ျဂိဳဟ္တို႔အေၾကာင္း (၃)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္

လဂ္ျဂိဳဟ္ (လ) အျပင္ ပကတိျဂိဳဟ္ မဟုတ္ပါပဲလွ်က္ ျဂိဳဟ္စာရင္းသြင္း ထားေသာ ျဂိဳဟ္ (၂) လံုးမွာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကမာၻမွ ေနကိုပါတ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လမွ ကမာၻကို ပါတ္ေနေသာ လ-ပါတ္လမ္းေၾကာင္းတို႔ ၂-ခု၏ ျဖတ္မွတ္ (၂) ခုသာ ျဖစ္ျပီး ႐ုပ္၀တၳဳ ထုထည္ အေနျဖင့္မ႐ိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုျဂိဳဟ္တို႔ကို ျမန္မာပညာ႐ွင္ အခ်ိဳ႕က  အရိပ္ျဂိဳဟ္ဟု သတ္မွတ္ ေခၚဆိုၾကသည္။


ပင္ကိုယ္ သဘာ၀အားျဖင့္ အေမွာင္ဓါတ္ကို ျဖစ္ေစေသာ သဘာ၀ ႐ိွသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သြားေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ထိုရာဟုႏွင့္ ကိတ္ (ေကတု) တို႔အား သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ကို နဂါးေခါင္း (Dragon Head) ႏွင့္ နဂါး အျမီး (Dragon Tail)၊ ဟု၍ လည္းေကာင္း၊ လ-လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျဖတ္မွတ္ မ်ားျဖစ္သျဖင့္- Moon Node ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေခၚတြင္ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။
ရာဟု၊ ကိတ္တို႔ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပံုေသအေဟာနည္းမ်ားစြာ ႐ိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုပံုေသနည္း အမ်ားစုမွာ တိုက္႐ိုက္ အသံုးခ်၍ မွန္ခဲလွပါသည္။ MOTAA စနစ္ အေနျဖင့္ သေဘာတရားကိုသာ ဦးစားေပးပါသည္။ သေဘာတရား မပါေသာ ပံုေသနည္းကို အားမေပးပါ။ အေမွာင္ကို ဖန္တီးသည့္ ရာဟုသည္ ပကတိ အ႐ိွအတိုင္း၊ ႐ိုးေျဖာင့္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ အ႐ိွကိုအ႐ိွအတိုင္း ထားမည့္အစား၊ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့၊ စသည့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလွည့္အပါတ္၊ ပရိယာယ္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲ ကစားလိုက္ေသာ သဘာ၀႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ မူလဇာတာတြင္ ရာဟု၏အေနအထားသည္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အျခားေသာ အေျခအေနတို႔သည္လည္း ေကာင္းမြန္ သင့္ေတာ္ျခင္းတို႔တြင္ ႐ိွေနပါက ထိုအေျခအေနတို႔သည္ ထိုဇာတာ႐ွင္အား ပရိယာယ္ၾကြယ္၀သူ၊ ပါးနပ္လိမၼာသူ၊ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ ေကာင္းသူအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္လိုက္သျဖင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာပညာ႐ွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မာမ်ားတို႔ ျဖစ္ေစသည့္ သဘာ၀ ႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကလည္း မေကာင္း၊ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ကလည္း ရပ္တည္မႈ မေကာင္းလွ်င္မူ ဇာတာ႐ွင္အား လီစယ္ေစတတ္ျခင္း၊ မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ၾကံတတ္သူ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ႐ိုးသားမႈ ကင္းမဲ့၍၊ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္ဆိုင္ရမည္ ဆိုပါလွ်င္ “ဘနဖူး၊ သိုက္တူးတတ္သူမ်ား” ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနလၤာျဂိဳဟ္ႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳကို ေဖၚျပေသာ ၄-တန္႔ ႏွင့္ ၄-တန္႔ သခင္တို႔တြင္ ဆိုး႐ြားေသာ အေျခအေနမ်ား မ႐ိွပါမူ ရာဟု၏လႊမ္းမိုးမႈ ႐ိွေသာ္ျငားလည္း ဇာတာ႐ွင္အား လူလိမ္လူေကာက္ မျဖစ္ေစပါ။ တစ္ဖန္ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ အင္အားေကာင္းပါက ရာဟု၏ပါးနပ္မွဳကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားမွဳႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ လြန္စြာ ထက္ျမက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ႐ွင္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ရာဟုၿဂိဳဟ္
ရာဟုသည္ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႐ုတ္တစ္ရက္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွသျဖင့္ ရာဟု အေနအထား ေကာင္းေသာသူမ်ား အေနျဖင့္ ရာဟု လႊမ္းမိုးေသာ ကာလမ်ားတြင္ ထီေပါက္မွဳမ်ား ႐ုတ္ျခည္း ခ်မ္းသာမွဳမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
ကိတ္ျဂိဳဟ္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အၾကမ္းပတမ္း၊ ျဖစ္မႈ ရက္စက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားအား ဖ်က္ဆီး၍ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းစဥ္ကို
လိုက္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းတြယ္တာမွဳမ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ ေလာကုတၱရာ က်င့္စဥ္မ်ားကို လိုက္စားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။

ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ကို မွတ္လိုပါက-
• ရာဟုသည္- ႐ုပ္၀တၱဳတို႔ကို ေပး၍၊ မိမိထံမွ မျမင္ရေသာ အရာ (ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာတရား၊ ..စသည့္) တို႔ကို ယူသြားသည္။
• ကိတ္သည္- မိမိတြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီး၍၊ မိမိအား မျမင္ရေသာ
အရာတို႔ကို (သံေ၀ဂ အသိဥာဏ္၊ ေလာကုတၱရာ ဥာဏ္၊ .. ) စသည္ တ႔ိုကို ျပန္ေပးသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုျဂိဳဟ္တို႔သည္ ဆိုးက်ိဳးကို ေပးစြမ္းတတ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔အား သဘာ၀ ပါပျဂိဳဟ္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ MOTAA စနစ္ အပါအ၀င္ အေ႐ွ႕တိုင္း နည္းစနစ္ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရာသီ၊ မူလၾတိေဂါဏျဖစ္သည့္ ရာသီမ်ားကို မသတ္မွတ္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းမ်ားတြင္- ရာဟုသည္၊ မည္သည့္ ရာသီ၊ ေကတုတြင္ မည္သည့္ ရာသီတြင္ ဥဳစ္ရသည္ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း- MOTAA စနစ္ အေနျဖင့္ အသံုးမျပဳပါ။

ျဂိဳဟ္တို႔၏ သဘာ၀သတၱိႏွင့္ ပရိယာယ္မွတ္ရန္ ဇယား

ျဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား (ဥဳစ္ရျခင္း၊ နိစ္ရျခင္း၊ မူလၾတိေဂါဏ)

ျဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ မိမိ အေနျဖင့္ ဥဳစ္ရေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ျခင္း ႐ိွမ႐ိွ၊ မိမိ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ႐ိွမ႐ိွ၊ မိမိပိုင္အိမ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ႐ိွမ႐ိွ၊ မိမိအား မိတ္ျပဳေသာျဂိဳဟ္ ပိုင္ေသာရာသီတြင္ ရပ္တည္ျခင္း ႐ိွမ႐ိွတို႔ကိုမူ ဆံုးျဖတ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ ႐ွင္းျပထားခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ဇယားပံုစံ ျဖင့္ ေဖၚျပပါက ေအာက္တြင္
ျပထားသည့္ အတိုင္း ျမင္ရပါမည္။

