ျဂိဳဟ္တို႔အေၾကာင္း (၄)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 
ျဂိဳဟ္တို႔ မိတ္၊ရန္
(အထူးမွာၾကားခ်က္ မိတ္ျဂိဳဟ္၊ ရန္ျဂိဳဟ္တို႔ မည္သည့္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ ဆိုေသာ ႐ွင္းျပခ်က္မွာ သင္တန္းသား တို႔အေနျဖင့္ ဆက္စပ္ သိနားလည္ရန္ ေရးထားျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ႐ွဳပ္ေထြးမည္ဆိုပါက ႐ွင္းျပခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ စရာမလိုပဲ မည္သည့္ျဂိဳဟ္သည္ မည္သည့္ျဂိဳဟ္မ်ား အား မိတ္၊ ရန္၊ ၾကားေန ျပဳသည္ ဆိုေသာ ဇယားကို သာ မွတ္ထား ႏိုင္ပါသည္။) ျဗိဳ႕ဟဇ္ ပရာသရ ေဟာရသွ်တၱရက်မ္း၊ အခန္း ၃၊ ဂါထာ ၅၅- တြင္ ျဂိဳဟ္တို႔၏ မိတ္၊ ရန္၊ ျပဳပံုကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ႐ွင္းျပထားသည္။
ျဂိဳဟ္တစ္လံုး၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္မွေန၍ ၄-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၈-တန္႔တို႔ကို ေရတြက္ပါ။ ထိုရာသီ၏ အိမ္႐ွင္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုျဂိဳဟ္၏ ဥဳစ္ရာသီ ျဖစ္ေသာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုျဂိဳဟ္၏ မိတ္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အတန္႔မ်ား၏ အိမ္႐ွင္မ်ားသည္ ထိုျဂိဳဟ္၏ ရန္ျဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အျခားျဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ မိတ္ျဖစ္ေသာအတန္႔ ္ျဖစ္ေသာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္သာမက ရန္ျဖစ္ေသာ၊ အတန႔္ျဖစ္သည့္ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနပါက ထိုျဂိဳဟ္သည္ ဥဒါသိမ္ (ၾကားေန) ျဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယားကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။
ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုး၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္မွ ေန၍- ၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔ေျမာက္ ရာသီ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္၍ ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ရာသီ တို႔ကို ျမင္ရပါမည္။ ဥပမာ တနဂၤေႏြသည္ သိဟ္ရာသီတြင္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေန၍၊ ၄င္းမွ ၂-ခုေျမာက္ (၂-တန္႔)သည္- ကန္ရာသီ၊ ၄င္းမွ ၃-ခုေျမာက္ (၃-တန္႔) သည္- တူ ရာသီ၊… စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္- ၄င္းရာသီတို႔၏ အိမ္႐ွင္ တို႔ကို ခ်-ေရးလိုက္ပါ။ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမင္ရပါမည္။ အနီေရာင္ျဖင့္ ျပထားေသာ အတိုင္ (Column) မ်ားသည္- ရန္ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္၍၊ အျခားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ မိတ္ ျဖစ္သည္။ မျပီးေသးပါ- ေနာက္တစ္ဆင့္ က်န္ပါေသးသည္။
အနီေရာင္ ျဖစ္၍၊ ရန္ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုျဂိဳဟ္သည္ ထိုရာသီတြင္ ဥဳစ္ ျဖစ္ေနပါက ၄င္းကို ျဂိဳဟ္ဆိုး စာရင္းမွ ထပ္မံ ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။ ဥပမာ- တနလၤာျဂိဳဟ္ အတြက္ ရန္အေနအထားျဖစ္ေသာ ၃-တန္႔ရာသီသည္- ၄င္း တနလၤာ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္မွ ၃-ခုေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ကန္ရာသီ ျဖစ္သည္။ ကန္ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္မွာ ဗုဒၶဟူးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဗုဒၶဟူးသည္ ကန္ရာသီတြင္- ဥဳစ္ရေနေသာ ျဂိဳဟ္၊ ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းအား အနီေရာင္ စာရင္းမွ ဖယ္လိုက္ပါ။ ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း ျမင္လာရပါမည္။ ထိုနည္းတူ အျခားျဂိဳဟ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။
ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ စေနကို ၾကည့္ရာတြင္ တနဂၤေႏြသည္ စေန၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ မွ ၈ တန႔္ ေျမာက္ရာသီ သိဟ္ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္၍ မိတ္ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြတို႔သည္ -တနဂၤေႏြ ဥဳစ္ရသည့္ မိႆတြင္ စေန အေနျဖင့္ နိစ္ျဖစ္ ေနျပီး၊ စေနဥဳစ္ ရသည့္ တူရာသီတြင္ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္ နိစ္ ျဖစ္ေနရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ၂-လံုးသည္ ရန္သေဘာျဖစ္သျဖင့္ တနဂၤေႏြအား မိတ္ေဆြ စာရင္းမွ ထုတ္ပစ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္  ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ကို စေန၏ မိတ္ေဆြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား၍ ၄င္းအား ရန္စာရင္း ျဖစ္ေသာ ၆-တန႔္မွ လည္းေကာင္း၊ ေသာၾကာသည္ တူရာသီတြင္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းအား ရန္စာရင္းမွ လည္းေကာင္း ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ၂-ခါ ထပ္ေနေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား၊ ႏွင့္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ျပန္ပါေနပါက  ၄င္းျဂိဳဟ္အား ဖယ္ထုတ္ျခင္း ျဖင့္ ေအာက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း မိတ္ျဂိဳဟ္ စာရင္းကို ရပါသည္။ ထိုနည္းတူပင္ အတန္႔ ၂-မ်ိဳးစလံုးတြင္ ရန္ ျဖစ္ေနေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္၊ ရန္ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္၍။ တစ္မ်ိဳးတြင္ မိတ္၊ တစ္မ်ိဳးတြင္ ရန္ ျဖစ္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ ၾကားေနျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေ႐ွးျမန္မာ ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ခက္ခဲစြာ မိတ္ရန္ ျဂိဳဟ္မ်ားကို ႐ွာစရာ မလိုပဲ အလြယ္ မွတ္သားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ကဗ်ာေလးျဖင့္ မွတ္ေစ ခဲ့ပါသည္။ - ေအာင္ - ေက်ာ္၊စံ၊ေမႊး - ငါ့ - အိမ္၊ေ၀း၊ - ညိမ္း - ေအး၊ ခါ၊ပင္ - လ - အ၊သြင္ - ဘုန္း - အင္၊ၾကီး၊စြ - သီ - လ၊ ႏွင့္ - န - ၀င္း၊သား ဤသို႔ အလြယ္မွတ္သား လိုက္ျဖင့္ မိတ္ျဂိဳဟ္မ်ားကို မွတ္သားပံုကို ေအာက္တြင္ ျမင္ရပါမည္။
ဆိုလိုသည္မွာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ တနလၤာ၊ အဂၤါႏွင့္ ၊ ၾကာသပေတး တို႔ကို မိတ္ေဆြ အျဖစ္သေဘာ ထားသည္။ မိတ္ျပဳေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တနလၤာ၊ အဂၤါႏွင့္ ၊ ၾကာသပေတး တို႔သည္ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာရာသီတြင္ ရပ္တည္ပါက ၄င္းအား မိတ္ရာသီတြင္ ရပ္သည္။ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ န၀င္းစက္ တြင္ ရပ္တည္ပါက မိတ္န၀င္း စီးသည္။ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ နကၡတ္တြင္တြင္ ရပ္တည္ပါက မိတ္နကၡတ္တြင္ စီးနင္းသည္ဟု ေခၚပါသည္။ (န၀င္းစက္၊ နကၡတ္တို႔ အေၾကာင္းမွာ ေနာင္သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ မွ ပါ၀င္ပါမည္။) ထိုနည္းတူပင္ ရန္ျဂိဳဟ္မ်ားကို အလြယ္ မွတ္သား ႏိုင္ရန္ အတြက္- - အ - ေသ၊န - - ၊ - စံ - လွ - ၀က္ - ကို - မ - သတ္၊လို - သူ - အို၊ေကာင္၊ - ထိန္း - ေက်ာင္း၊ အုပ္၊စု ဟူ၍ မွတ္သား ႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။