ေဟာေျပာမွဳ ပညာရပ္မ်ား

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

နကၡတၱေ၀ဒ အပါအ၀င္၊ အျခားေသာ ေ႐ွ႕ေျပး ေဟာေျပာမွဳ ပညာရပ္မ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္- ေ႐ွးဦး လူသားတို႔သည္ နည္းစံနစ္ အမ်ိဳးမိ်ဳးကို အသံုးျပဳ၍ ေရွ႕တြင္ ျဖစ္လာမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။
မည္သို႔ေသာနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ- ထိုနည္းတို႔ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ အုပ္စု (၂) ခြဲ၍ ဆန္းစစ္ ႏိုင္ ပါသည္။

ပထမဆံုး အုပ္စု မွာ- ေဟာေျပာသူ၏ စိတ္တန္ခိုး၊ နာမ္ေလာက တို.မပါ၀င္ပဲ- နည္း စနစ္ တစ္ခု၊ ပညာရပ္တစ္ခု ကို တိတိ က်က် အသံုးျပဳ၍၊ တြက္ခ်က္ ေဟာေျပာေသာ နည္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အုပ္စု မွာ- ျမင္ေတြ႔၊ ၾကားသိရေသာ အတိတ္ နိမိတ္ တို႔ကို အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္၍၊ ယခု လက္႐ိွအေျခအေနႏွင့္၊ ေနာင္ျဖစ္မည့္ ကိစၥ အေၾကာင္း အရာ တို႔ကို ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိုပညာတို႔သည္ ေဟာေျပာ နိမိတ္ ဖတ္ေသာ ဆရာ၏ စိတ္တန္ခိုး စြမ္းရည္ တြင္ ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ အာ႐ံုက်မွဳ ဆိုေသာအေျခအေနေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္ေလာက၊ အေစာင့္အေ႐ွာက္၊ နာမ္ေလာကတို႔ေပၚတြင္လည္းေကာင္း အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနေလ့႐ိွသည္။ အခ်ိဳ႕ပညာမ်ားဆိုလွ်င္- နာမ္ေလာက၊ စိတ္တန္ခိုးမ်ားတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆိုသေလာက္ပင္ မီွခိုထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အထက္ပါ အုပ္စု(၂) ခုသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္သာျဖစ္၍- ပထမဆံုးအုပ္စုကို အသံုးျပဳေသာပညာ႐ွင္
တို႔သည္လည္း - အေျခအေန အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္သြားေသာအခါ နာမ္ေလာက၊ စိတ္တန္ခိုးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါတ္သက္ လာပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာ႐ွင္ၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ပညာကို အသံုးခ်ေဟာေျပာ ေနရာမွ-
တစ္ခါတစ္ရံ တြင္- ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မည္သည့္ နည္းကိုအသံုးခ်မိလိုက္သည္ကို သတိ မျပဳမိလိုက္ပဲ- စိတ္တြင္အာ႐ံု က်ေသာ ထူးျခားသည့္ေဟာခ်က္တို႔ကို ေဟာေျပာမိ လိုက္ ျပီးသားျဖစ္သြားတတ္သည္။ ထိုအခါ- ထိုပညာကို ေလ့လာ လိုက္စား ေနသည့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူတို႔ အေနျဖင့္ ဆရာျဖစ္သူ၏ မူလနည္းကို ၄င္းတို႔ ဥာဏ္မီသေလာက္ ေလ့လာေသာ္လည္း၊ ထိုသို႕ေသာ ေဟာခ်က္တို႔ကို မေဟာႏိုင္ ျဖစ္ရတတ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္လည္း- နကၡတၱေ၀ဒပညာကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ားမွာ- ေလာကီစ်ာန္ စိတ္တန္ခိုးရခဲ့သူရေသ့ၾကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကျပီး၊ ၄င္းတို႔သည္- မိမိတို႔၏ စ်ာန္တန္ခိုးႏွင့္ ေ႐ွ.ျဖစ္၊ေနာက္ျဖစ္တို႔ကို ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုကဲ့သို႔- စိတ္တန္ခိုး မ႐ိွႏိုင္ေသာ သာမာန္ လူသားတို႔ အေနျဖင့္ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္- ေကာင္းကင္မွ ျဂိဳဟ္နကၡတ္တာရာမ်ားႏွင့္ လူသားတို႔၏ အတိတ္ကံ၊ ပစၥဳပၸန္ကံဆက္စပ္ ေနမွဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍ ထိုပညာ႐ိွၾကီးမ်ားကသာ- ထိုဆက္စပ္မွဳတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္မေပးခဲ့ပါက- ေ႐ွ႕ေျပး ေဟာေျပာမွဳတို႔သည္- ေဟာေျပာသူ၏စိတ္တန္ခိုး၊ အာ႐ံုက်မွဳႏွင့္ နာမ္ေလာကတို႔အေပၚတြင္သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမွီခိုၾကရ ပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပညာကို အေျချပဳေသာ နကၡတ္ေ၀ဒပညာကို လိုက္စားသူ တို႔သည္- အျခားေသာနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳေသာ ပညာ႐ွင္ တို႔အေပၚတြင္လည္း ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသင့္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္- မိမိသံုးစြဲေသာ နည္းသည္သာ နည္းေကာင္းနည္းမွန္ ျဖစ္သည္၊ အျခားေသာပညာရပ္တို႔ကို ေလ့လာရန္မလိုဟူေသာ သေဘာထားကိုလည္း ပယ္႐ွား၍ ဆႏၵစြဲ၊ ဆရာစြဲ၊ နည္းစနစ္စြဲ၊ ကင္းစြာျဖင့္ - မိမိအေနျဖင့္ေတြ႔ၾကံဳလာရေသာ အေတြ႔အၾကံဳတို႔မွထပ္ဆင့္ သေဘာတရားမ်ားကို ယထာဘူတက်စြာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ အသံုးျပဳေသာနည္းကို ပို၍တိက်လာေအာင္- မြမ္းမံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္- ဘက္စံုေထာင့္စံု မွ မၾကည့္ရေသးပဲ- ေနာက္နည္းတစ္ခုထပ္ထြင္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္အျခား တစ္ေယာက္မွ အျခားနည္းတစ္မ်ိဳးထပ္ထြင္ျခင္းတို.သည္ မူလပညာ၏အႏွစ္သာရကို ပ်က္စီးေစတတ္သည္ ကိုမူ သတိျပဳရန္လိုပါသည္။ MOTAAသည္၊ ထပ္ထြင္ထားေသာ- နည္းသစ္တစ္ခုမဟုတ္ပဲ၊ ကာလၾကာျမင့္မွဳေၾကာင့္- မူရင္း အေနအထားမွေ႐ြ႕လ်ား ေသြဖီလာေသာ နကၡတၱေ၀ဒပညာကို၊ သုေတသနနည္းစနစ္မ်ား အေပၚတြင္မူတည္၍ မူရင္းအစစ္အမွန္သို႕ ျပန္လည္ ေရာက္႐ိွလာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကို MOTAA ပညာ႐ွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ ထားေစ ခ်င္ပါသည္။

