ဘာ၀တို႔ အေၾကာင္း (၂)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

ကိန္းအိမ္မ်ား

ကိန္းအိမ္ ဆိုသည္မွာ လဂ္မွစတင္ေရတြက္ေသာ ၁-တန္႔ဘာ၀၊ ၄-တန္႔ဘာ၀၊ ၇-တန္႔ဘာ၀၊ ၁၀-တန္႔ဘာ၀တို႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဇာတာတစ္ေစာင္အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးေသာ ေဒါက္တိုင္ၾကီး ၄-ခုပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကိန္းအိမ္မ်ားတြင္ အင္အားေကာင္းေသာ ေသာမျဂိဳဟ္မ်ားမွ တိတိက်က် လႊမ္းမိုးေနရာ ယူထားျခင္း႐ိွပါက အျခားေသာ ဆိုး႐ြားသည့္ အခ်က္မ်ား ႐ိွလွ်င္ပင္ တန္ျပန္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွသည္။ အျခားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားမ်ား႐ိွပါက ထိုအေနအထားတို႔ကို ေတာင့္တင္း ခုိင္မာေစရန္ အင္အားျဖည့္ေပးထားသျဖင့္ ဇာတာတစ္ေစာင္အား စစ္ေဆးရာတြင္ အေရးပါေသာ အဓိကေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကိန္းအိမ္မ်ားကိုပင္ စ႐ိုက္ သဘာ၀(စရ၊ ထိရ၊ ဒြိဘာ၀) အရ ေလ့လာပါက ၄င္းတို႔သည္စ႐ိုက္ အတူတူ ႐ိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


