္ျဖစ္ကာ ၂ တန္႔ရပ္သည္။ နိစ္ ဥစ္န၀င္း)
-အဂၤါသည္ မိန္းမသားတစ္ဦးအတြက္ ခင္ပြန္းကို ညႊန္းဆိုပါသည္။
-အဂၤါသည္ ရာသီစက္တြင္ နိစ္မူကာ အျခားမည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ကမွ မသက္ေရာက္ဘဲ သီးသန္႔တည္သည္။ ( ၾကာသာပေတးသည္ ေ၀းကြာသျဖင့္ အားမဲ့ေနသည္။) ဇာတာရွင္သည္ ခင္ပြန္းကံ ညံ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ခင္ပြန္းသည္ ဇာတာရွင္အတြက္ အားကိုးေလာက္ဖြယ္ မရွိႏိုင္ျဖစ္တတ္သည္။ အတန္႔အလယ္မ်ားသို႔ အင္အားနည္းစြာ သက္ေရာက္သည္။ ( ၆၀% ၀န္းက်င္ႏွင့္အထက္မ်ားသည္ အားရွိသည္။)
- ထို႔အတူ ဇာတာရွင္၏ ရဲရင့္မႈကိုလည္း အဂၤါက ျပဆိုသျဖင့္ စိတ္ထင္တိုင္း မလုပ္ဘဲ ေတြးဆညွိႏႈိင္းတတ္ေသာ (သံသယမ်ားေသာ ေတြေ၀ေထာက္ဆ တတ္ေသာ) သဘာ၀တို႔လည္း ျဖစ္တည္မည္။ ဇာတာရွင္တြင္ တနဂၤေႏြအားေကာင္းသျဖင့္ က်ရႈံးဖြယ္မရွိပါ။

-ဗုဒၶဟူး
(268 % ဥစ္မိတ္န၀င္း၊ လဂ္အိမ္ရွင္ မိမိဘာ၀ ၄ တန္႔ရပ္၊ ၃ တန္႔ႏွင့္ ၉ တန္႔ကို ၆၆ % စိုးမိုး၊ တနဂၤေႏြမွ ၆၂% စေနမွ ၉၉ % စိုးမိုးသည္။)
-ဇာတာရွင္၏ ထက္ျမက္မႈ၊ ဗီဇအစြမ္း၊ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ အင္အားေကာင္းမြန္လွသည္။ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားမွ ရန္ျပဳျခင္းမခံရကာ၊ အတန္႔မ်ားကို ေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။
-ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဗီဇအစြမ္း၊ သတင္းပညာအစြမ္းျဖင့္ ရယူမည့္သူျဖစ္သည္။ ၄၀ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ဗုဓာေသာရ အမည္ရ ယုဂ္ကို ျဖစ္ေစကာ၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ စိတ္ထား၊ ျပဳျပင္ေစ့ေစာ္လိုေသာ စိတ္ထား၊ ဘက္စံုမွ လွည့္ပတ္ေတြးယူႏိုင္ေသာ (အေလာင္းကစားသမား) စိတ္ထားမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၄င္းႏွင့္ပတ္သတ္ကာ ဂုဏ္သိကၡာ (၉ တန္႔) ကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမည့္သူျဖစ္သည္။
-တနဂၤေႏြႏွင့္ဆက္သြယ္ပံုမွာလည္း ဗုဒၶတိက်ယုဂ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာမႈကို ျပဆိုသည္။

-ၾကာသာပေတး
(165% ဥစ္ မိတ္န၀င္း၊ ၁ ၅ ၇ ၉ ကို ၅၅% အားျဖင့္ ဆက္သြယ္သည္။ စေနသို႔ ၉၄% ဆက္သြယ္သည္။)
-သားသမီး ပညာေရး တပည့္တပန္း စီမံခံ့ခြဲမႈကို ေဖၚျပေသာ ၾကာသာပေတးသည္ အျခားက႑တို႔ မေႏွာင့္ယွက္ဘဲ သီးသန္႔တည္သည္။ ဇာတာရွင္၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔သည္လည္း ထို သားသမီးပညာေရးတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ဆက္စပ္ေနသည္။
-အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားျဖင့္သျဖင့္ အထက္ပါက႑မ်ား ထူးျခားေကာင္းမြန္မည္ဟုသာ အေျဖထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

-ေသာၾကာ
-(317% ရန္အိမ္ ရန္န၀င္း၊ ရာဟုမွ ၁၉% ဆက္သြယ္သည္။)
ဇာတာရွင္၏ ေတာက္ပမႈ၊ ၾကြား၀ါလိုမႈ၊ ကာမဂုဏ္ ကာမကို ေဖၚျပေသာ ေသာၾကာသည္ အင္အားၾကီးမားေသာ္လည္း ရန္အိမ္ရန္န၀င္းတည္သျဖင့္ ကာမဂုဏ္အမႈကို မစံစားႏိုင္ေသာ အေနအထားကို ျပဆိုသည္။
-အင္အားၾကီးမားမႈအရ  ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို မၾကံဳႏိုင္ပါ။ ဇာတာရွင္၏ စိတ္ထား၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အက်ိဳးေပးတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ မစံစားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

-စေန
(284% တနဂၤေႏြမွ 70% ရန္၊ တနလၤာမွ 13% ရန္၊ ဗုဒၶဟူးမွ ၉၉% ၾကာသာပေတးမွ ၉၄ % ဆက္သြယ္သည္။)
-ဇာတာရွင္၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္အေျခအေန/ဘ၀ရပ္တည္မႈကို လႈပ္ရွားသြားလာေစတတ္ေသာ တနဂၤေႏြမွ ၇၀% ရန္ျပဳကာ ေျပာင္းလဲေစသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ အမိသဘာ၀ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္လည္း မကင္းေပ။
-စာေပ စကားအဆက္သြယ္ အေရးအသားမ်ားမွ အားၾကီးစြာ ဆက္သြယ္သျဖင့္ ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္အေျခအေန ဘ၀ရပ္တည္မႈကို ေပးႏိုင္သည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏႈိင္စြမ္းရွိေသာ ပညာရွိစိတ္ (၅ေတး ၉၄%) သည္လည္း ကူညီေနမည္ျဖစ္သည္။

ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔၏ ဆက္စပ္မႈ

ယခုလတ္တေလာ ေရာက္ရွိရာကာလမ်ားကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ရပါလွ်င္

 
 ၂ တန္႔ရပ္  ၇ တန္႔သခင္ ၁၀ တန္႔အိမ္ရွင္၏ ဒသာျဖစ္ကာ၊ ဆက္စပ္မႈအေနျဖင့္ လဂ္ႏွင့္ ၅၅% ကိတ္မွ ၁၁ % စေနသို႔ ၉၄% ကိတ္သို႔ ၁၁ % သက္ေရာက္သည္။
-၁ ၅ ၇ ၉ အတန္႔အလည္မွတ္မ်ားကို ၅၅ % အားျပဳလွ်က္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၊ ပညာေရး(သားသမီး)၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဂုဏ္သိကၡာ မ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနသည္။


1.6.2001 မွ 12.12.2003 အတြင္းသည္ (5*0) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ ဆက္စပ္ၾကသည္။ စေနသည္ ၈ တန္႔အိမ္ရွင္ႏွင့္ ၉ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၁၀ တန္႔ရပ္သည္။ ၅ ႏွင့္ ၀ အတြဲသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္ေသာ ဇိ၀ါေသာရယုဂ္ အားေလွ်ာ္စြာ ပညာဥာဏ္စြမ္းအရ ၾကီးစြာေသာ အက်ိဳးကို ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳး လုပ္ကိုင္ျဖစ္မည္။ ၈ တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ကာ ပါပသဘာ၀ေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ပူပမ္ရေသာ အပူပမ္မ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။

12.12.2003 မွ 18.3.2006 အတြင္းသည္ (5*4) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာမဆက္စပ္ၾကေပ။ အႏၱရဒသာမွ အားၾကီးစြာ စိုးမိုးမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဗီဇအစြမ္း၊ သတင္းပညာအစြမ္းျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္ကာလျဖစ္သည္။  ဗုဓာေသာရ အမည္ရ ယုဂ္၏ ေဖၚေဆာင္ရာ ေယာဂကာရက ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ကာ၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ စိတ္ထား၊ ျပဳျပင္ေစ့ေစာ္လိုေသာ စိတ္ထား၊ အလုပ္အကိုင္ အၾကံေပးစသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ျဖစ္မည္။ လဂ္အိမ္ရွင္ မိမိဘာ၀ ၄ တန္႔ရပ္သျဖင့္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ၾကိဳးစားျဖစ္ကာ မိသားစုတြင္း ဆက္ဆံေရးေျပလည္လာမည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္းလာမည္။

18.3.2006 မွ 24.2.2007 အတြင္းသည္ (5*9) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ ဆက္စပ္မႈနည္းသည္။ ကိတ္သည္ ၅ တန္႔တြင္တည္ကာ ၁ ၉ ၁၁ တို႔အား ၅၇% ျဖင့္ ဖ်က္စီးေသာေၾကာင့္ ယခုကာလသည္ ကိတ္သဘာ၀အရ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးကာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္ျခင္း ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပႆနာၾကံဳတတ္ရသည္။ ၀င္ေငြ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိက်မ္းမာေရးတို႔ အနည္းငယ္ညံ့တတ္သည္။

24.2.2007 မွ 24.10.2009 အတြင္းသည္ (5*6) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ ဆက္သြယ္မႈမရွိေပ။ အားၾကီးရာ အႏၱရမွ ေတြးယူေသာ္ ေသာၾကာေသာ ၁၂ တန္႔အိမ္ရွင္ ၅ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၃ တန္႔တည္သျဖင့္ သားသမီးအေရ ရတက္မေအးျဖစ္ရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ေငြကုန္မည္။

24.10.2009 မွ 12.8.2010 အတြင္းသည္ (5*1) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ မဆက္စပ္ေပ တနဂၤေႏြအႏၱရအရ မိမိသခင္ျဖစ္ရာအိမ္တြင္ ရပ္တည္သျဖင့္ မူလက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း အႏၱရဒသာအက်ိဳးအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပြားမည္။
" ဇာတာရွင္တြင္ ၾကီးမားေသာ ဦးေဆာင္ႏႈိင္စြမ္းရွိသည္။ ၄င္းတို႔ကို သဟဇ ပတ္၀န္းက်င္ အမ်ားသူငါအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာေစသည္။
-ဇာတာရွင္သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ရပ္တည္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ ျပင္ပအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္ျပားတတ္ပါသည္။
-စာေပအေရးအသား သတင္းျပန္ၾကားေရးအတြက္ ဘာ၀တြင္ အထင္ကရ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ တနဂၤေႏြဆက္သြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဘ၀တြင္ အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။"

 12.8.2010 မွ 12.12.2011 အတြင္းသည္ (5*2) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင္ အႏၱရဒသာတို႔ မစပ္ဆက္ေပ။ ၂ တန္႔အိမ္ရွင္ ၄ တန္႔တည္ရာကာလျဖစ္သည္။ စုေဆာင္းထားသမွ်ကို မိသားစုတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ အသံုးခ်ရႏိုင္သည္။ မိခင္ေမတၱာ စာနာမႈမ်ား ေပၚေပါက္မည္။

12.12.2011 မွ 18.11.2012 အတြင္းသည္ (5*3) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာ မဆက္စပ္ေပ။ ၆ တန္႔သခင္ ၁၁ တန္႔အိမ္ရွင္ ၂ တန္႔ရပ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား စုေဆာင္းမိမည္။ အေရးပါေသာ စီးပြား၀င္ေငြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျဖစ္မည္။