၄င္းဇယားအား ျမန္မာ ဇာတာခြင္ ပံုစံျဖင့္ ေဖၚျပပါက

“ျဗိဳ႕ဟဇ္ဇာတက ပ႐ာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္း” အရ- ျဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို သတ္မွတ္ရာတြင္၊ “ျဂိဳဟ္ တစ္လံုးသည္ ဥဳစ္ရေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ပါက ၄င္း၏ ေကာင္းေသာ အင္အားကို အျပည့္ရ႐ိွ၍၊ မူလၾတိေဂါဏ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ပါက ၃/၄ အင္အားကို ရသည္။ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ရာသီတြင္ရပ္တည္ေသာ္ အင္အား၏ တစ္၀က္ကိုရ၍၊ မိတ္ေဆြ ပိုင္ေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ေသာ္ ၁/၄ အင္အားကိုရသည္။ မိတ္ေဆြ၊ရန္သူ မဟုတ္ေသာ ၾကားေနျဂိဳဟ္ပိုင္သည့္ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ေသာ္ ၁/၈ အင္အားကို ရသည္။ အကယ္၍ နိစ္မိေနျခင္း၊ ရန္သူ ျဖစ္ေသာ ျဂိဳဟ္ပိုင္သည့္ ရာသီတြင္ ရပ္ျခင္း၊ ေနေရာင္လႊမ္းမိုးျခင္း ႐ိွပါကေကာင္းက်ိဳး တို႔ကို ပ်က္ျပယ္၍၊ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ေပးတတ္သည္။” ဟု ဆိုထားသည္။ (အခ်ိဳ႕က- အလြယ္သေဘာျဖင့္ မိတ္အိမ္၊ ရန္အိမ္ ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။ အတိအက် အားျဖင့္ ေျပာပါက မိတ္ျဂိဳဟ္ ပိုင္ေသာ ရာသီ၊ ရန္ျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ ရာသီဟုသာ ဆိုရပါမည္။ မိတ္ျဂိဳဟ္၊ ရန္ျဂိဳဟ္ အေၾကာင္းကို ေနာက္အခန္းတြင္ ႐ွင္းလင္းပို႔ခ် ထားပါသည္။)
အခ်ိဳ.ေသာ က်မ္းမ်ားတြင္- ထိုအခ်က္တို.ႏွင့္ မတူေသာ အခ်က္မ်ား ႐ိွေသာ္လည္း - MOTAA စနစ္
အေနျဖင့္- အထက္ပါ “ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက ပ႐ာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္း” ၏ အခ်က္ကိုသာ လက္ခံ သံုးစြဲပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္  ျဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေၾကာင္းက်ိဳးေလ်ာ္ညီ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျဂိဳဟ္တို႔အျမင္ျပဳမႈ

