ျဂိဳဟ္တို႔အေၾကာင္း (၂)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

ျဂိဳဟ္တို႔၏ စ႐ိုက္သဘာ၀ႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ား

သဘာ၀ ပါပျဂိဳဟ္၊ သဘာ၀ ေသာမျဂိဳဟ္

ပါပျဂိဳဟ္၊ ေသာမျဂိဳဟ္ ဆိုသည္မွာ ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ ျဂိဳဟ္ေကာင္း ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လူတစ္ဦး ကဲ့သို႔ပင္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုး အေနျဖင့္
• ပင္ကိုယ္ စ႐ုိက္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (Natural y)
• အေျခ အေနအရ- ၄င္း၏တာ၀န္ အေနအထားအရ လည္းေကာင္း၊ (Functionally)
ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း သေဘာတို႔ ႐ိွၾကပါသည္။

ယခု သင္ခန္းစာတြင္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ အားျဖင့္ ေကာင္းျခင္း၊ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ အားျဖင့္ ဆိုးျခင္းတို႔ကိုသာ ႐ွင္းျပမည္ ျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕တိုင္းက်မ္း၊ အေနာက္တိုင္း က်မ္းမ်ားစြာ တို႔တြင္ ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ ျဂိဳဟ္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္မွာ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ကိုသာ အဓိက မူတည္ ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ MOTAA စနစ္ အေနျဖင့္မူ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ အေနအထားကိုေရာ၊ ၄င္းျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ ယူထားေသာ အေနအထား အရကိုပါေပါင္းစပ္၍ ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ ျဂိဳဟ္ေကာင္း ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္း သင္ခန္းစာ မ်ားတြင္မွပို႔ခ် ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယခု သင္ခန္းစာတြင္ ႐ွင္းျပထားသည္ မ်ားမွာ ျဂိဳဟ္တို႔၏ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ ျဂိဳဟ္ေကာင္း အေန အထား သက္သက္ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

အေ႐ွ႕တိုင္း နကၡတ္ပညာအေနျဖင့္ သာမက၊ အေနာက္ပိုင္း နကၡတ္ပညာ အေနျဖင့္ပါ ေအာက္ပါျဂိဳဟ္မ်ားသည္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ သဘာ၀႐ိွသျဖင့္ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ သဘာ၀ ေသာမျဂိဳဟ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
• ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ (Jupiter)
• ေသာၾကာျဂိဳဟ္ (Venus)

ေအာက္ပါ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ အားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွသျဖင့္ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုးးမ်ား ၊ တနည္းအားျဖင့္ သဘာ၀ ပါပျဂိဳဟ္မ်ားဟုသတ္မွတ္ထားသည္။
• တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (The Sun), ေနမင္း၊ သူရဇၨ၊ သူရိယ
• အဂၤါျဂိဳဟ္ (Mars)
• စေနျဂိဳဟ္ (Saturn)
• ရာဟု (Rahu) ☊ Moon North Node
• ကိတ္ (Ketu) ☋ Moon South Node

သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါျဂိဳဟ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ အင္အားတည္႐ိွမွဳ အေနအထား၊ အျခားျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုး အေပၚမူတည္၍ ရန္ဖန္ရန္ခါ ဆိုသလို ျဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္ ျပဳမူတတ္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္သည္။
• တနလၤာျဂိဳဟ္ (The Moon) လ-မင္း၊ စႏၵရ၊ စန္း
• ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ (Mercury)

တနလၤာ ျဂိဳဟ္သည္ လ-ဆန္းေသာ အေနအထား၊ အင္အား ျပည့္ေနေသာ အေနအထား ေနမွ ေ၀းကြာ ေနေသာ အေနအထားတြင္ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္ေနျပီး၊ ခိဏ စန္း ေခၚ အင္အား နည္းပါး ေသာ တနလၤာသည္ ျဂိဳဟ္ဆိုးသကဲ့သို႔ ျပဳမူတတ္သျဖင့္- ထိုသို႔ အေနအထား တြင္ ႐ိွပါက သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူပင္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ ေကာင္းေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးျခင္း ခံထားရလွ်င္ သဘာ၀
ျဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္ျပီး၊ ဆိုးေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးျခင္း ခံရလွ်င္ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုး ျဖစ္သြားပါသည္။
စဥ္းစားစရာ တစ္ခု ႐ိွလာပါျပီ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုျဂိဳဟ္ (၂) လံုးတြင္မွ အေျခအေန ေပၚမူတည္၍
ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ ျဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္သြား ရပါသနည္း။

ျဂိဳဟ္တို႔၏ သဘာ၀သတၱိႏွင့္ ပရိယာယ္

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (The Sun) 

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အား အမည္အားျဖင့္ ေနမင္း၊ သူရဇၨ၊ သူရိယ စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ေလာကီ အစီအရင္က်မ္းတို႔၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ကပၸါလကၤာရက်မ္းတြင္ ဂဠဳန္မင္း ဟုပင္ ေခၚဆိုထားသည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ လူသားမ်ား အသက္႐ွင္ ေနထိုင္ရာ ေနစၾကာ၀ဠာ၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္၍ ေနစၾကာ၀ဠာမွ အျခားျဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ တကြ- ၄င္းတို႔၏ အရံျဂိဳဟ္တို႔ကပါ အေျခြအရံ မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ဤတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အား
လွည့္ပါတ္ ေနၾက ရသည္။

