ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ ျမင္ယွဥ္နကၡတ္ (၄)

ရာသီခြင္မ်ားကို မတင္ဆက္မီ၊ ရာသီမ်ားတည္ေနပံု၊ ၿဂိဳဟ္သြားလာပံု ႏွင့္ ကမၻာမိမိ၀န္ရိုးေပၚ လည္ပတ္ပံုတို႔ကို ဦးစြာ တင္ဆက္လိုပါသည္။


ေန ရာသီခြင္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္မ်ား ဆက္စပ္ပံု

ရာသီရုပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာ ၾကယ္စုတို႔သည္ ေနကိုပတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ တစ္တန္းတည္း တည္ေနသည္။ ေအာက္ပါပံုတြင္ၾကည့္ပါ။

အထက္ပါပံုမွ ေနမွၾကည့္လွ်င္ျမင္ရမည့္ပံုျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္အားလံုးသည္ ျပင္ညီတစ္ခုတည္းမွ ေနအား ပတ္လွ်က္ရွိသည္။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အကြာအေ၀းျဖင့္သာ တိမ္းေစာင္းၾကသည္။ ထိုျပင္ညီကိုမူ မိႆ(သိုးရုပ္)၊ ၿပိႆ(ႏြားရုပ္)၊ ေမထုန္(ဖိုမ) စေသာ အရုပ္ပံုစက္ၾကယ္စက္၀န္းက ၀န္းရံလွ်က္ရွိသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္မူ ေနမွ ၿဂိဳဟ္တို႔ဆီသို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ ရာသီရုပ္မ်ားေနာက္ခံရွိၿပီး၊ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ၿဂိဳဟ္မွ ေနသို႔ျဖစ္ေစ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္လည္း ရာသီရုပ္မ်ားသာေနာက္ခံရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနကို ၿဂိဳဟ္အားလံုးက ျပင္ညီတစ္ခုတြင္ (အနီးစပ္ဆံုး)တည္ကာ ၀န္းရံလည္ပတ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနမွ ၿဂိဳဟ္တို႔တည္ရာကို မွတ္သားလွ်င္လည္း ေနာက္ခံရာသီစက္၀န္းကို မူတည္ကာ မွတ္သားရမည္ျဖစ္သလို၊ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ၿဂိဳဟ္မွ ေနတို႔သည္လည္း ထိုသို႔မူတည္ကာမွတ္သားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေနာက္ခံရာသီစက္၀န္းကို မူတည္ေတြးေတာခဲ့ၾကသူတို႔သည္ ရာသီစက္၀န္းကို ေနာက္ခံထားကာ ၿဂိဳဟ္မ်ားေနကို လွည့္ပတ္ပံုကို သိရွိနားလည္ခဲ့ၾကမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာမွ မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ရာသီစက္၀န္းသည္ ေတာင္ေျမာက္ယိမ္းေနေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္တည္ရာကို နားမလည္ႏွိင္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးစရာ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကမၻာမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္

အထက္ပါပံုကို autoCAD သံုးကာ သရုပ္ျပ ဆြဲသားထားပါသည္။ ေနႏွင့္ ကမၻာအပါအ၀င္အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္သြားျပင္ညီေပၚတြင္ တည္ရွိၾကသည္။ ထိုၿဂိဳဟ္သြားျပင္ညီ၏အဆံုးသည္ပင္ ရာသီရုပ္မ်ားတည္ရာ ရာသီစက္၀န္းရွိေလသည္။

ကမၻာသည္ ေနကို ၂၃.၅ ဒီဂရီခန္႔တိမ္းေစာင္းလည္ပတ္ေနေသာေၾကာင့္ အီေကြတာျပင္ညီသည္ ၿဂိဳဟ္သြားျပင္ညီမွ ၂၃.၅ ဒီဂရီခန္႔တိမ္းေစာင္းေနသည္။ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ရာသီရုပ္တို႔သည္ အီေကြတာျပင္ညီတြင္ အျမဲရွိမေနပါ။

အီေကြတာျပင္ညီႏွင့္ ၿဂိဳဟ္သြားျပင္ညီတို႔ဆံုရာ အမွတ္သို႔ ေနမင္းေရာက္ရွိခ်ိန္မွစကာ အေနာက္တိုင္းမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို စတင္ေရတြက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ အီေကြတာေပၚ ေနတည့္တည့္ေရာက္ဆဲ အမွတ္ျဖတ္၍ အီေကြတာေဒသတြင္ အရိပ္မထြက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္းစနစ္သည္ အီေကြတာေပၚ ေနေရာက္ခ်ိန္သာ အဓိကျဖစ္သည္။

