ရာသီခြင္တို႔အေၾကာင္း (၁)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 
ရာသီခြင္တို႔အေၾကာင္း

၁၂-ရာသီခြင္ဟု ဆိုရာ၌ သယာနရာသီခြင္ Tropical Zodiac ႏွင့္ နိယာယနရာသီခြင္ Sidereal Zodiac ကို ဆိုလိုပါသည္။ အေနာက္တိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား အသံုးျပဳေသာ သယာန ရာသီခြင္သည္ ေနသြားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကမာၻ၏အိီေကြတာ လမ္းေၾကာင္း တို႔ျဖတ္မွတ္ ျဖစ္ေသာ ေႏြဦး ရာသီစမွတ္ မွ မိႆ ရာသီ သည္ စတင္၍ မိႆ၊ ျပိႆ၊ ေမထုန္၊ ကရကဋ္၊ သိဟ္၊ ကန္၊ တူ၊ ျဗိစာၦ၊ ဓႏု၊ မကာရ၊ ကုမ္၊ မိန္ စသည္ျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း ေရတြက္ မွတ္သား ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ပံုကို ေလ့လာပါ။

ထိုသို႔ ရာသီခြင္တို႔ကို စတင္ေရတြက္ရာတြင္  ေနသြားလမ္းေၾကာင္းႏွင္ အီေကြတာ ျဖတ္မွတ္ကိုသာ စမွတ္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားေသာေၾကာင့္  ခရဇ္ ျပကၡဒိန္အရ မတ္လ (၂၁) ရက္ ခန္႔တြင္ အျမဲတမ္းေႏြဦး ရာသီ ျဖတ္မွတ္ကို မိႆရာသီ စတင္ရာ ျဖစ္ေနျပီး- စၾကာ၀ဠာ တေနရာမွ (ပံုေသ သတ္မွတ္ ထားေသာ
ေနရာမွ) တိုင္းတာ၊ မီွျငမ္းထားျခင္း မ႐ိွပါ။ ေနသြား လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ဦးစားေပးထားသျဖင့္ ရာသီဥတု အားျဖင့္ အျမဲလိုလို မွန္ကန္ေနေသာ အေနအထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအား Tropical Zodiac ဟုေခၚတြင္ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း စနစ္ျဖစ္ေသာ သယာန ရာသီခြင္ Tropical Zodiac အရ ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါကာလ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ရာသီတို႔ ဆီသို႔ ေနမင္း အေနျဖင့္ ေရာက္ေနေသာ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေ႐ွ႕တိုင္း ပညာ၊ နိယာယန စနစ္ Sidereal Zodiac အရမူ ေနသြားလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္မွတ္ မွ တိုင္းတာျခင္းမျပဳပဲ ေ၀းကြာလွေသာ မဟာစၾကာ၀ဠာထဲ႐ိွ နကၡတ္တာရာတို႔မွ တိုင္းတာ ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနေရာက္႐ိွမည့္ ကာလျခင္း တစ္ႏွစ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ မတူညီပါ။ ထိုသို႔ သယာန ရာသီခြင္အရ ေနေရာက္ ႐ိွေနေသာ ကာလတြင္ ေမြးဖြားေသာ သူတို.၏ ကံၾကမၼာကို ေဟာေသာ နည္းစနစ္ကို Sun Sign Astrology ဟု ေခၚျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေဗဒင္ ပညာကို မသိ နားမလည္ သူတို႔ကို သုဒၶလဂ္ ေခၚ စင္ၾကယ္ေသာ နိယာယန ဇာတာ ဖြဲ.ေပးျပီးေနာက္ “ဇာတာ႐ွင္သည္ မိႆ လဂ္ ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာမိလွ်င္- “မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ က ဇြန္ ၃၀-ရက္ ေမြးတာေလ၊ Cancer ေလ၊ ကရကဋ္ ေပါ့” ဟု ျပန္ေျပာျခင္း ခံရတတ္သျဖင့္ MOTAA သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ သတိထား ႐ွင္းျပေပးရန္ လိုပါသည္။
အေ႐ွ႕တိုင္းရာသီခြင္မွာမူ ထိုျဖတ္မွတ္ တို႔ကို မူမတည္ပဲ အာသာ၀တီနကၡတ္မွ (ျမင္းေခါင္းပံု နကၡတ္)မွ စတင္ ထားေသာေၾကာင့္ နိယာယန ရာသီခြင္ Sidereal Zodiac မွ မိႆရာသီသည္ အေနာက္တိုင္း
ရာသီခြင္မွ မိႆႏွင့္ အျမဲလိုလို ကြာျခားေနတတ္သည္။ ထိုကြာျခားမွဳမွာ အထက္တြင္ ႐ွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္း အာယန အံသာပင္ ျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕တိုင္း ရာသီခြင္မွ မိႆရာသီႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ရာသီခြင္ မွ မိႆ ရာသီတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ အနည္းငယ္ ကြာျခားလာ လွ်က္႐ိွရာ ၄င္းတို႔ ၂-ခု ျပန္လည္ တူညီေစရန္ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀၀ ၾကာျမင့္ မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ အစ႐ိွေသာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ သၾကၤန္က်၍ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္း သည္ ေနမင္းသည္ နိယာယန ရာသီခြင္ အရ မိန္ရာသီ မွ မိႆရာသီ တို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ရာ ဤသို႔ ဆက္သြား ျခင္းျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ၾကာလွ်င္ သၾကၤန္သည္ မိုးတြင္းတြင္ က်ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ ဆက္၍ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာလွ်င္ သၾကၤန္သည္ ေဆာင္းတြင္းတြင္ပါ က်ေရာက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ (အံ့ၾသသြား ပါသလား၊) အေနာက္တိုင္း ရာသီခြင္ မွာမူ ေနပါတ္ လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္မွတ္ ေပၚတြင္မူတည္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ရာသီဥတု အေနအထား ျဖင့္ ၾကည့္ပါက အီေကြတာ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားအဘို႔ ဒီဇင္ဘာသည္ ေဆာင္းတြင္း ျဖစ္ျမဲ ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ (အျခားေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတု အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္ျခင္း ကို မဆိုလိုပါ။)

ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။ အေ႐ွ႕တိုင္းစနစ္ နိယာယန မူမွ ၁၂-ရာသီခြင္၏ အစျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီသည္ စၾကာ၀ဠာ အတြင္းမွ ၾကယ္မ်ား၏ အေနအထားမွ မီွျငမ္း စမွတ္ ျပဳထားသည္။ ၾကယ္တာရာ မ်ား၏တည္ေနရာ သည္လံုး၀ မေျပာင္းလဲ ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း အလင္း ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာမွ ေျပာင္းလဲမွဳ႐ိွသျဖင့္ ေနစၾကာစဠာ အေနျဖင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ေသာ္ မေျပာင္းလဲဟု ယူဆျခင္းမွာ မမွားပါ။

ဤေနရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ေျပာလိုသည္မွာ အေနာက္တိုင္း နည္းစနစ္မူ၏ မူလ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ေ႐ွးေဟာင္း အီဂ်စ္တို႔၏ ရာသီခြင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဘဘီလံု ေခတ္ ရာသီခြင္
တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ နိယာယန မူ Sidereal Zodiac ကိုပင္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္- သယာနမူ Tropical Zodiac သည္ အေနာက္တိုင္း သိပၸံပညာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ ခ်ိန္တြင္ နကၡတ္ ပညာ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ တီထြင္ ျပင္ဆင္ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ကို ေဖၚျပေနသည္။

ရာသီဥတု ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ Tropical Zodiac သည္ လြန္စြာ အသံုး၀င္ ေသာ္ျငားလည္း ၾကယ္လ နကၡတ္တာရာတို႔မွ လူတို႔အား လႊမ္းမိုးမွဳေပၚတြင္ ဦးစားေပး တြက္ခ်က္ရေသာ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာအတြက္မူ Sidereal Zodiac သည္ ကမာၻေပၚ႐ိွ ပညာရပ္ အားလံုး၏ မူရင္း ပညာစစ္စစ္ ျဖစ္ေနျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သယာနမူ Tropical Zodiac ၏ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားကို မူထည့္သြင္း စဥ္းစားမွဳ ျပဳပါသည္။

