ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ (၃)

ယခုအပိုင္းတြင္ ေကာဇာလႊမ္းမိုးမႈအေၾကာင္း တင္ဆက္သြားပါမည္။

ေကာင္းကင္နကၡတ္ပိုင္စိုးမႈ ဧရိယာ

ေဗဒင္အေခၚအေ၀ၚ ရာသီအံသာနည္းျဖင့္ နကၡတ္တို႔တည္ရာကို သိလိုပါက ဤပို႔စ္ တြင္ဖတ္ပါ။

0' ေနရာသည္ သၾကၤန္က်ခ်ိန္ ေနမင္းစီးနင္းရာ ေလာင္ဂ်ီမ်ဥ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ မိန္ရာသီအဆံုး မိႆအစျဖစ္သည္။ ေရ၀တီနကၡတ္အဆံုး အာသာ၀ဏီအစလည္းျဖစ္သည္။

120' ေနရာသည္ ၾကဋ္(ကရကဋ္)ႏွင့္ သိဟ္ရာသီၾကားတြင္က်ကာ နကၡတ္အားျဖင့္ အသိလိသနကၡတ္အဆံုး မာဃနကၡတ္အစျဖစ္သည္။

240' ေနရာသည္ ၿဗိစၦာရာသီအဆံုး ဓႏုရာသီအစျဖစ္ကာ၊ ေဇဌနကၡတ္အဆံုး မူလနကၡတ္အစလည္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ 0' 120' ႏွင့္ 240' တို႔သည္ ရာသီအရျဖစ္ေစ၊ နကၡတ္အရျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားမရွိ အားနည္းလွေသာေၾကာင့္ မူလဇာတာတြင္ ထိုအစပ္ေဒသမ်ားသို႔ လဂ္ စန္း ၁ေႏြတို႔ က်ေရာက္ပါက ၾကီးစြာေသာအျပစ္မ်ားကို ေပးသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အသက္တိုေသာယုဂ္ကို ေပးစြမ္းသည္ဟုလည္းေကာင္း မွတ္သားရဖူးပါသည္။ ထိုသို႔အားနည္းပံုကို MOTAA နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ဘာ၀အလယ္ ရာသီအလယ္မွာ ေသြခြာမႈအားကို စစ္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ တစ္၀က္ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြားၿပီဟု ယူဆပါသည္။ ထိုအစပ္မ်ားသို႔ ၿဂိဳဟ္မ်ား အံသာနီးကပ္စြာက်ေရာက္ပါက အျခားရာသီအစပ္၊ နကၡတ္အစပ္မ်ားထက္ ပိုမိုအားေလ်ာ့မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

0' မွ 120' ၾကားတြင္ နကၡတ္မ်ားကို စိုးမိုးေသာၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ ၉ ၆ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ျဖစ္သည္။
120' မွ 240' ၾကားတြင္ နကၡတ္မ်ားကို စိုးမိုးေသာၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ ၉ ၆ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ျဖစ္သည္။
240' မွ 360' ၾကားတြင္ နကၡတ္မ်ားကို စိုးမိုးေသာၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ ၉ ၆ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ျဖစ္သည္။

နကၡတ္အခ်င္းခ်င္း ၁၂၀ ဒီဂရီျခားတိုင္း (တနည္းအားျဖင့္ သံုးနားညီ ၾတိဂံက်တိုင္း) ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ အေနအထားကို ေတြ႔ရပါသည္။


အထက္ပါပံုအရ အာသာ၀ဏီ၊ မာဃႏွင့္ မူလနကၡတ္သံုးလံုးမွာ ၉ ကိတ္ စိုးမိုးေသာ နကၡတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အက်ိဳးေပးမွာကြဲျပားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
-အာသာ၀ဏီနကၡတ္သည္ ၉ ကိတ္စိုးမိုးေသာ္လည္း ၃ ဂၤါပိုင္ မိႆရာသီတြင္တည္သည္။
-မာဃနကၡတ္သည္ ၉ ကိတ္စိုးမိုးေသာ္လည္း ၁ ေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီတြင္တည္သည္။
-မူလနကၡတ္သည္ ၉ ကိတ္စိုးမိုးေသာ္လည္း ၅ ေတးပိုင္ ဓႏုရာသီတြင္တည္သည္။ ထိုသို႔ကြဲျပားၾကပါသည္။ နကၡတ္အေဟာမ်ားမွာ နကၡတ္စိုးမိုးၿဂိဳဟ္ ရာသီအိမ္ရွင္ၿဂိဳဟ္ တို႔အေပၚတြင္မွီခိုကာ လဂ္ စန္း ၁ေႏြသဘာ၀အရ ကြဲျပားၾကေသးသျဖင့္ နကၡတ္အေဟာမ်ားသည္ နက္နဲ႔ရႈပ္ေထြး ၀ိ၀ါဒကြဲျပားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေနာင္တြင္ နကၡတ္အေဟာမ်ားကို ဥာဏ္မီသမွ် ျပဳစုတင္ျပပါဦးမည္။

