ဘာ၀တို႔ အေၾကာင္း (၄)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

၂-တန္႔ ဘာ၀ (H2) 

၂-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ဇာတာ႐ွင္၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ျပသေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည္။ အာသာဘာ၀ အိမ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ ေနေသာ ၂-တန္႔ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ လိုလားေတာင့္တေသာ အရာမ်ားကို ေဖၚညြန္းေနသည့္ သဘာ၀ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ကိုလည္း ျပဆိုေနေသာ ဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ သားေယာက်ၤားေလး ရ႐ိွႏိုင္မွဳကိုလည္း တာ၀န္ယူေနသည္။ တစ္ဖန္ ဇာတာ႐ွင္အေနျဖင့္ အဆင့္လြန္ ပညာရပ္မ်ား ရ႐ိွႏိုင္ေရးကိုလည္း ေဖာ္ညြန္းသည္။ ထို႔အျပင္ ဇာတာ႐ွင္၏အႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၂-တန္႔ ဘာ၀သည္ “ဇာတာ႐ွင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ အရာမ်ား၊ တန္ဘိုးထား လိုလားေသာ အရာမ်ား” ျဖစ္သည္။

၈-တန္႔ ဘာ၀ (H8) 

၈-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ၂-တန္႔ ဘာ၀ ႏွင့္ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ႐ိွေနျခင္းျဖင့္ (တနည္းအားျဖင့္ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ ၂-တန္႔ ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္) အျခားသူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပသေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည္။ နကၡတၱေ၀ဒပညာတြင္ ဤဘာ၀သည္ နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ နက္႐ွိဳင္းေသာ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ေနေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည္။ ဤဘာ၀၏ အဓိပၸါယ္ကို အားလံုးေပၚလြင္ေအာင္ ေဖၚျပႏိုင္ရန္ မလြယ္လွပါ။ ပထမဦးစြာ အျခားသူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာဟု ဆိုလိုျခင္းကို ဆက္လက္ ႐ွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏အားထုတ္မႈျဖင့္ ရယူပိုင္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ေသာ အေမြရျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း တို႔သည္ ဤဘာ၀ကို ေဖၚညႊန္းေန၏။ တစ္ဖန္ အျခားသူတို႔၏ ေငြေၾကးကို မိမိအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ ေပးရေသာ အလုပ္သေဘာ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အသက္အာမခံ လုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကး တာ၀န္ယူအာမခံရေသာ လုပ္ငန္းတို႔ကို ရည္ညႊန္း ေန၏။ အလြယ္တကူ အေခ်ာင္ရေသာ ေငြေၾကးကိုလည္း ရည္ညႊန္းေန၏။ တစ္ဖန္ ဤဘာ၀သည္ ဒုဌာန အိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ (၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊၁၂-တန္႔) တို႔တြင္ ပါ၀င္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးျခင္း၊ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ အရင္းအႏွီးျပဳတ္၍ ေဒ၀ါလီ ခံရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ၾကီးမားေသာ မေတာ္တစ္ဆမႈတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ ကို ေဖၚျပေန၏။ ဤေနရာတြင္ ေသဆံုးျခင္း ဆိုေသာ စကားရပ္၏ အဓိပၸါယ္ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါ၏။ ဘ၀တစ္ခု ေသဆံုးျခင္းသည္ ေနာက္ဘ၀တစ္ခု အစပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဆင္းရဲေနေသာ ဘ၀မွ ျဖစ္ရပ္တို႔ တစ္ခန္းရပ္၍ ခ်မ္းသာေသာ ဘ၀တစ္ခု အစပ်ိဳးျခင္း မဟုတ္ႏိုင္သေလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဟာင္းတို႔၏ အဆံုးသည္ အသစ္တို႔၏ အစျဖစ္၏။ ဤသည္ကို အၾကီးအက်ယ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ျမန္မာ တို႔အေခၚ မရဏ ဘာ၀ တနည္းအားျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀သည္ အားလံုးကို တစ္က ျပန္စေသာ ဘာ၀လည္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္၀တၳဳတို႔ ႐ုပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ နာမ္ သေဘာ တို႔၏ တိုးတက္ရာ ျဖစ္၏။ ဥပမာ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ ဆက္တိုက္ ရေနေသာသူသည္ ဆံုး႐ံွဳးမႈတို႔ကို မၾကံဳရေသးမျခင္း တရားရစရာ၊ သံေ၀ဂ ယူစရာ မ႐ိွေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ သမွ်ေသာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္အားလံုးသည္ ဆုတ္ကပ္ေခၚ သက္ဆိုင္ရာ သက္တမ္းကာလတို႔ အႏႈတ္ဘက္သို႔ ဆင္းေနေသာ ကာလမ်ားတြင္သာ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း မုကၡ် ေခၚ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ဘာ၀မ်ားတြင္ ဤ ၈-တန္႔ဘာ၀ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ဤ ၈-တန္႔ဘာ၀သည္ ဘ၀အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေစေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရျခင္းကို တာ၀န္ ယူရသည့္ အဂၤါ၏ ကာရကျပဳတာ၀န္ ယူေနရေသာ ဘာ၀ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ကုသ ျခင္းတို႔သည္လည္း ဤဘာ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည္။ လူနာ၏ခံစားေနရေသာ အေနအထား၊ ကုသမႈ အေနအထားတို႔ကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မကေသး ဤ ၈-တန္႔ ဘာ၀သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ လူသိ ခံ၍မရေသာ အလုပ္မ်ား (ေထာက္လွမ္းေရး၊ သတင္းရယူျခင္း၊ စသည္ တို႔) ႏွင့္ သုေတသန ျပဳျခင္း မ်ားကို တာ၀န္ယူေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ ကာလ ဇူလိုင္လ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ က အေမရိကန္မွ ေ၀ဒမိတ္ေဆြ တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥက္လိုင္လာ အေနျဖင့္ မည္သူဟု မေဖၚျပထားေသာ သူႏွင့္ အတြင္းက်က် ရင္းႏွီးသူ တစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကို သံုးသပ္ေပးပါဟု စမ္းသပ္ေသာ ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးခဲ့ရာ ဆရာ ႏ်ဴမာန္ အေနျဖင့္ ဇာတာကို ေလ့လာ၍ ထိုသူသည္ စစ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ အဆင့္ျမင့္ သုေတသနမ်ား၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနရသူ ျဖစ္မည္ဟုဆိုျပီး ၄င္း၏ ဘ၀တြင္ အေရးၾကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပ ခဲ့ရာတြင္ မစၥက္ လိုင္လာမွ ၀န္ခံခဲ့ရသည္မွာ ဤဇာတာ႐ွင္သည္ လ-ေပၚ သို႔ပထမဦးဆံုးေရာက္ခဲ့ေသာ အာကာသ သူရဲေကာင္းလည္းျဖစ္၊ ကိုရီးယား စစ္ပြဲတြင္ ေလယာဥ္မွဴး အျဖစ္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ၊ ေလယာဥ္ အင္ဂ်င္နီယာလည္းျဖစ္၊ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ နီးလ္ အမ္းမ္ စထေရာင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သူ၏ဇာတာတြင္ ၈-တန္႔၏ ပါ၀င္ပါသက္မႈေၾကာင့္ ဤသို႔ တိက်စြာ စစ္ေဆးေပးခဲ့ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္၍ ႐ွင္းျပရျခင္း ျဖစ္ျပီး ဂုဏ္ေဖၚျခင္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ဖန္ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ခႏၶာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဖုန္းကြယ္ရမည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ မည္သည္ ပါနည္း။ အားလံုးသိထားသည့္ အတိုင္း  လိင္ အဂၤါ ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၈-တန္႔သည္ လိင္အဂၤါႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ မတရား အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္း၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္ ခံရျခင္းတို႔ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳ ေဖၚျပေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၈-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ အေျပာင္းအလဲ၊ အျခားသူပိုင္ဆိုင္ ေသာအရာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား” ျဖစ္သည္။

၃-တန္႔ ဘာ၀ (H3) 

