ဘာ၀စက္ေပၚေပါက္လာပံု

 • ေနထြက္အရာအရပ္ကို လဂ္ တည္ရာေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ပံုကို ေရးခဲ့ပါတယ္ ဘာ၀စက္က ပရိယာယ္သတ္မွတ္ပံုကို ဆက္လက္ေဖၚျပပါမယ္ခင္ဗ်ာဘာ၀သတ္မွတ္ကိန္းဆင္ပံုမ်ား ဘာ၀အတန္႔တစ္ခုကို ၄င္း၏


 • ၁၂တန္႔က ဖ်က္ဆီးတတ္၏
(ခႏၶာကိုယ္က စုေဆာင္းထားသမွ်ျဖဳန္း၏ (အစုေဆာင္းမ်ားက ၀ီရိယနည္းတတ္၏ (စြန္႔စားျခင္းက စည္းစိမ္ကိုဖ်က္တတ္၏ (စည္းစိမ္ဥစၥာက ပညာသင္ၾကားမွဳကိုဖ်က္တတ္၏ (ပညာသင္ၾကားမွဳက ရန္သူကိုဖ်က္တတ္၏ (ရန္ဘက္က အိမ္ေထာင္မွဳဘ၀ကိုဖ်က္တတ္၏ (အိမ္ေထာင္ဖက္က မိမိအားမေသေစလိုပါ (ေသဆံုးျခင္းက အရည္အခ်င္းကိုဖ်က္၏ (အရည္အခ်င္းက ၀တ္စားဆင္ယင္တည္ျမဲျခင္းကိုေျပာင္း၏ (ပတ္၀န္းက်င္က သိကၡာစည္းကမ္းကိုဖ်က္၏ (စည္းကမ္းက သံုးစြဲကုန္က်ျခင္းကိုဖ်က္ဆီး၏ (သံုးစြဲကုန္က်ျခင္းက ခႏၶာကိုယ္အားႏွိပ္စက္၏

 • ဘာ၀အတန္႔တစ္ခုကို ၄င္း၏
၂တန္႔ကေဖၚျပ၏

(ဦးေႏွာက္ခႏၶာအရည္အေသြးကို စုေဆာင္းထားသမွ်ကေဖၚျပ၏
(စုေဆာင္းမွဳကို ၀ီရိယကျပ၏
(၀ီရိယကို စည္းစိမ္ဥစၥာကျပ၏
(စည္းစိမ္ဥစၥာကို တတ္သိလိမၼာသင္ၾကားမွဳကေဖၚျပ၏
(အေတြ႔အၾကံဳကို အတိုက္အခံကေဖၚျပ၏
(အတိုက္အခံအနည္းအမ်ားကို ခ်စ္ခင္သူအနည္းအမ်ားကေဖၚျပ၏
(ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို ခြဲခြါခ်ိန္၌သာေတြ႕ရတတ္၏
(ေသဆံုးျခင္းခြဲခြာျခင္းကို အသြင္ေျပာင္းတာၾကည့္၍သိႏိုင္၏
(ေျပာင္းလဲသမွ်ကို ပတ္၀န္းက်င္၌ျပ၏
(ပတ္၀န္းက်င္၏အရည္အခ်င္းကို စည္းကမ္းသိကၡာကျပ၏
(စည္းကမ္းသိကၡာကို သံုးစြဲလွဳဒါန္းမွဳကျပ၏
(သံုးစြဲလွဳဒါန္းမွဳကို ခႏၶာဦးေႏွာက္ကျပဌာန္း၏ ဘာ၀အတန္႔တစ္ခုကို ၄င္း၏
 • ၃တန္႔ကၾကီးပြားတိုးတက္ေစ

(ခႏၶာကိုယ္မွတ္ဉာဏ္ကို စည္းကမ္းကတိုးတက္ေစ၏

(လွဴဒါန္းမွဳက စုေဆာင္းမွဳကိုတိုးတက္ေစ၏
(ေလ့က်င့္မွဳကို ခႏၶာကိုယ္ကတိုးတက္ေစ၏
(စည္းစိမ္ဥစၥာကို စုေဆာင္းမွဳကတိုးတက္ေစ၏
(အေတြ႔အၾကံဳပညာသင္မွဳကို ေလ့က်င့္မွဳကတိုးတက္ေစ၏
(ရန္ဘက္ကို စည္းစိမ္ကတိုးေစ၏
(အိမ္ေထာင္ဖက္ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို အေတြ႕အၾကံဳပညာသင္မွဳကတိုးေစ၏
(ေသဆံုးျခင္းကို ရန္ဘက္ကတိုးေစ၏
(အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို အိမ္ေထာင္ဖက္ကတိုးေစ၏
(၀တ္စားဆင္ယင္မွဳကို ေသဆံုးခြဲခြာစြန္႔ပယ္ျခင္းကတိုးတက္သိသာေစ၏
(စည္းကမ္းသိကၡာကို အသြင္ေျပာင္းျခင္းကတိုးတက္ေစ၏
(သံုးစားေပးကမ္းျခင္းကို ပတ္၀န္းက်င္က(ျဖည့္ဆည္း)တိုးေစ၏
အစရွိသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ယင္ ဘာ၀တစ္ခုကို သူ႔ရဲ႕

 • ၁၂တန္႔က ဖ်က္တယ္
 • ၂တန္႔က (ဦေဆာင္)ေဖၚျပတယ္
 • ၃တန္႔က တိုးတက္ၾကီးပြားေစတယ္
 • ၄တန္႔က ဟန္႔တား(ဖင့္ႏြဲ႕)ေစတယ္
 • ၅တန္႔က အျမင္က်ယ္ေစ(သိေစ)တယ္
 • ၆တန္႔က ႏိုင္လွ်င္ႏွိပ္စက္ ရွံဳးလွ်င္ ခယလုပ္ေကၽြးတတ္တယ္
 • ၇တန္႔က သင့္လွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္၍ မသင့္ကပ်က္စီးသည့္တိုင္ႏွိပ္စက္တတ္တယ္
 • ၈တန္႔က လမ္းဆံုးပို႔၍ ျပီးေျမာက္ေစတတ္တယ္
 • ၉တန္႔က အရည္အခ်င္းတိုးေစျခင္း အသြင္ေျပာင္းေစျခင္းတို႔ျပဳမူတတ္တယ္
 • ၁၀တန္႔က အေျခအေနကိုေျပာင္းေစပါတယ္
 • ၁၁တန္႔က ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္ကြပ္ကဲတတ္ပါတယ္

ဘာ၀ပရိယာယ္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္ . . .

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။