အိႏၵိယမွ ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ ရာထူးအျမင့္မားဆံုးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဆိုထားသည္မွာ- “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘံုေဘေစ်းကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားယင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဆိုသလို၊ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ မနက္စာဘာစား လာခဲ့တယ္၊ အိပ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္႐ိွတယ္၊ မနက္ကဘာျဖစ္လာခဲ့တယ္ဆိုတာကို အတိအက် ေျပာျပႏိုင္တဲ့၊ သူေတာင္းစားေတြ၊ ပိုက္ဆံေတာင္းတဲ့ကေလးေတြကို ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြက သူတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းေတြျဖစ္ေပမယ့္၊
ဒီလို သိ႐ံုပဲ သိျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ကိစၥေတြကို မသိႏိုင္တဲ့၊ အႏာၱရယ္ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ႏိုင္တဲ့ ပညာက နကၡတၱပညာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္သာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပညာကိုဆက္လက္ေလ့လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုျဖစ္သည္။

နာမ္ေလာကႏွင့္ စိတ္တန္ခိုးပညာမ်ားသည္ ယခုလက္ငင္းကိစၥႏွင့္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးေသာ ကိစၥမ်ားကို အတိအက်ေျပာျပႏိုင္တတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ေ႐ွ႕ ျဖစ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္- သိၾကားမင္း၏ေဟာေျပာခ်က္ပင္လွ်င္ မွားသည္ဆိုေသာ ဇာတ္ေတာ္ပါအခ်က္အလက္တို႔ကို သင္တန္းသားတို႔ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

MOTAA သည္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ ေနာက္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေသာ ပညာစစ္စစ္ကို ရည္႐ြယ္ထားသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ စြမ္းရည္တို႔သည္ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္မက်ေသးပဲ- အဆင့္တစ္ခုမေရာက္ေသးပဲ- ဆႏၵေစာမိပါက- အျခားေသာစြမ္းရည္တို႔သည္ ေလ့လာသူတို႔အတြက္ မလိုအပ္ေသာေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္လာတတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာသားသက္သက္ကိုသာ ဦးစားေပးထားပါသည္။

