အိမ္ေထာင္ေရးကိုစိတ္ျဖာၾကည့္ရင္(၂)

ဘာ၀ (၁၂)ပါးမွာ အိမ္ေထာင္ေရးကို အေႏွာင့္ယွက္ဆံုးက ၆ တန္႔ႏွင့္ ၁၂ တန္႔တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

 • ၇ တန္႔သခင္ ၆ တန္႔ရပ္က အၾကမ္းနည္း၊
 • ၇ တန္႔သခင္ ၁၂ တန္႔ရပ္က အႏုနည္း ေႏွာင့္ယွက္ၾကပါလိမ့္မယ္။
 • မိမိေမတၱာကိုေဖၚျပတဲ့ ၄ တန္႔သခင္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ေမတၱာကိုေဖၚျပတဲ့ ၁၀ တန္႔သခင္ တို႔ဟာ ၆ တန္႔ ၁၂ တန္႔မွာ ရပ္ပါက အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တျဖည္းျဖည္းေမတၱာတံုးတတ္ပါတယ္။
(မွတ္ခ်က္ အိမ္ေထာင္ဖက္က ၇ တန္႔၊ ၇ တန္႔မွ ၄ ခုေျမာက္ဟာ ၁၀ တန္႔မိုလို႔ ၁၀ တန္႔ကို အိမ္ေထာင္ဖက္ေမတၱာလို႔ ဆိုတယ္လို႔ က်မ္းျပဳသူကဆိုပါတယ္။)
ထို႔ေၾကာင့္ ၄ တန္႔သခင္နဲ႔ ၁၀ တန္႔သခင္အားေကာင္းမွသာလွ်င္ အိမ္ေထာင္အရွည္သျဖင့္တည္တံ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 • က်ားအတြက္ ၆ ၾကာျဂိဳလ္ႏွင့္ မအတြက္ ၃ ဂၤါျဂိဳလ္တို႔ ၆တန္႔ ၁၂တန္႔တို႔ရပ္ပါက ဖိုမကိစၥျပႆနာတတ္ပါမယ္။ ၄င္းအေႏွာင့္အယွက္ဟာ ၆ တန္႔ရပ္ ၃ ဂၤါနဲ႔ ၁၂ တန္႔ရပ္ ၀ ေနတို႔ ယွဥ္ျမင္အားေကာင္းက အသစ္တစ္ေယာက္ရတာ (သို႔) ျပန္လည္ အဆင္ေျပတာေတြျဖစ္ပါမယ္။


၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔တို႔မွာ ၂ တန္႔က အေပ်ာ့ဆြဲကို ျပ၍ ၈ တန္႔က အျပင္းဆြဲကိုျပသည္။
 • ၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔တို႔ အိမ္ျခင္းလဲျခင္း၊ ျပန္လွန္ျမင္ျခင္းဟူေသာ ဆက္သြယ္မႈတို႔ရွိေသာ္ ေရွ႕ပိုင္းလြန္ၾကဴးျပီးမွ ေနာက္ပိုင္း ထိမ္းျမားတတ္သည္။
 • ၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔သခင္တို႔ ၆ တန္႔/၁၂ တန္႔ေန၍ တစ္ဦးကို တစ္ဦးျမင္ၾကေသာ္ လြန္ၾကဴးေသာ္လည္း ထိန္းျမားခြင့္မရၾကေခ်။
 • ၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔သခင္မွ တစ္ပါးေသာ ျဂိဳလ္မ်ား ၆/၁၂ အတန္႔မ်ားတြင္ တည္လွ်က္ အျပန္အလွန္ျမင္ၾကေသာ္ လြန္ၾကဴးျပီးမွ ေပါင္းသင္းၾကရမည္။
 • ၇ တန္႔(သို႔) ၈ တန္႔သခင္တို႔ ၂ တန္႔ ရပ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္ကို မိမိလိုရာ ဆြဲႏိုင္ပါမယ္။
 • ၁ တန္႔ႏွင့္ ၂ တန္႔သခင္တို႔ ၈ တန္႔တြင္တည္ေသာ္ ဇာတာရွင္သည္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ဦးစီးမႈေအာက္သို႔သာ ေရာက္ရွိအံ့။

