စံေတာ္ခ်ိန္ (Standard Time Zone)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

စံေတာ္ခ်ိန္ (Standard Time Zone)

ကမာၻသည္ မိမိ၀င္႐ိုးေပၚတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ပါတ္ႏွဳန္းျဖင့္ လည္ပါတ္ေနသည္။ ထိုအခါ ကမာၻေပၚတြင္ ေနထိုင္သူတို႔အဘို႔ အျမင္အားျဖင့္ ေနမွကမာၻအား တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ပါတ္သည္ကဲ့သို႔ ျမင္ၾကရသည္။ ကမာၻ၏ အေ႐ွ႕ဘက္ျခမ္း (အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ -ဂရင္းနစ္ Greenwich ၏ အေ႐ွ႕ဘက္) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေနကို ဦးစြာစျမင္ရျပီး ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တန္ဘိုး အေနာက္ဘက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေနကိုေနာက္က်ျပီးမွ ျမင္ၾကရသည္။ စက္၀ိုင္းတစ္ခုတြင္ တစ္ပါတ္လည္ျခင္းသည္ ၃၆၀ ဒီဂရီ႐ွိသည္။ တစ္ဖန္ ကမာၻသည္ ၂၄-နာရီတြင္ တစ္ပါတ္ လည္သျဖင့္ ၁-နာရီ အၾကာတြင္ ၁၅-ဒီဂရီ လည္သြားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။ တစ္နည္း အားျဖင့္- ေျမျပင္ ေပၚ႐ိွေဒသ မ်ားအေနျဖင့္ ေလာင္ဂီ်တြဒ္ တန္ဘိုး ၁-ဒီဂရီ ကြာေ၀းလွ်င္- အခ်ိန္အားျဖင့္ ၄-မိနစ္ ကြာျခားသည္။ ေအာက္တြင္ ျပထားသည္ကို ၾကည့္ပါ။