ပံုမွန္ အားျဖင့္ နကၡတ္က်မ္း အမ်ားစုတြင္ ၃-တန္႔ ဘာ၀အား၊ သဟဇ ဘာ၀-ဟု အမည္ေပး၍ ဇာတာ႐ွင္၏ ရဲရင့္မႈႏွင့္ ညီ၊ ေမာင္ အငယ္မ်ား ဟု ေဖၚျပထားၾကပါသည္။ ၃-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္ကို အလြယ္တကူ နားလည္ ႏိုင္ရန္မွာ ဇာတာ႐ွင္ႏွင့္ အနီးအနားဟု ေျပာရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနီးအနား ကိစၥမ်ားကိုေလ့လာ သံုးသပ္တတ္ေသာ စပ္စုလိုစိတ္၊ စမ္းသပ္ ၾကည့္လိုစိတ္၊ တစ္ဆင့္ေဖါက္သည္ ခ်လိုစိတ္တို႔ကို တာ၀န္ယူျခင္းေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာတတ္ျခင္း၊ စာေရး စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ အာ၀ဇၨန္းေကာင္းျခင္း တို႔ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳလာပါသည္။ တစ္ဖန္ ေရတိုကို ၾကည့္ေသာ၊ ျမင္ေသာ အေနအထား မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္၊ တခၤဏုပၸတၱိ ဥာဏ္ တို႔ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္။ တစ္ဆက္တည္း အနီးနား ပါတ္၀န္းက်င္ ခရီးတိုသြားရျခင္း၊ အနီးနား ပါတ္၀န္းက်င္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တို႔ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ မိမိဘ၀ အနီးဆံုး၊ မိသားစုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ညီအကို ေမာင္ႏွမ တို႔ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳ လာပါေတာ့သည္။ ၄င္းသည္ ကာမဘာ၀မ်ားျဖစ္ေသာ (၃-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔၊) တို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘာ၀တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကီ ကာမဂုဏ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔ကို စူးစိုက္ ေလ့လာ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး၊ လုပ္ငန္း၊ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္ သတၱိ႐ိွျခင္း တို႔ကိုပါ ၃-တန္႔ ဘာ၀ အေနျဖင့္ တာ၀န္ ယူထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာင္ျဖစ္လာလွ်င္ ၾကည့္႐ွင္းလိုက္မည္ဟု ေရတိုကာလကို ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္မႈကို တာ၀န္ ယူျခင္းေၾကာင့္ ဤဘာ၀သည္ ရဲရင့္မွဳကို ေဖၚေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ရန္ျဖစ္လာလွ်င္ ရဲစခန္းေရာက္မည္၊ ေနာက္ပိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ မ်ား ေပၚလာမည္ကို လိုက္ေတြးေနသူသည္ မည္သည့္ နည္းမွ် စ, တင္ရန္မျဖစ္ရဲေတာ့။ ထိုနည္းတူ လုပ္ငန္း တစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ ရာတြင္လည္း ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ အေနအထား အေသးစိတ္၊ တစ္ႏွစ္တာ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ၊ ၿပိဳင္ဘက္ ေပၚလာလွ်င္၊ လုပ္ငန္း မလည္ပါတ္ ႏိုင္လွ်င္ စသည္ျဖင့္ အေထြအထူး ေရ႐ွည္ ေတြးေနလွ်င္ လုပ္ငန္းမထူေထာင္ျဖစ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ၃-တန္႔ ဘာ၀သည္ Entrepreneur ေခၚ လုပ္ငန္း ေထာင္လိုသူ၏ စ႐ိုက္ကို ညႊန္းေနေသာ ဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း- အႏိုင္မခံ အ႐ွဳံးမေပးေသာ စိတ္၊ အသက္႐ွင္သန္ လိုစိတ္၊ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား တို႔ကို ေဖၚညႊန္ေနေသာေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္ အသက္႐ွင္သန္ ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ဘာ၀လည္းျဖစ္သည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၃-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ဇာတာ႐ွင္၏ အနီးအနား ေနရာတို႔ႏွင့္ အနီး ပါတ္၀န္းက်င္၊ ေရတို အျမင္” ျဖစ္သည္။

၉-တန္႔ ဘာ၀ (H9) 