ယခင္ပို႔စ္ပါဇာတာရွင္အတြက္ 2003 ခုႏွစ္အတြင္း ေကာဇာၿဂိဳဟ္ေနကို နမူနာျပစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သျဖင့္ လဂ္၊ စန္း၊ ၁ေႏြ စီးရာနကၡတ္မ်ားႏွင့္ ၾတိဂံက်ေသာ နကၡတ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္လိုအပ္လာပါသည္။

 မူလဇာတာမွ စန္းလဂ္၁ေႏြ စီးနကၡတ္မ်ား


အထက္ပါပံုအရ ၁ ေႏြႏွင့္ ၂ လာ(စန္း) တို႔သည္ ျပဳဗၺာသဌ္နကၡတ္တြင္းစီးနင္းသျဖင့္ ၄င္းမွ ၾတိဂံက်ေသာ ဘရဏီ ျပဳပၺဖလနီ နကၡတ္တို႔ကို ေဖၚထုတ္ရရွိသည္။ လဂ္ သည္ မူလနကၡတ္ႏွင့္ ျပဳဗၺာသဌ္နကၡတ္ၾကားတြင္က်ေရာက္ကာ မူလဖက္သို႔ အနည္းငယ္တိမ္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလနကၡတ္မွ ၾတိဂံက်ေသာ(ေဗဒင္အေခၚ ၾတိေဂါဏက်ေသာ) အာသာ၀ဏီ ႏွင့္ ျပဳဗၺဖလဇနီ နကၡတ္တို႔ကို ရရွိပါသည္။

ဘာ၀စက္အလယ္မွတ္မ်ား 


အထက္ပါ ပံု၏ဆိုလိုရင္းမွာ လဂ္ အံသာ ဒီဂရီအရ အတန္႔အလည္မွတ္မ်ားတည္ေနပံုျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၁၁ တန္႔သည္ တူရာသီတစ္၀ိုက္တြင္တည္ကာ၊ ၁၁ တန္႔အလယ္မွတ္သည္ တူရာသီ ၁၅ အင္သာ ၅၈ လိတၱာ (သို႔) ၁၅ ဒီဂရီ ၅၈ ဒီဂရီ (သို႔) လဂ္တည္ရာ၏ အံသာ လိတၱာ ျဖစ္သည္။ ထိုအမွတ္မ်ားကို သိပါမွ ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား အတန္႔အလည္စိုးမိုးမႈကို သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနထြက္ရာအရပ္ကို အေရွ႕အရပ္ (သို႔) ဥတဥ္းအရပ္၊ ဥဒယအရပ္ဟုေခၚသည္။ ဇာတာရွင္ေမြးဖြားစဥ္တည္ အေရွ႕အရပ္ရွိ ေလာင္ဂ်ီက်ဳမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ လဂ္ဘာ၀ (သို႔) တႏုဘာ၀ (သို႔) ၁ တန္႔ဘာ၀၏ အလည္မွတ္ ျဖစ္သည္။ ဟုလည္းေခၚသည္။ ဇာတာရွင္၏ ခႏၶာကိုယ္၊ ဥပဓိ၊ အေရာင္အဆင္း၊ စရိုက္၊ ထံုးတမ္း၊ ၀ါသနာတို႔ကို ေဖၚျပသည္။

ေနထြက္ရာမွ လက္ယာရစ္ ၉၀ံ အရပ္သည္ ဇာတာရွင္ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ေခါင္းေပၚတည့္တည့္တည္ေသာ မဓ် ထိပ္စြန္း ေလာင္ဂ်ီက်ဳမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ၁၀ တန္႔ဘာ၀ (သို႔) ကမၼဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ အရည္အခ်င္းကို ေဖၚျပသည္။