မိန္ရာသီႏွင့္ မိႆရာသီရုပ္မ်ားၾကား ေနမင္းေရာက္ရွိခ်ိန္သည္ ျမန္မာတို႔၏သၾကၤန္ျဖစ္သည္။ ဤအမွတ္မွစကာ အေရွ႕တိုင္းမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို စတင္ေရတြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕တိုင္းစနစ္သည္ ရာသီစက္၀န္းအစသို႔ ေနေရာက္ခ်ိန္သာ အဓိကျဖစ္သည္။

အီေကြတာသို႔ေနေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ရာသီစက္၀န္းအစ (မိန္ႏွင့္မိႆၾကား) သို႔ ေနေရာက္ခ်ိန္တို႔ တရံေသာအခါက တူခဲ့ၾကသည္။ ဤေန႔ဤအခ်ိန္တြင္ ၂၃ ဒီဂရီေက်ာ္မွ် ကြာေ၀းလွ်က္ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္သနည္း။

ကမၻာ့၀န္ရိုးသည္ ဓူ၀ံၾကယ္ဆီ ဦးတည္လွ်က္ ၂၃.၅ ဒီဂရီခန္႔ေစာင္းလွ်က္ရွိသည္။ ဓူ၀ံၾကယ္မွာ Declination +89° 15′ 51″ ရွိတာေၾကာင့္ ေျမာက္၀န္ရိုးစြန္းမွာ တည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀၀၀ က Thuban ဟာ ၀န္ရိုးစြန္းၾကယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိကေတာ့ Polaris (ဓူ၀ံၾကယ္)က ၀န္ရိုးစြန္းၾကယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ ၅၀၀၀ မွာေတာ့ Alpha Cephei က ၀န္ရိုးစြန္းၾကယ္ျဖစ္လာပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ ႏွစ္ ၇၀၀၀ မွာေတာ့ Vega က ၀န္ရိုးစြန္းၾကယ္ျဖစ္လာပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ ႏွစ္ ၉၀၀၀ မွာေတာ့ Thuban ဟာ ၀န္ရိုးစြန္းၾကယ္ျပန္ျဖစ္ပါမယ္။ ႏွစ္ ၂၆၀၀ ေလာက္မွ တစ္ပတ္ျပန္ေက်ာ့ပါတယ္။
 ref:link http://www.essortment.com/all/northstarastro_rmdz.htm
 
သူတို႔ရဲ႕ တည္ေနရာကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္။  ။ ဓူ၀ံၾကယ္အုပ္စုမွာ Cygnus မွ အေတာက္ပဆံုး Deneb ၾကယ္ကိုပါ ထည့္တြက္၍ ၅ လံုးအုပ္စုျပဳၾကပါသည္။

အထက္ပါအတိုင္းတိမ္းေစာင္းမႈေၾကာင့္ အီေကြတာသို႔ေနေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ရာသီစက္၀န္းအစ (မိန္ႏွင့္မိႆၾကား) သို႔ ေနေရာက္ခ်ိန္တို႔ ကြဲျပားကာ နကၡတ္ေဗဒင္ စနစ္ ၂မ်ိဳးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ အဆံုးသတ္ပါမည္။

မည္သုိ႔ပင္ ၀င္ရိုးစြန္းေျပာင္းလဲေစကာမူ ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ေနတို႔သည္ ၿဂိဳဟ္သြားျပင္ညီတြင္တည္ကာ၊ ရာသီစက္၀န္းမွ ေသြဖည္မသြားေပ။

ေအာက္ပါပံုတြင္ၾကည့္ပါ။
တနလၤာ၊ ၾကာသာပေတး၊ ေသာၾကာ၊ ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ တနဂၤေႏြတို႔သည္ ေနသြားလမ္း (တနည္းအားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္သြားျပင္ညီ) တြင္တည္ကာ အီေကြတာမွ ေသြဖည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ၿဂိဳဟ္အားလံုးသည္ ရာသီစက္၀န္း (သို႔မဟုတ္ ရာသီအတြင္း နကၡတ္မ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ နကၡတ္စက္၀န္း) ကို စီးနင္းလွ်က္သာ ကမၻာအား လႊမ္းမိုးေၾကာင္း သတိျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အင္အားသဘာ၀ခ်ည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရာသီစက္၀န္းႏွင့္ ကမၻာဆက္စပ္တည္ေနပံုကို ေဖၚျပေသာ ပံုအခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။