ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ (၁)


ဇာတာတစ္ေဆာင္မွရေသာ ေအာက္ပါ ၿဂိဳဟ္တည္ရာမ်ားကို မူတည္တြက္ခ်က္ ဥပမာျပဳပါမည္။ ထိုၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာမ်ားကို ေမြးေန႔၊ ေမြးခ်ိန္နာရီမိနစ္၊ ေမြးဖြာရာေဒသ သိယံုမွ်ျဖင့္ ပရိုဂရမ္သံုး၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ဤပို႔စ္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း အားၾကီးေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို MOTAA စနစ္အရ ေအာက္ပါအတိုင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ဇယားမွ ၿဂိဳဟ္ျမင္မ်ားသည္ MOTAA စနစ္အရ ယူဆထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿဂိဳဟ္ျမင္ျခင္းကို ဤပို႔စ္တြင္ ဖတ္ရွုႏိုင္ပါသည္။ ၁ တန္႔ ဒီဂရီမ်ားသည္ မူလ ဇာတာမွ ရာသီအင္သာလိတၱာ၀ိလိတၱာမ်ားကို ၃၆၀' တြင္ အေျခခံေသာ စက္၀ိုင္းအသြင္ ဖြဲ႕ထားေသာ ဒီဂရီမ်ားျဖစ္သည္။

စက္၀ိုင္းစနစ္ျဖင့္သရုပ္ျပျခင္း

အထက္ပါ ဇယားအရ ေကာင္းကင္တြင္ တည္ေနပံုကို ရာသီစက္အရ၊ ဘာ၀စက္အရ၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္အရ ခြဲျခမ္းတင္ျပေပးပါမည္။

 ရာသီစက္


အထက္ပါ ပုံတြင္
 • (၁) ေကာင္းကင္ျပင္ကို 0' မွ 360' တိုင္ ခြဲေ၀လိုက္ပံုကို ၾကည့္ပါ။ 0' အမွတ္သည္ သၾကၤန္က်ခ်ိန္ ေနမင္းရပ္ရာ ေကာင္းကင္နကၡတ္တို႔၏ အစ (တနည္းအားျဖင့္ အဆံုးေရ၀တီနကၡတ္ႏွင့္ အာသာ၀ဏီနကၡတ္တို႔၏ အစ) ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း 0' မွ 30' အတြင္းကို မိႆရာသီပိုင္ေသာနယ္ေျမ၊ 30' မွ 60' ၾကားကို ၿပိႆ စသည္ျဖင့္ေရပါသည္။
 • (၂) ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ေနရာခ်ပါသည္။ ၂ လာသည္ ၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာတြင္ တည္သည္ဆိုသည္မွာ ဓႏုရာသီ ၁၅ ဒီဂရီဟု ဆိုလိုပါသည္။ ဓႏုရာသီ အစသည္ ရာသီစက္အစ 0' မွ 240' ေ၀းေသာေၾကာင့္ ၂ လာ၏ တည္ရာကို 0' မွတိုင္းလွ်င္ 240'+15'=255' ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားကို ေနရာခ်ပါသည္။ ထိုသို႔ေနရာခ်ၿပီး ရရွိလာသမွ်ကို ကမၻာမွ ၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္ရာသီတြင္ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္ ရပ္သည္ေဖၚျပသျဖင့္ ၄င္းကို ရာသီစက္ဟုေခၚပါသည္။
 • (၃) လဂ္ တည္ရာ တည့္တည့္ ေလာင္ဂ်ီက်ဳကို ၁တန္႔ဘာ၀အလယ္မွတ္ဟုေခၚပါသည္။ ထိုအလယ္မွတ္မွ ေရွ႕ေနာက္ ၁၅ အင္သာ(ဒီဂရီ) အကြာအေ၀းအက်ယ္ကို ၁ တန္႔ဘာ၀ဟုေခၚပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပင္ 30' စီတိုးသြားရာမွာ ျဖစ္လာေသာ ၁၂ ကြက္ကိုမူ လဂ္မွေရတြက္ေသာ အတန္႔ဘာ၀မ်ားျဖစ္၍ ဘာ၀စက္ဟုေခၚပါသည္။ လဂ္သည္ ရာသီတစ္ခု၏အလည္ ၁၅ ဒီဂရီတြင္ ရွိမွသာ ရာသီစက္ႏွင့္ဘာ၀စက္တူညီၿပီး ၁၅ ဒီဂရီအတိအက်တြင္ မရွိက ရာသီစက္ႏွင့္ ဘာ၀စက္ နယ္နိမိတ္တို႔သည္ အံေခ်ာ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ( အထက္ပါပံုတြင္ အျဖဴေရာင္ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အနက္ေရာင္ နယ္နိမိတ္တို႔ အံေခ်ာ္ေနသည္ကို သတိျပဳပါ။) ေအာက္ပါပံုကို ဆက္ၾကည့္ပါ။