အကယ္၍ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ေနမင္းသာ မ႐ိွခဲ့ပါမူ လူသားဆိုသည္မွာ မ႐ိွေတာ့ပါ။ ေနမင္းမွ ေပးလာေသာ အေႏြးဓါတ္ သာမ႐ိွခဲ့လွ်င္ ကမာၻ၏ အပူခ်ိန္သည္ ပကတိ သုည ဒီဂရီ (-၂၇၃ ဒီဂရီ ကယ္လ္ဗင္) သို႔ က်ဆင္းသြားကာ ႐ွင္သန္မွဳ အားလံုး ျပီးဆံုး ဇတ္သိမ္း သြားပါလိမ့္မည္။ ေနမင္းမွ အလင္းေရာင္ကို မ႐႐ိွခဲ့လွ်င္လည္း သစ္ပင္တို႔ ေသဆံုးကာ၊ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ သတၱ၀ါအားလံုး ေသဆံုးမည္သာ ျဖစ္သည္။
လူသားတို႔ က်င္လည္ရာ ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိအိမ္တြင္ မိမိတို႔၏ အသက္ဓါတ္ကို ဖန္တီးေပးသူ၊ မိမိတို႔အား ႐ွင္သန္ၾကီးထြား ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးသူ၊ ထိုသူ မ႐ိွပါက မိမိတို႔၏ ဘ၀တြင္ အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္မည့္သူ မည္သူျဖစ္ပါသနည္း၊ ထိုသူသည္ကား - ဖခင္ သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္မိသားစု အတြင္းတြင္ ဖခင္ အဓိပၸါယ္ကို ေဖၚေဆာင္ထား၏။ ဖခင္ အ႐ိွန္အ၀ါ ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား ဂုဏ္သိကၡာတက္ရျခင္း၊ အမ်ား၏ ေလးစားျခင္းခံရျခင္းကို အားလံုး နားလည္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ထိုနည္းတူ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းဌာနတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၀င္ေငြရေအာင္ ဖန္တီးေပးေနသူ၊ အားလံုး
အေနျဖင့္ သူ႔အားမွီခို ေနလွ်က္ ထိုသူ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ဘ၀ ရပ္တည္ႏိုင္ရျခင္းမွာ မည္သူျဖစ္ပါသနည္း။ ဤသူသည္ လုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္၊ သို႔မဟုတ္၊ လုပ္ငန္း၏ အၾကီးအကဲ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ ျပည္သား တို႔အေနျဖင့္ အမွီအခို ျပဳရာ၊ ထိုႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရး၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရး၊ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္၊ ေ႐ွးေခတ္ ကဆိုလွ်င္ ႐ွင္ဘုရင္၊ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို စီရင္ေနသူ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသည္ အသက္႐ွင္ ရပ္တည္ႏိုင္မွဳ၊ အလင္းေရာင္၊ အေႏြးဓါတ္၊ အပူဓါတ္၊ သတၱ၀ါ
တို႔၏ ျဖစ္တည္ရာ အေၾကာင္းရင္း၊ ဖခင္၊ အၾကီးအကဲ၊ မင္း အစိုးရ စသည္တို႔ကို အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေန၏။

သို႔ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္း တစ္ခု ေပၚလာပါျပီ ဤမွ် အေရးၾကီးေသာ တနဂၤေႏြကို သဘာ၀ပါပျဂိဳဟ္ျဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္ သေဘာထားရသနည္း။ ေနမင္းသည္- သတၱ၀ါတို႔ အတြက္ မ႐ိွမျဖစ္ အေရးၾကီးသည္ မွန္ေသာ္လည္း မည္သည့္ သတၱ၀ါမွ် သူအနီးတြင္ အသက္မ႐ွင္ႏိုင္၊ မည္သည့္ သက္႐ိွ၊ သက္မဲ့ မွ် မရပ္တည္ႏိုင္၊ အားလံုး ေလာင္ျမိဳက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ သတၱိ႐ိွ၏။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိမ္ေထာင္မွဳ တာ၀န္ကို မထမ္းပဲ ဆိုးသြမ္းရမ္းကား ေသာ ဖခင္သည္ သားသမီး၊ တို႔၏ ဘ၀ကို မ်ားစြာ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ အလုပ္႐ွင္သည္လည္း မိမိအားအလုပ္ ျဖဳတ္ႏိုင္သူ၊ ေထာင္ထဲ ပို႔ႏိုင္သူ ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ တိုင္းျပည္အား ပ်က္စီးေစရန္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္၏။ ျပည္သူ ျပည္သားတို႔ အသက္၊ ဥစၥာ ဆံုး႐ွဳံးျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ား ဖန္တီး ျဖစ္ပြားျခင္း ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္၏။ ထိုသို႔ေသာ အဆိုးတရားတို႔သည္ တနဂၤေႏြ၏ သဘာ၀သတၱိျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ သဘာ၀ ပါပျဂိဳဟ္ အျဖစ္တြင္ ႐ိွေနရျခင္း ျဖစ္၏။

တစ္ဖန္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ယွဥ္လာေသာအခါ အျခားျဂိဳဟ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေရာင္အဆင္း၊ စြမ္းအားတို႔ေပ်ာက္ဆံုးရသည္။ ဤသည္ကို အတၳမိျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ေနေရာင္သင့္ျခင္း၊ ေနေလာင္ျခင္းဟု ေခၚဆို၏။ ထို႔အတူ စည္ကမ္း လြန္စြာၾကီး၍ စနစ္အလြန္က်ေသာ ဖခင္သည္ သားသမီး တို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ နီးနီး ကပ္ကပ္ျဖင့္ ေနရာတကာတြင္ အျမဲတမ္း အကြက္ေစ့ေစ့ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္း၊ မိမိစကားကိုသာ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ ပံုစံျဖင့္ တစ္ေသြမတိမ္း နားေထာင္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ သားသမီး၏ ကိုယ္ပိုင္ စြမ္းရည္ဓါတ္တို႔ကို ညံ့ဖ်င္း ပ်က္စီးေစတတ္၏။ ဤသည္ကို အဂၤလိပ္ စကားျဖင့္ overshadow ျဖစ္သည္၊ တနည္းအားျဖင့္ ေလာင္းရိပ္ မိသည္ဟု ေခၚ၏။ အဆိုးဓါတ္တို႔ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးမွဳ မ႐ိွလွ်င္ ေသာ္မွ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္တြင္ အလြန္ နီးစပ္စြာ ႐ိွသူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီး ေစတတ္ ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ ျဂိဳဟ္အေနျဖင့္မွ်  တနဂၤေႏြ ႏွင့္ နီးနီး ေနျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ သတၱိတို႔ ေတာက္ပ ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွရ သည္ကို သေဘာေပါက္ ႏိုင္ပါသည္။