ေနထြက္ရာမွ ၁၈၀ံ အရပ္သည္ ဇာတာရွင္ေမြးဖြားစဥ္ေတြ အေနာက္အရပ္ရွိ ေလာင္ဂ်ီက်ဳမ်ဥ္းကို ေဖၚျပေသာ အမွတ္ျဖစ္သည္။ ၇ တန္႔ဘာ၀ (သို႔) ပထနီဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကိုယ္လံုးကိုယ္ဖန္၊ အရည္အေသြးတို႔ကို ေဖၚျပသည္။

ေနထြက္ရာမွ လက္ယာရစ္ ၂၇၀ံ အရပ္သည္ ဇာတာရွင္ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ေအာက္တည့္တည့္တည္ေသာ ပါတ ေအာက္ထိပ္စြန္း ေလာင္ဂ်ီက်ဳမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ၄ တန္႔ဘာ၀ (သို႔) ဗႏၶဳဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္၏ အတြင္းစိတ္၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ စည္းစိမ္ခံစားမႈတို႔ကို ညႊန္းဆို ေဖၚျပသည္။

အျခားအတန္႔မ်ား၏ ပရိယာယ္မ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေကာဇာမွ ၿဂိဳဟ္ေန

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စတင္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအတိုင္းတြက္ခ်က္လိုက္ပါက

ရရွိလာမည့္ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္မွာ 2003 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါဇယားသည္ ဇန္န၀ါရီအတြင္း ၿဂိဳဟ္ေနကို ျပဆိုသည္။
၁ေႏြသည္ 1.1.2003 တြင္ 8-16'15" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 9-16'48" တြင္တည္သည္။
၂လည္သည္ တစ္လအတြင္း ရာသီစက္၀န္းတျပည့္ပတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လအတြင္းစစ္ေဆးရန္မဟုတ္သျဖင့္ ထည့္သြင္းမတြက္ေတာ့ေပ။
၃ဂၤါသည္ 1.1.2003 တြင္ 6-25'41" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 7-15'1" တြင္တည္သည္။
၄ဟူးသည္ 1.1.2003 တြင္ 9-4'18" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 8-21'54" တြင္တည္သည္။
3.1.2003 မွ 23.1.2003 ၾကား ၄ဟူး ေနာက္ျပန္သြားသည္။
၅ေတးသည္ 1.1.2003 တြင္ 3-23'0" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 3-19'32" တြင္တည္သည္။
ဇန္န၀ါရီတစ္လလံုး ၾကာသာပေတး ေနာက္ျပန္သြားသည္။
၆ၾကာသည္ 1.1.2003 တြင္ 6-29'47" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 8-1'0" တြင္တည္သည္။
၀ေနသည္ 1.1.2003 တြင္ 2-0'34" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 1-28'43" တြင္တည္သည္။
ဇန္န၀ါရီတစ္လလံုး စေန ေနာက္ျပန္သြားသည္။
၈ဟုသည္ 1.1.2003 တြင္ 1-13'9" တည္ကာ 31.1.2003 တြင္ 1-11'33" တြင္တည္သည္။
၉ကိတ္သည္ ၈ဟုႏွင့္ အၿမဲမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သည္။

1.1.2003 မနက္ 0:00 နာရီရွိေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ ဇာတာရွင္အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈကို မူလလဂ္အေပၚ ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ားလႊမ္းမိုးမႈအရ MOTAA စနစ္ကိုသံုး၍ တင္ျပရေသာ္၊

(၁) ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္မႈ

(၂) ၿဂိဳဟ္အား
မူလဇာတာႏွင့္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႔ ပ်မ္းမွ်ယူထားေသာ ၿဂိဳဟ္အားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
အထက္ပါၿဂိဳလ္အားအရ မူလလဂ္တည္ရာ ဓႏုရာသီတြင္ တနဂၤေႏြတည္ကာ၊ ရာသီ၏အလယ္၊ ၁ တန္႔အလယ္မွတ္မ်ားသို႔ ၁ ေႏြနီးကပ္စြာပူးယွဥ္ေသာေၾကာင့္ ၁ ေႏြအားေကာင္းေသာ္လည္း အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ အႏႈတ္သေဘာသို႔ ေဆာင္ေနသည္။ 100% မျပည့္ေသာ စိုးမိုးမႈမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