18.11.2012 မွ 2.4.2015 အတြင္းသည္ (5*8) ဒသာျဖစ္ကာ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ မဆက္စပ္ေပ။ ၈ဟုသည္ ၁၁ တန္႔ရပ္ကာ ၃ ၅ ၇ အတန္႔မ်ားကို ၅၇% ဖ်က္စီးထားသည္။ ဇာတာရွင္၏ ၀င္ေငြ ပတ္၀န္းက်င္ ခ်စ္ခင္သူမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးတို႔၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ေကာဇာစစ္ေဆးမႈမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္အတြင္း သံုးႏွစ္အတြင္း ကာလမ်ားအတြက္သာ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း ေခါင္းရႈပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဇာတာရွင္၏ အေမးမွာ အေျပာင္းအလဲကို ေမးျမန္းသျဖင့္ ဤတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါသည္။

အဆိုပါ အစ္မမွာ နကၡတ္ေဗဒင္ကို ၀ါသနာပါသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အႏၱရဒသာမ်ားကို ဇယားမ်ားမွ လိုက္လံ တိုက္ဆိုင္ကာ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သမွ် အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ရက္စြဲမ်ားျဖင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳလာကာ ကြၽန္ေတာ့္ေမြးေန႔အတြက္လည္း မ်ားစြာေသာေငြေၾကးတို႔ျဖင့္ အလွဴအတန္းျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

အေၾကာင္းျပန္စာကို ထို အစ္မက ေဖၚျပခြင့္ျပဳပါေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

"မင္းေျပာတဲ့ ေန႕စြဲေတြက ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ပါတယ္။
၁၉၉၆ မတုုိင္ခင္က ကိစၥေတြကုုိ အစ္မ ေနာက္ေတာ့ ေျပာမယ္။ အခုုေရးထားတာေတြမွာ သိခ်င္တာ ရွိရင္ ထပ္ေျပာပါ။

ရာဟု၊ ႀကာသပေတး

1996 February လထဲမွာ ေမ်ွာ္လင့္ထင္မွတ္မထားတဲ့ အလုုပ္ကုုိ ရတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က အတင္းဝင္ေျဖခုုိင္းလုုိ႕ သြားေျဖရင္း ရလာတာ။ အစ္မထက္ ေတာ္တဲ့ ပညာတတ္၊ ႏုုိင္ငံျခားျပန္ မိန္းကေလး အေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္ေျဖေပမဲ့ သူတုုိ႕ကုုိ မေပးပဲ အစ္မကုုိ ေရြးခန္႔ခဲ႔တယ္။ ရတဲ့အလုုပ္က ဝင္ေငြေကာင္းေတာ့ ေမာင္ေလး နဲ႕ ညီမေလးကုုိ ေက်ာင္းေခၚထားေပး၊ ကုုိယ္တုုိင္လည္း ေက်ာင္းတက္ရင္ အလုုပ္လုုပ္၊ဆုုိေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဒီပလုုိမာ ရတဲ့အခ်ိန္၊ ေမာင္ေလးလဲ ၁၀တန္းေအာင္၊ ညီမေလးလဲ ဘြဲ႕ရေပါ့။ အေမေပါင္ထားတဲ့ အိမ္ကုုိ ျပန္ေရြးေပးလုုိက္ႏုုိင္တယ္။

တနလၤာ

ေငြေတြကုုိ ဝင္ေအာင္ ရွာႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်မ္းသာေလာက္ေအာင္ေတာ့ မဝင္ခဲ့ဘူး။

ဒါေပမဲ့ အေမနဲ႕ ပါတ္သက္လုုိ႕ စဥ္းစားလုုိက္ရင္ေတာ့ မေႀကမခ်မ္း အျမဲ ျဖစ္ရတယ္။ အေပါင္ဆုုံးမတတ္ျဖစ္ေနတုုန္း ေရြးေပးလုုိက္တဲ့ အိမ္ကုုိ သူမ်ားလိမ္သြားတယ္။ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္မွာ သိန္း ၂၀၀ ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္ကုုိ ၅သိန္းေလာက္နဲ႕ ဆုုံးသြားတာ. လိမ္သြားတဲ့ လူက ကုုလား။ ေမာင္အလတ္ႏွစ္ေယာက္ကုုိ ေက်ာင္းထားေပးထားတာ၊ အေမက သူေငြလုုိတယ္ဆုုိျပီးကေလးႏွစ္ေယာက္ကုုိ ေက်ာင္းထုုတ္၊ အလုုပ္လုုပ္ခုုိင္းတယ္။ အစ္မကုုိ ၁၉၈၁ ခုုႏွစ္ အသက္ ၁၅ႏွစ္ေလာက္မွာ ခ်မ္းသာတဲ့ တရုုတ္တစ္ေယာက္နဲ႕ အတင္း စီစဥ္တယ္။ သူ႔ကုုိ အဲဒီသူေဌးက သိန္း ၂၀ေပးမယ္လုုိ႕  ေျပာလုုိ႕တဲ့။ အစ္မက ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတယ္။

အေမ့ကုုိ ေနာက္ထပ္လုုံးဝမေတြ႕ႏုုိင္ေတာ့ဘူး။ ေငြေတာ့ ရံဖန္ရံခါေထာက္ပါတယ္။ အေမက ညီမအလတ္တစ္ေယာက္နဲ႕ ေနတယ္။ အဲဒီညီမက ေငြေႀကးအေတာ္ ေခ်ာင္လည္တယ္။

အဂၤါ၊ ႀကာသပေတး၊ ရာဟုု

အိမ္မွာ အစ္မကုုိ သူပုုန္လုုိ႕ ေခၚတယ္။ သူမ်ားလုုိ ေတြးရုုိးေတြးစဥ္ မေတြးပဲ ေဝဖန္တာ၊ ဆန္းစစ္တာ၊ မမွန္ရင္ ျငိမ္မခံတတ္ တာေတြေႀကာင့္။ ဒါေပမဲ့ ထိပ္တုုိက္၊ ဝုုန္းဒုုိင္းႀကဲ ရင္ဆုုိင္တာမ်ဳိးကုုိ လုုပ္ခဲတယ္။ လုုပ္ျပီဆုုိရင္ေတာ့ ေနာက္ျပန္မဆုုတ္ေတာ့ဘူး။ တဖက္လူ လက္နက္မခ်မခ်င္း အေသအေႀကေခ်မႈန္းဘုုိ႕ သံဒိဌန္ခ်ထားတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာ ႀကာပါေစ။ အႏုုိင္ယူဘုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္ထားျပီဆုုိရင္ အဲဒီလူ ဘယ္ဘဝေရာက္ေနလဲ၊ ဘာေတြလုုပ္ေနလဲ လုုံးဝမ်က္ေျခမျဖတ္ဘူး။  ေမ့မသြားဘူး။