ထို.ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ၏ အဓိပၸါယ္၊ တနည္းအားျဖင့္ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္သည္ အဖ၊ အၾကီးအကဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၊ ဘ၀င္စိတ္ (စိတ္ၾကီး၀င္စိတ္)၊ အစြမ္းအစကို ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္း၊ လူစြမ္းလူစ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အာဏာ၊ ဦးေဆာင္ ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း၊ စတင္ဖန္တီး ႏိုင္စြမ္း၊ အသက္႐ွင္ ရပ္တည္ႏိုင္မွဳ၊ တို႔ျဖစ္သည္။ (အလြတ္က်က္ရန္ မလိုပါ။)
တနည္းအားျဖင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ သင္ မည္သူ မည္၀ါ ျဖစ္သည္ကို အျခားသူမ်ားကို ေဖၚျပေသာျဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဆီမွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ အလင္းေရာင္၊ အ႐ိွန္အ၀ါ ျဖစ္ပါ၏။ တ႐ုတ္ ပညာ အရ ဆိုလွ်င္ တနဂၤေႏြသည္ “ယန္” ဓါတ္၊ အဖိုဓါတ္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၁၂-ရာသီ ဇာတာခြင္ၾကီး တြင္ ၾသဇာ အာဏာကို အစိုးရေသာ ျခေသၤ့႐ုပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သိဟ္ရာသီ တနည္းအားျဖင့္ မီးဓါတ္ ႏွင့္ ထိရဓါတ္ ရာသီ (သိဟ္ရာသီ) ကို တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ထိုမွ်မက ထိုရာသီ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီသခင္) အျဖစ္ကို တနဂၤေႏြသည္ ရ႐ိွထား၏။

ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ (၂) တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း စရ-ရာသီ၊ မီးဓါတ္ ရာသီ ျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီသည္္ ဦးေဆာင္ရျခင္း၊ စတင္ တည္ေဆာက္ရျခင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားျခင္းတို႔ကို တာ၀န္ ယူေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ မိႆ ရာသီတြင္ အင္အား ေကာင္း ျခင္း (ဥဳစ္ရျခင္း) ကို ျဖစ္သည္။


တနလၤာျဂိဳဟ္ (The Moon) 

တနလၤာျဂိဳဟ္ (The Moon) အား စႏၵာ လ-မင္း၊ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ စႏၵရ၊ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
အတိုေကာက္ (စန္း) ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚတြင္ၾကပါသည္။ သင္ခန္းစာ (၂) တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ၁၂-ရာသီခြင္ကို ေနပိုင္ေသာ အျခမ္း၊ ႏွင့္ လ-ပိုင္ေသာ အျခမ္းကိုျပန္ အမွတ္ရပါ။ အဖိုဓါတ္ ႏွင့္ မတူေသာ ျဖည့္ဖက္ ဓါတ္သည္ကား အမ ဓါတ္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဟု မသံုးဘဲ ျဖည့္ဘက္ဟု သံုးႏွဳန္းထားသည္ကို သတိျပဳပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ေ၀ဒပညာအရ တနလၤာသည္
“ယင္” ဓါတ္၊ အမ ဓါတ္ ဟူသတ္မွတ္ထားသည္။ သက္႐ိွ လူသားတို႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အတြက္ မိခင္၊ ဘခင္ စံုစံုညီညီ ႐ိွရန္ လိုပါ၏။ အဖိုဓါတ္ ႐ိွလွ်င္ ၄င္းအား ညီမွ် ျဖည့္ဆည္းရန္ အမဓါတ္ လိုပါ၏။ အပူဓါတ္ ႐ိွလွ်င္ ၄င္းအား ထိန္းသိမ္း ရန္ အေအးဓါတ္ လိုပါ၏။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႐ိွလွ်င္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစား ႐ိွရပါသည္။ တနလၤာ၏ အဓိက သဘာ၀ကား စိတ္ခံစားမွဳ ျဖစ္၏။ ဤေနရာတြင္ စိတ္၊ ႏွင့္ ခံစားမွဳတို႔ကို စနစ္တက် နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိတ္ဆိုသည္မွာ သတၱ၀ါတစ္ဦး အေနျဖင့္ သီးသန္႔ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ္လည္း ခံစားမွဳ ဆိုသည္မွာ ျပင္ပမွ သက္ေရာက္မွဳတို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္ သ႑ာန္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္မွဳ ျဖစ္၏။ တနလၤာသည္ ထိုအခ်က္ ၂-ခုစလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ တာ၀န္ယူထား၏။ ဖခင္သည္ ဦးေဆာင္မွဳ အသက္ဓါတ္ စတင္မွဳ၊ အ႐ိွန္အ၀ါ ႐ိွမွဳ တို႔ကို တာ၀န္ ယူေနခိုက္တြင္ မိခင္သည္ သားသမီးတို႔အား ၾကင္နာေသာ ေမတၱာ၊ အိမ္တြင္းေရး ေအးခ်မ္းမွဳတို႔ႏွင့္ ဖခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာဥစၥာ စီးပြား၊ သားသမီး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ တာ၀န္ယူရ၏။

တနလၤာျဂိဳဟ္အား မိခင္ ျဂိဳဟ္ဟု သတ္မွတ္ ရျခင္းမွာ ထိုသို႔ေသာ ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ ခံစားတတ္ေသာ၊
ထိန္းသိမ္း တတ္ေသာ သေဘာတရားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ တနဂၤေႏြသည္ မင္းအစိုးရကို တာ၀န္ယူ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ထားသကဲ့သို႔ တနလၤာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ျဖည့္ဘက္ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ လူထုကို တာ၀န္ယူ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေန၏။ အာဏာ စက္ကို ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားကို တာ၀န္ယူ၏။ ဤအခ်က္တို႔သည္ ေနာင္ေသာ အခါတိုင္းျပည္တို႔ႏွင္ ဆိုင္ေသာ Mundane Astrology ကို ေလ့လာေသာအခါ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္ မလိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ပညာႏွင့္ မဆိုင္ေသာ အျခားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဗဒင္ပညာကို ခုတံုးျပဳ အသံုးခ်တတ္သူမ်ား ႐ိွတတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း- MOTAA ပညာသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မပါတ္သက္ေစရပါ။)