ဘာ၀စက္


အထက္ပါပံုတြင္ ရာသီအတိုင္းအတာ အျဖဴေရာင္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေဖ်ာက္ထားလိုက္ပါသည္။ ၁၂ ကြက္ေသာ အတိုင္းအတာတို႔သည္ လဂ္ မွသာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းကို အတန္႔ဘာ၀မ်ားသာေဖၚျပေသာေၾကာင့္ ဘာ၀စက္ဟု ေခၚပါသည္။ လဂ္သည္ ၁ တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၃ တန္႔ဘာ၀ဆိုသည္မွာ လဂ္မွေရတြက္ေသာ 60' အကြာအေ၀း ( ၃ တန္႔အလယ္မွ) ေရတြက္ေသာ ေရွ႕ေနာက္ ၁၅ ဒီဂရီအကြာ ေနရာအက်ယ္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

ၿဂိဳဟ္ျမင္မ်ား ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား

ေအာက္ပါပံုတြင္ ၿဂိဳဟ္ျမင္မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။


ၿဂိဳဟ္နာမည္မ်ားကို ေဖ်ာက္လိုက္ကာ ၄င္းအသီးသီးမွ သက္ေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲႏိုင္ပါသည္။

မိမိကိုယ္ပိုင္ လည္ပတ္ႏႈန္းျဖင့္ လွည့္လည္ေနၾကေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ကမၻာမွၾကည့္လွ်င္
 • တစ္ခါတစ္ရံ ေလာင္ဂ်ီက်ဳတစ္ခုအတြင္း ပူးယွဥ္ၾကသည္၊(၄င္းကို ၿဂိဳဟ္အတိအက် ပူးသည္ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ၄င္းကို ေနႏွင့္လ ကမၻာ့မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဖက္တည္းမွ ပူးကာ လကြယ္ေသာ အေျခအေနျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို ဤပို႔စ္တြင္ ဖတ္ရွုႏိုင္ပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံ လတၱီက်ဳခ်င္းပါ ထပ္တူက်ၾကသည္။(ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ၿဂိဳဟ္စစ္ထိုးျခင္းဟူေသာ အားၿပိဳင္မႈျဖစ္ေပၚပါသည္။ ေနႏွင့္လတို႔ ထိုသို႔ပူးပါက ေနၾကတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံ ေကာင္ကင္ၾကယ္စုတစ္စုအတြင္း ပူးယွဥ္ၾကသည္။(၄င္းကို နကၡတ္တစ္ခုအတြင္း ပူးယွဥ္ျခင္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံ ၾကယ္စုႏွစ္စုႏွင့္ တစ္စိတ္ေပါင္းထားေသာ ၃၀ ဒီဂရီေလာင္ဂ်ီက်ဳအတြင္းပူးယွဥ္ၾကသည္။(၄င္းကို ရာသီတစ္ခုအတြင္းတြင္ ပူးယွဥ္ျခင္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ အခ်င္းခ်င္း ၁၈၀ ဒီဂရီျဖင့္ ကမၻာကို ညွပ္လွ်က္တည္ၾကသည္။(၄င္းကို ေနႏွင့္လ ကမၻာကိုညွပ္ကာ လျပည့္ေသာ အေျခအေနျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံ ၀' ၁၂၀' ၂၄၀' စသည္ျဖင့္ သံုးနားညီ ၾတိဂံပံုျဖင့္ ကမၻာကို ပတ္လွ်က္တည္ၾကပါသည္။(၄င္းကို အားအၾကီးဆံုး ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ ယူဆပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၀' ၉၀' ၁၈၀' ၂၇၀' စသည္ျဖင့္ စတုရန္းပံုျဖင့္ ကမၻာကို ပတ္လွ်က္တည္ၾကပါသည္။(၄င္းကို ဒုတိယတန္းစား ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ ယူဆပါသည္။)
 • တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၁၅၀' ၂၁၀' ၃၃၀' စသည္ျဖင့္ ၾကားေနပံုစံမ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္လည္ပတ္ၾကသည္။(၄င္းကို ဖ်က္စီးမႈအမ်ိဳးအစား ဆက္ႏြယ္မႈအျဖစ္ နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ ယူဆပါသည္။)

ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤါသည္ ၄င္းမွ 90' 180' 210' မ်ားကို ဆက္သြယ္လႊမ္းမိုးပါသည္။ 90' သည္ ေထာင့္မွန္ပံု ျဖစ္၍ အတန္႔ဆန္ဆန္ေရတြက္က ၄ တန္႔ အကြာအေ၀းျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္မွ ေရတြက္သည္ကို အတန္႔ဟု ေခၚပါသည္။ လဂ္မွေရတြက္ေသာ အတန္႔တို႔ကိုမူ အတန္႔ဘာ၀ဟုေခၚပါသည္။
ဥပမာ အထက္ပါဇာတာတြင္ လဂ္ဘာ၀ကို စေနၿဂိဳဟ္က 60' အျမင္၊ ၅တန္႔ဘာ၀ကို 180' အျမင္၊ ၈တန္႔ဘာ၀ကို 270' အျမင္ျဖင့္ ျမင္ထားပါသည္။

ဇယားစနစ္ျဖင့္ေဖၚျပျခင္း

အထက္ပါၿဂိဳဟ္ျမင္မ်ားကို ဇယားစနစ္ျဖင့္ ေဖၚျပပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိပါသည္။


အထက္ပါဇယားအရ လဂ္တည္ရာ 252.98 ဒီဂရီမွ 30' ဆီ ေပါင္း သြားေသာ ဘာ၀အလည္မွတ္ ၁၂ ခုကို အတန္းလိုက္ေဖၚျပထားသည္။ လဂ္တည္ရာ 252.98' ၁ေႏြတည္ရာ 258.19' ၂ လာတည္ရာ 255.70' စသည္ျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တည္ရာ အမွတ္တို႔ကို ေထာင္လိုက္ေဖၚျပထားပါသည္။

အလယ္မွ တြက္ခ်က္ထားသည္မွာ ၁ ေႏြသည္ ၇တန္႔ျမင္ပံု၊ ၃ဂၤါသည္ ၄တန္႔ ၇ တန္႔ ၈ တန္႔ စသည္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပံုတို႔ကို ေဖၚျပထားပါသည္။ အထက္ပါဇယားသည္ ၿဂိဳဟ္ျမင္သဘာ၀ကို အသံုးခ်ယံုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အသံုးက်ရန္ ထပ္ဆင့္ျပဳျပင္ရန္လိုပါသည္။