ရာသီႏွင့္ ျဂိဳဟ္တို. အေၾကာင္း

အကယ္၍ ဆရာႏ်ဴမာန္ အေနျဖင့္ သံုးသပ္၊ ယွဥ္ျပ၊ ဆက္စပ္မွဳ၊ ႐ွင္းလင္းမွဳ မ်ားမလုပ္ပဲ ဤအခန္းကို ဟိႏၵဴ နကၡတ္က်မ္းမ်ား အတိုင္း တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့ပါမူ က်မ္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ မ်ားစြာလည္း ကုန္စရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သင္တန္းသား တို႔အေနျဖင့္မူ အခ်ိဳ႕ေသာ ေ႐ွးယခင္က ေဗဒင္သင္ခဲ့ သူမ်ား အတိုင္း အလြတ္က်က္မွတ္ ျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြားပါလိမ့္မည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ နကၡတ္ပညာကို အလြတ္က်က္ သင္ယူခဲ့ျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ဆက္လက္ ေလ့လာ ေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုသေဘာ တရား ကို နားလည္မွဳ မ႐ိွေသာေၾကာင့္ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ကို အလြတ္က်က္ ခိုင္း႐ံုမွ်အပ ပညာ မေပး ခဲ့ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ နားလည္သူတို႔ ႐ိွေသာ္လည္း ထိုအခ်က္တို႔ကို ဆရာစား၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဟု သေဘာထားကာ မည္သူ႔ကို မျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နကၡတ္ပညာ ခက္ခဲသည္ဆိုကာ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔မွ စိတ္၀င္စားမွဳ နည္းပါးလာၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အလြယ္ေလ့လာ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ နည္းတိုမ်ားကို အသံုးျပဳေနမွဳမ်ားေၾကာင့္ ဤအတိုင္းသာ ေ႐႕ဆက္သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ နကၡတ္ပညာေပ်ာက္ဆံုး သြားႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ကို ျမင္လာရျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းသား တို႔အေနျဖင့္ အလြတ္က်က္မွတ္စရာမလိုပဲ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ဆရာႏ်ဴမာန္ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ဆက္စပ္မွဳကို အခ်ိန္ကုန္ခံ ေရးသား ျပဳစု ထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ထားျခင္း၊ ဆရာစား ခ်န္ထားျခင္းတို႔မ႐ိွသည္ကို ေဗဒင္ပညာကို ေလ့လာဘူးသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္း ဆက္စပ္ ၾကည့္လိုက္ပါက သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ရာသီတို႔၏ အေၾကာင္းကို ႐ွင္းျပရာတြင္ ၄င္းရာသီကို ပိုင္ေသာျဂိဳဟ္၊ ၄င္းရာသီတြင္ အင္အားေကာင္းေသာ ျဂိဳဟ္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ ဤရာသီကို ပိုင္ဆိုင္ ရသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤရာသီတြင္ အင္အားေကာင္း ရသည္ကို ခ်န္လွပ္ ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရာသီ တို႔အေၾကာင္းကို ႐ွင္းလင္း ရာတြင္ ျဂိဳဟ္တို႔၏ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ထည့္သြင္း ႐ွင္းျပထားရသည္။ ျဂိဳဟ္တို႔၏ ပရိယာယ္၊ (တစ္နည္း အားျဖင့္ ျဂိဳဟ္တို႔၏ တစ္ခုခ်င္း ေဖၚေဆာင္ေနေသာ စ႐ိုက္၊ သဘာ၀ႏွင့္ အဓိပၸါယ္) တို႔ကို ေနာက္ပိုင္း၊ ျဂိဳဟ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခန္းတြင္ ထပ္မံ ႐ွင္းျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ရာသီခြင္တို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား ပိုင္ဆိုင္ေနေသာျဂိဳဟ္မ်ား


ဘယ္ဘက္မွ ပံုသည္ ၁၂ ရာသီခြင္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္၍၊ ညာဘက္မွ ပံုသည္ ၄င္းရာသီတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျဂိဳဟ္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းျပထားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ ထိုရာသီ တြင္ သာမာန္ အိမ္႐ွင္ ႐ိုး႐ိုး မဟုတ္ပဲ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) ဆိုေသာ အေနအထား ျဖစ္ေနသည့္ ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ရာသီခြင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားကို မွတ္မိေစရန္အတြက္ ေဗဒင္ သင္တန္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား အေနျဖင့္- “စ၊သာ၊ ေ႐ႊ၊ကူ၊ အင္း၊၀၊သူ၊ စံ၊ျဖဴ၊ တ၊တင္း၊ေပး” ဟူ၍ အလြယ္ က်က္မွတ္ ေစခဲ့သည္ကို ေဗဒင္ အေျခခံ ႐ိွသူမ်ား သိထားၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုသင္ခန္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားသည္ကား မည္သည့္ သင္တန္း၊
မည္သည့္ စာအုပ္တြင္ မွ ေဖာ္ထုတ္ မျပခဲ့ဘူးေသာ လွ်ိ႕၀ွက္ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမ်ားစု မသိႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မိႆ ရာသီ တြင္ အဂၤါ၊ ျပိႆ ရာသီ တြင္ ေသာၾကာ စသည္ျဖင့္ အထက္ပါ ရာသီခြင္ အတိုင္း ေရးဆြဲ ျပီးေနာက္ သင္တန္းသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္ ထူးျခားခ်က္ကို ေတြ႕ပါသနည္း။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါ အတိုင္း စက္၀ိုင္းပံုစံ ဇာတာေရးဆြဲ၍ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (ေန) ပိုင္ေသာ အျခမ္းႏွင့္၊ တနလၤာ ျဂိဳဟ္(လ) ပိုင္ေသာ အျခမ္းပံု ျဖစ္ေအာင္ ထက္ျခမ္း ျခမ္းလိုက္ပါ။