ေနာက္ဆက္၍ ၾကည့္ပါက တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ လြန္စြာ ေသးငယ္၏။ ကမာၻႏွင့္
အနီးဆံုးတြင္ တည္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ ညီမွ်ေသာ ဆြဲအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီ ေနရျခင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေနႏွင့္အနီးအေ၀းကို လိုက္၍ သူ၏ ထြန္းလင္းေတာက္ပမွဳသည္ အေျပာင္းအလဲ ႐ိွေန၏။ ကမာၻကို အလည္တြင္ထား၍ ေနႏွင့္ လတို႔ တစ္ဘက္ တစ္ခ်က္စီတြင္ ႐ိွေသာ အေနအထား၌ သူ႔တြင္ အင္အား အျပည့္႐ိွ၏။
ဤသည္ကို လ-ျပည့္သည္ ဟု ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုရက္တြင္ပင္ ေနေရာင္ေၾကာင့္ ကမာၻ၏အရိပ္
သူ႔အေပၚတြင္ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အေမွာင္က်ေရာက္ျခင္းကို လ-ၾကတ္သည္ ဟု ေခၚကာ တနည္းအား
ျဖင့္ ရာဟု၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ခံရျခင္း၊ ရာဟု ဖမ္းစား ခံရျခင္း ဟုေခၚသည္။ ထိုအခါတြင္မူ အင္အား၊ အလင္းေရာင္မဲ့သြား ရျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၇-ရက္မွ ၂၉-ရက္ ခန္႔ကာလ အတြင္းတြင္ ကမာၻအားအလည္ဗဟို ျပဳထားေသာ ၁၂-ရာသီ စက္၀ိုင္းၾကီးကို သူ႔အေနျဖင့္ တစ္ပါတ္ ပါတ္မိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူအေနျဖင့္ ေနႏွင့္ နီးလိုက္၊ ေ၀းလိုက္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ အင္အား႐ိွလာလိုက္၊ အင္အားမ႐ိွလိုက္ ျဖစ္ေန၏။

အ႐ြယ္အစား အားျဖင့္ ေသးငယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ ဓါတ္သတၱိတို႔ ေပ်ာက္ခ်ည္ ေပၚခ်ည္ ျဖစ္ေနေသာ အေနအထား ႐ိွေနတတ္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ အင္အားနည္းေသာ တနလၤာအား အျခားေသာအဆိုးဓါတ္ အင္အားမ်ားသည့္ ျဂိဳဟ္ တစ္လံုးလံုး မွ အင္အားေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးထား လိုက္ပါမူ တနလၤာသည္ အေကာင္းဓါတ္(ေသာမဓါတ္) ေပ်ာက္ကာ အဆိုးဓါတ္ (ပါပဓါတ္) သို႔ ေရာက္ရရွာေတာ့သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ပင္ ခံစားဓါတ္ေသာ ေရဓါတ္ႏွင့္ ျမန္ဆန္ တတ္ေသာ စရဓါတ္တို႔ကို ေဖၚျပေနေသာ ရာသီျဖစ္ေသာ ကရကဋ္ ရာသီကို တနလၤာ သည္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (သခင္) အျဖစ္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထား၏။
သို႔ေသာ္လည္း သူ႔အေနျဖင့္ တည္တည္ ျငိမ္ျငိမ္ အင္အား႐ိွႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာ ေျမဓါတ္၊ ေႏွးေကြးေသာ ထိရ ရာသီ ျဖစ္သည့္ ျပိႆရာသီတြင္ သူ႔အေနျဖင့္ အင္အားေကာင္း ရေသာေၾကာင့္ တနလၤာျဂိဳဟ္အေနျဖင့္ ျပိႆတြင္ ဥဳစ္ရသည္ ဟု သတ္မွတ္ရသည္။

အဂၤါျဂိဳဟ္ (Mars) 

အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းသူ၊ အမိန္႔ေပးျခင္းေၾကာင့္ ခံစား၊ စံစားရသူတို႔ ႐ိွေနေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ထိုအမိန္႔၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသူ ႐ိွစျမဲ ျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴ သကၠတဘာသာျဖင့္ အဂါၤျဂိဳဟ္ကို  မဂၤလ ဟူလည္း ေခၚေလ့႐ိွသည္။ အမိန္႔၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ အင္အားသံုးရသူ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ရသူသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ညံ့ညံ့၊ ႏုႏု နယ္နယ္၊ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာျဖင့္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္၍ မရ။ ထိုသို႔ဇတ္ၾကမ္း တိုက္ရမည့္သူကား အဂၤါျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေ႐ွးေခတ္ ေရာမ လူမ်ိဳးတို႔က အဂၤါျဂိဳဟ္အား စစ္နတ္ဘုရား အေနျဖင့္ သေဘာထားကာ ဒိုင္းႏွင့္ လွံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ သေကၤတ (သေကၤတ၏ အျခား အဓိပၸါယ္ကိုပါ ျပန္ယွဥ္ ၾကည့္ပါ။) ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒိုင္းလံွတို႔၏ရလာဒ္ကား အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း မျဖစ္ေပၚမီ ေသြးထြက္ သံယို ျဖစ္မွဳကို ျဖစ္ေစသည္ကေတာ့ မလြဲပါေခ်၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါသည္ ရက္စက္ျခင္း၊ မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာမ်ားကို ေဟာၾကားရာတြင္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း (ဥပမာ- ခြဲစိတ္မွဳ ျပဳလုပ္ရျခင္း)၊ သဘာ၀ကို ဆန္႔က်င္ရျခင္း၊ ေသြးထြက္ သံယို ျဖစ္ျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ အဂၤါ၏ စြက္ဖက္မွဳမ်ား ပါ၀င္ေန၏။

အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရာတြင္၊ မိမိကိုယ္ မိမိယံုၾကည္ရန္လိုျခင္း၊ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ ရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လက္မ႐ြံ ရျခင္း၊ အင္အားသံုးရျခင္း၊ လက္တုန္႔ျပန္ရျခင္းတို႔ပါ ဆက္စပ္ေနျခင္း တို႔ျဖင့္၊ အဂၤါသည္ ေကာင္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႐ိွလွ်င္ေသာ္မွ ၾကမ္းတမ္းေသာ နည္းကိုသံုးရသျဖင့္ သဘာ၀ ပါပ ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၄-တန္႔ကို ကာကြယ္ရျခင္း ႏွင့္ အသက္ကို
ေစာင့္ေ႐ွာက္ရျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၈-တန႔္တို႔ကို တာ၀န္ယူရျခင္းေၾကာင့္ အဂၤါသည္ ထိုအတန္႔ဘာ၀မ်ားကို အျမင္ျပဳ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဤအေၾကာင္းကို ျဂိဳဟ္ျမင္ မ်ားအခန္းတြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။)

သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ အႏိုင္ယူရေသာ သေဘာေၾကာင့္ အဂၤါသည္ အားကစား၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းရည္ျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူရ၏။ အမိန္႔နာခံျခင္း၊ ဇြဲေကာင္းျခင္း တို႔ကိုတာ၀န္ယူရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဂၤါ အေနျဖင့္ အင္အားသံုးရသည့္၊ ရဲတင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ သဘာ၀ ႐ိွေသာ စရ-ရာသီ၊ မီးဓါတ္ရာသီ ျဖစ္သည့္ မိႆရာသီကို မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္
ထား၏။ အဂၤါသည္ ေရရာသီ ျဖစ္ေသာ ျဗိစာၦ ရာသီကို ပါ ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း သူ၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ မကိုက္ေသာေၾကာင့္ ထိုရာသီကို မူ ပိုင္႐ံုမွ်သာ ပိုင္သည့္ သေဘာ႐ိွထားသည္။ (အထူးမွတ္ခ်က္ သင္ခန္းစာ ၂-တြင္ ပါ႐ိွေသာ ေနဘက္အျခမ္း၊ လ-ဘက္အျခမ္း၊ ပံုတြင္- တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာသည္ မီးႏွင့္ ေရ ၁-ရာသီ စီကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ္လည္း၊ အျခားျဂိဳဟ္မ်ားသည္- ဆန႔္က်င္ဘက္ ရာသီ (မီးႏွင့္ေရ၊ ေျမႏွင့္ေလ) တြဲဘက္၍ ၂-ရာသီစီကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ကို သတိျပဳပါ။)
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေသာ တာ၀န္႐ိွသည့္ အဂၤါသည္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ စရရာသီ ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်၊ သဘာ၀က်က်၊ အေကာင္အထည္ ေဖၚတတ္ေသာ ေျမဓါတ္တို႕ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ မကာရရာသီတြင္ အင္အားေကာင္းျခင္းဆိုေသာ ဥဳစ္ အေနအထားကို ရလာပါေတာ့သည္။


ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ (Mercury) 

အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းသူ၊ အမိန္႔ေပးျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရသူ၊ ထိုအမိန္႔၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသူ၊ တို႔႐ိွသကဲ့သို႔၊ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူ၊ သတင္းအခ်က္ ထုတ္ျပန္သူ၊ အေသးစိတ္
စဥ္းစား သူလည္း ႐ိွစျမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာမတို႔က ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္အား နတ္ဘုရားတို႔၏ တမာန္ေတာ္ (နတ္ဘုရားတို႔ထံမွ သတင္းကို သယ္ေဆာင္လာသူ) ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ေနႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္လည္း တည္ေန၍၊ ၈၈-ရက္ အၾကာတြင္ ၁၂-ရာသီ စက္၀ိုင္းကို လွ်င္ျမန္စြာလွည့္ပါတ္ ေနေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ အျမဲလိုလို မတည္ျငိမ္ေသာ သေဘာ၊ အင္အားနည္းပါး ေသာသေဘာ႐ိွေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၄င္းအင္အား နည္းပါးေနခိုက္တြင္ ၄င္းအေပၚတြင္ အျခားေသာ မေကာင္းေသာအင္အား ႐ိွသည့္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးမွ ထင္႐ွားစြာ လႊမ္းမိုးထားပါမူ သူ႔တြင္ မေကာင္းေသာဓါတ္ အကူးစက္ခံလိုက္ ရျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ ပါပျဂိဳဟ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားရ၏။
သိျမင္ခံစားမွဳ၊ အသက္႐ွင္မွဳ၊ ဘ၀ ရပ္တည္မွဳ တို႔ကို အစီအစဥ္ အတိုင္း ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဗုဒၶဟူး (သေကၤတ အဓိပၸါယ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။) သည္ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္၊ ဆက္ဆံေရး၊ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္မွဳ ကို ေတြးေတာႏိုင္စြမ္း၊ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ကို တြက္ဆ ႏိုင္စြမ္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ကို ယူရေသာျဂိဳဟ္ျဖစ္ လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စာေရးျခင္း၊ သတင္းစာ လုပ္ငန္း၊ အခ်က္အလက္၊ စာရင္းအင္း လုပ္ငန္း၊ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ သခ်ၤာ ပညာတို႔သည္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေန၏။ (မွတ္ခ်က္- နကၡတၱေဗဒင္ ပညာကို ေလ့လာတတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ မူလ ေမြးဇာတာတြင္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္၏ အင္အားသည္ အေရး ပါသည္။) ဆက္စပ္ခ်က္ တစ္ခုကို ထပ္ေျပာလိုပါေသးသည္။ “ဗုဒၶ” ဟူေသာ စကားသည္ “သစၥာေလးပါး တရား” ကို
သိျမင္ သူဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ လက္ထက္တြင္ “ေလာက သစၥာ” တရားကို ေဖြ႐ွာ ေနၾကေသာ မ်ားစြာေသာ တကၠဒြန္းမ်ားသည္လည္း သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ “ဗုဒၶ” ဟုပင္ ေျပာၾက၏။ ဆိုလိုသည္ မွာ “ဗုဒၶ” ဆိုသည္မွာ “သိ႐ိွသူ” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္ ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ အေခၚ “ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္” အား ဟိႏၵဴ သကၠတ ဘာသာအားျဖင့္လည္း “ဗုဒၶ” ဟု ေခၚျပီး “ဗုဒၶဟူးေန႔” ကို အစိုးရ၏။ “ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္” ကို အဂၤလိပ္လို Mercury ဟုေခၚ၍၊ ျပင္သစ္ လို mercredi ၊ စပိန္လို miercoles ႏွင့္ အီတလီ လို mercoledì ဟုေခၚသည္။ ၄င္းတို႔ အားလံုးသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဆိုေသာ Wednesday ကိုပင္ ကိုယ္စားျပဳေနၾကပါသည္။

အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္ ေနတတ္ေသာ ဒြိဘာ၀သေဘာႏွင့္၊ ေလဓါတ္ ၏ သေဘာကို ရထားေသာ
ေမထုန္ ရာသီသည္ စကား အေျပာ အဆို၊ စာအေရးအသား၊ စိတ္သေဘာ ထားတို႔ကို ပါတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္း။ ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို တာ၀န္ယူေနသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ ေမထုန္ရာသီကို ပိုင္ဆိုင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ပါးနပ္လိမၼာမွဳ၊ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြမွဳကို ေဖၚေဆာင္ထားသည့္ ဒြိဘာ၀ ရာသီလည္း ျဖစ္၊ ခုိင္မာမွဳ တည္ျငိမ္မွဳကို သေဘာေဆာင္သည့္ ေျမဓါတ္ႏွင့္ ေပါင္းဆည္း ထားျခင္းလည္းျဖစ္ေသာ ကန္ရာသီ ကိုလည္း ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသးသည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ မတည္ျငိမ္ေသာ အင္အား နည္းပါးေသာ ဗုဒၶဟူးအတြက္ တည္ျငိမ္မွဳ႐ိွမွသာ အင္အားေကာင္းရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကန္ရာသီတြင္ ဗုဒၶဟူးသည္ အင္အား အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေသာ၊ ဥဳစ္ ရ႐ိွေနျခင္း ႏွင့္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) အျဖစ္ကို ရေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ (Jupiter)
 ျမန္မာ ေဗဒင္ပညာ၊ ဟိႏၵဴ ေ၀ဒပညာတို႔တြင္ အျမဲတမ္းလိုလို အေကာင္းဆံုးျဂိဳဟ္တစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္

ထားေသာ ျဂိဳဟ္မွာ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ျဖစ္ေစ ပညာ႐ိွတစ္ဦး မ႐ိွမေန ျဖစ္ရမည္ကို အမ်ားနားလည္သင့္ပါသည္။ တ႐ုတ္ နကၡတၱ ေ၀ဒပညာ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူအမ်ားသိထားၾကေသာ ဖုန္းေ႐ႊပညာတြင္ ၁၂-ရာသီခြင္အား၊ ၾကြက္၊ ႏြား၊ က်ား၊ ယုန္၊ နဂါး၊ ေျမြ၊ ျမင္း၊ ဆိတ္၊ ေမ်ာက္၊ ၾကက္၊ ေခြး၊ ၀က္ စေသာ ႏွစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ တည္ေနေသာ ရာသီအလိုက္ကို အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ၾကာသပေတးသည္၊ ရာသီခြင္တြင္ ရာသီတစ္ခုတြင္ တစ္ႏွစ္ႏွဳန္းျဖင့္ ၁၂-ရာသီခြင္ကို လွည့္ပါတ္လွ်က္ ႐ိွရာ၄င္းကို တစ္ပါတ္ပါတ္မိရန္ အတြက္ ၁၂-ႏွစ္ၾကာျမင့္ပါသည္။ အ႐ြယ္ ပမာဏအားျဖင့္လည္း ၾကီးမားျပီး ေတာက္ပေသာ အေရာင္အေသြး႐ိွသည့္ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ၾကီးသည္ ေနစၾကာ၀ဠာတြင္ ပံုမွန္ အားျဖင့္ အင္အားေကာင္းေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ၾကီးမားေသာ ျဒပ္ထုတြန္းအား တို႔ေၾကာင့္ ေနစၾကာ၀ဠာတြင္းသို႔ ရန္ဖန္ရန္ခါ ဆိုသလို ၀င္ေရာက္လာေသာ ျဂိဳဟ္ပဲ့မ်ား၊ ဥကၠာပ်ံမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ၾကယ္တံခြန္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ကမာၻႏွင့္အျခားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားအား ထိခိုက္မည့္ေဘးမွ ကာကြယ္ေပးေနသည္ကို အာကာသ နကၡတၱပညာ႐ွင္ (Astronomer) မ်ားက ေတြ႕႐ိွထားရပါသည္။
ထိုအခ်က္သည္ ေ၀ဒပညာ႐ွင္ မ်ားယူဆသကဲ့သို႔ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္သည္ မေကာင္းမွဳမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ သဘာ၀ ေသာမ ျဂိဳဟ္ေကာင္း တစ္ခုဟု ယူဆထားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။