ကိန္းအိမ္မ်ား အေရးႀကီးပံု

ေ႐ွးက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ကိန္းအိမ္မ်ား အေရးပါပံုႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကိန္းအိမ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလြန္အေရးပါသည့္ ယုဂ္(ေယာဂ) ၅-မ်ိဳးကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုေယာ ၅-မ်ိဳးကို “ပဥၥမဟာပု႐ုသေယာဂ” ဟု ေခၚတြင္၍ ၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
  •   ႐ုစက ေယာဂ
အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ရပ္တည္၍ ဥဳစ္ရေနျခင္း၊ မိမိပိုင္အိမ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဘရိဂု ရေသ့ၾကီးေရးသားေသာ ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း- အခန္း ၃) ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္ရည္၊ ထင္႐ွားေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ လွပေသာ မ်က္ခံုး၊ နက္ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ တို႔႐ိွတတ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ ရဲရင့္ျပီး၊ သတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ အင္အားအျပည့္အ၀ သံုးတတ္ျပီး၊ စြန္႔စား ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုးေဖာက္ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အလြန္စိတ္အား ထက္သန္တတ္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္တို႔မွ ဇာတာ႐ွင္အား ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကား ေစလိမ့္မည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ မ်ိဳး႐ိုးမွ လာသူျဖစ္တတ္၍၊ ယွဥ္ျပိဳင္ ရင္ဆိုရျခင္း တို႔ကို ႏွစ္သက္ တတ္သူျဖစ္ျပီး၊ ရန္သူကို ေခ်မွဳန္းေသာ စစ္သူၾကီး၊ ဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္ တို႔ကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ လူတန္းစား ခဲြျခားတတ္ေသာ၊ မိမိအၾကိဳက္၊ မိမိမုန္းသည့္ အရာမ်ား ထင္႐ွားစြာ႐ိွတတ္သည္။ ႐ွားပါးေသာ အတတ္ပညာတို႔ကို တတ္ေျမာက္လွ်က္ အသက္႐ွည္ လိမ့္မည္။ ႐ုစက ေယာဂ ရသူသည္- ရဲရင့္ျခင္း၊ မာန ႀကီးျခင္း၊ ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ တတ္ေသာ အေနအထားကို ရသည္။ ထင္႐ွားေသာ ဥပမာမွာ အိႏၵိယမွ မယ္စၾကာ၀ဠာလည္း ရခဲ့ျပီး ႐ုပ္႐ွင္မင္းသမီးလည္း ျဖစ္ကာ၊ သန္းၾကြယ္ခ်မ္းသာေနေသာ အိုင္႐ွာ ၀ီရာ ႐ိုင္ (႐ုပ္႐ွင္ မင္းသားၾကီး အမီတာ ဘဂ်မ္း၏ ေခၽြးမ) ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဟစ္တလာ ျဖစ္သည္။
  • ဘျဒ ေယာဂ
ဗုဒၶဟူးသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္၍ ဥဳစ္ရေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကသစ္ရေနျခင္း ျဖစ္ပါက ဤေယာဂကိုရသည္။ (ဘရိဂု သွ်တၱရ- အပိုဒ္ ၁၃ အရ) ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကာယစြမ္းအင္ ျပည့္စံုကာ၊ က်န္းမာျခင္း၊ လက္တံေျခတံ ႐ွည္လ်ားျခင္း ႐ိွတတ္သည္။ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ေသာ ဥပဓိ႐ုပ္႐ိွတတ္၍၊ ရတနာဆင္ေတာ္ကဲ့သို႔ တင့္တယ္ျခင္း မ်ိဳး႐ိွတတ္သည္။ ၾသဇာၾကီးမားေသာ သြင္ျပင္႐ိွ၍၊ ရင္အုပ္က်ယ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ အခ်ိဳးက်ျခင္း၊ နဖူးျပင္လွပျခင္း၊ ဆံပင္နက္ေမွာင္၍ ေကာက္ေကြးတတ္ျခင္း တို႔႐ိွတတ္သည္။ ထင္႐ွားေသာ ၾသဇာသံ ႐ိွတတ္သည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳတတ္သူျဖစ္၍ ေလ့လာသင္ၾကားတတ္သူ ျဖစ္သည္။ တည္ၾကည္ေသာစိတ္႐ိွျပီး ဥာဏ္ေကာင္းသည္။ မည္သည့္ အရာကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးအား မီွခိုမႈ ကင္းတတ္သည္။ မွ်တ၍ ခြင့္လႊတ္တတ္သူျဖစ္သည္။ လြန္စြာခ်မ္းသာ၍၊ စည္းစိမ္၊ ဇနီး၊ သားသမီး တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုတတ္သည္။ အသက္ ၈၀ က်မွ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတြင္ ေသဆံုးရတတ္သည္။ (သာ၀လိ က်မ္း အရ- ဇာတာ ႐ွင္သည္ လွပေသာ ကိုယ္ခႏၶာ႐ိွမည္။ ပညာ႐ိွျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အဘိုးတန္ေသာ ဥာဏ္ပညာ႐ိွမည္။ အႏုပညာ၊ ကဗ်ာ ေရးဖြဲ႕ျခင္း၊ တိုႏွင့္ သခၤ်ာ ပညာတို႔တြင္ ထူးခၽြန္မည္။ သူသည္ ခ်ိဳသာျပီး ပါးနပ္ေသာစကားေျပာႏိုင္သူျဖစ္ျပီး၊ အသက္႐ွည္လိမ့္မည္။) (ျဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက က်မ္းအရ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ပညာတတ္ေသာသူျဖစ္မည္။ ဖလဒီပကက်မ္း အလိုအရ ဤသူသည္ က်မ္းစာတို႔ကို တတ္ေျမာက္မည္။ ခ်ိဳသာစြာ ပါးပါးနပ္နပ္ ေျပာတတ္၍ အသက္႐ွည္မည္။ သာ၀တၳ စိဏၱာမယ က်မ္းအရ - အသက္တိုေစ တတ္ေသာ အရိဌ ေယာဂတို႔ပါ႐ိွပါက ထိုေယာဂ ဆိုးတို႔ကို ပယ္ဖ်က္မည္။ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားျပီး စာေရးလိမ့္မည္။ ေဆးကုသပါကလည္းေတာ္ေသာ သမားေတာ္ ျဖစ္မည္။ ထင္႐ွားေသာ ဥပမာ မွာ- ကမာၻေက်ာ္ သူေဌးၾကီး ဘီလ္ဂိတ္ ျဖစ္သည္။
