ဘာ၀တို႔ အေၾကာင္း (၃)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 


ဘာ၀မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုျခင္း 

ဘာ၀ မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုၾကရာတြင္ မနက္ေနထြက္သည္မွ ေနတစ္ေန႔တာ ကာလတစ္ေလွ်က္ ေနာက္တစ္ေန႔ ေနထြက္သည့္ အခ်ိန္အထိ လူတို႔၏ ျပဳမူပံုကို မူတည္ကာ ဖြင့္ဆိုၾကေသာ နည္းမ်ားကို ေ႐ွးေဟာင္း အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔၏ နကၡတၱပညာ၊ အိႏၵိယနကၡတ္ပညာက်မ္း အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဤနည္းမ်ားျဖင့္ အဓိပၸါယ္မဖြင့္ပါ။ အကယ္၍ ထိုသို႔ေသာ ဖြင့္ဆိုပံုကို သိလိုပါက ဆရာဦးျမၾကီး ျပဳစုေသာ “ဘာ၀ ဒီပက က်မ္း” တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဘာ၀တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို ႐ွင္းျပရာတြင္ ပံုမွန္ အစီအရင္အတိုင္း- ၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၃-တန္႔ စသည္ျဖင့္ အစဥ္ အတိုင္း မသြားပဲ ၁-တန္႔ ႏွင့္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္ေသာ ၇-တန္႔၊ ၄-တန္႔ ႏွင့္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္ေသာ ၁၀-တန္႔၊ ၃-တန္႔ ႏွင့္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္ေသာ ၉-တန္႔၊ ၅-တန္႔ ႏွင့္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္႔၊ ၆-တန္႔ ႏွင့္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္ေသာ ၁၂-တန္႔၊ ဟူ၍ ႐ွင္းျပမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ႐ွင္းျပျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသား မ်ားအေနျဖင့္ ပို၍ဆက္စပ္ မွတ္သား နားလည္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၁-တန္႔ ဘာ၀ (H1) 

အေရးအႀကီးဆံုး ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ လဂ္တြက္ပံု တြက္နည္းကို ေနာက္ သင္ခန္းစာတြင္မွ ႐ွင္းျပမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု သင္ခန္းစာ အေနျဖင့္ လဂ္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို သာ ႐ွင္းျပပါမည္။ ရန္ဖန္ရံခါ ဆိုသလို ၁-တန္႔ ဘာ၀ႏွင့္ လဂ္ ဆိုေသာ စကားလံုးကို မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲ လုပ္၍ သံုးစြဲ တတ္ေသာ္လည္း လဂ္ ဆိုသည္မွာ လဂၢဏကို အတိုေကာက္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ လဂ္ ၄-မိ်ဳးျဖစ္႐ိွ၍၊ ၄င္းတို႔အား ဥဒယ လဂၢဏ၊ (၁-တန္႔ ေနထြက္ေသာ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုး)၊ မဓ် လဂၢဏ (၁၀-တန္႔- ေနမြန္းတည့္ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တန္ဘိုး)၊ အတၱလဂၢဏ (၇-တန္႔ ေန၀င္ေသာ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုး) ႏွင့္ ပါတလလဂၢဏ (၄-တန္႔- ည-သန္းေခါင္ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တို႔) ျဖစ္ၾကသည္။ နကၡတ္ ပညာ႐ွင္မ်ား အလြယ္ေျပာဆိုေသာ လဂ္ ဆိုသည္မွာ ဥဒယလဂၢဏကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းအား အဂၤလိပ္လို Ascendant ဟု ေခၚသျဖင့္ MOTAA ဇာတာမ်ားတြင္ As ဟု ေဖၚျပထားေလ့ ႐ိွပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ လဂ္ဆိုသည္မွာ ၁-တန္႔ ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ ပင္ ျဖစ္သည္။ (အေနာက္တိုင္း အယူအဆတြင္ ၁-တန္႔ ဘာ၀၏ စမွတ္ ျဖစ္သည္။)