ေ၀ဒပညာရပ္ကို ေလ့လာရာတြင္- လက္႐ိွအေနအထားကို ေဟာၾကားလိုမွဳ၊ အလ်င္စလိုေအာင္ျမင္လိုမွဳမ်ားေၾကာင့္- ပညာရပ္တစ္ခုကို တိက်စြာနားလည္ေသးျခင္း မ႐ိွေသးခင္ကာလတြင္ အျခားေသာအာ႐ံု၊ နာမ္ေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားသို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားခဲ့မည္ဆိုပါက- ပညာရပ္ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳရည္႐ြယ္ခ်က္လမ္းစဥ္ ႏွင့္ ေသြဖီသြားမည္ဆိုသည္ကို MOTAA သင္တန္းသားမ်ား၊ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ - သတိခ်ပ္မိ ေစလိုပါသည္။

ပထမ အုပ္စု တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပညာအခ်ိဳ႕-

• နကၡတၱ ေ၀ဒတြက္ခ်က္ျခင္းကို မူတည္၍ ေဟာေျပာေသာ ပညာ၊ (Astrology)
• ေကာင္းကင္တာရာ ၾကည့္၍ ေဟာေျပာေသာ ပညာ။ (Astromancy)
• လကၡဏာ ပညာ စစ္စစ္ (Palmistry) (လက္ အေရးအေၾကာင္းမ်ား ကိုပင္ ၾကည့္စရာ မလိုပဲ- လက္ကို ကိုင္႐ံုမွ်သာ ကိုင္ထား၍ ေဟာကိန္း ထုတ္ေသာပညာသည္ ဒုတိယအုပ္စုတြင္ပါ၀င္သည္။
• လက္ေဗြႏွင့္ လက္သည္း မ်ားကို ေလ့လာ၍ ေဟာေသာ ပညာ (Dactylomancy)


ဒုတိယ အုပ္စု တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပညာအခ်ိဳ႕-

• လၻက္ရည္ၾကမ္းတြင္ -လၻက္႐ိုး အေနအထားကို ၾကည့္၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ (လူမ်ိဳး၊ေဒသ အလိုက္ ကြဲျပားမွဳ႐ိွေသာ္လည္း အေျခခံသေဘာမွာ တူညီသည္။)
• လူ၏ ကိုယ္ေရာင္ကိုၾကည့္၍ ေဟာေျပာေသာပညာ။
• လက္ေရး ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာကိုၾကည့္၍ ေဟာေျပာေသာ ပညာ။ (Graphology)
• Pendulum Scrying ေခၚ ခ်ိန္သီးကို အသံုးျပဳ၍ ေဟာေျပာေသာ နည္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ လက္စြပ္နတ္ေမးျခင္း၊ ဖ်ာလိပ္နတ္မေအာင္ျဖဴ ေမးျခင္းႏွင့္ သေဘာထားခ်င္းတူသည္။ ဟစ္တလာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ နာဇီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္- ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္း၊ ၄င္း၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္သူ- အီတလီ အာဏာ႐ွင္ မူဆိုလိုနီအား- မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးထားေသာ
ေနရာကို ႐ွာရာတြင္ - ၄င္းတို႔ သိထားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားအနက္မွ ေနရာမွန္ကိုေ႐ြးႏိုင္ရန္ အတြက္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေနရာ မွန္ကို သိခဲ့ရေသာ္လည္း- ေအာင္ျမင္ရန္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ဟုဆိုသည္။
• ျမန္မာျပည္တြင္ “ဓါတ္စီး ေရးသည္ ” ဟု အမည္တြင္ေသာ- အလိုအေလ်ာက္ စာေရးေသာ နည္း၊ တစ္ခိ်န္က ကမာၻတြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ “ေယာနသံ ဇင္ေယာ္ (Jonathan Livingston Seagull)” စာအုပ္သည္ ဤနည္းျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္ ဟုဆိုၾကသည္။
• ၁၉၇၀-ကာလမ်ားတြင္- အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ ေထာက္လွမ္းေရး မ်ားအေနျဖင့္ လက္ေ႐ြးစင္အဖဲြ႔မ်ားကို- Standford Research Institute တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀- အထိအကုန္အက် ခံ၍ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အေ၀းမွ လွမ္းၾကည့္ေသာ အၾကားအျမင္ ပညာရပ္။
• ယခုကဲ့သို႔- ထိုသို႔ေသာ အျခားပညာရပ္ တို႔အေၾကာင္းကို ႐ွင္းျပထားရျခင္းမွာ- နကၡတၱပညာကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ အျခားေသာ ပညာရပ္တို႔ကို နားလည္ ႏိုင္ေစရန္၊ ထိုပညာ မ်ားအားလည္း မထီမဲ့ျမင္ မျပဳမိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။