အခ်စ္ေရးကိစၥဟာ ကံေခပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္ ဧျပီလေနာက္ပုုိင္း ရုုံးမွာ ေတြ႕တဲ့ လုုပ္ေဖၚကုုိင္ဖက္ သူတစ္ေယာက္နဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမက၊ ခ်စ္သူမက် အေျခအေနကုုိ ေရာက္တယ္။ သူဟာ အစ္မထက္ အစစ အရာရာ ျမင့္မားသူ ျဖစ္တယ္။ သူက ၁၉၉၆ ႀသဂုုတ္လ မွာ ႏုုိင္ငံျခားထြက္သြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ စာအဆက္အသြယ္၊ ဖုုန္းအဆက္အသြယ္နဲ႕ ေနခဲ့တာ ၁၉၉၉၈ ႏွစ္ဆန္းအထိပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားတယ္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႕ ေတြ႕တာ ၁၉၉၈ ေအာက္တုုိဘာလဆန္းေလာက္မွာပါ။ သူကေတာ့ ကုုလသမဂၢမွာ အလုုပ္လုုပ္တဲ့ အရာရွိတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ လက္ထပ္ျခင္းကုုိ ျမန္မာအစုုိးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘူး။ ႏုုိင္ငံျခားတုုိင္းျပည္တစ္ခုုမွာ လက္ထပ္ရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ မိန္းကေလးေတြ ဘယ္သူမွ ႏုုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစ္မရဲ႕ ႏုုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုုိ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕ကုုိင္တုုိင္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ထုုတ္ေပးခဲ့ရတယ္။

၁၉၉၉  ကေန ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ဘဝဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ရွိေနတဲ့ အေနအထားထက္ အဆမ်ားစြာ ျမင့္မားတဲ့ အေျခအေနကုုိ ေရာက္သြားတယ္။ ၁၉၉၉  မွာ စုုေဆာင္းမိထားတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႕ တုုိက္ခန္းေလးတစ္ခန္း ဝယ္ေတာ့ ေမာင္ေလးနဲ႕ ညီမေလး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ တုုိက္ခန္းကုုိ သူတုုိ႕ နာမည္နဲ႕ လႊဲလုုိက္တယ္။ ၂၀၀၀ မွာ သားအႀကီးကုုိ ေမြးတယ္။ ၂၀၀၅မွာ သားအငယ္ကုုိ ေမြးတယ္။

ခင္ပြန္းသည္

ခင္ပြန္းုျဖစ္သူရဲ႕ ဇာတာမွာ ရတန္႔မွာ စေနနဲ႕ ရာဟုု ရပ္ေနတယ္။ ၄တန္႔မွာေတာ့ ၂လာၤနဲ႕ ဥဒ္ရထားတဲ့ ေသာႀကာပါ။ သူက ဓႏုုလဒ္လုုိ႕ထင္တယ္။ ႀကာသပေတးျပမိထားလုုိ႕လား မသိဘူး။ လူေတာ္ေပမဲ့ တလြဲ ဆံပင္ေကာင္းတဲ့ လူစား။ အစ္မနဲ႕ လုုံးဝမတဲ့ဘူး။ အစ္မအလုုပ္လုုပ္ေနစဥ္အခါက သူနဲ႕ သိပ္စကား မေျပာျဖစ္လုုိ႕ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတုုိက္ဆုုိင္တာ သိတ္မစဥ္းစားမိဘူး။ ေနာက္ျပီး သူက ေသာႀကာဥဒ္ရသူ ဆုုိေတာ့ အေတာ္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတယ္။ အလုုပ္က ထြက္ျပီး သူသြားရာေနာက္ လုုိက္ေတာ့မွ ဒီလူ အေတာ္ အေတြးေခ်ာ္ပါလား၊ လုုပ္သမ်ွ အလုုပ္ေတြဟာ သိကၡာက်စရာ အရွက္ရစရာပါလား စဥ္းစားမိတယ္။

အစ္မရဲ႕ ႀကာသပေတးဟာ ဒီေနရာမွာ အေတာ္ အစြမ္းျပတယ္ ဆုုိရမယ္။ အစ္မဟာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ေကာင္းေအာင္ေနတယ္။ သူမ်ားကုုိလည္း ဘက္ေပါင္းစုုံကေန ေစ့ေစ့ႀကည့္တယ္။ ေျပာတာ၊ ဆုုိတာ သြားတာ၊ လာတာ၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အက်င့္သိကၡာ၊ ပရဟိတသမား ဟုုတ္မဟုုတ္၊ အိမ္ေထာင္ကုုိေရာ ဘယ္လုုိ ဦးေဆာင္မလဲ၊ သားသမီးေတြကုုိ ႀကင္နာပါ့မလား စသည္ျဖင့္.....

အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ တေစာင္းေစး နဲ႕ မ်က္ေခ်း၊ ဘယ္လုုိမွကုုိ စကားေျပာလုုိ႕မရတာ။ ေျခရႈတ္တာကေတာ့ အဆုုိးဆုုံး၊ ဘယ္လုုိမွ ျပဳျပင္ေပးလုုိ႔ မရဘူး။ ေခြးျမီးေကာက္ က်ီေတာက္စြတ္ ဆုုိသလုုိ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ပဲ။

ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ

အိမ္ေထာင္က်လုုိက္ေတာ့ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတယ္လုုိ႕ ခုုနက ဆုုိခဲ့တယ္။ အိမ္ေထာင္က်ျပီး စီးပြားအ၇မ္းတက္ပါတယ္။ နဂုုိကလည္း သူက ေငြေႀကး၊ ရာထူး ရွိျပီးသားလူပါ။ ဒါေပမဲ့ သူနဲ႕ရျပီး အစ္မရဲ႕ လုုပ္ႏုုိင္ကုုိင္ႏုုိင္တဲ့ အစြမ္းေတြ အေတာ္က်ဆင္း သြားတယ္။ သူ႕လက္ထဲေရာက္ျပီးမွ အလုုိလုုိည့ံလာသလုုိပဲ။ အဖက္ဖက္က ေတြးႀကည့္လုုိက္ေတာ့ သူ႕ကုုိ ယူတာဟာ မဟာအမွားပဲ။ ကေလးေတြနဲ႕ အျမဲလုုိ တစ္ေယာက္တည္းေနရ၊ အလုုပ္ထြက္လုုပ္လုုိ႕မရ။ အိမ္ကုုိလဲ ေငြမေထာက္ႏုုိင္၊ စိတ္ဒုုကၡေရာက္လုုိက္တာ မေျပာပါနဲ႕။

၂၀၀၇ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္လ ၁၆ရက္မွာ မေမ်ွာ္လင့္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာေပၚတယ္။ ေနာက္တေန႕မွာ အစ္မ စိတ္ေရာဂါ အထူးကုုနဲ႕ သြားေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ အစ္မေက်ာင္းျပန္တက္တယ္။ တေျဖးေျဖးနဲ႕ အဆင္ေျပလာတယ္။

ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလုုိပဲ။ နိစၥဘဂၤရထားတဲ့ အဂၤါေႀကာင့္လား မသိ။ အစ္မခင္ပြန္းကုုိ ျပန္မေပါင္းေတာ့ဘူး။ ကေန႕ထက္တုုိင္ပဲ။ အိမ္မွာ ျပန္လာျပီး ေနတယ္။ လာလုုိက္ သြားလုုိက္ ဒါေပမဲ့ အဂၤါ နိစ္ေႀကာင့္ ဘာကုုိမဆုုိ အရမ္းခ်ိန္တယ္။ ဟုုိလူ႔ငဲ့ ဒီလူ႕ငဲ႕ နဲ႕ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူး။ အစ္မအေနနဲ႕ သားေတြကုုိ မငဲ့ပဲ ခင္ပြန္းကုုိ တရားစြဲရင္ ေငြရႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ပြန္းကုုိ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုုပ္ရင္ ကေလးေတြကုုိ တေန႕မွာ ျပန္ထိမယ္ ဆုုိျပီး မလုုပ္တာ။ ေနာက္တစ္ခုု ေရွ႕ေနငွားတာ၊ တရားရုုံးတက္တာ ေငြအလြန္ကုုန္တဲ့ ကိစၥ။ အစစ ျပန္ခ်ိန္ရတယ္။ အစ္မဟာ စိတ္ညစ္တဲ့ ဒါဏ္ကုုိ မခံႏုုိင္ဘူး။ စိတ္ညစ္စရာေတြ ရွိတုုန္းက ေငြနဲ႕ေပါက္ျပီးကုုိ ရွင္းခဲ့တာ။

အခုုလက္ရွိမွာ အေျခအေနက ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ ေငြအတြက္ စိတ္မပူရေပမဲ့ ေငြေတြကုုိင္ ထင္တာလုုပ္လုုိ႕လဲ မရျပန္ဘူး။
၁၉၉၉ ႀသဂုုတ္လကတည္းက အလုုပ္ထြက္ခဲ့တာ။ အခုုေတာ့ ဘာအလုုပ္မွ မလုုပ္ပဲ ေငြက နည္းနည္းခ်င္းဝင္တယ္။

ေက်ာင္းက တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ေနရင္ ျပီးျပီ။ ေက်ာင္းျပီးတာနဲ႔ အလုုပ္လုုပ္မယ္။

ကုုိပခန္းေျပာတဲ့ ရက္စြဲေတြဟာ အေတာ္ကုုိနီးစပ္ယုုံတင္ မကဘူး။ မွတ္မိသေလာက္ဆုုိရင္ တထပ္တည္းက်ေနတယ္လုုိ႕ ထင္တယ္။
ဆက္ေရးျပီး ပုုိ႕လုုိက္တယ္။ တြက္ထားတာ ယူဆတာေတြဟာ တကယ္ျဖစ္တာေတြနဲ႕ ဘယ္လုုိ တုုိက္ဆုုိင္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ တုုိက္ ဆုုိင္တယ္ဆုုိတာ စဥ္းစားႀကည့္ေစခ်င္တယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အစ္မဟာ ၆လသမီးကတည္းက အဖြားနဲ႕ ေလ်ွာက္လုုိက္ရတယ္။ ရန္ကုုန္ မႏၱေလး သြားလုုိက္ လာလုုိက္၊ လုုပ္လာလုုိက္ရတာ အသက္ ရႏွစ္ထဲမွာ ရန္ကုုန္ေရာက္လာတယ္.။ ( ကုုိပခန္းေျပာထားတဲ့ ရက္စြဲနဲ႕ အံဝင္ခြင္က်ပဲ)

၁၂. ၀၄. ၁၉၇၄  မွ ၁၂.၀၄.၁၉ ၈၁ (ကုုိပခန္းေျပာတဲ့ ေန႕စြဲ ကုုိ ျပန္ႀကည့္ပါ)၊ ၃ဂၤါ၊  ၅ေတး၊ ၂လါ

၁၉၇၄ သႀကၤန္မက်ခင္ သုုိ႕မဟုုတ္ က်ျပီးခါစမွာ ရန္ကုုန္ကုုိ အျပီးေျပာင္းလာရတယ္။ ပိေတာက္ပန္းေတြ၊ လူေတြ ြေရေလာင္းေန တာေတြကုုိ အိမ္ဝရံတာမွာ ျမင္ေနရလုုိ႕ မွတ္မိတာ။