ထိုမွ်မက အသိဥာဏ္ ပညာဆိုသည္မွာ မေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းသိထားျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အသိဥာဏ္ပညာကို အစိုးရေသာၾကာသပေတး သည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူသည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ သဘာ၀ က်ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟိႏၵဴ သကၠတဘာသာ အားျဖင့္ “ဂု႐ု” ဆိုသည္မွာ ပညာ႐ိွ၊ ဆရာကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္၍ ၾကာသပေတးကိုလည္း ဟိႏၵဴ နကၡတ္ပညာ အားျဖင့္ ဂု႐ု ဟုပင္ ေခၚပါသည္။ အသိဥာဏ္ ပညာ၏ေနာက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မွဳ႐ိွျခင္း၊ ဘာသာေရး ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း၊ တရားဥပေဒ ကို လိုက္နာေစာင့္ထိမ္းျခင္းတို႔ကပါ ဆက္လက္ ပါ၀င္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ သိကၡာကို ေစာင့္တည္ႏိုင္ေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည့္ ၅-တန္႔ဘာ၀ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၉-တန္ဘာ၀ တို႔ကို ၾကာသပေတးမွ အျမင္ျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္- ေနာက္ပိုင္း ျဂိဳဟ္ျမင္တို႔တြင္ ထပ္မံ ႐ွင္းျပပါမည္။) အျမဲတမ္း ပညာရပ္ တစ္ခုကို ႐ွာေဖြေနျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး ဒြိဘာ၀ ရာသီလည္းျဖစ္၊ မီးဓါတ္ရာသီတြင္လည္းျဖစ္ေသာ ဓႏုရာသီ ႏွင့္၊ ေရ-ရာသီ၊ ဒြိဘာ၀ ရာသီ ျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ တို႔အား ၾကာသပေတးအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သိပ္ျပီး အေလးအနက္ မထားတတ္ ေသာ ရာသီ ျဖစ္သည့္ မိန္ရာသီကိုမူ ကိန္းၾကီး၊ ကန္းၾကီး ႏိုင္ေသာ၊ ျပီးစလြယ္ မလုပ္တတ္ေသာ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ ဓႏုရာသီလိုမ်ိဳး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မွဳ မ႐ိွသျဖင့္ ၾကာသပေတးသည္-ဓႏုရာသီကိုသာ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အျဖစ္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ ထားသည္။
ၾကာသပေတးသည္ သိျမင္ ခံစားတတ္ေသာ ဓါတ္၊ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္တို႔ ေပါင္းစည္း ထားေသာ ဘ၀ရပ္တည္မွဳ
ယွဥ္တြဲေနသည့္ သေကၤတပိုင္႐ွင္ျဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။ သူ႔အား ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ေပးစြမ္းမႈကို ရမွသာ သူ႔အေနျဖင့္ အင္အားအေကာင္းဆံုး အေနအထားကို ရႏိုင္သျဖင့္ မိခင္၏ ၾကင္နာေသာဓါတ္၊ ခ်စ္ခင္တတ္ေသာ၊ ခံစားတတ္ေသာ၊ ေအးခ်မ္းေသာ၊ ေရဓါတ္ ျဖစ္သည့္ ကရကဋ္ ရာသီတြင္ ေကာင္းေသာ အင္အားကို ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း- ၾကာသပေတး သည္ ကရကဋ္ ရာသီတြင္ အင္အား ေကာင္းျခင္း (ဥဳစ္ ရျခင္း) ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာျဂိဳဟ္ (Venus) 

အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူ၊ အေကာင္အထည္ ေဖၚရသူ၊ အေသးစိတ္ အကြက္ခ်ရ သတင္းပို႔ရသူ၊ ပညာ႐ိွတို႔ ႐ိွေနေသာ နန္းေတာ္ ၾကီးတြင္ ဇိမ္က်က် ေနထိုင္၍၊ ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္ ခံစားေနရေသာ မင္းသားတစ္ပါး လည္း ႐ိွေနပါသည္။ ထိုမင္းသား သည္ကား ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေရာမတို႔က ေသာၾကာျဂိဳဟ္ကို အခ်စ္နတ္သမီး၊ အလွနတ္သမီး အျဖစ္သတ္မွတ္ ထားၾကသလို၊ ေ႐ွးေဟာင္း ဂရိ လူမ်ိဳးတို႔က ေသာၾကာအား “အဖ႐ိုေဒတီ” ဆိုေသာ နတ္သမီး အျဖစ္ ဒ႑ာရီ တြင္ ထည့္သြင္းထားၾကသည္။
ရာသီ တစ္ခုတြင္ ၁၈-၁၉ ရက္ခန္႔ တည္ေနေသာ ေသာၾကာသည္ ညအခါ ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္လုိက္ပါကလည္း လမွ လြဲ၍ အလင္းဆံုးျဂိဳဟ္ၾကီးမွာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကာလသား ေရာဂါဟု ေခၚေသာ venereal Disease တြင္ပါ၀င္ေသာ venereal (လိင္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ) ေသာ စာလံုးမွာ Venus မွ ဆင္းသက္လာေသာ venery မွ ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ အေခၚ ေသာၾကာ ဆိုသည္မွာ ဟိႏၵဴဘာသာ သကၠတ စကားျဖစ္ေသာ “သုကၠရ”မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာၾကာသည္ ကာမဂုဏ္ ခံစားမွဳ၊ စည္းစိမ္ ခံစားမွဳ၊ အလွအပ၊ စိတ္ခံစားမွဳ၊ စြဲလမ္းမွဳ၊ အေပ်ာ္ အပါး၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေန ပါေတာ့သည္။ အႏုပညာ၊ ဖက္႐ွင္၊ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးတို႔မွာလည္း ေသာၾကာ၏ တာ၀န္ မ်ားပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