ပံုမွန္ အားျဖင့္ နကၡတ္ က်မ္း အမ်ားစုတြင္ ၉-တန္႔ ဘာ၀အား၊ သုဘ ဘာ၀ဟု အမည္ေပး၍ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ွိင္းမႈ စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပထားၾကပါသည္။ ၉-တန္႔ ဘာ၀သည္  ၃-တန္႔ ဘာ၀ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္မွာ ႐ိွေနေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ၃-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ဇာတာ႐ွင္၏ အနီးအနား” ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၉-တန္႔ဘာ၀သည္္ “ဇာတာ႐ွင္၏ အေ၀း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား”ကို ဆိုလိုေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ရပ္ေ၀း ခရီးသြား လာျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလာျခင္း ကို ေဖၚညႊန္းပါသည္။ ၃-တန္႔ ဘာ၀ သည္ အနီးအနား ဆိုေသာ ေရတို-ခဏတာ ကိစၥမ်ားကို ေတြးေတာ ေသာ္လည္း ၉-တန္႔ဘာ၀ မျမင္ရေသးေသာ အနာဂါတ္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ေသးေသာ အရာမ်ားကို ေ၀းေ၀းလံလံ ေတြးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၉-တန္႔ ဘာ၀ သည္ အေတြးအေခၚ ပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဒႆနိက ဆန္ေသာဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို အမ်ား နားလည္ေစရန္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာဘာ၀ဟု အလြယ္ေျပာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၉-တန္႔ ဘာ၀ႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါတ္သက္ေနေသာ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေန႔စဥ္ ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္ေနသည္ကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ ဘာသာေရးကို သမား႐ိုးက် ပံုစံမ်ိဳးမေတြးပဲ ေလးေလးနက္နက္ ေတြးတတ္သည္။ သူ႔အား ဘုရား မ႐ိွခိုး၍ ဘုရား တရား မၾကည္ညိဳဟု အမ်ားက ေျပာလွ်င္ ထိုေျပာလာသူကို ျပန္၍ တရားေဟာ လိုက္မည့္သူမ်ိဳးမွာ ၉-တန္႔ အင္အား ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ ကို ဦးစားေပးေသာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘြဲ႔လြန္ ပညာေရး၊ အဆင့္လြန္ ပညာေရးကို ေဖၚေဆာင္ ပါသည္။ လူအမ်ားသိထားၾကေသာ Ph.D ဆိုသည္မွာ Doctor of Philosophy ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍ ထိုပညာရပ္တစ္ခု၏ အဘိဓမၼာ (အႏွစ္သာရ) ဟု ေခၚေသာ အဆင့္ျမင့္သည့္ ဒႆနိက အျမင္မ်ားကို ေလ့လာထားသူဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ အေတြးအေခၚ မပါလွ်င္ မည္သည့္ ပညာရပ္တြင္မွ် အဆင့္လြန္မေရာက္ ႏိုင္သည္ကို Ph.D ဆိုေသာ စကားလံုးမွ ဆိုလိုထားပါသည္။ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အစဥ္အလာကို တန္ဘိုးထားျခင္းကို ရည္႐ြယ္ေသာဘာ၀ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ားက ဤဘာ၀ကို မိခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘာ၀ ဟု သတ္မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေ႐ွ႕တိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္မူမိသားစု၏ ေ႐ွ႕ေရးကို ေတြးေတာ ၾကံဆရသူ ဦးစီး အေနျဖင့္ ဖခင္ကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ ဘာ၀ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း ဆန္႔က်င္ဘက္လိုျဖစ္ေန၏။ MOTAA စနစ္ အရမွာမူ ဇာတာ႐ွင္၏ ဇာတာတြင္ ၉-တန္႔ ဘာ၀တြင္ မူလႀတိေဂါဏ သခင္ ႐ိွမ႐ိွကို စစ္ေဆးရပါသည္။ အကယ္၍ ႐ိွေနပါက ၄င္းသည္ ဖခင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ- ၉-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ဇာတာ႐ွင္ မွ အေ၀းတြင္ ႐ိွေနေသာ အရာမ်ား၊ အေျမာ္ အျမင္၊” ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၾကာသပေတးသည္ ၉-တန္႔ ကို အျမင္ျပဳ၊ ကာရက ျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅-တန္႔ ဘာ၀ (H5) 

၅-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ႀတိေဂါဏ အိမ္ (ႀတိကုန္းအိမ္) သာမက ဓမၼ ဘာ၀ အိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ (၁-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊) တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္ အေရးၾကီးေသာ ဘာ၀ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမ်ားသိထားၾကသည္မွာ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သည္ ပညာေရး၊ သားသမီးတို႔ကို ေဖၚျပေနေသာဘာ၀ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “မိမိက ေပးဆပ္ရေသာ အခ်စ္ကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀” ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၅-တန္႔ ဘာ၀သည္ သားသမီး ဘာ၀ဟု သတ္မွတ္ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရ႐ိွျခင္း၊ သေႏၶတည္ႏိုင္ျခင္းကို ေဖၚျပေနေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စင္စစ္ အားျဖင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀သည္ သားသမီးကို ေဖၚေဆာင္သည္သာမက ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေလးနက္ျမတ္ႏိုးစြာ ခ်စ္ရေသာ၊ ျပန္လည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ႐ိွေသာ အခ်စ္ Romance ကိုပါ ေဖၚညႊန္း ေနသည္။ အခ်စ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ စြဲလမ္းျခင္းသည္ တစ္ဆက္တည္း ဆက္ပါလာသျဖင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သည္ သာမာန္ ခ်စ္႐ံုမွ်မဟုတ္ အ႐ူးအမူး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကိုပါ ျဖစ္ေစေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ သုေတသန ေတြ႕ခ်က္မ်ားအရ အသည္း ကြဲျခင္း၊ (ခ်စ္သူ၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရသူမ်ား)၊ တစ္ဘက္သက္ စြဲလမ္းမိျခင္းတို႔ ျဖစ္သူတို႔၏ ဇာတာမ်ားတြင္ ထိုကာလ အတြင္း ၅-တန္႔ ဘာ၀ႏွင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀ ၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္တို႔ စြက္ဖက္မႈ ထင္႐ွားစြာပါေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သည္ စြဲလမ္းျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သျဖင့္ အျခားေသာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀မ်ားပါ ပါ၀င္ ပါတ္သက္ေနပါက မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲၿငိျခင္း၊ ေလာင္းကစား စြဲၿငိျခင္းတို႔ပါ ျဖစ္ေစေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ၅-တန္႔ ဘာ၀သည္လည္း ၾကာသပေတးသည္ ကာရကျပဳေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ဘဲြ႕ရသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည့္  အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသည္ ၅-တန္႔ ဘာ၀၏ ပရိယာယ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ေပးဆပ္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနရေသာ အခ်စ္မ်ား” ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၁-တန္႔ ဘာ၀ (H11) 

