ဇာတာတြက္ပံုအပိုင္း(၄)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 
အာယနအံသာ ဇယား လာဟီရိမူ

ေအာက္ပါ ဇယားသည္ လာဟီရိ စနစ္အရ- တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီ၏ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ႐ိွေနေသာ အာယနတန္ဘိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဇာတာတြင္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ၁၉၆၈-တြင္ ေမြးဖြားေသာေၾကာင့္
အနီးဆံုး ႏွစ္ကာလ မွာ ၁၉၆၀ ျဖစ္ၿပီး- ထိုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ အာယန အံသာ တန္ဘိုး- 23.30 ဒီဂရီ ႐ိွပါသည္။ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၀ ကာလ အတြင္း အေျပာင္းအလဲကို အႏွစ္ (၂၀) ျဖင့္စားလိုက္ပါက
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အာယန အံသာ မည္မွ် တက္သြားသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၈ သည္ ၁၉၆၀ မွ ၈-ႏွစ္ႏွင့္- ၂၃၆- ရက္ ပိုေနသျဖင့္ အစြန္းထြက္ အာယန အံသာ တန္ဘိုးကို ႐ွာျပီး ေစာေစာ တန္ဘိုး 23.30 ဒီဂရီ ေပါင္းလိုက္ပါက- ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ႐ိွေနေသာ အာယန အံသာ 23.422718128655 ကို တိက်စြာ ရလာပါလိမ့္မည္။ (မွတ္ခ်က္ Interpolation ေခၚ ၃-ခ်က္ တြက္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။)ျဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာကို ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ အသံုးျပဳ၍ ႐ွာေဖြျခင္း။

ယခုအခါ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္ ဇာတာခြင္ တစ္ခုတြင္ ျဖည့္သြင္း ရမည္ ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာကို ႐ွာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သြားလာပံု တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ေသာ ေဖာ္ျမဴလာသည္ အလြန္႐ွဳပ္ေထြးသျဖင့္- ႐ွင္းျပေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ ေကာက္ကိန္း သံုးပံုကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။ အထက္တြင္ ႐ွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- မိမိအသံုးျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ သည္ မည္သည့္ စနစ္ (နိယာယန၊ သာယန) ကို အသံုးျပဳထားသနည္း၊ မည္သည့္ အရပ္ေဒသကို မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားသနည္း ကို သိထား ရပါမည္။ အိႏၵိယမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ မ်ားသည္ အိႏၵိယ စံေတာ္ခ်ိန္ကို မူတည္ ထားပါသည္။ ယခု သင္ခန္းစာမွာ (MOTAA) မိုးတား သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ တကမာၻလံုး မည္သည့္ ေနရာကို မဆို ဇာတာဖြဲ႕ျခင္း နားလည္ေစရန္အတြက္- အေမရိကန္ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ ကိုအသံုးျပဳနည္း ကို ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

အေမရိကန္ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ တြင္ပင္- သာယနမူ၊ နိယာယနမူ ဟူ၍ ႐ိွေနေသးရာ- မိမိ အသံုးျပဳေသာ စနစ္သည္ နိယာယန ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ ျဖစ္ေနပါက- ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ခု ထပ္တက္ လာ ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ နိယာယန အတြက္ ႏွဳတ္ထားေသာ အံသာ တန္ဘိုးသည္ လာဟီရိ အာယန တန္ဘိုး မဟုတ္ပဲ၊ Fagan ၏ အာယန တန္ဘိုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္- ဤသို႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါက- ၄င္းကို သာယန မူျပန္ေျပာင္းျပီး မွ- မိမိတို႔ လိုအပ္ေသာ လာဟီရိ အာယန အံသာကို ျပန္ႏွဳတ္ေပးမွာသာ အေ႐ွ.တိုင္း နိယာယန တန္ဘိုး အမွန္ကို ရပါလိမ့္မည္။ လာဟီရိႏွင့္ Fagan တို႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ ၁-ဒီဂရီ ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိက်ႏိုင္သမွ် တိက်ျခင္းသည္ မမွားပါ။


ဤၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ကို သံုးလွ်င္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ရာသီ တို႔၏ သေကၤတမ်ားကို သိထားရပါမည္။ ယခင္ ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ေသာ္လည္း- သင္တန္းသား မ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူေစရန္ ျပန္လည္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ- ဇယားတြင္ ရာဟု၏ တည္ေနရာကိုသာ ေဖၚျပထားၿပီး၊ ကိတ္၏ တည္ေနရာကိုမူ ၄င္းမွ ၁၈၀ ဒီဂရီ အကြာ ျဖစ္သည္ကို သိရပါမည္။
ေအာက္တြင္ ပထမဦးဆံုး ျပထားသည္မွာ- အားလံုးကို တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္၍၊ အနီေရာင္ အကြက္ျဖင့္ ျပထား သည္မွာ- ေနာက္ဆံုးရ႐ိွလာေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာ တန္ဘိုး မ်ားျဖစ္ပါသည္။
စာလံုး အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္သြားေသာေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ တစ္ပိုင္းစီ ခြဲ၍ ႐ွင္းျပထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားေသာ အခ်ိန္ကို ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မိမိတို႔သံုးမည့္ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ သည္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္မွ မူတည္ တြက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၆+(-၆.၅) = ၉.၅ နာရီကို ရပါသည္။ အိႏၵိယမွ အခ်ိဳ.ေသာ နကၡတ္ပညာ စသင္သူတို႔ မွားယြင္း ေသာအမွားမွာ- ၄င္းတို႔သည္ အိႏၵိယ ပန္ခ်န္းကို သံုးစြဲက်င့္႐ိွသျဖင့္ - အိႏၵိယ စံေတာ္ခ်ိန္ ေျပာင္းေလ့ ႐ိွခဲ့ရာ- သံုးစြဲေသာ ျပကၡဒိန္ ႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းတတ္ပါသည္။ (၁၉၆၈-၇-၂၆) တြက္လို၍၊ ထိုႏွစ္ႏွင့္ လတို႔ ပါ႐ိွေသာ စာမ်က္ႏွာကို ႐ွာလိုက္ပါ။ ၂၆-ရက္ ေန႔တြင္ ေမြးသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၆-ရက္၏ စစခ်င္း အခ်ိန္သည္ ၀း၀း၀၀ သည္ ျပကၡဒိန္ မွ ၂၆-ရက္ကို ၾကည့္ရ ပါမည္။ ကမာၻ႔စံနစ္ အရ- ၂၆-ရက္ေန႔ သည္ ၂၅-ရက္ ည သန္းေခါင္ေက်ာ္လွ်င္ စၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ျမန္မာ အခ်ိဳ. အေနျဖင့္ အၾကည့္ မွားတတ္ပါသည္။