တစ္ဖန္ ေသာၾကာသည္ ဟိုဟိုဒီဒီ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ခရီးသြားလာ ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ရထားတို႔ကိုလည္း ေဖၚေဆာင္ထားသည္။ လူတို႔၏ ဘ၀တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို တာ၀န္ယူရေသာ ေသာၾကာသည္ လူ႔ေဘာင္တြင္ ေကာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သျဖင့္ ၄င္းအား သဘာ၀ ေသာမျဂိဳဟ္ဟု သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။ ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းတို႔အား တြယ္တာတတ္ေသာ ရာသီ ျဖစ္သည့္ ထိရ-ရာသီ၊ ေျမရာသီ ျဖစ္ေသာ ျပိႆရာသီအား တြယ္တာတပ္မက္ျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာေနလိုျခင္း၊ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို တာ၀န္ယူေသာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္မွ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ထိုမွ်မက စရ-ရာသီ၊ ေလရာသီ အမ-ဓါတ္ေဆာင္ေသာ ေသာၾကာသည္ မွ်တမွဳ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို တန္ဘိုးထားသည့္ တူရာသီတြင္ ႏွစ္ျခိဳက္မႈ ႐ိွသကဲ့သို႔ ခရီးသြားလာျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေသာၾကာသည္ လႈပ္႐ွားေနေသာ စရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေလဓါတ္တို႔ပိုင္ေသာ ရာသီတြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေန
ျခင္းေၾကာင့္ တူရာသီ တြင္ ေသာၾကာသည္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။
သူ၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ျဖစ္ေသာ ဟုိသြား၊ ဒီသြား၊ စားေသာက္၊ ေပ်ာ္ပါး လိုေသာ စ႐ိုက္ပိုင္႐ွင္ ေသာၾကာသည္ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ေစ်း သေဘာထားေသာ ရာသီ ျဖစ္သည့္ ဒြိဘာ၀ ရာသီလည္းျဖစ္၊ ေရ-ဓါတ္ ရာသီလည္း ျဖစ္ေသာ (ဒြိဘာ၀သည္- အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေန၊ ပါတ္၀န္းက်င္ကို လိုက္၍ ေျပာင္းလဲ တတ္၍၊ ေရ-ဓါတ္သည္ မိမိကိုယ္ မိမိ အဆင္ေျပေအာင္ Level ညိွေနတတ္သည္ကို အမွတ္ရပါ။) မိန္ရာသီတြင္မူ ၄င္းအေနျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် အေနအထားကို ရသျဖင့္ အင္အား လြန္စြာေကာင္းေသာ ဥဳစ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေလေတာ့သည္။

စေနျဂိဳဟ္ (Saturn) 

ျမန္မာတို႔ အေခၚ စေနဆိုေသာ စကားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ သကၠတ စကားျဖစ္ေသာ “သွ်ာနီ”မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အားလံုး ေသာသူမ်ား၊ (ျဂိဳဟ္မ်ား) ၏ နင္းျပား အခိုင္းခံ လုပ္ရေသာ ေက်းကၽြန္သဘြယ္ ျဂိဳဟ္မွာ စေနျဂိဳဟ္ ပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳမ်ား၊ အမိန္႔နာခံရမွဳမ်ား၊ အပင္ပန္း ခံရမႈမ်ားကို တာ၀န္ ယူထားရသည္္။ ခံစားမွဳတို႔၏ အေပၚတြင္ ဘ၀႐ွင္သန္ရပ္တည္ေရးက ဦးစားေပး ရပ္တည္ ေနသည္ကို သေကၤတမွ ေဖာ္ျပေနသည္။ မိမိတြင္ စိတ္မည္သို႔ ခံစားရ၊ မည္မွ် ပင္ပန္းရ၊ ဘ၀ အတြက္၊ တာ၀န္ ၀တၱရားအတြက္ မျငီးမျငဴလုပ္ေဆာင္ ရသည္ဟု သေကၤတမွ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္း၊ ေအးတိေအးစက္ ျဖစ္ေနရျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္း တို႔ကို တာ၀န္ယူရျခင္းေၾကာင့္ စေနျဂိဳဟ္သည္ သဘာ၀ ပါပျဂိဳဟ္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေနေတာ့သည္။ ဇြဲေကာင္းျခင္း၊ အေပအေတ ခံျခင္းတို႔ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ စေနသည္ မကာရႏွင့္ ကုမ္ရာသီ (၂) ခု၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ မဆန္ေသာ ေလရာသီ ျဖစ္သည့္ ကုမ္ရာသီကို သိပ္ႏွစ္သက္မွဳမ႐ိွပဲ၊ လက္ေတြ႕သေဘာ ဆန္သည့္ ေျမရာသီ ျဖစ္ေသာ မကာရရာသီကိုသာ ပို၍ ႏွစ္သက္သျဖင့္ ထိုရာသီတြင္ စေန အေနျဖင့္မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) အျဖစ္တြင္ ႐ိွေနသည္။ ထိုမွ်မက တာ၀န္ယူျခင္း၊ မျငီးမျငဳ သည္းညည္း ခံျခင္း၊ အပင္ပန္းခံျခင္း ၏ ကိုယ္စားလွယ္
စေနျဂိဳဟ္သည္ တရားမွ်တမွဳ၊ သမာ သမတ္ က်မွဳႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တူရာသီ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူသားဆန္ေသာ တူရာသီ တြင္ ေကာင္းစြာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ ႏိုင္သျဖင့္ ဥဳစ္ရသည္ ဆိုေသာ အင္အား ေကာင္းမႈကို ရပါေတာ့ သည္။

စရ-ရာသီ၊ မီးဓါတ္ ရာသီ ျဖစ္သည့္၊ ေစာင့္စားရမည္ကို မႏွစ္သက္သည့္၊ စိတ္မ႐ွည္တတ္သည့္ မိႆရာသီတြင္မူ ေစာင့္စည္း သည္းခံရသည့္ စေနသည္ အေရာင္ကင္းမဲ့သြား သျဖင့္ နိစ္ရသည္ ဆိုေသာ
အင္အားနည္းသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရပါေတာ့သည္။

1 comment:

Anonymous said...

အလြန္အဖိုးရွိလွတဲ့ ပိုစ့္ေတြ အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္မ်ာ

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။