ယခု ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေတြ႕ရေလာက္ပါျပီ၊ တနဂၤေႏြ၏ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ကို ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ တနလၤာျဂိဳဟ္၏ အျခားတစ္ဘက္တြင္ လည္း ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ကို ကို ေတြ႕ရပါမည္။ ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါ၊ တနဂၤေႏြဘက္ပိုင္းတြင္- ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္၊ ေသာၾကာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနဟု အစဥ္အတိုင္း႐ိွေနသကဲ့သို႔
 တနလၤာ ပိုင္ေသာ အပိုင္းတြင္လည္း ထိုအစဥ္ အတိုင္း ႐ိွေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

ျဂိဳဟ္အားလံုးသည္ တနဂၤေႏြပိုင္ေသာ အျခမ္းဘက္ႏွင့္ တနလၤာျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ အျခမ္းဘက္ တို႔တြင္ ေခါက္ခ်ိဳးညီ ပိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၂-ရာသီ ဇာတာခြင္အား ျဂိဳဟ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနမွဳသည္ “စ၊သာ၊ ေ႐ႊ၊ကူ၊ အင္း၊၀၊သူ၊ စံ၊ျဖဴ၊ တ၊တင္း၊ေပး” ဟူ၍ ပံုေသ မွတ္႐ံုမွ် ျဖင့္ ျဂိဳဟ္တို.သည္ ရာသီတို႔ကိုပိုင္ခ်င္ သလိုပိုင္၊ ဒီအတိုင္း မွတ္ရမည္ ဆိုေသာ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ စနစ္တက် ျဖစ္ေနၾကျခင္း ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ဒါတင္ပဲလား၊ မဟုတ္ေသးပါ။ ဆက္လက္၍ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနစၾကာ၀ဠာပံုကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ႏွင့္ အနီးဆံုး ျဂိဳဟ္မွာ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေသာၾကာ၊ ထို႔ေနာက္တြင္ အဂၤါ၊ (ကမာၻႏွင့္ လ ကို ဖယ္ထားလိုက္ပါ။) ၾကာသပေတး၊ စေန ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေရးဆြဲထားခဲ့ေသာ ေန,ပိုင္ေသာ အျခမ္း- လ, ပိုင္ ေသာ အျခမ္းပါသည့္ - ပံုတြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ထိုအစဥ္ အတိုင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ေန မွ အစဥ္အတိုင္း၊ ႐ိွေနေသာ ျဂိဳဟ္တို႔ကို ေနႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၁၂- ရာသီခြင္တြင္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ထား၍၊ ေလာက သဘာ၀၏ ဟန္ခ်က္ညီ မွဳ (Harmony) အတိုင္း၊ လ-ပိုင္ ေသာအျခမ္းတြင္ ထိုအစဥ္အတိုင္း- ေခါက္ခ်ိဳးညီ အေနအထားျဖင့္ ရာသီ တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ ေနာက္ခံ အဓိပၸါယ္ ေရေရရာရာ မ႐ိွပဲ မိႆရာသီကို အဂၤါက ပိုင္ရမည္၊ ျပိႆကို ေသာၾကာ က ပိုင္ရမည္ ဆိုေသာ သေဘာထား မဟုတ္ပါ။

ဆက္လက္၍ တ႐ုပ္ ဖုန္းေ႐ႊ ပညာ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာ- ပက္ခြာ စက္၀ိုင္းကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

မည္သည့္ အခ်က္ကို ေတြ႕ပါသနည္း၊ အပူႏွင့္ အေအး၊ အလင္းႏွင့္ အေမွာင္၊ ေန ႏွင့္လ၊ အဖို ႏွင့္ အမ တို.၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ႐ိွေနျခင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။ အနည္းငယ္ ယွဥ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္၍ ဤအေၾကာင္းကို အဆင့္ျမင့္ ဖုန္းေ႐ႊ ပညာ႐ွင္မ်ားက နားလည္ပါလိမ့္မည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။