  • ဟံသ ေယာဂ 
ၾကာသပေတးသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္၍ ဥဳစ္ရေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကသစ္ရေနျခင္း (မိမိ ပိုင္ေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ျခင္း၊) ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကာသပေတးသည္ တနဂၤေႏြ သို႔မဟုတ္ တနလၤာႏွင့္ ပူးေနပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သမၺဴေဟာရ ပရကသွ် က်မ္း ၂၀။၂၀)၊ ဤေယာဂကို ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေကာင္းမြန္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ အသားအေရာင္႐ိွ၍ ထင္႐ွားေသာ မ်က္ႏွာေပါက္၊ လွပေသာ မ်က္ႏွာအေနအထား၊ ႐ိွတတ္သည္။ သာယာေသာ အသံ႐ိွသည္။ ေရကို ႏွစ္သက္တတ္သည္။ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတႏွင့္ ေ႐ွးေဟာင္းက်မ္းစာမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ႐ွာေဖြေနတတ္ျပီး၊ အမ်ားသူငါ အား ေကာင္းမွဳျပဳကာ လွပေသာ ဇနီးကို ရတတ္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္း စည္းစိမ္ မ်ိဳးစံုကို စံစားလွ်က္ အသက္ ၁၀၀-အထိ ေနရမည္ဟု ဆိုထား သည္။ ထင္႐ွားေသာ ဥပမာမွာ- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ နကၡတၱေ၀ဒ ပညာကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္၍ ၄င္းကိုယ္တိုင္ သံဒိဌျဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ကိုျပဳစုခဲ့သူလည္းျဖစ္၊ လြန္စြာအဆင့္ျမင့္ေသာ အင္းပညာကိုလည္း တတ္ေျမာက္ တီထြင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ေသာ ဘင္ဂ်မန္ဖရန္ကလင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀-တန္တြင္ ၄င္း၏ ႐ုပ္ပံုကိုေဖၚျပထားပါသည္။
  • မာလ၀ရ ေယာဂ
ေသာၾကာသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္၍ ဥဳစ္ရေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကသစ္ရေနျခင္း ျဖစ္ပါက ဤေယာဂကိုရသည္။ ဤေယာဂကို ရထားသူသည္ က်က္သေရ ႐ိွေသာ၊ တင့္တယ္ေသာ အသြင္အျပင္႐ိွ၍၊ လွပေသာ ႏွဳတ္ခမ္း၊ ေသးသြယ္ေသာ ခါး၊ လွပေသာ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ေလးနက္ေသာ အသံ၊ ေတာက္ပေသာ သြား၊ ထြန္းလင္းေသာ အသားအေရာင္ႏွင့္ျပည့္စံုကာ ျပည့္ေသာ လ၀န္းကဲ့သို႔႐ိွမည္။ ပါးတို႔သည္ ျပည့္ေဖာင္းလွ်က္ မ်က္လံုးတို႔ေတာက္ပကာ၊ လက္တံ ႐ွည္လ်ားမည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ ပညာတတ္ေျမာက္ျပီး၊ က်မ္းစာမ်ားကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္လွ်က္၊ ၾကြယ္၀ ျခင္းတို႔သည္ ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီး၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားေကာင္း သမီးေကာင္းတို႔ကို ရ႐ိွကာ စည္းစိမ္ ဥစၥာဟူသမွ်ႏွင့္ ျပည့္စံုမည္။ အသက္ ၁၀၀ အထိ ေနရမည္။ (ဇာတကမာသဏဓမၼက်မ္း)၊ ထင္႐ွားေသာ ဥပမာမွာ မဟတၱမ ဂႏၶီႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတဂၽြန္ဖက္ကေနဒီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
  • သွ်ႆ ေယာဂ
စေနသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္၍ ဥဳစ္ရေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကသစ္ရေနျခင္းျဖစ္ပါက ဤေယာဂကိုရသည္။ ဤေယာဂကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ပံုမွန္ အရပ္အေမာင္းအေန အထား႐ိွကာေသးသြယ္ေသာ ခါး၊ အေပၚသို႔ အတန္ေရာက္ေသာ သြားအေနအထား၊ အသားညိဳ လိမ့္မည္။ ထူးဆန္းေသာ ေနရာမ်ားသို႔သြားလိုေသာ စိတ္႐ိွသည္။ ရဲရင့္ျပီး ရက္စက္တတ္သည္။ အျခား ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို တပ္မက္တတ္သည္။ မိခင္ကို ျမတ္ႏိုးလွ်က္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ခံုမင္တတ္သည္။ စစ္တပ္ တို႔တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္ရာ၊ ၿမိဳ႕႐ြာ၊ အုပ္စုတို႔တြင္ အၾကီးအမွဴး ျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ အရည္အခ်င္း႐ိွျပီး၊ ခ်မ္းသာမည္။ ပညာတတ္မည္။ သူမ်ားအား အျပစ္တင္တတ္မည္။ သူတပါး အိမ္ေထာင္ဘက္ ေပၚတြင္ ပစ္မွားတတ္ေသာ သေဘာ ႐ိွသည္။ သတၱဳႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျပီး၊ အသက္ ၇၀-အထိ ေနရမည္။(ဇာတကမာသဏဓမၼက်မ္း)

အိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္းပံုစံ ဇာတာခြင္ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းပံုစံ ဇာတာတို႔သည္ ဘာ၀ကို ဦးစားေပးေသာ ဇာတာပံုစံမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ဇာတာတစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ကိန္းအိမ္မ်ားအား ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အလြယ္တကူျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဇာတာတြင္မူ ဘာ၀စက္ဆိုေသာ ဇာတာခြင္ေနာက္တစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။


ႀတိေဂါဏ အိမ္မ်ား (ႀတိကုန္း အိမ္မ်ား) 

ႀတိေဂါဏအိမ္ ဆိုသည္မွာ လဂ္မွ စတင္ေရတြက္ေသာ ၁-တန္႔ဘာ၀၊ ၅-တန္႔ဘာ၀၊ ၉-တန္႔ဘာ၀ တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာပညာ႐ွင္မ်ားက ၾတိကုန္း အိမ္မ်ားဟူ၍ အလြယ္ေခၚဆိုၾကပါသည္။ မူလႀတိေဂါဏႏွင့္ မေရာပါေစႏွင့္။ ၄င္းတို႔သည္ ၃၆၀ ဒီဂရီ ႐ိွေသာ စက္၀န္းအား ၁၂၀ ဒီဂရီစီျဖင့္ အညီအမွ် ဖိုခေနာက္တည္ေနေသာ ဘာ၀မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ကိန္းအိမ္မ်ားျပီးလွ်င္ ဒုတိယအေရးအၾကီးဆံုးေသာ ဘာ၀အိမ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၁-တန္႔ဘာ၀(လဂ္) အေနျဖင့္မူ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ေရာ၊ ၾတိကုန္း အိမ္မ်ားမွာပါ ပါ၀င္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဓမၼဘာ၀အိမ္မ်ားသည္ ဓါတ္သေဘာတူေသာ ရာသီမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေနၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဇာတာတစ္ေစာင္၏ တည္ေဆာက္မႈ ဓါတ္သေဘာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ဘာ၀အိမ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။(မဟာဘုတ္ပညာ သည္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းေ႐ႊပညာ သည္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာ၊ အာယုေဗၺဒ ေဆးပညာတို႔သည္လည္းေကာင္း ဓါတ္သေဘာကို ဦးစားေပး စစ္ေဆးေသာပညာမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ နကၡတၱပညာျဖင့္ဖြဲ႔ေသာ ဇာတာတို႔သည္ ၿဂိဳဟ္ပူး၊ၿဂိဳဟ္ျမင္ တို႔ကိုသာ ဦးစားမေပးပဲ ဓါတ္သေဘာကို ေလ့လာႏိုင္ပါက အလြန္အက်ိဳးထူးပါလိမ့္မည္။)


ဒုဌာန အိမ္မ်ား

ဒုဌာန အိမ္ ဆိုသည္မွာ လဂ္မွ စတင္ေရတြက္ေသာ ၆-တန္႔ဘာ၀၊ ၈-တန္႔ဘာ၀၊ ၁၂-တန္႔ဘာ၀၊ တို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္း ဘာ၀တစ္ခုခ်င္း ႐ွင္းျပေသာ အခန္းတြင္ ေလ့လာပါ။

အျခားေသာ ဘာ၀ အိမ္မ်ား

လဂ္မွ စတင္ေရတြက္ေသာ ၂-တန္႔ဘာ၀၊ ၃-တန္႔ဘာ၀၊ ၁၁-တန္႔ဘာ၀၊ တို႔ကိုမူ ကိန္းအိမ္၊ ႀတိကုန္းအိမ္တို႔ေလာက္ ဦးစားမေပးေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဘာ၀မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသတ္မွတ္သည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။