(၃) ဘာ၀အား
ဘာ၀အတန္႔မ်ားအရ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဂုဏ္သိကၡာမွအပ က်န္က႑အားလံုး အႏႈတ္ေဆာင္ကာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္။

အထက္ပါအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို မူလဇာတာႏွင့္ ခ်ိန္ညွိျခင္းကို နာရီတိုင္း ေန႔ရက္တိုင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ေဟာေျပာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း၊ အေရးၾကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သိႏိုင္ရန္မူ ပါးနပ္စြာ ေရြးေကာက္ႏိုင္မွျဖစ္မည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သိလိုသည့္ႏွစ္အတြင္း ေရြ႕လွ်ားေနႏိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သြားလာမႈဧရိယာကို သိရန္လိုသည္။ အသြားေႏွးေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ပထမဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ျပရလွ်င္

1.1.2003 တြင္ ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ၆ တန္႔အလယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ယွဥ္ပူးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အေပၚမွျပဆိုခဲ့ေသာ 1.1.2003 ၏ MOTAA စနစ္အရျပဆိုထားေသာ ၿဂိဳဟ္အား၊ ဘာ၀အားျပ ဂရပ္ဖ္တို႔တြင္ ရာဟုၿဂိဳဟ္အား အႏႈတ္ျပကာ၊ ရာဟုရပ္ေသာ ၆ တန္႔၊ ျမင္ေသာ ၁၂ တန္႔ ၁၀ တန္႔ ၂ တန္႔မ်ားလည္း အင္းအားမ်ားအႏႈတ္ျပလွ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ကာလမ်ားကို ေကာဇာစီးနင္းေသာၿဂိဳဟ္မ်ား အတန္႔အလယ္မ်ားကို စိုးမိုးမႈအရ ေဖၚထုတ္ေ၀ဖန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေရးပါေသာ ကာလမ်ားကို စစ္ထုတ္ျခင္း

ရာဟု(ႏွင့္ ကိတ္)သက္ေရာက္မႈ

ရာဟုသည္ 1.1.2003 တြင္ ၆တန္႔အလယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာယွဥ္တြဲေနေသာ္လည္း ႏွစ္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ၆တန္႔အလယ္မွ ေသြဖယ္ကာ ၅ တန္႔ဆီသို႔သြားလွ်က္ရွိသည္။ 2003 ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အတန္႔ဗဟုိမ်ားႏွင့္ေ၀းကြာကာ ရာဟု၏ ေျခဖ်က္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရွိသည္။ ရာဟုႏွင့္ကိတ္တို႔သည္ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္မွသာ အက်ိဳးအျပစ္ေပးႏိုင္စြမ္းၾကီးသျဖင့္ ၄င္းတို႔ျမင္ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ရွာေဖြရန္လိုသည္။ 1.1.2003 တြင္ ရာဟုရပ္ အံသာမွာ ၅ အင္သာေ၀းကြာေသာ အတိုင္းအတာအတြင္းသာ အက်ိဳးအပစ္မ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 1.1.2003 တြင္ ၈ဟုသည္ ၿပိႆ 13' 9" တြင္တည္ေသာေၾကာင့္ ၆တန္႔အလယ္ ၁၂ အင္သာ ၅၈ မွ ၅ အင္သာ (MOTAA စနစ္အားျဖင့္ 60%) သြားေရာက္ၿပီးေသာ ၿပိႆရာသီ 7' 58" အကြာအေ၀းရွိ 9.4.2003 တိုင္ ေျခဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ ထိုမွေက်ာ္က အတန္႔အလည္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသျဖင့္ အားမရွိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဟုႏွင့္ကိတ္တို႔၏ စိုးမိုးမႈအားၾကီးမႈသည္ 1.1.2003 မွ 9.4.2003 အတြင္းသာရွိသည္။ ၄င္းသည္ ၆ တန္႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာကာလျဖစ္၍ အဆိုးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။

