ဒသာႏွင့္ဇာတာတို႔၏ ဆက္စပ္မႈ

ဒီပို႔စ္ေလးကေတာ့ ဒသာစနစ္တစ္ခုမွာ ခြဲျခမ္းစြက္ဖက္ညႊန္းဆိုသြားတဲ့ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးရဲ႕ က႑ကို မွတ္တမ္းျပဳလိုလို႔ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

နာမည္အၾကီးဆံုး ဒသာစနစ္ျဖစ္တဲ့ ၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္က အမ်ားသိတဲ့ ေသာမၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးရဲ႕ ျပတၱႏၱရဒသာမွာ မေကာင္းက်ိဳးသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းေထာက္ျပလိုလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒသာမ်ားကို ေ၀ဖန္ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ တစ္မ်ိဳးမက ၀ိ၀ါဒကြဲပါတယ္။
(၁) ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးေပၚ တစ္လံုးဆင့္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ၾကည့္ၾကပါတယ္။
(၂) ဆိုင္ရာစနစ္အရ သီးသန္႔အသံုးျပဳၾကပါတယ္။
(၃) မူလဇာတာအရ ယွဥ္ေဟာၾကပါတယ္။
(၄) ေကာဇာအရလည္း ယွဥ္ထိုးဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။

(၁) ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးေပၚ တစ္လံုးဆင့္ ေ၀ဖန္ျခင္း

ဒီစနစ္ကို ဒီလို ေခါင္းစဥ္မတပ္ထားေပမယ့္ ဒီလင့္မွာ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးပါၿပီခင္ဗ်။ http://astro.technohalo.com/2008/11/blog-post_2889.html
ဥပမာ။  ။ ဒသာ အႏၱရဒသာတို႔ ေဖၚျပရာတြင္ ဒသာxအႏၱရဒသာ ပံုစျဖင့္ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။
၃x၅=မိသားစုမွာအေရာက္၍ မိသားစုက၀ိုင္းခ်စ္ေနမည္ လွဴဒါန္းျဖစ္မည္ ပညာေၾကာင့္ခ်မ္းသာမည္။ (ဆိုလိုသည္ ၃ ဂၤါ ဒသာကာလတြင္ ၅ ေတး အႏၱရဒသာစီးပါက အထက္ပါအက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပြားမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။)
၅x၃=ဦးေခါင္း မ်က္စိ အစာအိမ္မ်ားဒုကၡေပးမည္ အစစအရာရာ အဆင္မေျပေပ။

အထက္ပါ အေဟာႏွစ္ခုတြင္ ၃x၅ ႏွင့္ ၅x၃ တို႔ မတူေၾကာင္းေတြ႕ရမည္။ ၄င္းတြင္ ဒသာအခြဲ(အငယ္ အႏၱရ)သည္ ဒသာအၾကီး(မူလဒသာထက္)ပိုအားျပင္းသည္ဟူေသာ အယူအဆကို သံုးထားဟန္ရွိသည္။ 

၃x၅ ဆိုေသာေၾကာင့္ လွဴဒါန္းမႈ ပညာစသည့္ ၾကာသာပေတးသဘာ၀မ်ားကို အေရးထားေဖၚျပထားသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။

၅x၃ တြင္လည္း မ်က္စိ ႏွင့္ ဒုကၡေပးျခင္း စသည့္ အဂၤါ၏ ပါပ သဘာ၀ကို အေရးထား ယူဆသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။(၂) ဆိုင္ရာစနစ္အရ ေ၀ဖန္ျခင္း

ဤတြင္ ဒသာစနစ္အမ်ိဳးမိ်ဳးမသိသျဖင့္ အမ်ားသံုးေသာ ၀ိေသာတၱရီကိုသာ ေဖၚျပလိုပါသည္။ ထိုစနစ္အေၾကာင္းကို "၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္" အမည္ျဖင့္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာကံညြန္႔က ေရးသားထုတ္ေ၀ဖူးသည္။ ၀ိေသာတၱရီစနစ္မွ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ၿဂိဳဟ္ေကာင္းသတ္မွတ္ပံု ၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုးတြဲယူဆပံုမ်ား ေဖၚျပထားပါသည္။
ဥပမာ။ ။ ၁ ၅ ၉ တန္႔အိမ္ရွင္ ၾတိေဂါဏသခင္ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း၊ ၃ ၆ ၁၁ တန္႔ ၾတိဆဌီသခင္ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

သတ္တတ္ေသာ မရက ၿဂိဳဟ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင္ လဂ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဆိုးအေကာင္းကို ေ၀ဖန္ထားသည္။