ပံုတြင္ ျမင္ၾကရသည့္ အတိုင္း ကမာၻႀကီးအား ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ မ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ ပိုင္းျခား ထားသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဂရင္းနစ္ ႏွင့္ တည့္တည့္ ေနရာအား ၀-ဒီဂရီ ဟု စတင္ သတ္မွတ္ထားရာ- ၄င္း၏ အေ႐ွ.ဘက္႐ိွ ေဒသမ်ား အေနျဖင့္- အေ႐ွ.ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၊ ၄င္း၏ အေနာက္ ဘက္႐ိွ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အေနာက္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ႐ိွေနၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္- မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ ေဒသအခ်ိန္ စံေတာ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ရာတြင္- ပံုမွန္အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးမ်ား အတိုင္း သတ္မွတ္ထားရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား ျဖတ္သြားေသာ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ မ်ဥ္းမွာ အေ႐ွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇-ဒီဂရီ၊ ၃၀-မိနစ္ မ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအား ဒႆမ ပံုစံျဖင့္ ျပပါက ၉၇.၅ ဒီဂရီ မ်ဥ္း ျဖစ္သည္။
၉၇.၅ ဒီဂရီ x (၂၄ နာရီ /၃၆၀ ဒီဂရီ) = ၉၇.၅ x (၁ /၁၅) = ၆.၅ နာရီ ကိုရ႐ိွသည္။ ၄င္းသည္ ဂရင္းနစ္ မ်ဥ္း၏ အေ႐ွ.ဘက္တြင္ ႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ တနည္းအားျဖင့္ အဂၤလန္ထက္စာလွ်င္ ေနထြက္ သည္ကို အယင္ဦးစြာ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ ကြာျခားမႈမွာ ၆-နာရီ ခြဲ၊ တနည္းအားျဖင့္ ၆-နာရီ၊ ၃၀-မိနစ္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ဟုေခၚသည္။ ၄င္းသည္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ Greenwich Mean Time (G.M.T) ထက္ ၆.၅ နာရီ ေစာေနသည္။ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ (G.M.T) ကို ယခု အခါ (၁၉၇၂-ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍) ဘီဘီစီ ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤလန္ အဖြဲ႔ အစည္း တို႔မွ လြဲ၍၊ အျခား ေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး အေနျဖင့္ Universal Time Coordinated (U.T.C) ဟုလည္း ေျပာင္းလဲ ေခၚဆို ၾကသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ နာရီ (Standard Time) ႏွင့္ ေဒသ ပ်မ္းမွ် နာရီခ်ိန္ (Local Mean Time- L.M.T) တို႔ မတူညီပါ။ စံေတာ္ခ်ိန္ နာရီ ဆိုသည္မွာ- ထိုေဒသ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ထားေသာ အဖြဲ.အစည္းမွ- ထိုေဒသ အပါအ၀င္- ၄င္း၏ နယ္နမိတ္ တစ္ခု အတိုင္းအတာ ကို မူတည္၍ သတ္မွတ္ ထားေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသ ပ်မ္းမွ် နာရီခ်ိန္ (Local Mean Time- L.M.T) မွာမူ- ထိုေဒသ တြင္ ေရာက္႐ိွေနေသာ ျဖစ္ေနေသာ ပ်မ္းမွ် အခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္- ည ၈း၀၀ နာရီ ဟု ဆိုရာ၌- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အေ႐ွ.ဘက္ တြင္ တည္႐ိွေသာ ႐ွမ္းျပည္တြင္- ေဒသ ပ်မ္းမွ် နာရီခ်ိန္ အားျဖင့္ ၈း၀၀ ကို ေက်ာ္လြန္သြား ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေနာက္ဘက္ ျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္မူ ေဒသ ပ်မ္းမွ် နာရီခ်ိန္ အားျဖင့္ ည ၈း၀၀ နာရီ မေရာက္ေသးပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေ႐ွ.ဘက္တြင္ တည္႐ိွသျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံထက္ နာရီ၀က္ အခ်ိန္ေစာ ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ထက္ ၆း၃၀ ေစာ၍- ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ထက္ ၇း၀၀ ေစာပါသည္။ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရာထူး႐ိွစဥ္က- ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စံေတာ္ခ်ိန္ကို ေနာက္ထပ္ တစ္နာရီ ထပ္ေစာရန္- တစ္နည္းအားျဖင့္- စကၤာပူ၊ မေလး႐ွား၊ တ႐ုပ္၊ ေဟာင္ေကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ တို႔ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ေစရန္ UTC +8 နာရီ အျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသးသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ- ထိုင္း စေတာ့ခ္ အိပ္ခ်ိန္းကို ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့ခ္ အိပ္ခ်ိန္း ႏွင့္ အတူတူ ဖြင့္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ၾကားထဲတြင္ တည္႐ိွ ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ စံေတာ္ခ်ိန္ကို ေျပာင္းလိုပါက- အေ႐ွ.ဘက္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္ ႏိုင္ငံတို႔၏ သေဘာ တူညီမွဳ ကိုပါ ရယူၿပီး- ၄င္းတို႔ႏွင့္ပါ တြဲဘက္ ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ရာ- ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား တို႔မွ- “ယခု အတိုင္းပဲ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ဆိုသျဖင့္ ထိုအစီအစဥ္ မျဖစ္ ေျမာက္ခဲ့ရ ဟု ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ UTC +8 နာရီ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထက္စာလွ်င္- တစ္နာရီခြဲ ေစာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ သည္ မမွန္ေသာ အခ်ိန္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္မ်ဥ္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ- ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးအရ- ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စံေတာ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ - အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္- ၄င္းတို႔၏ စံေတာ္ခ်ိန္ကို အမွန္ ျဖစ္သင့္ေသာ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးႏွင့္ မတြက္ပဲ- အေ႐ွ.ဘက္႐ိွ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ မ်ဥ္းတို႔ကို လွမ္းယူ သံုးစြဲ တတ္ၾက ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုတြင္ မွီျငမ္း ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တို႔ကို ျပထား ပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ ထင္႐ွားေသာ ဥပမာမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျဖစ္၍ ေအာက္တြင္ စကၤာပူ စံေတာ္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။