ေသျခင္းတရား(၁)

ေဟာရာသာရက်မ္းမွာ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်။

၈တန္႔တြင္ရပ္ေသာျဂိဳလ္ (သို႔) ရာသီသခင္အရ
၁ ေႏြျဂိဳလ္ျဖစ္က မီးေဘး။
၂ လာျဂိဳလ္ျဖစ္က ေရေဘး။
၃ ဂၤါျဂိဳလ္ျဖစ္က လက္နက္ကိရိယာေဘး။
၄ ဟူးျဂိဳလ္ျဖစ္က လိမ့္က်၊ လဲက်ျခင္း။
၅ ေတးျဂိဳလ္ျဖစ္က အဖ်ားေရာဂါ။
၆ ၾကာျဂိဳလ္ျဖစ္က အစာမေၾကျခင္း။
၀ ေနျဂိဳလ္ျဖစ္က အစာေရစာငတ္ျပတ္ျခင္း(မစားႏိုင္ျခင္း)။
တို႕ၾကံဳတတ္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်။

၈ တန္႔ရာသီဟာ စရရာသီမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ မိႆ၊ ကရကဋ္၊ တူ၊ မကာရ ျဖစ္က ႏိုင္ငံရပ္ျခား။
ထိရရာသီမ်ားျဖစ္တဲ့ ျပိႆ၊ သိဟ္၊ ျဗိစၦာ၊ ကုမ္ရာသီ ျဖစ္က မိမိအိမ္။
ေဒြဒဟရာသီမ်ားျဖစ္တဲ့ ေမထုန္၊ ကန္၊ ဓႏု၊ မိန္ ရာသီျဖစ္က လမ္းခရီးတစ္ေနရာမွာ ေသဆံုးတတ္ပါတယ္။

၈ တန္႔မွာ ျဂိဳလ္အမ်ားအျပားရပ္ရင္ေတာ့ ေသဆံုးျခင္းအေၾကာင္းအရာေတြ မ်ားျပားတတ္ပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။
* ၈ တန္႔ဆိုရာမွာ လဂ္ စန္း ၁ေႏြမွ အားၾကီးရာေရြး၍ ၾကည့္က ပိုမိုနီးစပ္ပါမယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ နမူနာဇာတာမ်ားနဲ႔ ယွဥ္တြဲတင္ျပပါဦးမယ္ခင္ဗ်။

၈ တန္႔ရပ္ျဂိဳလ္သို႔မဟုတ္ ၈ တန္႔သခင္စီးရာ န၀င္းရာသီအရ
မိႆျဖစ္က အဖ်ားအနာ၊ အဆိပ္အေတာက္၊ အစာေခ်ဖ်က္အားနည္းျခင္း၊ သည္းေျခေဖါက္ျပန္ျခင္း။
ျပိႆျဖစ္က သည္းေျခေလသလိပ္၊ ေရငတ္ျခင္း၊ လက္နက္ေဘး။
ေမထုန္ျဖစ္က ေခ်ာင္းဆိုး၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ၊ အပူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား။
ၾကဋ္ျဖစ္က နာတာရွည္၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ စိတၱဇေရာဂါ၊ ၀မ္းေဖာ၀မ္းေယာင္ျခင္း။
သိဟ္ျဖစ္က အဖုအၾကိတ္၊ အဆိပ္အေတာက္၊ လက္နက္ေဘး။
ကန္ျဖစ္က အစာမေခ်ႏိုင္ျဖစ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါစုေရာဂါ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ လိမ့္က်ျခင္း။
တူျဖစ္က နေမာ္နမဲ့လုပ္ျခင္း၊ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း။
ျဗိစၦာျဖစ္က အသား၀ါေရာဂါ၊ ေဘလံုးေရာဂါ။
ဓႏုျဖစ္က သစ္ပင္သစ္သား၊ ေရ၊ လက္နက္။
မကာရျဖစ္က လွံစူး၊ ထြန္ယက္၊ စိတ္ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ သားရဲ၊ ဖ်ားနာ၊ သဘာ၀မဟုတ္ေသာပတ္၀န္းက်င္။
ကံုျဖစ္က ေခ်ာင္းဆိုးဖ်ားနာအဆုတ္၊ ေျမြ၊ လက္နက္၊ က်ားရဲ။
မိန္ျဖစ္က သေဘၤာျမဳပ္၊ မိုးၾကိဳးပစ္၊ ေလေဘး၊ စက္ကရိယာေဘး တို႔နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။
* အထက္ပါအေဟာမ်ားဟာ ၈ တန္႔မွာ ေရာယွက္မႈမရွိမွသာမွန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်လို႔ မွတ္ထားရင္ လံုေလာက္ပါျပီခင္ဗ်ာ။

အေသးထပ္စိပ္ၾကပါဦးစို႔ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။