အဲဒီ (၇) ႏွစ္အတြင္း အဂါၤမေကာင္းလုုိ႕လား မသိဘူး။ မႀကာခဏ အရုုိက္အႏွက္ခံရတယ္။ မိဘေတြက ရုုိက္ရင္ ရုုိက္၊ မရုုိက္ရင္ သူမ်ား ေခ်ာင္းရုုိက္တာကုုိ ခံရတယ္။ အရုုိက္ခံရတဲ့ ဒါဏ္ရာ ဒါဏ္ခ်က္ေတြ ေျပာက္ဘုုိ႕ လနဲ႕ခ်ီ ႀကာတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကုုိယ္က ေခါင္းမာသူျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ရုုိက္ရုုိက္ မမွန္ကန္ဘူးလုုိ႕ ယူဆထားတဲ့ ကိစၥတစ္ခုုကုုိ ေသေအာင္ ရုုိက္ေပေစ။ မလုုပ္ဘူး (အိမ္မွာ အရုုိက္ခံရတဲ့ ကိစၥက ဝက္သားမစားလုုိ႕) ။ ေခ်ာင္းအရုုိက္ခံရတာက ေက်ာင္းမွာ ဆရာမကုုိ သြားတုုိင္လုုိ႕။
 ေခြးကုုိက္ခံရဘူးတယ္။ အႀကီးအက်ယ္ပဲ။ အေတာ္ကုုယူရတယ္။

ပညာေရးက အေတာ္ေကာင္းတယ္။ တေက်ာင္းလုံးမွာ အေတာ္ဆုုံး၊ တျမဳိ႕နယ္လုုံးမွာ အေတာ္ဆုုံး၊ ျမဳိ႕နယ္လူရည္ခြန္ ၂ႏွစ္ ဆက္တုုိက္ရတယ္။ တုုိင္းမွာ ျပဳတ္တာက ဆုုိရွယ္လစ္ေခတ္က တုုိင္းေကာင္စီသမီး ကုုိ ေရြးလုုိက္လုုိ႕ လုုိ႕ ေျပာႀကတယ္။ ေက်ာင္းက ရွိသမ်ွ အဖြဲ႔အစည္း၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အားကစားပြဲ အားလုုံးကုုိ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ေငြဝင္ေအာင္ ရွာတတ္တာ အသက္ ၅ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက။ ရန္ကုုန္မွာ အေျခခ်ေတာ့ အေဖအေမက နယ္မွာ တာဝန္က်ေနတယ္။ ေငြမပုုိ႕ေပးႏုုိင္လုုိ႕ အဖြားနဲ႕ေနရင္း အလုုပ္စလုုပ္ရတယ္။ အဲဒါ ၁၉၇၆ ေလာက္ကေန ၇၉ ေလာက္အထိ ထင္တယ္။ ၁၉၇၇၊ ၇၈ ကေတာ့ အားလုုံးကုုိ ဦးစီးျပီး လုုပ္ရတာ။ အစ္မအသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ႏွစ္မွာ ပုုံမွန္ဝင္ေငြေလး တပါတ္ကုုိ ၂၅က်ပ္ေလာက္ ရတယ္။ အဲဒီတုုန္းက အစုုိးရအရာရွိျဖစ္တဲ့ အေဖက လစာနဲ႕ အပုုိေႀကးေပါင္းေတာ့ ၃၀၀ ေလာက္ ရတဲ့အခ်ိန္။ ေန႕စား ဝန္ထမ္းေတြ ၃က်ပ္ ၁၅ျပား ရတဲ့အခ်ိန္၊ အစ္မရတဲ့ ဝင္ေငြဟာ မိသားစုုအတြက္ အေတာ္အေရးပါခဲ့တယ္။

ကုုိယ့္ကုုိနားလည္သူ နည္းပါးတယ္။ ခင္မင္သူ တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစ ရွိေပမဲ့ ရြယ္တူ တန္းတူေတြက ဝုုိင္းျပီး မနာလုုိ၊ ဒုုကၡေပးတာ မ်ားတယ္။

၁၂.၄.၁၉ ၈၁ မွ ၇.၄.၁၉၉၉ ( ၈ဟုု၊ ၁ေႏြ၊ ၆ႀကာ၊ ၄ဟူး၊ ၀ေန)

ပညာေရးထူးခြ်န္လုုိ႕ ဆရာဝန္၊ သုုိ႕မဟုုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္လာမယ္လုုိ႕ အားလုုံးက အားခဲထားတဲ့ အစ္မရဲ႕ ေရွ႕ေရးဟာ ၁၉၈၂ခုုႏွစ္ ဧျပီလထဲမွာ ရုုိက္ခ်ဳိးခံရတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူက သမီးအရင္းကုုိ ဘလကၠာရ ျပဳဘုုိ႕ ႀကဳိးစားတာ။ အမႈျဖစ္တာဟာ ၁၂.၄.၁၉၈၂ ဒါမွမဟုုတ္ သႀကၤန္ရက္နားမွာလုုိ႕ ထင္တယ္။ ႀကဳိးစားမႈဟာ မေအာင္ျမင္ဘူး။ အစ္မက အႀကီးအက်ယ္ ျပန္ခုုခံျပီး အိမ္က ထြက္ေျပးျပီး အဖြားနဲ႕ အေမကုုိ တုုိင္လုုိ႕  အမႈက ရဲစခန္း ေရာက္သြားတယ္။ အရွက္ကြဲပုုံကေတာ့ မေျပာပါနဲ႕ေတာ့.ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ျမဳိ႔နယ္ ဟုုိးေလးတေက်ာ္ပဲ။ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ထဲက သတင္းလုုိက္ျဖန္႔ႀကတာ။

အမႈစစ္တာ ၁ႏွစ္ခြဲေလာက္ႀကာတယ္။ မိသားစုုအေရး၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေရး ျဖစ္ေနလုုိ႕ အမႈကုုိ တံခါးပိတ္ျပီးစစ္ႀကတယ္။ ေနာက္ဆုုံး အစ္မက ေက်ေအးေပးေပမဲ့ ျပစ္မႈထင္ရွားလုုိ႕ အေဖ ေထာင္ ၃ႏွစ္ က်သြားတယ္။ အစ္မက အမႈျဖစ္ျပီး သိတ္မႀကာခင္ အေဖ့အမ်ဳိးေတြ ေနတဲ့ နယ္ျမဳိ႕တစ္ျမဳိ႕ကုုိ သြားျပီး ေက်ာင္းတက္ရတယ္။