ျဂိဳဟ္တို႔သည္ မိမိရပ္တည္ေသာ ေနရာမွေန၍ အျခားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား၊ အျခားေသာ ဘာ၀အတန္႔မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမိုးေလ့ ႐ိွၾကသည္။ ထို႔သို႔ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ျဂိဳဟ္ပူး၊ ျဂိဳဟ္ျမင္ ဟုေခၚသည္။
ျဂိဳဟ္ပူးျခင္း
ျဂိဳဟ္ပူးျခင္း ဆိုသည္မွာ ၄င္းႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးျခင္း နီးကပ္စြာ တည္ျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။ အထူးမွတ္ခ်က္ က်မ္းမ်ားတြင္ ရန္ဖန္ရန္ခါ ဆိုသလို “ျဂိဳဟ္ ၂-လံုးတို႔သည္ ရာသီတစ္ခုတြင္ အတူ႐ိွေနၾကလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္။” စသည္ျဖင့္ ဆိုထားခ်က္မ်ားမွာ ထိုျဂိဳဟ္တို႔ ပူးေနျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာသီတစ္ခုတည္း ေနၾကေသာ္လည္း ျဂိဳဟ္ ၂-လံုးသည္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ဒီဂရီအားျဖင့္ ၈-ဒီဂရီထက္ ကြာေ၀းေနၾကလွ်င္ ထိုျဂိဳဟ္တို႔ကို ပူးသည္ဟု MOTAA မွ မသတ္မွတ္ပါ။ ထိေရာက္ေသာ လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွႏိုင္ရန္ အတြက္ အကြာအေ၀း အားျဖင့္ ၅-ဒီဂရီ အတြင္း တြင္ ႐ိွမွသာ ထင္႐ွားေသာ လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသျဖင့္ ၄င္းတို.ကို ပူးသည္ဟု MOTAA မွ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ- တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ မိႆ ရာသီ ၃ ဒီဂရီ (အံသာတြင္) တည္၍၊ စေနသည္ မိႆ ရာသီ ၂၈ ဒီဂရီ (အံသာတြင္) တည္ ေနပါက ထိုျဂိဳဟ္ ၂-လံုး၏ အကြာအေ၀းသည္ ၂၅ ဒီဂရီကြာေ၀း ေနၾကျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ပူးသည္ ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ (ဘယ္ဘက္မွ ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။) ထို႔ေၾကာင့္ MOTAA မွ ဇာတာမ်ားတြင္ ျဂိဳဟ္၏ အမည္သာမက ၄င္း၏ ဒီဂရီ၊ မိနစ္ တန္ဘိုး၊ (အံသာ၊ လိတၱာ) တန္ဘိုးကိုပါ ထည့္သြင္း ေရးရျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ျဂိဳဟ္ ၂-လံုးသည္ မတူေသာ ရာသီ ၂-ခုတြင္ တည္ေနၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အကြာအေ၀းအားျဖင့္ နီးစပ္ေနပါက- ထိုျဂိဳဟ္တို႔အား ပူးသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ဥပမာ (ညာဘက္မွ ပံုတြင္) စေနသည္ မိႆ ရာသီ ၂၈ ဒီဂရီ (အံသာတြင္) တည္ ေန၍၊ အဂၤါသည္ ျပိႆရာသီ ၂-ဒီဂရီတြင္ ႐ိွေနပါက ၄င္းတို႔၏ ၾကားအကြာအေ၀းမွာ ၄-ဒီဂရီသာ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုျဂိဳဟ္သည္ အင္အား တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ ရပ္တည္ရာ ရာသီတို႔ မတူၾကေသာ္လည္း ထိုျဂိဳဟ္ ၂-လံုးပူးသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ရသည္။
ျဂိဳဟ္ျမင္ျခင္း
ျဂိဳဟ္ျမင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ျဂိဳဟ္အလိုက္ ၄င္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အတိုင္းအတာ ဒီဂရီ(အံသာ) ပမာဏကို လိုက္၍ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဂိဳဟ္အျမင္တို႔ကို ထံုးစံ အရ အတန႔္ ျဖင့္ေခၚဆို ေလ့႐ိွသည္။ အားလံုးေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ မိမိရပ္တည္ေသာ တည္ေနရာမွ ေန၍ ၇-တန္႔ဟု ေခၚေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေနရာတည့္တည့္ ကို အျမင္ျပဳၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ.ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားမွာမူ ၇-တန္. ေနရာကိုသာမက အျခားေသာ ေနရာမ်ားကိုပါ ျမင္တတ္ ၾကသည္။ ၄င္းကို အထူးအျမင္ ဟု သတ္မွတ္သည္။
• အဂၤါျဂိဳဟ္သည္- ၇-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔ကို ျမင္သည္။
• စေနျဂိဳဟ္သည္- ၇-တန႔္၊ ၃-တန႔္၊ ႏွင့္ ၁၀-တန္႔ တ႔ကို ျမင္သည္။
• ၾကာသပေတး၊ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္ ျဂိဳဟ္တို႔ သည္- ၇-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ႏွင့္ ၉-တန႔ တို႔ကို ျမင္သည္။
(အခ်ိဳ႕က ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ေျပာင္းျပန္သြားေသာ ေၾကာင့္- ၄င္းတို႔၏ အျမင္ကို ေျပာင္းျပန္ေရတြက္ ရမည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း- MOTAA စနစ္တြင္မူ အျခားျဂိဳဟ္မ်ား နည္းတူပင္ ေရတြက္
ပါသည္။)