၁၁-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ အမွန္အားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္အား အျခားသူမ်ားမွ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ တနည္းအာျဖင့္ မိမိ အေနျဖင့္ လက္ခံရ႐ိွေသာ အခ်စ္ေမတၱာမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤဘာ၀ကို ပညာ႐ွင္မ်ားက မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ား၊ ျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္း႐ိွေသာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ဒီထက္ပင္ ပိုေနပါေသးသည္။ ၄င္းမိတ္ေဆြ တို႔သည္ အတိတ္ကံမွ ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးလိုက္သျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ(အတိတ္ကံ= ၁၀-တန္႔၊ တူးေဖာ္ျခင္း= ၂-တန္႔) ေ႐ွးဘ၀ အဆက္ဆက္မွ ေရစက္ ဆံုခဲ့ၾကသူမ်ား ဟု ဆိုရပါမည္။ ထို႔အျပင္ မိမိအားမစိုက္ရဘဲ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ေပၚလာေသာ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ရည္ညႊန္းေနျခင္း၊ (၁၀-တန္႔သည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ျပသ ရသည္။ ၂-တန္႔သည္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ရသည္။) တို႔ေၾကာင့္ ထို၀င္လာေသာ ေငြေၾကးကို လာဘ္-လာဘဟု သတ္မွတ္ရသျဖင့္ အေ႐ွ႕တိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္“လာဘ ဘာ၀” ဟု ေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၄င္းသည္ မိမိထံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ လာဘ္ လာဘကို ကိုယ္စားျပဳသျဖင့္ အေ႐ွ႕တိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ “လာဘ ဘာ၀” ဟု ေခၚသည္။ လာဘ္လာဘ ဆိုသည္မွာ သူေတာ္စင္မ်ားအတြက္ မစင္၊ ဘင္၊ ပုပ္ ကဲ့သို႔ ႐ြံစရာ ေကာင္းေသာ္လည္း ကာမဘံု ေလာကီသားမ်ားအဘို႔ မက္တြယ္စရာ ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းသည္ ကာမဘာ၀ အိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ (၃-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔၊) တြင္ ပါ၀င္ ေနသည္ကို သတိျပဳပါ။ တိုက္ဆိုင္သျဖင့္ ဆက္လက္႐ွင္းပါမည္။ မိမိ၏ ေလာကီ စ်ာန္တန္ခိုးကို ျပသသျဖင့္ အဇာတသတ္ မင္းသားငယ္၏ ၾကည္ညိဳ မႈကို ရကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆြမ္းလွည္း ၅၀၀ ျဖင့္ ဇိမ္က်ေနေသာ ေဒ၀ဒတ္ ရဟန္းကို ျမတ္စြာ ဘုရားမွ  “သူတစ္ပါး တံေထြးကို ၿမိဳေနသူ” ဟု မိန္႔ခဲ့သည္ကို သတိျပဳ ေစခ်င္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ MOTAA သင္တန္း သား တစ္ေယာက္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ ေလာကီ အာ႐ံုတို႔ကို အလိုမ႐ိွ ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျမတ္ တို႔၏ ဇာတာကို စစ္ေဆး လွ်င္ သတိထားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားက မေကာင္းဟု ယူဆ ထားေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ သည္ ထို ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအတြက္ အလြန္ေကာင္းေန၍ အမ်ားက ေကာင္းသည္၊ ႀကီးပြားသည္ဟု ယူဆ ထားေသာ လာဘ္ လာဘသည္ ထိုျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအတြက္ ႐ြံစရာ၊ မသတီစရာပင္ ျဖစ္သျဖင့္ ဇာတာ စစ္ေဆး ရာတြင္ သတိထားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ရ႐ိွေသာ အခ်စ္ ေမတၱာဓါတ္ မ်ား” ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။