ဥပမာ။  ။ ကန္လဂ္အတြက္ (ဇာတာတြင္မည္သို႔ ရပ္တည္ပါေစ) ၃ ၅ ၂ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ဆိုးသည္။ ၆ ၾကာသည္ေကာင္းသည္။ ၆ ၾကာႏွင္ ၄ ဟူးတို႔ ဆက္သြယ္ပါက အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမားလိမ့္မည္။ ၃ ဂၤါ ၁ ေႏြ ႏွင့္ ၀ ေန တို႔သည္ ဇာတာရွင္အား သတ္တတ္ေသာ မာရက ၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၅ ေတး ႏွင့္ ၀ ေန အတြဲသည္လည္းေကာင္း၊ ၅ ေတးႏွင့္ ၀ ေနအတြဲသည္ လည္းေကာင္း အက်ိဳးေပးမေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္မႈျဖစ္သည္။ ၄ ႏွင့္ ၆၊ ၄ ႏွင့္ ၀ သာ အက်ိဳးထိေရာက္ေသာ အတြဲ စသည္ျဖင့္ အေျဖမ်ားထုတ္ေပးပါသည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ေနာင္တြင္ လဂ္အားလံုးအတြက္ႏွင့္ ထိုစာအုပ္မွ မွတ္စုမ်ား ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးပါဦးမည္။

(၃) မူလဇာတာအရ ယွဥ္ေဟာျခင္း

ဒီနည္းကေတာ့ ဘယ္လို ဒသာနဲ႔ စိတ္ထားထား မကင္းသင့္တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒသာကိုစိတ္ ဒီအတိုင္းေဟာပါက လူတိုင္းသည္ အခ်ိန္ေရွ႕ေနာက္ကြာတာမွအပ အက်ိဳးေပးတူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းျခင္းသည္ မည္သို႔စိတ္ပါေစ ဇာတာတစ္ေဆာင္ျခင္း၏ ၿဂိဳဟ္ေနသည္ ဒသာကာလတို႔ကို အဖိအေဖာ့လုပ္မည္ဟာျဖစ္ပါသည္။

(၄) ေကာဇာအရ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဘယ္ဒသာစနစ္ကိုမဆို ေကာဇာၿဂိဳဟ္ေနကို သံုးဖို႔ ဒသာစာပိုဒ္၊ စာအုပ္မ်ားမွာ ထည့္သြင္းေရးသားၾကပါတယ္။ ဒသာခ်ည္းသာ သံုးပါကလည္း မူလဇာတာမွ အခ်က္အနည္းငယ္သာ ယူေသာေၾကာင့္ ေယဘုယ်က်မည္။ ထိုသို႔နည္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၂ ရာသီဖြားေဟာကိန္းမ်ားအတြက္ သံုးသည္။ အေနာက္တိုင္းစနစ္အရ ဘယ္လ ၂၀ ရက္မွ ဘယ္လ ၂၁ စသည္ျဖင့္ သာယနစနစ္အရ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေျပာင္းေသာ ကာလကို မူတည္တြက္ၾကသည္။ ဇာတာမွ တနဂၤေႏြရပ္ရာ ရာသီကိုသာ ေကာက္ယူေဟာျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕တိုင္းသံုး နိယာယနစနစ္ျဖင့္ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္းမ်ား မထုတ္ၾက မျဖန္႔ၾကသည္မွာ အေရွ႕တိုင္းနကၡတ္ေဗဒင္အတြက္ ကြက္လပ္တစ္ခုဟု ျမင္မိပါသည္။


ဇာတာတစ္ေဆာင္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အတန္႔တို႔ ေရတြက္ၾကသည္။ အတန္႔ေရတြက္ရာတြင္ လဂ္ မွ ေရတြက္ၾကသလို စန္းေခၚ (တနလၤာၿဂိဳဟ္)မွလည္း ေရတြက္ၾကသည္။ တနဂၤေႏြမွလည္း ေရးတြက္ၾကသည္။ အားၾကီးရာမွ ေရတြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ တနဂၤေႏြသည္ ေန႔အခ်ိန္ေမြးသူမ်ားအတြက္ အားရွိမည္။ မိမိပိုင္ရာသီ န၀င္းစီးက အင္အားေကာင္းမည္။ တနလၤာသည္လည္း မိမိပိုင္ရာသီစသည္တို႔တြင္အားရွိမည္။ ထိုသုိ႔အားေကာင္းမေကာင္းကို http://astro.technohalo.com/2009/03/blog-post_28.html တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လဂ္ စန္း တနဂၤေႏြတို႔ပူးေသာ ( တနည္းအားျဖင့္ ၁ ၂ လ တစ္ရာသီတည္းပူးေသာ) ဇာတာရွင္တို႔အတြက္ ေခါင္းရႈပ္စရာမလိုေပ။ ဘယ္ကေရေရ အတူတူသာျဖစ္မည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္မူ လဂ္မွသာ ေရတြက္ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လစဥ္ လဂ္အေဟာမ်ားကို ၾကိဳးစားတင္ဆက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာဇာမွသာ ၾကည့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေဟာတို႔သည္လည္း ေယဘုယ်သာျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