ၾကာသာပေတးသက္ေရာက္မႈ

ၾကာသာပေတးသည္ 1.1.2003 တြင္ ကရကဋ္ရာသီ 23'0" တြင္တည္ကာ 4.4.2003 တြင္ ကရကဋ္ 14'10" တိုင္ ေျပာင္းျပန္သြားလွ်က္ရွိသည္။ ၄င္းမွတစ္ဖန္ သိဟ္ရာသီ 24'59" သို႔ ႏွစ္ဆံုး 31.12.2003 တိုင္ ေရြ႕လွ်ားလွ်က္ရွိသည္။ ထူးျခားေသာအားသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္ခုျဖစ္ေပၚသည္။
(၁) ၈တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာကာလ
၈တန္႔အလယ္သည္ ကရကဋ္ 12'58" ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းမွ ၅ အင္သာအကြာ 17'58" တိုင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ ၾကာသာပေတးလာကပ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္ထြက္ခြာေသာ အခ်ိန္မ်ားၾကား လႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကာလမွာ 12.2.2003 မွ 25.5.2003 ၾကားကာလျဖစ္သည္။ 17'58" ကိုအသြားအျပန္ျဖတ္နင္းကာ ၈ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ အဆိုးသေဘာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္သည္။
(၂) ၉တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာကာလ
 ၉တန္႔အလယ္သည္ သိဟ္ 12'58" ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ၄င္းမွ ၅ အင္သာ ေရွ႕ေနာက္ခြာေသာ 7'58" မွ 17'58" အတြင္း ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 5.9.2003 မွ 25.10.2003 အတြင္းျဖစ္သည္။ အေကာင္းသေဘာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

စေန၏သက္ေရာက္မႈ
စေနသည္ 1.1.2003 တြင္ ေမထုန္ 0'34" တည္ကာ 22.2.2003 ေန႔ ၿပိႆ 28'15" တိုင္ ေနာက္ျပန္သြားသည္။ ၄င္းေနာက္ 26.10.2003 တိုင္ ေမထုန္ 19'21" သို႔သြားကာ ႏွစ္ဆံုး 31.2.2003 တြင္ ေမထုန္ 15'56" ၌ တည္လွ်က္ရွိသည္။
ထူးျခားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ၇ တန္႔အလယ္ျဖစ္ေသာ ေမထုန္ရာသီ 12'58" မွာ ၅ အင္သာ ေရွ႕ေနာက္ခြာထားေသာ ေမထုန္ 7'58" မွ ေမထုန္ 17'58" ၾကား စေနစီးနင္းမႈျဖစ္သည္။ ကာလမ်ားအေနျဖင့္ 18.7.2003 မွ ႏွစ္ဆံုးတိုင္ျဖစ္သည္။ အဆိုးသေဘာျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။

အဂၤါ၏သက္ေရာက္မႈ
အဂၤါသည္ 1.1.2003 တြင္ တူ 25'41" တြင္တည္ကာ 30.7.2010 တိုင္ ကုမ္ရာသီ 16'14" သို႔သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ကုမ္ရာသီ 6'13" သို႔ေနာက္ျပန္သြားကာ ႏွစ္ဆံုးတြင္ မိန္ရာသီ 14'40" တိုင္ခရီးဆက္၏။ ဒီဂရီေဖၚျပမႈမ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
(၁) ၁၂ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္
20.1.2003 မွ  4.2.2003
(၂) ၁ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္
8.3.2003 မွ 24.3.2003
(၃) ၂ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္
25.4.2003 မွ 12.5.2003
(၄) ၃ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္
21.6.2003 မွ 11.9.2003 
13.10.2003 မွ 12.11.2003
(၅) ၄ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္
19.12.2003 မွ 31.12.2003

