ဇာတာတြက္ပံုအပိုင္း(၃)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 
နည္းစနစ္(၁-ခ)လာဟီရိမွ ေနလဂ္ သြားနာရီ ျဖင့္ လာဟီရီ လဂ္ေကာက္ကိန္းဇယားျဖင့္ လဂ္ေနရာ႐ွာျခင္း။

ဤေနရာတြင္ လာဟီရိ ျပကၡဒိန္ကို အသံုးျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုး (16:44 N) နီးစပ္ရာ ေဒသ ျဖစ္ေသာ (17:0 N) စာမ်က္ႏွာတြင္ - ၾကည့္၍ ေနလဂ္သြား နာရီ တန္ဘိုးျဖစ္ေသာ 12h ေကာ္လံ ႏွင့္ မိနစ္တန္ဘိုး အနီးဆံုး ျဖစ္ေသာ , 4 minute အတန္း ႏွင့္ 8 minute မိနစ္ အတန္း တို႔တြင္ ၾကည္႔ပါက-
S (Sign) = 8, 0: 58 (4 minute အတန္း)
S (Sign) = 8, 1: 52 (8 minute အတန္း)
S = 8 ဆိုသည္မွာ- မိႆ =0, မွ စေရလွ်င္ 8- ခုေျမာက္ရာသီသည္ ဓႏု ျဖစ္သည္ကို ဆိုလို၍- မိမိသိလိုသည္မွာ -12.1326 (12: 7' 57'') ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို Interpolation လုပ္ရာပါမည္။


တြက္ခ်က္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္တြင္ ႐ွင္းျပထားသည္ကို ေလ့လာပါ။ ေနာက္ဆံုး ရလာေသာ အေျဖမွာ ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္သည္ ဓႏု၊ ၁း၅၁.၄၁ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဓႏုရာသီ၊ ၁-အံသာ၊ ၅၁ လိတၱာ၊ ၂၄.၃၆- ၀ိလိတၱာ တြင္ ႐ိွသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။


နည္းစနစ္ (၂-က) လဂ္ေကာက္ကိန္း ဇယားမသံုးပဲ ေဖာ္ျမဴလာ သံုးစြဲ၍- ေနလဂ္ သြားနာရီ တြက္ခ်က္ျခင္း။ 

ေနလဂ္ နာရီ တန္ဘိုး တြက္သည့္ ေဖာ္ျမဴလာမွာ- အတန္ငယ္ ႐ွဳပ္ေထြးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ႐ွင္းျပေတာ့ ပဲ- သင္တန္းသားမ်ားအား ယခု သင္ခန္းစာႏွင့္ တစ္ပါတည္း ေပးပို႔ေသာ Excel ဖိုင္တြင္ အ၀ါေရာင္ အကြက္မ်ား၌ သက္ဆိုင္ရာ တန္ဘိုးမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္- ေနလဂ္သြား နာရီကို အလြယ္တကူ ရပါလိမ့္မည္။

အထက္မွ -ေကာက္ကိန္းဇယား သံုး၍ တြက္ခ်က္ျခင္း ထက္- ေဖာ္ျမဴလာ သံုး၍ တြက္ျခင္းက မ်ားစြာ တိက်မွဳ ႐ိွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- တစ္ဆင့္ခ်င္း ထပ္မံ၍ ညိွကိန္းမ်ား ႐ွာေနရျခင္း- မ်ား မ႐ိွေတာ့ေသာ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ တိက်ေသာ စနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထား၍ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ေကာက္ကိန္း ဇယားတြင္ အနီးစပ္ဆံုး ေဒသသို႔ သြားၾကည့္ရျခင္း တို႔သည္ မတိက်ျခင္းကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။နည္းစနစ္ (၂-ခ) လဂ္တြက္ခ်က္ျခင္း (ေနလဂ္သြား နာရီကို မူတည္၍ ဆက္လက္ တြက္ျခင္း)။