MOTAA သင္ခန္းစာမ်ားမွ ဇယားကို ထပ္ဆင့္ျပင္ဆင္ အေဟာထုတ္ျခင္း

ေအာက္ပါ ဇယားကို ၿဂိဳဟ္တည္ရာထည့္သြင္းယံုမွ်ျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ရပ္ရာဘာ၀၊ မည္သည့္အတန္႔၏ သခင္ျဖစ္သနည္း၊ မည္သည့္အတန္႔၏ အိမ္ရွင္ျဖစ္သနည္း၊ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး အင္အားမည္မွ် ပူးယွဥ္ျမင္သနည္း၊ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္းတို႔ မိတ္ရန္မည္သို႔ျပဳသနည္း ဟူေသာ အေျဖတို႔ ေပါင္းစပ္ျဖည္ရွင္းႏိုင္ေအာင္ excel ျဖင့္ ေရးသြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အစိမ္းေရာင္ အကြက္မ်ားသည္ မိတ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလို၍ အနီေရာင္သည္ ရန္ျပဳခ်င္းကို ဆိုလိုပါသည္။
ဥပမာ ၂လၤာမွ ၄ဟူးသို႔ 74.05% ျဖင့္မိတ္ျပဳေသာ္လည္း၊ ၄ဟူးမွ ၂လၤာသို႔ 74.05% ျဖင့္ ရန္ျပဳေနပါသည္။
တဖန္ ၀ေနမွ ၁ေႏြသို႔ 89.04% အားျဖင့္ ရန္ျပဳကာ၊ ၁ေႏြမွ ၀ေနသို႔ 0.00% ျဖင့္ရန္ျပဳပါသည္။
ထိုသို႔ မိတ္ရန္ျပဳျခင္းသည္ ပံုေသျဖစ္၍ အား % မ်ားမွာ ဇာတာၿဂိဳဟ္ရပ္အရ အားကြာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇာတာအရ ဗုဒၶဟူးသည္ လဂ္ဘာ၀(၁တန္႔ဘာ၀)တြင္ရပ္ကာ ၁၀တန္႔ဘာ၀ သခင္ျဖစ္သည္။ ၇တန္႔ဘာ၀၏ အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသို႔ခြဲျခားျခင္းကိုမူ ခြဲျခားပံုကိုနားလည္လွ်င္ excel တြင္ ေဖၚျမဴလာသံုးကာ ေျဖရွင္း ထည့္သြင္းေစခိုင္းႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ၈ဟုႏွင့္ ၉ကိတ္ မိတ္ရန္ျပဳပံုကို ကြၽန္ေတာ္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ကာ၊ အားတြက္ပံုကိုမူ ကြၽန္ေတာ့္ဘေလာ့တြင္း ေဖၚျပထားေသာ MOTAA သင္တန္း စာေစာင္မ်ားအတိုင္း တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

အထက္ပါဇယားအတြင္းမွ အားအၾကီးဆံုး ဆက္သြယ္ခ်က္တစ္ခုကို ေကာက္ယူစစ္ထုတ္ျပပါမည္။


အထက္ပါ အနီေရာင္ 89.04% အားျပဳေသာ ဆက္သြယ္ခ်က္သည္ စေနမွ တနဂၤေႏြသို႔ ရန္သေဘာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ဆက္သြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ စေနသည္ ၁၁ တန္႔တြင္ရပ္ကာ၊ ၃ တန္႔၏ သခင္၊ ၂ တန္႔၏ အိမ္ရွင္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြသည္ ၁ တန္႔တြင္ရပ္ကာ၊ ၉ တန္႔၏ သခင္ျဖစ္သည္။

ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေသာ ယုဂ္မ်ား
၁ေႏြ ႏွင့္ ၀ေန ေပါင္းေသာ သူရိယာေသာရီယုဂ္

 ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးေဆာင္မႈ၊ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ တနဂၤေႏြသည္ ဇြဲအပင္ပမ္းခံမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ေစာင့္စည္းႏိုင္မႈဆိုင္ရာ စေနတို႔ ဆက္သြယ္ေသာအခါ ထိုဇာတာရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ လမ္းရိုးလိုက္ကာ ေရရွည္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အေနအထားကိုျပဆိုသည္။ ေရွးက်မ္းမ်ားအရ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရသူျဖစ္မည္ဟု ေဖၚျပပါရွိသည္။ ထိုအဆိုကို လက္မခံႏိုင္ေသးပါ။ ဆက္လက္စစ္ထုတ္ရန္လိုပါသည္။

