ဥစ္ရာသီနဲ႔ နိစ္ရာသီမ်ား

  • ျဂိဳလ္ေတြကို ပရိယာယ္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ အာကာသပညာနဲ႔ ဆန္းစစ္ျပီး ထြန္းလင္းေတာက္ပေမွးမွိန္တတ္ပံုကို လိုက္ျပီး ျဂိဳလ္ေတြကို ဥစ္ရာသီနဲ႔ နိစ္ရာသီဆိုျပီးသတ္မွတ္ထားပါတယ္
  • ျဂိဳလ္တစ္လံုးဥစ္မူတယ္ဆိုတာ အဲဒီျဂိဳလ္ဟာ ကမၻာနဲ႔အေ၀းဆံုးမွာရွိေနျပီး ျဖည္းျဖည္းသြားေနတယ္ အေတာက္ပဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ျပီး EXALTATION ဥစ္လို႔ေခၚပါတယ္
  • ျဂိဳလ္တစ္လံုးနိစ္မူတယ္ဆိုတာ အဲဒီျဂိဳလ္ဟာ ကမၻာနဲ႔အနီးဆံုးမွာရွိေနျပီး ျမန္ျမန္သြားေနတယ္ အမွိန္ဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ျပီး DEBILITATION နိစ္လို႔ေခၚပါတယ္

  • ဥစ္နဲ႔နိစ္ဟာရာသီစက္ရဲ႕ သမသတ္စီမွာရွိပါတယ္

1 comment:

Unknown said...

၂လာ၊ ၀စေန ဥစ္ရထားပါတယ္

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။