နမူနာဇာတာတစ္ေစာင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

ယေန႔ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အျဖစ္ကေလးႏွင့္ယွဥ္၍ ဤပိုစ့္ကိုေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ဇာတာရွင္သည္ နကၡတ္ေဗဒင္၀ါသနာပါသူျဖစ္ၿပီး၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဦးစြာခ်ျပၿပီးမွ နကၡတ္အယူအဆမ်ားကို ေမးသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲမွ မွတ္သားဖြယ္ တစ္ခုကို အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ယူသံုးသြားပါမယ္ခင္ဗ်။

http://astro.technohalo.com/2008/11/blog-post_12.html မွ ေအာက္ပါ ဇယားေလးကို ယူသံုးပါမည္။ ရာသီမ်ား (သို႔) အတန္႔မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းႏႈိင္းယွဥ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။

 http://astro.technohalo.com/2010/07/blog-post_29.html တြင္ ဆရာႏ်ဴမာန္စာပိုဒ္ကေလးအား ယူသံုးပါမည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါျဂိဳဟ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ အင္အားတည္႐ိွမွဳ အေနအထား၊ အျခားျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုး အေပၚမူတည္၍ ရန္ဖန္ရန္ခါ ဆိုသလို ျဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္ ျပဳမူတတ္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္သည္။
• တနလၤာျဂိဳဟ္ (The Moon) လ-မင္း၊ စႏၵရ၊ စန္း
• ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ (Mercury)


ဒီလင့္ေလးကအတိုင္း ဇာတာဖြဲ႔ပရိုဂရမ္ေလးနဲ႔ ေဒါင္းလိုက္ပါတယ္။ ပရိုဂရမ္ကို http://astro.technohalo.com/2008/12/program.html မွာ ေဒါင္းလို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒီပရိုဂရမ္မွာ ခြဲျခမ္းထားတဲ့ (အ၀ါ အစိမ္း ပန္းေရာင္) ကာလမ်ားဟာ ၀ိေသာတၱရီဒသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလင့္မွာ တြက္နည္းေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ http://astro.technohalo.com/2008/11/blog-post_18.html
ဆံုးျဖတ္မည့္ကာလသည္ ယခုေလာေလာဆယ္ 20.10.2010 ကို ပရိုဂရမ္အရစ္လွ်င္ အထက္ပါအတိုင္းျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀ါစမ္းနီအေရာင္ေတြကေတာ့ မျမင္သာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ျခယ္ထားတာပါ။

16.12.2007 မွ 16.12.2023 ၾကားကာလသည္ ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္ မဟာဒသာကာလျဖစ္သည္။ (အ၀ါေရာင္)
4.2.2010 မွ 16.8.2010 ၾကားကာလသည္ စေနၿဂိဳဟ္အႏၱရဒသာကာလျဖစ္သည္။ (အစိမ္းေရာင္)
28.6.2010 မွ 7.11.2010 ၾကားကာလသည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ ျပတၱႏၱရဒသာကာလျဖစ္သည္။ (ပန္းေရာင္)

တနည္းအားျဖင့္ ၅x၀x၄ ဟုေရးႏိုင္သည္။

၀ိေသာတၱရီဒသာနည္းအရ ကန္လဂ္အတြက္ ၅ ေတးသည္ ဆိုးသည္။ ၀ ေနသည္ ဇာတာရွင္၏ အသက္ကို ရန္ရွာတတ္ေသာ မာရကၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ၄ ဟူးသည္ ေယာဂကာရက (ဆက္စပ္မႈၾကီးမ်ားေပးတတ္ေသာၿဂိဳဟ္) ျဖစ္သည္။ ၄ ဟူးကို စစ္ရန္လိုသည္။

ဇာတာတြင္ ၄ ဟူးကို ၁ ေႏြႏွင့္ ၉ ကိတ္တို႔ ညွပ္ေနသည္။ ၁ ေႏြႏွင့္ ၉ ကိတ္တို႔သည္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါပလႊမ္းခံရေသာ ၄ ဟူးသည္ ပါပျဖစ္သြားေလသည္။

၉ ကိတ္ႏွင့္ ၈ ဟုကို ေကာင္ေသာ အျမင္အယွဥ္ရွိက ေကာင္းက်ိဳးေပးသည္ဟု ယူဆမႈမ်ား ဖတ္ဖူးပါသည္။ ထိုအယူအဆကို လက္ခံပါကလည္း ဤဇာတာတြင္ ေက်ာင္းက်ိဳးမေပးေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာမူ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ရာဟုတို႔သည္ တစ္အံသာသာျခား၍တည္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္စြမ္းႏွစ္ဆလို ၾသဇာၾကီးသည္။

