ေသျခင္းတရား(၂)

မွတ္သားဖြယ္ရာမွတ္စုမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

  • ၁ေႏြ ၂လာနဲ႔ ေဒြဒဟလဂ္ တို႔ပူးပါက ေရနစ္ေသဆံုးပါမယ္။
  • ၀ေနျဂိဳလ္ဟာ ၄ တန္႔ (သို႔) ၂ လာျဂိဳလ္ဟာ ၇ တန္႔ (သို႔) ၃ ဂၤါျဂိဳလ္ဟာ ၁၀ တန္႔ရပ္ပါက အျမင့္မွက်ျခင္း(သို႔) တြင္းထဲက်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • ၂ လာသည္ မိႆ၊ျဗိစၦာ၊ မကာရ၊ ကုမ္ တစ္ရာရာသီတြင္တည္ကာ ပါပႏွစ္လံုးၾကားညွပ္သည္ကို ေသာမမျမင္(မကူ)ပါက ၾကိဳးကြင္း၊ မိုးၾကိဳး၊ လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • ၄ တန္႔ႏွင့္ ၁၀ တန္႔တြင္ ပါပရပ္၍ ၈ တန္႔ႏွင့္ လဂ္တြင္ ေသာမမ်ားရပ္က ႏွလံုးေရာဂါ၊ အဆစ္ျမစ္ေယာင္ေရာဂါ၊ သံုးေျမွာင့္ခၽြန္ ဥယ်ဥ္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ွဥ္းေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • ၂ လာႏွင့္ ၀ ေနတို႔ ၁၂,၆,၈,၄ တန္႔တို႔တြင္ရပ္က ပင္လယ္တြင္ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • လဂ္ (သို႔) ၂လာမွ ၅ တန္႔(သို႔) ၉ တန္႔တြင္ ပါပရပ္၍ ၂လာ(သို႔) ၈ဟုသည္ ၈ တန္႔ရပ္ပါက ၾကိဳးဆြဲခ်ျခင္း၊ ၾကိဳးမိန္႔ေပးခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • ၁ေႏြ ၈ဟု ႏွင့္ လ တို႔ပူးကာ ၂လာသည္ ၆တန္႔(သို႔) ၈ တန္႔တြင္ရပ္ကာ ပါပမ်ား ၁၂ တန္႔တြင္ရပ္က အဆိပ္လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • ၈ဟုသည္ ၄တန္႔၈တန္႔ ရပ္သည္ကို ၈ဟုသခင္ျမင္လွ်င္(သို႔) ၈တန္႔တြင္ပါပရပ္လွ်င္(သို႔) ၈ တန္႔ကိုပါပျမင္လွ်င္ အဆိပ္လက္နက္မီးေဘးသင့္၍ ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • ၇ တန္႔တြင္ ၁ ေႏြႏွင့္ ၈ဟု(သို႔) ၉ကိတ္ရပ္ကာ ၆ၾကာသည္ ၈ တန္႔တြင္တည္က ၾကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။
  • လက္သခင္ကို ပါပ ႏွစ္လံုးညွပ္ျပီး ကိန္းအိမ္တြင္တည္ကာ ၈ တန္႔တြင္ျဂိဳလ္တစ္လံုးရပ္က မိမိအမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ေသဆံုးပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။
ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။