၂၆-ရက္ေန႔ တြင္ တည္႐ိွေနေသာ ၿဂိဳဟ္ တို႔၏ တည္ေနရာကို ျပကၡဒိန္တြင္ ၿဂိဳဟ္ သေကၤတ၊ ရာသီ သေကၤတ တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရာ- ၄င္းသေကၤတမ်ားကို ဦးစြာ မွတ္မိသိ႐ိွေနရပါမည္။ ပထမဦးစြာ ညာဘက္တြင္ ျမင္ရေသာ အ၀ါေရာင္ အကြက္မ်ားသည္- သက္ဆိုင္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတၱာ၊ ၀ိလိတၱာ တန္ဘိုးမ်ားကို ျဖည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကို ဒႆမပံုစံသို႔ ေျပာင္းေပးရပါမည္။ ႐ွင္းျပထားခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။ မိႆရာသီ ဆိုလွ်င္ ၀-ဒီဂရီမွ စသည္ျဖစ္ၿပီး၊ သိဟ္ရာသီ ဆိုလွ်င္ - ၁၂၀- ဒီဂရီ မွ စသည္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ရာဟု၏ ေနရာကိုသာ ျပကၡဒိန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ကိတ္၏ ေနရာအတြက္- ရာဟုမွ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၁၈၀ ကိုေပါင္းထည့္ေပးပါ။
ထိုနည္းတူ- ၂၆-ရက္ ကုန္ဆံုးၿပီး- ၂၇-ရက္ေန႔၏ အစ ကို ၾကည့္၍ ျပကၡဒိန္မွ တန္ဘိုးမ်ားကို ႐ွာပါ။ အားလံုးကို ဒႆမပံုစံသို႔ ေျပာင္းေပး လိုက္ပါ။ ၂၇-ရက္ေန႔၏ တန္ဘိုးမ်ားမွ- ၂၆-ရက္ေန႔၏ တည္ေနရာ တန္ဘိုးမ်ားကို ႏွဳတ္ေပးပါ။ ဤကြာျခားမွဳသည္ ၂၄-နာရီကာလ အတြင္း- ၿဂိဳဟ္တို႔ ေ႐ႊ.ေျပာင္းသြားေသာ ပမာဏ ျဖစ္သည္။ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ သည္ ေနာက္ျပန္သြားၾက ေသာေၾကာင့္- အႏွဳတ္တန္ဘိုးရလာပါသည္။
ထို႔ေနာက္- ပံုတြင္ ႐ွင္းျပထားသည့္ အတိုင္း- ထိုအစြန္းထြက္ ကာလအတြင္း ၿဂိဳဟ္တို႔ အေနျဖင့္ ေရာက္႐ိွ သြားသည့္ ခရီးအကြာအေ၀း ရလာသည့္ တန္ဘိုးကို ၂၆-ရက္ တြင္ ၿဂိဳဟ္တို႔ တည္႐ိွေသာ ေနရာ တန္ဘိုးႏွင့္ ေပါင္းေပးလိုက္ေသာ အခါ- မိမိတြက္ခ်က္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္႐ိွေနေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာကို သာယန စံနစ္ပံုစံျဖင့္ ရလာပါေတာ့သည္။
ထိုရလာေသာ သာယန တည္ေနရာ တန္ဘိုးမ်ားမွ- အာယန အံသာကို ႏွဳတ္ေပးလိုက္ပါက- မိမိတို႔ လိုအပ္ေသာ ဇာတာအတြက္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာကို ရလာပါေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ - ဒႆမ ပုံစံ တန္ဘိုးမွ သက္ဆိုင္ရာ ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတၱာ တန္ဘိုး အျဖစ္ျပန္ ေျပာင္းေပးလိုက္၍ ဇာတြင္ ထည့္သြင္း ေရးလိုက္လွ်င္- မိမိတို႔ လိုခ်င္ေသာ ဇာတာ အေနအထားကို ရပါၿပီ။ (သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္- အသံုးတည့္ႏိုင္ရန္အတြက္- Excel ဖိုင္ကိုလည္း ေပးထားမည္ ျဖစ္ရာ၊ Excel ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေဖၚျမဴလာမ်ားကို မိမိဘာသာ ေလ့လာ ေစလိုပါသည္။ ဤသင္တန္းသည္ Excel သင္တန္းေပးေနျခင္း မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ တြက္ခ်က္ျခင္းကို အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ Excel ကို အသံုးျပဳ ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။)
 

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။