အထက္မွ -ရ႐ိွလာခဲ့ေသာ- မိမိတြက္လိုေသာ ေဒသ၏ သက္ဆိုင္ရာ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္႐ိွေနေသာ- ေနလဂ္သြားနာရီ ကို ရၿပီးပါက- လဂ္႐ွာရန္မွာ လြန္စြာလြယ္ကူပါသည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္- ေနလဂ္သြားနာရီ တန္ဘိုးကို 12.15 နာရီ ကို (1) တြင္ ျဖည့္သြင္းေပးလိုက္ပါ။ အထက္တြင္ ႐ွင္းလင္းထားခဲ့သည့္ အတိုင္း- နာရီတန္ဘိုး တို႔ကို ဒီဂရီ တန္ဘိုး သို႔ေျပာင္း ႏိုင္ရန္ အတြက္- ၂၄ နာရီတြင္ ၃၆၀ ဒီဂရီ ႐ိွရာ- 12.15 နာရီ တြင္ ဒီဂရီ မည္မွ် ႐ိွမည္နည္းကို ေဖၚျပထားေသာ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ =MOD((12.15 *360/24),360) ႐ွာလိုက္ေသာ အခါ- 182.29 ဒီဂရီကို ရပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ -အလြယ္ဆိုေသာ္ ၁၅ ႏွင့္ ေျမွာက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္၍၊ တန္ဘိုးသည္ ၃၆၀ ထက္ပိုမ်ားပါက- ၃၆၀ ကို ျပန္ႏွဳတ္ေပးရပါမည္။ ထိုတန္ဘိုးကို RAMC ဟုေခၚသည္။ ထိုေဒသ၏ ေကာင္းကင္ မတ္မ်ဥ္း MC ၏ Rise Ascension တန္ဘိုး ျဖစ္ပါသည္။ 182.290 ကို ရလာပါမည္။--- (2)

ထို႔ေနာက္ ကမာၻအေနျဖင့္ တိမ္းေစာင္းေနမွဳကို တြက္ထားရပါမည္။ အၾကမ္းပ်င္းအားျဖင့္- လူတိုင္း သိထားၾကေသာ ၂၃း၂၇ ဆိုသည္မွာ ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုးသာ ျဖစ္၍၊ ပို၍ တိက်ေသာ တန္ဘိုးကို ႐ွာလိုလွ်င္- ပထမဦးစြာ- (d) တန္ဘိုးကို ဦးစြာ႐ွာရပါသည္။ ၄င္းသည္ -မိမိတြက္ခ်က္ေသာ ေန႔၏ ႏွစ္ (1968)၊ လ (7)၊ ရက္ (26) ႏွင့္၊ ေမြးခ်ိန္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ တန္ဘိုး ျဖစ္ေသာ (9.5) မိနစ္ အစြန္းထြက္ (0)၊ စကၠန္.အစြန္းထြက္ တန္ဘိုး (0) တို႔ကို ေအာက္ ေဖၚျပပါ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ အစားသြင္းျခင္းျဖင့္ ရလာပါလိမ့္မည္။

(d)=367*(1968)-INT(7*((1968)+INT((7+9)/12))/4)+INT(275*7/9)+26-730531.5 (9.5+0/60+0/3600)/24 (d)=-11481.10417 ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနျဖင့္- (t) တန္ဘိုးကို ႐ွာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျမဴလာမွာ- (t)= (d) /36525 ျဖစ္သျဖင့္- (t)= -0.31434 ကိုရလာပါမည္။ + ၄င္း (t) တန္ဘိုးကို ေဖၚျပပါ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ အစားသြင္းေသာ္- ထိုကာလ တြင္ ကမာၻႀကီးတိမ္းေစာင္း ေနေသာ ဒီဂရီ ပမာဏကို ရလာပါလိမ့္မည္။ 23.43929111 - 46.815/60/60 * (t)= 23.44 ဒီဂရီ -----------(3)

ထို႔ေနာက္ ထိုေဒသ၏ လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုး ကို ခ်ေရးထားပါ။ ၄င္းသည္ ဒႆမ ပံုစံျဖင့္ 16.74 ဒီဂရီ ျဖစ္သည္။ -----(4) အထက္မွ ရလာခဲ့ေသာ- RAMC တြင္ ၉၀ ဒီဂရီ ေပါင္းထည့္ေပး၍၊ အကယ္၍ ၃၆၀ ထက္ပိုလွ်င္- ၃၆၀ ကို ျပန္ႏွဳတ္ ေပးပါ။) =MOD((182.290 +90),360) = 272.29 ဒီဂရီ-----(5) ထိုတန္ဘိုးတို႔ကို- ေအာက္ပါ ေဖာ္ျမဴလာ တြင္ အစားထိုး၍- Inverse Tangent ကို ျပန္႐ွာေပးလိုက္ပါက- L တန္ဘိုးသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ သာယန လဂ္ တန္ဘိုးျဖစ္ပါသည္။-----(8)
သတိထားရန္ အခ်က္မွာ- Inverse Tangent မွ ျပန္တြက္ ၍ ရလာေသာ လဂ္ တန္ဘိုး သည္- ဦးစြာပထမ အေနျဖင့္ ၀-မွ ၉၀ ဒီဂရီ တန္ဘိုး ကိုသာ ေဖၚျပမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္အားျဖင့္ ၀-မွ ၃၆၀ ဒီဂရီ အထိ ႐ိွေနေသာ ရာသီခြင္တြင္- လဂ္၏ အမွန္ တည္ေနရာကို သိရန္အတြက္- ထိုတန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး၏ အစစ္အမွန္ကို သိရန္ လိုပါသည္။ Tangent တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး ဆိုသည္မွာ Sine တန္ဘိုး ကိုတည္၊ Cosine တန္ဘိုးျဖင့္ စားထားေသာ အခ်ိဳး ျဖစ္သည္ကို ဦးစြာနားလည္ထားရပါမည္။