လဂ္တြက္ပံုကို ႐ွင္းျပဦးမည္ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း လဂ္ ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ သင္တန္းသားတို႔အေနျဖင့္ ေနထြက္ခ်ိန္ ေန၀င္ခ်ိန္ သေဘာကို နားလည္ ထားသင့္ပါသည္။ မနက္ ၆-နာရီ ေနထြက္၊ ေန႔လည္ ၁၂-နာရီ မြန္းတည့္၊ ညေန ၆-နာရီ ေန၀င္ ဆိုသည္မွာ မိမိ ေနထိုင္ရာ ေဒသ႐ိွေသာ လတၱီတြဒ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေနတည့္တည့္ ေရာက္ေသာ ကာလတြင္ မွန္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ ေဒသႏွင့္ ကာလ တို႔ကို လိုက္၍ ေသြဖီေနေလ့ ႐ိွသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုကို ၾကည့္ပါ။ အမည္းစက္၀ိုင္း ျဖင့္ ျပထားေသာ ေနရာသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ယခုတြက္ထားေသာ ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္မွာ- ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၂-နာရီ ျဖစ္သည္။

ေနမင္းသည္ အေ႐ွ႕ဘက္ (စာဖတ္ေနသူ၏ ညာဘက္) အလင္းေရာင္ျပေနရာမွ စတင္ထြက္လာျပီး၊ အေနာက္ဘက္ အေမွာင္ႏွင့္ထိစပ္သြားေသာ ေနရာတြင္ ေန၀င္သြားသည္။ ပို၍႐ွင္းသြားေအာင္ ေအာက္တြင္ထပ္မံ ႐ွင္းျပထားပါသည္။

အနီေရာင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းသည္ ေန႔တာ ပမာဏၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္မ်ဥ္း(ဘယ္၊ ညာ၂-ခုေပါင္း)သည္ ညတာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ေဖၚျပသည္။ အနီေရာင္ မ်ဥ္းသည္ အစိမ္းေရာင္ မ်ဥ္း၂-ခုေပါင္းထက္ တုိေနျခင္းမွာ ေန႔တာတိုျခင္းကို ေဖၚျပပါသည္။ ေနစထြက္ခ်ိန္သည္ မနက္ ၈း၀၄း၂၇မွျဖစ္ျပီး၊ ေန႔လည္ ၁၁း၅၉း၂၆ တြင္ ေန႔မြန္းတည့္ကာ၊ ညေန ၃း၅၄း၂၇ တြင္ ေန၀င္သြားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃-ရက္တြင္ အဂၤလန္တြင္ ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ျပီး၊ ေနမင္းသည္ အီေကြတာ၏ ေတာင္ဘက္သို႔ ေရာက္႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ အီေကြတာ၏ ေျမာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ကာ ေန႔တာတို၍ ညတာ ႐ွည္ရပါသည္။ အီေကြတာ၏ ေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ဆိုသည္မွာ လတၱီတြဒ္ (အေပါင္း၊ အႏွဳတ္) တန္ဘိုး ပမာဏက ေဖၚျပ ေနပါသည္။

