ျဂိဳလ္ႏွစ္လံုး၏ပရိယာယ္ေပါင္းစပ္ျခင္း

ျဂိဳလ္ႏွစ္လံုးပူးယင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼႏၶျပဳယင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီပရိယာယ္ေတြကို ေဟာႏိုင္ပါတယ္ နာမည္ေပးပံုေလးေတြနဲ႔တကြ ေဖၚျပထားပါတယ္

 • ၁+၂=(စႏၵာသူရိယယုဂ္)
စက္ကိရိယာႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကၽြမ္းက်င္မွဳရွိမည္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကၽြမ္းမည္ ပန္းပုကၽြမ္းက်င္မည္
 • ၁+၃=(သူရိယမဂၤလယုဂ္)
ခႏၶာကိုယ္ၾကီးထြားတတ္မည္ ေတာ္လွန္ေရးကိုႏွစ္သက္မည္
 • ၁+၄=(သူရိယဗုဓယုဂ္)
ဉာဏ္ေျပာင္ေျမာက္တတ္သည္ ပညာေရးေကာင္းမည္ ေက်ာ္ေဇာတတ္သည္
 • ၁+၅=(သူရိယာဇီ၀ယုဂ္)
အရွင္သခင္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း တကိုယ္ေကာင္းဆန္တတ္မည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တတ္သည္
 • ၁+၆=(သူရိယာသုကၠယုဂ္)
ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္တင္းခိုင္မာတတ္သည္ အားကစားလိုက္စားတတ္မည္
 • ၁+၀=(သူရိယာေသာရီယုဂ္)
အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရတတ္သည္ သူတပါးအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္
 • ၂+၃=(စႏၵရာမဂၤလယုဂ္)
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္၍ စည္းစိမ္ၾကြယ္တတ္မည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၀င္ေငြရတတ္သည္ အမိႏွင့္မတည့္တတ္ေပ
 • ၂+၄=(စႏၵရာမဂၤလယုဂ္)
လုပ္ငန္းၾကီးလုပ္တတ္ စီမံတတ္၏ စကားေျပာေကာင္း၍ တရားဓမၼ ေဗဒင္ ဘိသိဟ္ဆရာေသာ္လည္းျဖစ္တတ္သည္
 • ၂+၅=(စႏၵရာဇီ၀ယုဂ္)
ပညာေရးလုပ္ငန္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆးလုပ္ငန္း နိဗၺာန္ကုန္လုပ္ကိုင္ အက်ိဳးေပးတတ္သည္
 • ၂+၆=(စႏၵရာေသာရယုဂ္)
ပညာတတ္ေျမာက္၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ကာ စည္းစိမ္ခံစားျခင္းလည္းမ်ားမည္
 • ၂+၀=(စႏၵရာေသာရယုဂ္)
မိခင္အက်ိဳးမခံစားရတတ္ေပ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ ႏွစ္သက္ျခင္းခံရမည္
 • ၃+၄=(ေသာမာဗုဓယုဂ္)
ဆရာ၀န္ ဓာတုေဗဒ စစ္ေရး ကူသန္းျခင္းတို႔ကၽြမ္းက်င္မည္
 • ၃+၅=(ေဘာမာဇီ၀ယုဂ္)
ဥစၥာၾကြယ္ကာဉာဏ္ျပည့္စံု၍ ခ်မ္းသားၾကီး၍ ရာထူးပါၾကီးမည္
 • ၃+၆=(ေဘာမာသုကၠရယုဂ္)
တိုက္ခိုက္လိုစိတ္ၾကီး၍ ေလာဘရမၼက္ၾကီးမည္ သဘာ၀လြန္မ်ားႏွစ္သက္မည္
 • ၃+၀=(ေဘာမာေသာရယုဂ္)
ကတိမမွန္၀န္တိုတတ္မည္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးညံ့တတ္သည္ ပင္ပမ္းလြယ္မည္
 • ၄+၅=(ဗုဓါဂုရုယုဂ္)
ကဗ်ာလကၤာ စာေရးစရာက်မ္းျပဳဆရာမ်ားျဖစ္တတ္သည္ လူမွဳေရးေကာင္းမြန္မည္
 • ၄+၆=(ဗုဒၶာသုကၠယုဂ္)
ေၾကာ္ညာျပဇာတ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမား သမိုင္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္
 • ၄+၀=(ဗုဓာေသာရယုဂ္)
စဥ္းလဲေသာဉာဏ္ရွိတတ္၍ ေလာင္းကစား၀ါသနာပါတတ္မည္ ရိုးသားမွဳနည္းတတ္၍ တြန္းလွန္တတ္ေသာသဘာ၀ရွိမည္
 • ၅+၆=(ဇိ၀ါသုကၠယုဂ္)
အလိုလိုက္ေသာအိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရတတ္၍ အႏုပညာစြမ္းရွိမည္ နက္နဲေသာစာေပမ်ားကိုလိုက္စားမည္
 • ၅+၀=(ဇိ၀ါေသာရယုဂ္)
ခ်က္ျပဳတ္ကၽြမ္းက်င္တတ္မည္ အမွဳထမ္းေကာင္းျဖစ္မည္ ေလာကုတၱရာတရားေမြ႕ေလ်ာ္တတ္မည္
 • ၆+၀=(သုကၠာေသာရယုဂ္)
အကင္းပါးမည္ စာေရးစာခ်ီ မ်က္လွည့္ အလမၸါယ္ပညာရပ္တို႔ကၽြမ္းက်င္မည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။