ရုန္းထြက္ဦးေဆာင္၊ စြန္႔ထြက္သည့္သဘာ၀သည္ သည္းခံေစာင့္စည္းေသာ သဘာ၀ကို ဆန္႔က်င္သည္။ ထို႔အတူ သည္းခံေစာင့္စည္းမႈသည္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဇြတ္တရြတ္ေဖၚေဆာင္ လိုမႈကိုလည္း ဆန္႔က်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တနဂၤေႏြႏွင့္ စေနတို႔သည္ ျပန္လွန္ရန္ျပဳၾကသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားအရ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရမည့္သူဟု ေဟာရန္မွာ ေစာလြန္းေသးသည္ထင္မိပါသည္။ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း ေျခေျချမစ္ျမစ္ လုပ္တတ္မည့္ စရိုက္ကိုသာ အေဟာထုတ္ႏိုင္ပါမည္။ ယုဂ္အားျဖင့္ 89.04% အားရွိပါသည္။

ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာမွ ျဖစ္လာေသာ ယုဂ္မ်ား
၃ တန္႔ႏွင့္ ၁၁ တန္႔ ဆက္သြယ္ေသာ ကုသလယုဂ္
စေနသည္ ၃ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၁၁ တန္႔တြင္ရပ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ သဟဇဘာ၀ သဘာ၀ ၃ တန္႔သည္ လာဘဘာ၀ လာဘ္လာဘ ၁၁ တန္႔ တို႔ဆက္ႏြယ္ကာ လာဘ္လာဘကို ပတ္၀န္းက်င္ကိုျဖန္႔တတ္ေသာ လွဴဒါန္းတတ္သည္ ကုသလ ကုသိုလ္သဘာ၀ကို ေပးစြမ္းပါသည္။ လွဴဒါန္းသည္ဟု က်မ္းမွ ဖြင့္ဆိုသည္မွာ ၃ တန္႔မွ ေရလွ်င္ ၁၁ တန္႔သည္ ၉ တန္႔က်၍ အေျမာ္အျမင္က်က္သေရရွိေသာ သဘာ၀၊ ၁၁ တန္႔မွ ေရလွ်င္ ၃ တန္႔သည္ ၅ တန္႔သဘာ၀ ေပးဆပ္ျဖည့္စီးျခင္းကိုလည္း ညႊန္းဆိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကုသိုလ္ျပဳတတ္ေသာ ကုသလယုဂ္ဟု က်မ္းမ်ားက ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ကုသိုလ္ျပဳသည္ ဆိုရာ၀ယ္ ေဖၚေဆာင္ေသာ ၿဂိဳဟ္မွာ စေနျဖစ္ကာ ျဖစ္၍ လွဴကား လွဴပါ၏၊ သို႔ေသာ္ အလွဴရွင္သည္ စေနသဘာ၀အရ ခက္ခဲစြာ ၾကိဳးပမ္းလွဴဒါန္းရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ပိုလွ်ံ၍ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ၾကိဳးစားလွဴဒါန္းရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းေသာ ပစၥည္းသည္ပင္ အ၀တ္အစား အလွအပတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ အၿငိမ္သေဘာေဆာင္သည့္ ပညာအလွဴ တရားအလွဴတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဇယားအရ စေနသို႔ သက္ေရာက္ေသာ အားတို႔မရွိ၍ ထိုယုဂ္သည္ခိုင္ျမဲပါသည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ခုက ရန္အျမင္ျမင္လာပါက ျမင္လာရ သဘာ၀အရက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳႏိုင္သလို၊ အားေပးမႈလည္းျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။