ထိုဒီဇင္ဘာ ၂၃-ရက္တြင္ပင္ ကမာၻ၏ ေတာင္ဘက္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ ၀ယ္လင္တန္ၿမိဳ႕၏ ဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၂-နာရီ အခ်ိန္ကို ၾကည့္ပါ။ ေနသည္ မနက္ ၅း၄၄း၄၀ ကပင္ စတင္ထြက္ေပၚ၍ ေန႔လည္ ၁း၁၉း၄၁ တြင္မွ မြန္းတည့္ကာ ည ၈း၅၄း၄၀ က်မွ ေန၀င္သြားပါသည္။ ဤကာလတြင္ ကမာၻ၏ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေနေရာက္ေနသျဖင့္ ထိုေနရာ အတြက္ ေန႔တာမွာ ႐ွည္လ်ားသြားပါသည္။ ထိုနည္းတူ-ဇြန္လ-၂၃-ရက္ တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၀၀း၀၀ တြင္ျပန္ၾကည့္ပါ။ ေနထြက္ခ်ိန္ မနက္ ၄း၄၃း၁၅ ျဖစ္၍၊ ေန႔လည္ ၁း၂း၃၆ တြင္ မြန္းတည့္ကာ၊ ည ၉း၂၁း၅၃ က်မွ ေန၀င္ ပါသည္။ ဇြန္လသည္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေႏြရာသီ ျဖစ္ေန၍ ေန႔တာ အလြန္ ႐ွည္လ်ားသြားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထို-ဇြန္လ-၂၃-ရက္ အီေကြတာ၏ ေတာင္ပိုင္း၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ၀ယ္လင္တန္အေနျဖင့္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၀၀း၀၀ တြင္ ၾကည့္ပါက ေနထြက္ခ်ိန္ မနက္ ၇း၄၇း၀၇ ျဖစ္၍၊ ေန႔လည္ ၁၂း၂၂း၅၈ တြင္ မြန္းတည့္ကာ၊ ညေန ၄း၅၈း၅၁ တြင္ ေန၀င္သြား ပါသည္။ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေႏြရာသီ ျဖစ္ေသာ ဇြန္လသည္ ေတာင္ပိုင္း နယူးဇီလန္ အတြက္မူ ေဆာင္းရာသီ ျဖစ္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ လဂ္ကို တြက္ရာတြင္ ေမြးခ်ိန္၊ ေမြးဖြားသည့္ ေနရာ၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးသာမက လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုးကပါ အေရးၾကီးေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးသူႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေမြးသူတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးေနပါေစ လဂ္ အံသာ မတူညီႏိုင္ပါ။ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏တည္ေနရာကို ႐ွာေဖြသည့္ ေနရာတြင္မူ ဇာတာ နည္းစနစ္ အားလံုးနီးပါးသည္ Geocentric ကိုသာ အသံုးျပဳသည္ ျဖစ္၍ လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုးမွာ အေရးမပါေတာ့ပါ။ ထိုကဲ့ေသာ သက္မွတ္ထားသည့္ ရက္တစ္ရက္၊ တနည္းအားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ေမြးသည့္ ရက္ႏွင့္ ေမြးေသာ အခ်ိန္တြင္ ေနထြက္ရာအခ်ိန္ကို ႐ွာေဖြတြက္ခ်က္ျပီးေနာက္ ထိုေနထြက္ရာ အခ်ိန္ကို ၂၄ နာရီ ကာလတြင္ ၃၆၀ ဒီဂရီ တပါတ္႐ိွသည့္ သေဘာကို ယူ၍ ၄င္းအခ်ိန္တန္ဘိုးကို ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးေျပာင္း၍ ဇာတာခြင္တြင္ ေနရာခ်ထားသည္ကို လဂ္တြက္သည္ဟု ေခၚပါသည္။ ႐ွဳပ္ေထြးသြားမည္ စိုးသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ မေျပာေတာ့ပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ဇာတာမ်ား အေနျဖင့္ ဥဒယလဂၢဏ၊(၁-တန္႔- ေနထြက္ေသာ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုး)၊ မဓ်လဂၢဏ (၁၀-တန္႔-ေနမြန္းတည့္ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုး)၊ အတၱလဂၢဏ (၇-တန္႔ ေန၀င္ေသာအခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တန္ဘိုး) ႏွင့္ ပါတလလဂၢဏ(၄-တန္႔- ည-သန္းေခါင္ အခ်ိန္၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တို႔) တန္ဘိုးတို႔သည္ အညီအမွ်မ႐ိွၾကေတာ့ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း နည္းစနစ္ အေနျဖင့္ မညီမွ်ေသာ ဘာ၀စနစ္ကို သံုးစြဲရျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဆရာၾကီး ခရစ္သွ်နာ မူရတီး အေနျဖင့္ ထိုနည္းစနစ္ကို ၄င္း၏ ေကပီ စနစ္တြင္ သံုးစြဲရျခင္းျဖစ္သည္။ (အထူးမွတ္ခ်က္-မဂၤလာ အခါေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အင္းအိုင္၊ အေဆာင္ အေယာင္၊ အဂၢိရတ္၊ အစီအရင္တို႔ စီရင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ထိုေနထြက္ခ်ိန္၊ ေန၀င္ခ်ိန္သည္ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ သာမာန္ နားလည္႐ံုမွ် ျဖင့္ မိမိလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကို ရႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။) ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၁-တန္႔ ဘာ၀ဆိုသည္မွာ ေန႔တစ္ေန႔၏အစ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ အေ႐ွ႕ဘက္ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းဆီသို႔ ေနမင္းေရာက္႐ိွလာျပီး အာ႐ုဏ္ဦးအလင္းေရာင္ကို စတင္ျမင္ရေသာမ်ဥ္းကို ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တန္ဘိုးျဖင့္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၁-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဘ၀တစ္ခု၏ အစ၊ ဇာတာ႐ွင္ကိုယ္တိုင္၊ ဇာတာ႐ွင္၏ ပကတိ ကိုယ္ကာယ၊ ဇာတာ႐ွင္၏ စ႐ိုက္သဘာတို႔ကိုေဖၚျပေနေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ- ၁-တန္႔ဘာ၀သည္ “ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္၊ ဇာတာ႐ွင္၏အသြင္ သ႑ာန္” ျဖစ္သည္။