ဆိုး၀ါးေစေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုးအနက္ ၁ ေႏြသည္ ဥစ္မူေန၍ ဇာတာရွင္၏ေက်ာ္ေဇာမႈ ခရီးသြားလာမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစမည္။ က်န္ရွိေသာ ၉ ကိတ္ကို စစ္ရန္လိုသည္။

ဇာတာတြင္ ပါပၿဂိဳဟ္ မ်ား ၁၂ တန္႔ရပ္ ရပ္ကာ ၆ တန္႔ကို ျမင္ၾကသည္။ ၅ တန္႔ ႏွလံုး ၆ တန္႔ အစာအိမ္ ၇ ဆီးစပ္ ဟုဆိုရာ ၆ တန္႔ သဘာ၀ အစာအိမ္အပိုင္းသည္ ထိခိုက္မည္ဟု မွန္းရသည္။ ၁၂ တန္႔ ဖ၀ါးပိုင္းတြင္လည္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေသာ အႏၱရႏွင့္ ျပတၱႏၱရအရ ၀x၄ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ၿဂိဳဟ္တြဲနည္းျဖင့္ ၀x၄=အဆစ္ျမစ္ေယာင္၍ သလိပ္ထေနတတ္သည္ သို႔ေသာ္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနမည္ မိသားစုဘ၀ေပ်ာ္ရမည္ဟု အေျဖထုတ္သည္။ (ဤအေဟာမွ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားသျဖင့္ မေကာင္းတာကို ယူသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။)

တစ္ဖန္ ၄ ဟူးသည္ ဇာတာရွင္၏ ၁၀ တန္႔ႏွင့္ လဂ္အိမ္ရွင္ျဖစ္သည္။ လဂ္အရ ခႏၶာကိုယ္ထိခိုက္သလို ၁၀ တန္႔အရ အလုပ္လည္းထိခိုက္မည္။

ေနာက္ဆံုးအေျဖအျဖစ္ ဤကာလတြင္ ဇာတာရွင္သည္ ေက်ာရိုးမ်က္ေရာဂါအတြက္ အရိုးေဆးရံုတြင္ ခြဲစိတ္ၿပီး အိပ္ယာထဲမွ ေမးျမန္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေပ။ ထိုေရာဂါခံစားရသည္မွာ ၂၀၀၈ အတြင္းမွစၿပီး ဆရာမ်ိဳးဆံုး ေဆးေပါင္းစံု ဆံုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အလုပ္လည္းျပဳတ္ကာ ကမ္းလွမ္းသည့္အလုပ္အသစ္ ၂ ခုလည္း လက္ခံမရျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။


ေဗဒင္ေမးျမန္းသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျမင္ရာေဟာပါ စသျဖင့္ ေမးျမန္းတတ္သည္။ ဇာတာစစ္ေဆးသူတစ္ေယာက္အတြက္မူ ကာလတစ္ခုအေျခအေနတစ္ရပ္အတြက္ ပရိုဂရမ္သံုး၍ ဇာတာတြက္ရ လြယ္ကူပါေစမူ၊ စဥ္းစားရင္ အင္မတန္ေခါင္းရႈပ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ၾကိဳေဟာေျပာသူမ်ားသည္ ၁ ႏွစ္ သို႔ ၂ ႏွစ္ အတြင္းကိုသာ တြက္ခ်က္ေပးၾကေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။


တစ္သက္စာတြက္ခ်က္လို႔ေတာ့ ရႏိုင္ပါသည္။ တစ္ပတ္တြင္မွ ၃ ရက္ေလာက္ ေဗဒင္စိတ္ပါဖို႔မလြယ္ပါ။ ရက္တိုင္းတြင္ပင္ ဇာတာစစ္ပါက (ကြၽန္ေတာ္ကပဲ ေလးလို႔လားေတာ့မသိ) ၃ ေစာင္ေလာက္ထက္ပိုမၾကည့္ခ်င္ပါ။ ၾကည့္လိုက္ပါက ဟိုဇာတာက ၿဂိဳဟ္ဒီဇာတာေရာက္၊ ဒီကၿဂိဳဟ္ ဟိုေရာက္၊ ေခါင္းတစ္ခုလံုး ၿဂိဳဟ္နဲ႔ျပည့္ေနပါေတာ့သည္။


ေဗဒင္သမားမ်ားအား စာနာႏိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ာ။
ေလးစားလွ်က္ 
ကိုပခန္း

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။