ျဂိဳဟ္အျမင္တို႔ကို ေရတြက္ပံုကို ေအာက္တြင္ ႐ွင္းျပထားပါသည္။ ၄င္းကို ပံုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ ဆက္စပ္ၾကည့္ပါက သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ပါလိမ့္မည္။

• ၇-တန္႔ အျမင္ဆိုသည္မွာ- ျဂိဳဟ္တည္ေနေသာ အမွတ္မွ ေန၍ နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္ အတိုင္း
(ျဂိဳဟ္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသြားလာ လည္ပါတ္ ေနသည္။) ၁-၂-၃ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္လိုက္ပါ။ ၇-ခုေျမာက္ အကြက္ ရာသီအား ၇-တန္.ဟု ေခၚ၍ ဒီဂရီအားျဖင့္ စမွတ္မွ တိုင္းလွ်င္ ၁၈၀ ဒီဂရီ အကြာအေ၀း ႐ိွသည္။

• ၃-တန္႔ အျမင္ဆိုသည္မွာ ျဂိဳဟ္တည္ေနေသာ အမွတ္မွေန၍ နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္အတိုင္း (ျဂိဳဟ္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသြားလာ လည္ပါတ္သည္။) ၁-၂-၃ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္လိုက္ပါ။ ၃-ခုေျမာက္ အကြက္ ရာသီ အား- ၃-တန္႔ဟု ေခၚ၍ ဒီဂရီအားျဖင့္ စမွတ္မွ တိုင္းလွ်င္ ၆၀ ဒီဂရီ အကြာအေ၀း ႐ိွသည္။

• ၄-တန္႔ အျမင္ဆိုသည္မွာ ျဂိဳဟ္တည္ေနေသာ အမွတ္မွ ေန၍- နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္ အတိုင္း
(ျဂိဳဟ္တို.သည္ ဤအတိုင္းသြားလာ လည္ပါတ္သည္။) ၁-၂-၃ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္လိုက္ပါ။ ၄-ခုေျမာက္အကြက္ ရာသီအား- ၄-တန္႔ဟု ေခၚ၍ ဒီဂရီအားျဖင့္ စမွတ္မွ တိုင္းလွ်င္ ၉၀ ဒီဂရီ အကြာအေ၀း ႐ိွသည္။

• ၈-တန္႔ အျမင္ဆိုသည္မွာ ျဂိဳဟ္တည္ေနေသာ အမွတ္မွ ေန၍ နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္ အတိုင္း
(ျဂိဳဟ္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသြားလာ လည္ပါတ္သည္။) ၁-၂-၃ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္လိုက္ပါ။ ၈-
ခုေျမာက္ အကြက္ရာသီ အား ၈-တန္႔ဟု ေခၚ၍ ဒီဂရီအားျဖင့္ စမွတ္မွ တိုင္းလွ်င္ ၂၁၀ ဒီဂရီ
အကြာအေ၀း ႐ိွသည္။

• ၉-တန႔္ အျမင္ဆိုသည္မွာ ျဂိဳဟ္တည္ေနေသာ အမွတ္မွေန၍ နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္ အတိုင္း (ျဂိဳဟ္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသြားလာ လည္ပါတ္သည္။) ၁-၂-၃ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္လိုက္ပါ။ ၉-ခုေျမာက္ အကြက္ ရာသီ အား ၉-တန္႔ဟု ေခၚ၍ ဒီဂရီအားျဖင့္ စမွတ္မွ တိုင္းလွ်င္ ၂၄၀ ဒီဂရီ အကြာအေ၀း ႐ိွသည္။

• ၁၀-တန္႔ အျမင္ဆိုသည္မွာ ျဂိဳဟ္တည္ေနေသာ အမွတ္မွေန၍ နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္အတိုင္း (ျဂိဳဟ္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသြားလာ လည္ပါတ္သည္။) ၁-၂-၃ စသည္ျဖင့္ေရတြက္လိုက္ပါ။ ၁၀-ခုေျမာက္ အကြက္ရာသီအား- ၁၀-တန္႔ဟု ေခၚ၍ ဒီဂရီအားျဖင့္ စမွတ္မွတိုင္းလွ်င္ ၂၇၀ ဒီဂရီ အကြာအေ၀း ႐ိွသည္။