၇-တန္႔ ဘာ၀ (H7)

၇-တန္႔ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ေန႔တစ္ေန႔၏အဆံုး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏အေနာက္ဘက္ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္း မ်ဥ္းဆီသို႔ ေနမင္း ေရာက္႐ိွျပီး ေန၀င္ခ်ိန္ ကာလမ်ဥ္းကို ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးျဖင့္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ၁-တန္႔ ဘာ၀ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၄င္းမွသမသတ္ အေနအထားကို ျမင္ေနရေသာဘာ၀ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ မည္သည့္အရာကို အျမဲဆိုသလို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသနည္း။ အလြန္နီးစပ္ေသာ မိတ္ေဆြ၊ အတူတူ လက္တြဲေနထိုင္ေသာ ပါတနာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ ဇနီးတို႔ကို ရည္ညႊန္းေသာဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၇-တန္႔ဘာ၀သည္ တိုက္႐ိုက္အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို ရည္ညႊန္းေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္- ျမန္မာ ႏွင့္ အိႏၵိယ ပညာ႐ွင္မ်ားသည္- ဤဘာ၀ကို အိမ္ေထာင္ေရး ဘာ၀ ဟု ေခၚဆို ၾကေလ့႐ိွသည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ- ၇-တန္႔ ဘာ၀ သည္ “ဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေနေသာ တစ္ဘက္လူ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး” ျဖစ္သည္။ (အိမ္ေထာင္ေရးကို စစ္ေဆးရာတြင္ ဤ ၇-တန္႔ ဘာ၀ တစ္ခုတည္းကို စစ္ေဆး၍ မရပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အိမ္ေထာင္ က်သည္ ဆိုရာ၌ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ိွေနတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိဘက ေပးစား၍ တစ္ဦး အေၾကာင္းတစ္ဦး ေကာင္းစြာ မသိ႐ိွပဲက်သည့္ အိမ္ေထာင္မ်ိဳး၊ မရည္႐ြယ္ပါပဲလွ်က္ ႐ုတ္တစ္ရက္ အေျခအေန တစ္ခုခုေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မိသြားေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳး၊ အျခားေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အခ်စ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္မိေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳး၊ တဏွာရမၼက္ကိစၥေၾကာင့္ ျပဳျဖစ္သြားေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳး၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပန္အလွန္နားလည္ အတြင္းသေဘာခ်င္း ဆက္စပ္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကျပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မွဳ ႐ိွေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳး၊ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ တရား၀င္ အိမ္ေထာင္မျပဳထားေသာ္လည္း အတူတူေနထိုင္ ပူးေပါင္း၍ ဘ၀ကို အတူတကြ ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းေနၾကေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားမ်ားျပားစြာ ႐ိွေနသျဖင့္ ၇-တန္႔ ဘာ၀ တစ္ခုတည္းကိုသာ ပံုေသ ယူဆမည္ ဆိုပါက မမွန္ကန္ပါ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယ အခ်ိဳ႕ ပညာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အသံုးမ်ားေသာ ဒႆာ အေဟာမ်ားတြင္ ၇-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ႏွင့္ ၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္တို႔ကို “မာရက ျဂိဳဟ္” မ်ားဟု သတ္မွတ္ ေခၚတြင္လည္း ၄င္းျဂိဳဟ္မ်ား ဒႆာ စားခ်ိန္တြင္ ဇာတာ႐ွင္ ေသဆံုးတတ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာလည္း ေဇမဏိ သွ်တၱရ က်မ္းကို မွီျငမ္း၍ ဆိုထားေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဥပေဒသ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ေနာက္ခံ သေဘာတရားမွာ အသက္႐ွင္သန္ေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ အသက္႐ွင္သန္ ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ ရင္ဆိုင္ေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၃-တန္႔ ဘာ၀မွ ေန၍ စတင္ ေရတြက္ေသာ္ ၁၂-ခုေျမာက္ဘာ၀ (၁၂-တန္႔)သည္ ၂-တန္႔ ဘာ၀ ျဖစ္ျပီး၊ ၁၂-တန္႔သည္ ဆံုး႐ံွဳးျခင္းကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂-တန္႔ ဘာ၀ အိမ္႐ွင္သည္ လူသတ္ျဂိဳဟ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ “မာရက ျဂိဳဟ္”) ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ဇာတာ႐ွင္ အသက္ကို ေဖၚညႊန္းေသာ ၈-တန္႔ ဘာ၀ (မရဏ) ဘာ၀၏ ၁၂-တန္႔ေျမာက္ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း ဘာ၀မွာ- ၇-တန္႔ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၇-တန္႔ ဘာ၀ အိမ္႐ွင္သည္ လူသတ္ျဂိဳဟ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ “မာရက ျဂိဳဟ္”) ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံရျခင္း ခံရပါေတာ့ သည္။ ထိုအခ်က္တို႔သည္ လက္ေတြ.သုေတသနမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ေသာ အခါမတိက်ေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္မဆို အင္အားနည္းပါးေနေသာ ဒႆကာလ၊ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား ဒႆာစားေသာ ကာလတြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္ဆိုး တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ထင္႐ွားပါက ေသဆံုးျခင္း၊ အႏၱရယ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း စေသာ အေျခအေနတို႔ ေပၚေပါက္ တတ္ပါသည္။)