အိမ္ေထာင္က်ျပီးကာလမွာ
 • ၅ တန္႔အိမ္ရွင္အားနည္းပါက အေျမွာ္အျမင္နည္းပါး၍ ေမတၱာတရားကို ပိုမိုအသံုးခ်မည္။၄ တန္႔အိမ္ရွင္ပါအားနည္းပါက အခ်စ္ေမတၱာတရားေလ်ာ့ပါးက်ဆင္း၍ ေမတၱာတံုးရတတ္သည္။
 • ၄ တန္႔သခင္အားေကာင္းပါက အိမ္ေထာင္ဖက္၏ လိုကြက္စီမံရာသို႔ လိုက္ေလ်ာရတတ္ပါတယ္။
 • ၁၁ တန္႔အိမ္ရွင္အားနည္းေသာ္ လင္ေၾကာက္မယားေၾကာက္ျဖစ္ပါမယ္။ အေျမာ္အျမင္နည္းေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ေပါင္းရ၍ မိမိအား မျပဳစုဘဲ ပ်က္ကြက္မည္။ ၁၀ တန္႔အိမ္ရွင္ပါထပ္မံအားနည္းပါ မိမိအားေမတၱာကင္း၍ အထင္ျမင္ေသးမည္။ မေကာင္းေသာယုဂ္ဆိုးမ်ားပါ၀င္ပါက ေနာက္မီးလင္းျခင္းမ်ားၾကံဳရမည္။ ထိုတြင္ ၁၀ တန္႔အိမ္ရွင္အားေကာင္းက မိမိကသာ သစၥာေဖါက္ကာ အေျမွာင္ထားျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ေယာက်္ားဇာတာမွာ
 • ၈ တန္႔ဘာ၀ကို ပါပကတၱရီ၊ မယားကာရက ၆ ၾကာက နိစ္/နိစ္န၀င္း နိစ္၀ဂၢဳတၱမန၀င္းမ်ားစီးေသာ္ ပန္းေသပန္းညွိဳး၍ အိမ္ေထာင္ဖက္ခ်စ္သူျပဳသမွ် ခြင့္လႊတ္ေနရတတ္သည္။

မိန္းမဇာတာတြင္
 • ၈ တန္႔ဘာ၀ပါပကတၱရီ၊ လင္ကာရက ၃ ဂၤါ နိစ္/နိစ္န၀င္း၊ နိစ္၀ဂုတၱမန၀င္းမ်ားစီးေသာ္ ဥတုပန္းညွိဳးႏြမ္းနည္းပါးတတ္ပါတယ္။
ထိုေနရာမ်ားတြင္ စန္းေခၚ ၂ လာသည္ ခိနစန္းျဖစ္ေစေသာ နိစ္နိစ္န၀င္း၊ နိစ္၀ဂုတၱမန၀င္းစီးေသာ္ ကာမအေျခအေနဆိုးကာ ညွိဳးေခြႏြမ္းလွ်မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ၁၀ တန္႔ႏွင့္ ၁၁ တန္႔သခင္တို႔ မေကာင္းမေသာ အျမင္ရွိက ခ်စ္သူအားလ်စ္လ်ဴရႈရပါမယ္။ ထိုေနရာတြင္ ၁၁ တန္႔ႏွင့္ ၅ တန္႔သခင္တို႔ နိစ္နိစ္၀င္း နိစ္၀ဂုတၱမန၀င္းစီးေသာ္ (သို႔) ၀ သည္ ၁၂ တန္႔တြင္ရပ္ေသာ္ မိမိခ်စ္သူအတြက္ မိမိကိုယ္စားေတာင္းရမ္း ထိမ္းျမားေပးတတ္ရေလသည္။
 • ၈ တန္႔ပိုင္ျဂိဳလ္သည္ ၆ ၾကာ ၃ ဂၤါႏွင့္ ဆက္သြယ္လွ်က္ နိစ္-ရန္န၀င္းစီးေသာ္ အဂၤါဇာတ္ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမ်ားၾကံဳတတ္၍ ၈ တန္႔သခင္ ၈ ဟုႏွင့္ဆက္သြယ္ပါက လူညြန္႔တံုးမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမယ္ခင္ဗ်။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။