အေဒၚအိမ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း၊ အတုုိက္အခုုိက္ မ်ားလုုိက္တာ မေျပာပါနဲ႕ေတာ့။ ဒုုကၡေတြႀကားထဲက စန္း အရမ္းပြင့္လုုိ႕  အျပင္ကုုိ တစ္ေယာက္ထဲ လုုံးဝထြက္လုုိ႕မရဘူး။ အႏၱရာယ္ေတြ ပါတ္လည္ဝုုိင္းေနတယ္။ ၁၉၈၃ လား ၁၉ ၈၄ လား မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ေရနစ္တယ္...ေသမယ္လုုိ႕ထင္တာ ေအာက္မွာ ေက်က္အငူတစ္ခုုကုုိ ေထာက္မိလုုိ႕ မေသဘူး.

(၁၀)တန္းကုုိ ၁၉၈၄ခုုႏွစ္မွာ ၃၀၁ မွတ္နဲ႔ ေအာင္တယ္။ အမွတ္က သိပၺံလုုိင္းကုုိ ဝင္တယ္. ၁၀တန္းေအာင္ျပီး ၁၉၈၄ စက္တဘၤာေနာက္ပုုိင္းမွာ ေစ့စပ္ေႀကာင္း လမ္းသူ ေပၚလာတယ္။ အလြန္ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝတဲ့ မုုဆုုိးဖုုိ။ အသက္ငယ္ေသးလုုိ႕ အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ေပမဲ့ ေသလုုဆဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အေဒၚရဲ႕ ဆႏၵကုုိ ေထာက္ထားျပီး လက္ခံလုုိက္တယ္။ အားလုုံးေျပာဆုုိျပီးျပီ။ အဲဒီလူက ေရေရမြန္မြန္ ရွိတယ္။ စိတ္ေကာင္းလဲ ရွိပုုံရတယ္။ တရားဝင္ ေႀကာင္းလမ္းတဲ့ေန႔မွာ အစ္မ အစ္ကုုိတစ္ဝမ္းကြဲ ေရာက္လာျပီး ရသင့္ရထုုိက္တာေတြကုုိ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႕ ေပးရမယ္လုုိ႕ ေျပာေတာ့  ေစ့စပ္ပြဲ ပ်က္သြားတယ္။

၁၉၈၅ ခုုႏွစ္ ရန္ကုုန္မွာ ေက်ာင္းစတက္ရတယ္။ အဲဒီကစျပီး ေငြေႀကး၊ မိသားစုုအေရး၊ ညီအစ္ကုုိ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားအေရး ေထာင့္ စုုံေအာင္ တာဝန္ေႀကေအာင္ လုုပ္ေပးႏုုိင္လာတယ္။ အရာရွိေတြ တလ ၂၁၀ ရတဲ့ေခတ္မွာ အစ္မ ဝင္ေငြက ၃၅၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ အလုုပ္က ၂ခုု။ ၂ခုုလုုံးက စာေရးစာခ်ီအလုုပ္ပါ။


အခ်စ္ေရးဟာ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ခ်စ္သူဟာ လုုပ္ငန္းခြင္ထဲက ကုုိယ့္ရဲ႕အရာရွိ၊ ကုုိယ့္ကုုိ ဖခင္တစ္ေယာက္လုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ လႊမ္းမုုိးထား သူ၊ အလြန္ရႈတ္ေပြသူ ျဖစ္ေနတာ တေျဖးေျဖး သိလာရလုုိ႕ ေနာက္ဆုုတ္လုုိက္ရတယ္။ စုုစုုေပါင္း ၇ႏွစ္ႀကာခဲ့တဲ့ အဲဒီအလုုပ္ကေန ၁၉၉၀ခုုႏွစ္  ဒီဇဘၤာလ ကုုန္မွာ ႏႈတ္ထြက္ျပီး ၁၉၉၁ခုုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလထဲမွာ ရန္ကုုန္ျမဳိ႕က နာမည္ႀကီး စတုုိးဆုုိင္ႀကီးတစ္ခုုမွာ အလုုပ္ရတယ္။ ၁၉၉၀ခုုႏွစ္ဟာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အလုုပ္ထြက္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚသြားတဲ့ႏွစ္။

ဝင္တဲ့အလုုပ္သစ္မွာ ဝင္ေငြပုုိေကာင္းသလုုိ စိတ္လဲ ပုုိခ်မ္းသာလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေမ်ွာ္လင့္တာေတြ ထပ္ျဖစ္ျပန္တယ္။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ေနရာမွာ မထားပဲ မကြ်မ္းက်င္တဲ့ ေနရာကုုိ ပုုိ႕လုုိက္ေတာ့ ေရရွည္ ဆက္မလုုပ္ႏုုိင္ေတာ့ဘူး။ ၁၉၉၂ မတ္လဆန္းမွာ အနားယူမယ္ေျပာျပီး အလုုပ္ျပန္မသြားေတာ့ဘူး။ အလုုပ္ရွင္က ျပန္လာေစခ်င္တယ္။

၁၉၉၂ ဧျပီလမွာ လူနာအေဆာင္မႈးအျဖစ္ အလုုပ္ျပန္ရတယ္။ အဲဒီရတဲ့ အလုုပ္မွာ အေနာက္တုုိင္းသားေတြနဲ႕ စတင္ အလုုပ္လုုပ္ရတယ္။ ဝင္ေငြက ေဆးရုုံအုုပ္ထက္ ေကာင္းေတာ့ အလုုပ္ထဲမွာ ခ်စ္သူ၊ ခင္သူ၊ မနာလုုိသူ အရမ္းေပါတယ္။ အဲဒီအလုုပ္ထဲကေန အဆုုိးေတြေရာ အေကာင္းေတြေရာ အစ္မဘဝကုုိ သယ္လာေပးတာပဲ။