၁၀-တန္႔ ဘာ၀ (H10) 

၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ေန႔တစ္ေန႔၏ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ မ်ဥ္းကို ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ကာလသည္ ေနမင္း၏ စြမ္းအား အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ အလင္းေရာင္၊ အပူစြမ္းအင္တို႔အျမင့္မားဆံုး ရေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ အရည္အခ်င္းတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ခြင့္႐ိွေသာအေျခ အေနကို ရည္ညႊန္းသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို ညႊန္းဆိုေသာဘာ၀ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အစြမ္း၊ အရည္အခ်င္းကို ထုတ္ေဖၚျပသေသာ ေနရာပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း အစြမ္းထုတ္ျပခြင့္ရ႐ိွျခင္းသည္ အတိတ္၏ ကံ၊ ပစၥဳပၸန္ကံကို ေဖၚေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤဘာ၀အား ကမၼ ဘာ၀ဟု ေခၚတြင္ရပါသည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀သည္ “ဇာတာ႐ွင္ အမ်ားေ႐ွ.တြင္ ထုတ္ျပႏိုင္ေသာ အစြမ္း (ဗဟိဒၶအေနအထား၊ ဇာတာ႐ွင္အား အမ်ားက သိထားေသာ အေနအထား)”၊ ကို ေဖၚဆိုေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည္။

၄-တန္႔ ဘာ၀ (H4)

၄-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ည သန္းေခါင္ခ်ိန္၊ ေနမင္းသည္ ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားရာ ေဒသ၏ ေအာက္ဘက္ တည့္တည့္တြင္ တည္ေနေသာ မ်ဥ္းကို ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးျဖင့္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၁၀-တန္႔ဘာ၀၏ သမသတ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပင္ပသို႔ ထုတ္မျပေသာ အဇၥ်တၱသ႑ာန္ကို ဆိုလိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အတြင္းစိတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာစိတ္၊ အပူအေလာင္၊ အစြမ္းျပမွဳမ်ားကင္းေ၀းေသာ ေအးခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ အမ်ားအား ထုတ္ေဖၚမျပသေသာ အိမ္တြင္းေရး၊ ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ မိမိအိမ္တြင္းတြင္ သားသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေပးေသာသူမွာ မည္သူျဖစ္ပါသနည္း။ မိခင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေ႐ွ႕တိုင္းနကၡတ္ပညာတြင္ ၄-တန္႔ ဘာ၀ကို မိခင္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘာ၀အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား၏။ ဤေနရာတြင္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း ဆန္႔က်င္ဘက္လို ျဖစ္ေန၏။ အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ားက ၄-တန္႔ ဘာ၀ဘခင္အား ကိုယ္စားျပဳ သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ MOTAA စနစ္အရမွာမူ ဇာတာ႐ွင္၏ ဇာတာတြင္ ၄-တန္႔ ဘာ၀တြင္ မူလ ႀတိေဂါဏသခင္ ႐ိွမ႐ိွကို စစ္ေဆးရပါသည္။ အကယ္၍ ႐ိွေနပါက ၄င္းသည္ မိခင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ MOTAA စနစ္အရ ၄-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ မွတ္ဥာဏ္ ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးကိုလည္း ကိုယ္စား ျပဳသည္။ အဓိက မွတ္ရန္မွာ ၄-တန္႔ ဘာ၀သည္ “ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အမ်ားသူငွာကို ေဖၚထုတ္ျခင္းမျပဳေသာ အဇၥ်တၱ အတြင္း သ႑ာန္”၊ ကို ေဖၚဆိုေသာ ဘာ၀ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။