Tangent တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး အေပါင္း (+) ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာ ၂-ေနရာ ႐ိွပါသည္။ ၀-မွ ၉၀ အၾကားတြင္- ၄င္း၏ ပိုင္းေ၀ ျဖစ္ေသာ Sine တန္ဘိုး သည္လည္း အေပါင္း (+)၊ ၄င္း၏ ပိုင္းေျခ ျဖစ္ေသာ Cosine တန္ဘိုး သည္လည္း အေပါင္း (+) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး ၀-မွ ၉၀ အၾကားတြင္ ရလာဒ္မွာ လည္း အေပါင္း (+) ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္- တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး အေပါင္း (+) ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျခားေနရာ တစ္ခုလည္း- ႐ိွေန ပါေသးသည္။ ၁၈၀-မွ ၂၇၀ အၾကားတြင္- ၄င္း၏ ပိုင္းေ၀ ျဖစ္ေသာ Sine တန္ဘိုး သည္လည္း အႏွဳတ္ (-)၊ ၄င္း၏ ပိုင္းေျခ ျဖစ္ေသာ Cosine တန္ဘိုး သည္လည္း အႏွဳတ္ (-) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ၄င္းတို႔ အႏွဳတ္ခ်င္း ေက်သြားၿပီး တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး ၁၈၀-မွ ၂၇၀ အၾကားတြင္လည္း တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုး အေပါင္း (+) ျဖစ္သြားျပန္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ - ကၽြန္ေတာ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ေဖၚျမဴလာတြင္- တန္းဂ်င့္တန္ဘိုး- မည္သည့္ အကြက္ (၀-မွ ၉၀ ၾကား၊ ၉၀-မွ ၁၈၀ ၾကား၊ ၁၈၀-မွ ၂၇၀ အၾကား၊ ၂၇၀-မွ ၃၆၀ အၾကားတြင္) က်မည္ကို သိႏိုင္ရန္ အတြက္- ပိုင္းေ၀ ျဖစ္ေသာ Sine E, ႏွင့္ ပိုင္းေျခ ျဖစ္ေသာ (Cos E Cos W-Sin w Tan A) တို႔ အေပါင္း အႏွဳတ္ ျဖစ္ေနမည္လားကို စစ္ေဆးျပီး- သက္ဆိုင္ရာ အပိုင္းအျခား စက္၀ိုင္းစိတ္ Quadrant အလိုက္ တန္ဘိုးကို ေပါင္းထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ - လဂ္၏ အေျဖမွန္ကို ရ႐ိွပါသည္။

ေအာက္ပါ ပံုသည္ ႀထီဂိုႏိုေမၾတီ နည္းအရ- အကယ္၍- တန္းဂ်င့္ တန္ဘိုးေပၚ မူတည္၍ မည့္သည့္ အတိုင္းအတာ ျဖစ္မည္နည္းကို ႐ွာျခင္းကို ႐ွင္းျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(မွတ္ခ်က္။ Excel Degree တန္ဘိုးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္တြက္၍ မရပဲ-Radians တန္ဘိုးေျပာင္းၿပီး တြက္မွ သာလွ်င္- အေျဖမွန္ကို ရပါလိမ့္မည္။)ရလာေသာ သာယန တန္ဘိုးမွ- အာယန တန္ဘိုးကို ျပန္ႏွဳတ္ေပးလိုက္ပါက ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ပညာ႐ွင္မ်ား သံုးစြဲေသာ နိယာယန လဂ္ကို ရပါၿပီ။ ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားေသာ ရက္တြင္ ေရာက္႐ိွေနေသာ အာယန တန္ဘိုးကို ႐ွာပံုကို ေအာက္တြင္ ႐ွင္းျပထားပါသည္။ ဤေဖၚျပထားေသာ နည္းကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ ေရးဆြဲတတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပ႐ိုဂရမ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ပါက- ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည့္ ေဒသတြင္ မဆို ေမြးဖြားသူမ်ား၏ လဂ္ကို အလြန္လြယ္ကူစြာျဖင့္ ႐ွာေဖြ ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။