၁၉၉၃ခုုႏွစ္ ဧျပီလေနာက္ပုုိင္းမွာ ကားတင္ခံရျခင္းဟာ မနာလုုိသူေတြက ဝုုိင္းဝန္းေသြးေဆာင္ေပးလုုိ႕ ျဖစ္လာရတာ။ လမ္းမွာ သတိလစ္ေနရာကေန ျပန္လည္ လာေတာ့ မလုုိက္ဘူးေျပာလုုိ႕ ကားထဲကေနဆြဲထုုတ္၊ ေတာင္ကုုန္းေပၚ ေခၚသြားျပီး ဒါးနဲ႕ ထုုိးမယ္ လုုပ္တယ္။ ေသမွာ ေႀကာက္လုုိ႕ လုုိက္သြားရတယ္။ ၁၆ ရက္အႀကာမွာ ျပန္ထြက္ေျပးလာတယ္။ အလုုပ္ျပန္ဝင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆက္လုုပ္ရတာ မေပ်ာ္ေတာဘူး။ ၁၉၉၅ မတ္လမွာ အလုုပ္ထြက္တယ္။ ၁၉၉၅ခုုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုုံးဟာ အဆင္မေျပတဲ့ႏွစ္၊ ဒုုကၡအလြန္ေရာက္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္တယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေငြေႀကး၊ အလုုပ္အကုုိင္ အစစအရာရာပဲ။ ေကာင္းတာတစ္ခုုက အဲဒီႏွစ္မွာ အစ္မဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အျဖစ္ကုုိ ေရာက္လာတယ္။

(အႀကားအျမင္ရတဲ့ အေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္က လက္ရွိေနတဲ့ အိမ္ေရွ႕မွာ အင္းျမွဳပ္ထားတယ္။ အဲဒီအိမ္ကေန ေျပာင္းရင္ ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းလာမယ္ ေျပာလုုိ႕ ေျပာင္းျပီးျပီးခ်င္း အလုုပ္သစ္ရတာပဲ။) အလုုပ္သစ္ကုုိ ၁၉၉၆ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ လလယ္ေလာက္မွာ ဝင္ရတယ္။ အဲဒီရတဲ့ အလုုပ္သစ္ဟာ အခုုလက္ရွိ ဘဝအေျခအေနကုုိ ေရာက္လာဘုုိ႕  အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ ေလွခါးထစ္ဆုုိပါစုုိ႕။

"

အထက္ပါအေဟာမ်ားအေပၚတြင္ အၾကံေပးသူ အျမင္ရွင္းလင္းေပးသူ ဆရာမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာသည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳးသည္ပိုးႏိုင္ပါေစသတည္း။
ကိုပခန္း

5 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ.. ေမြးေန႕ အေနနဲ႕ အမ်ားကို ကူညီေပးတဲ့ အတြက္က သာဓု..သာဓု..သာဓု ပါဗ်ား။
စစ္ေဆးပံုေလးကို ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြနဲ႕ bold လုပ္သင့္တာ လုပ္ၿပီး အပိုင္းလိုက္ ခြဲၿပီး..ေဖၚျပေပးယင္ ဖတ္ရတာ ပို႐ွင္းသြားမယ္ ထင္ပါတယ္။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

ကိုပခန္း said...

ေခါင္းစဥ္ေလးမ်ား ခြဲျခားလိုက္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်။ အရာအားလံုးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ဆရာခင္ဗ်ား။
တပည့္

ShweNaw said...

ဇာတ္လမ္းတပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရသလိုပဲ။ ဘဝက ခါးလိုက္တာေနာ္။ မုဆိုးမသြားရာ မိုးလိုက္လို ့ရြာ ဆိုသလိုပဲ တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္။ ဒါကို ၾကံ့ၾကံ့ခံျပီး ခုထိ ဘဝကို အညံ့မခံဘဲ ၾကိဳးစားေနလာနုိင္တဲ့ အစ္မကို ေလးစားတယ္။ ခ်ီးက်ဴးတယ္။ အစ္မေနရာဆို ငယ္ေလးတုိ ့ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသျပီးေလာက္ျပီ။ အဲေလာက္ၾကီး ခံနုိင္ရည္ မရိွဘူး။ ကံ ကံရဲ ့အက်ိဳးေတြေပါ့ေနာ္။

ခ်စ္ေမတၱာေတာ့ ပုုိပါတယ္ ေမာင့္ကုုိ said...

အမွန္ေတာ့ ဒီထက္ဆုုိးတဲ့ ဘဝေတြ ရွိႀကမွာပါ။ းါေပမဲ့ ေျပာခြင့္မရႀကတာ၊ ေျပာရမွာ ရွက္တာ၊ ျပန္လွန္တြန္းလွန္ျပီး ရဲရဲတုုိက္ပြဲ မဝင္ႏုုိင္ခဲ့တာေတြေႀကာင့္ လူမသိ သူမသိ ဘဝနဲ႕ နိဂုုံးခ်ဳပ္ႀကရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

ကိုပခန္း said...

အြန္လိုင္းမွာမွ မွတ္သားစရာ ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားၾကီးၾကံဳရ ၾကားရ စစ္ေဆးရပါတယ္။ အြန္လိုင္းကရတဲ့ အျမတ္ေပါ့ေနာ္။ ေမြးေန႔မေဖၚျပေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာေတြက အဆိုပါဇာတာရွင္ကို ေဖၚျပေနသလို သိသာမွာမို႔ ေလာေလာဆယ္ေဖၚျပလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ (ေဖၚျပခြင့္ေတာင္းလို႔လည္း မသင့္တာေတြမို႔ပါ။) ေနာက္ေနာင္ အခ်ိန္ေတြအရမ္းၾကာလာရင္ေတာ့ စုစုစည္းစည္းေဖၚျပျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကိစၥမ်ားေျမာင္လူတို႔ေဘာင္ဆိုသလို ေလာကၾကီးကလည္း ဆန္းျပားၾကပါတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာ နကၡတ္ေဗဒင္ကလည္း ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ နက္ရႈိင္းလွ်က္ပါ။

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။