အထူးမွတ္ခ်က္- ၇-တန႔္ ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္၊ ၇-တန္႔ဘာ၀ ဆိုသည့္ အသံုးအႏွဳန္းတို႔သည္မတူညီပါ။ ၇-တန္႔ ဆိုသည္မွာ- သတ္မွတ္ထားသည့္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးမွ ေန၍ စတင္ ေရတြက္ပါက ၇-ခုေျမာက္ ေနရာကိုဆိုျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၇-တန္႔ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ လဂ္မွေန၍ ၇-ခုေျမာက္ ေရတြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ဘာ၀ ဟု ဆိုလွ်င္ လဂ္ႏွင့္ သာ ဆိုင္သည္။) ထို႔သို႔အပူးအျမင္ ျဖင့္လႊမ္းမိုးမွဳကို - စတင္ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ အလြယ္တကူ ျမင္သာေစရန္ စက္၀ိုင္းပံုစံ ဇာတာျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ျဂိဳဟ္ျမင္ျခင္း ပံုမွန္ အျမင္ (နမူနာ ႐ွင္းျပခ်က္)

ျဂိဳဟ္ျမင္ျခင္း အထူး အျမင္ (နမူနာ ႐ွင္းျပခ်က္)

ျဂိဳဟ္ပူးျခင္း၊ ျဂိဳဟ္ျမင္ျခင္း တို႔မွ လႊမ္းမိုးေသာပမာဏ
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာပံုမွာ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးအေနျဖင့္ ၄င္း-အေနျဖင့္ အင္အားလႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ေနေသာ ေနရာ (၁-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၃-တန္႔၊ ၅-တန္႔…စသည္) တို႔ တည့္တည့္တြင္
အျခားေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ တည္႐ိွေနပါက ထိုျဂိဳဟ္အား ၁၀၀% အျပည့္အ၀ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ႐ိွေသာ္လည္း ထိုေနရာမွ ဘယ္ညာ ေ႐ႊ႕သြားလွ်င္ အင္အား သက္ေရာက္မွဳ ကြာျခားေနပံုကို ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာ အထက္တြင္ျပထားေသာ နမူနာတြင္ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္သည္ မိႆ ရာသီ ၁၄း၃၀ တြင္တည္၍ တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ တူရာသီ ၉း၃၀ တြင္ တည္ေနပါက ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္၏ အင္အား သက္ေရာက္ေသာ ၇-တန္႔ေနရာသည္ တူရာသီ ၁၄း၃၀ ျဖစ္ျပီး၊ တနလၤာျဂိဳဟ္၏ ေနရာသည္ တူရာသီ ၉း၃၀ တြင္ ႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ အင္အား သက္ေရာက္ရာ ေနရာမွ အကြာအေ၀းသည္- ၅ ဒီဂရီ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ဂရပ္အရ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ တနလၤာအား လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ ေနေသာ အင္အားပမာဏမွာ ၆၀% သာ ႐ိွသည္။ ဆက္လက္၍ ဤ ဥပမာတြင္ပင္ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ သိဟ္ရာသီ ၁၂ ဒီဂရီ တြင္ ႐ိွသည္ ဆိုပါအံ့ ၾကာသပေတးမွ ၅-တန္႔အျမင္ျဖင့္ သိဟ္ရာသီတြင္ အတိအက် သက္ေရာက္ေနသည့္ ေနရာသည္ သိဟ္ ၁၄း၃၀ ျဖစ္ျပီး၊ အဂၤါ တည္ေနေသာ ေနရာသည္ ၁၂း၃၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကြာအေ၀းမွ ၁း၃၀ (၁-ဒီဂရီ၊ ၃၀ မိနစ္) ႐ိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကာသပေတးမွ အဂၤါအား ၅-တန္႔အျမင္ ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားမွဳ အင္အားသည္ ၉၅% ခန္႔ ႐ိွသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။