တည္ေနပံုအရမူ စေနတစ္လံုးတည္းႏွင့္ ေဖၚေဆာင္ေသာ ယုဂ္ျဖစ္၍ စေန၏အားသည္ မုခ်လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂရပ္ဖ္အရ စေနသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမႈ မရွိေသာ အားအသင့္တင့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယုဂ္အားျဖင့္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွ်မကေသး ယုဂ္ေဖၚေဆာင္မည့္ ၁၁ တန္႔ႏွင့္ ၃ တန္႔တို႔၏ အားကိုလည္း စစ္ရန္လိုပါသည္။
H3 ႏွင့္ H11 တို႔တြင္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိ အားေကာင္းၾကပါသည္။ ယုဂ္ေအာင္ရန္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ၉ တန္႔သခင္ ၁ တန္႔ရပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ ရုပ္ဆင္းအဂၤါ၊ ၾကံအင္လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေစေသာ ရူပယုဂ္ကိုမူ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါမည္။

စေနသည္ တနဂၤေႏြကိုျမင္ျခင္းသည္ ၃ တန္႔သခင္သည္ ၉ တန္႔သခင္ကို ျမင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ယုဂ္တစ္ခုအားျဖင့္ မွတ္သားဖူးျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သဘာ၀အားျဖင့္မူ ဆက္စပ္ယူ၍ ရႏိုင္ပါသည္။

၃ တန္႔သခင္သည္ သဟဇဘာ၀ မိမိပတ္၀န္းက်င္ ညီကိုေမာင္ႏွမကို ညႊန္းဆိုကာ ၉ တန္႔သခင္သည္ သုဘသဘာ၀ တင့္တယ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ၄င္း ႏွစ္ခုၾကားအားၾကီးေသာ 89.04% အျမင္ရွိသည္။ ၃ တန္႔မွေရလွ်င္ ၉ တန္႔သည္ ၇ တန္႔က်ျခင္း၊ ၉ တန္႔မွေရလွ်င္ ၃ တန္႔သည္ ၇ တန္႔က်ျခင္းေၾကာင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ခ်က္ရွိကာ အေကာင္းဖက္သို႔ညြန္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။ ညီကိုေမာင္ႏွမသည္ တင့္တယ္က်က္သေရရွိျခင္းကို ညႊန္းျပဆိုေသာေၾကာင့္ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းႏွင့္ ပတ္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျပဆိုသည္။ ရန္ခံေသာ အျမင္ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ခုရင္းႏွီးၿပီးမွ အက်ိဳးအျမတ္ရျခင္း၊ ဒဲ့တိုးမေပးေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကိုျပဆိုျခင္း ဟူသည့္သေဘာတို႔သက္ေရာက္သည္။

ဇာတာအရ H9 ႏွင့္ H3 တို႔လည္း အားေကာင္းၾကသည္။ အေႏွာင့္အယွက္မရွိၾက။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဇာတာရွင္သည္ ညီကိုေမာင္ႏွမ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရမည္။ ၄င္းသည္ အနစ္နာခံေသာ ယုဂ္တစ္ခုကိုလည္း ေဖၚေဆာင္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ မိမိက ေထာက္ပံ့ရျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အပင္ပမ္းခံျခင္းကို ျပဆိုသည္။ ေထာက္ပံျခင္းက႑တြင္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတဲ့ မသက္ေရာက္၍ ျဖဴစင္ေသာ ေက်ာင္းစရိတ္၊ အသံုးအစြဲတို႔အတြက္ျဖစ္မည္။ အမႈအခင္းအတြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ရသည္မွာပင္ ဇာတာရွင္အတြက္ က်က္သေရ မဂၤလာျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ဇာတာရွင္၏ H1 သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးလႊမ္းမိုးမႈရွိေန၍ အျခား(မစစ္ေဆးရေသး)ေသာ က႑မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအေဟာသည္ပင္ တစ္သက္တာလံုးမရည္ရြယ္ဘဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကိုသာ ညႊန္းဆိုေသာေၾကာင့္ ထိုကာလကို သိႏိုင္ရန္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား လိုအပ္ပါေသးသည္။ ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။

ထိုမွ်ဆိုလွ်င္ အေဟာတစ္ခုထုတ္ရန္ မည္မွ် ခက္ခဲမည္ကို မွန္းဆႏိုင္ၾကမည္ထင္ပါသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း
ကိုပခန္း
24.11.2010

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။