ျမင္ယွဥ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား

အသြားေႏွးေသာ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း ျမင္ယွဥ္မႈကိုပင္ ေဖၚျပမည္ျဖစ္သည္။
၈ဟုမွ ျမင္ယွဥ္ပံုမ်ား 0' 120' 180' 240'
(၁) စေနသို႔
အထက္ပါပံုအရ ဤႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ၈ဟုသည္ စေနကို မျမင္ႏိုင္ေပ။
(၂) ၾကာသာပေတးသို႔
ႏွစ္ဆံုးတြင္ ျမင္ယွဥ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိေသာ္လည္း ၈ဟုသည္ အတန္႔အလယ္မွတ္မ်ား၊ ရာသီအလယ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသြားသျဖင့္ အားကိုးေလာက္ေသာ အင္အားကို မရရွိေပ။
(၃) အဂၤါသို႔
အဂၤါသို႔မူ 180' အျမင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 240' အျမင္ျဖင့္လည္းေကာင္း ျမင္ယွဥ္ႏိုင္သည္။
  • ျမင္ယွဥ္ေသာရက္တို႔ကို အတိအက်ေဖၚျပရလွ်င္  26.1.2003 တြင္ အဂၤါသည္ ၿဗိစၦာ 11'48" တြင္တည္ကာ ၈ဟုသည္ ၿပိႆ 11'49" တြင္တည္ေလသည္။ ၁၈၀ ဒီဂရီျမင္ၾကေလသည္။ 
  • 24.4.2003 တြင္ အဂၤါသည္ မကာရရာသီ 7'19" တြင္တည္ကာ ၈ဟုသည္ ၿပိႆရာသီ 7'9" တြင္တည္၍ ၈ဟုက အဂၤါကုိ ၂၄၀ ဒီဂရီျဖင့္ျမင္လွ်က္ရွိသည္။
ၾကာသာပေတး၏ အျမင္မ်ား 0' 120' 180' 240'
(၁) ၈ဟုသို႔
ႏွစ္ဆံုးတြင္ ၈ဟုသို႔ 240' အျမင္ျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္သည္ ၈ဟုသည္ အားနည္းလွ်က္ရွိသည္။
(၂) စေနသို႔
စေနသို႔မူ ဤႏွစ္အတြက္ မျမင္ႏိုင္ေပ။
(၃) အဂၤါသို႔
အဂၤါသို႔မူ 120' 180' ပါျမင္ယွဥ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။
  • 6.2.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသည္ ကရကဋ္ 18'44" တည္ကာ အဂၤါသည္ ၿဗိစၦာ 18'53" တြင္ တည္ရွိသည္။။ 120' အျမင္ရွိသည္။
  • 8.5.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသည္ ကရကဋ္ 15'54" တည္ကာ အဂၤါသည္ မကာရ 15'33" တြင္တည္သည္။ 180' အျမင္ရွိသည္။
စေန၏ အျမင္မ်ား 60' 180' 270'
(၁) ၾကာသာပေတးသို႔
31.10.2003 တြင္ စေနသည္ ေမထုန္ 19'19" တြင္တည္ကာ ၾကာသာပေတးသည္ သိဟ္ရာသီ 19'1" တြင္က်ေရာက္သျဖင့္ 60' ျဖင့္ အျမင္ရွိသည္။ ဘာ၀အလယ္မ်ားျဖင့္ ေ၀းလြန္းသျဖင့္ ပယ္ခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။
(၂) အဂၤါသို႔
21.2.2003 တြင္ ျမင္ယွဥ္ေသာ္လည္း ရာသီအစပ္ျဖစ္ကာ၊ ဘာ၀အလယ္ႏွင့္လည္း ေ၀းကြာလြန္းသည္။
  • 24.12.2003 မွာ စကာ စေနသည္ အဂၤါကို 270' အျမင္ ၅ အင္သာအကြာအေ၀းျဖင့္ ရာသီတြင္းအံသာ ၁၀ အင္သာ ၁၆ အင္သာ အသီးသီးျဖင့္ျမင္လာသည္။ 2004 တြင္အတိအက်ျမင္မည့္သေဘာရွိသည္။
အဂၤါ၏အျမင္မ်ား 90' 180' 210'
(၁) ၈ဟုသို႔
25.4.2003 တြင္ 90' ျမင္ေသာ္လည္း ဘာ၀အလယ္မ်ားႏွင့္ေ၀းလြန္းသည္။
(၂) ၈ဟုသို႔
ျမင္ယွဥ္ေသာရက္တို႔ကို အတိအက်ေဖၚျပရလွ်င္  26.1.2003 တြင္ အဂၤါသည္ ၿဗိစၦာ 11'48" တြင္တည္ကာ ၈ဟုသည္ ၿပိႆ 11'49" တြင္တည္ေလသည္။ ၁၈၀ ဒီဂရီျမင္ၾကေလသည္။

(၃) အဂၤါသို႔
21.2.2003 တြင္ 180' ျမင္ယွဥ္ေသာ္လည္း ရာသီအစပ္ျဖစ္ကာ၊ ဘာ၀အလယ္ႏွင့္လည္း ေ၀းကြာလြန္းသည္။
(၄) ၾကာသာပေတးသို႔
8.5.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသည္ ကရကဋ္ 15'54" တည္ကာ အဂၤါသည္ မကာရ 15'33" တြင္တည္သည္။ 180' အျမင္ရွိသည္။
(၅) ၾကာသာပေတးသို႔
18.3.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသို႔ ၈တန္႔ အျမင္ျမင္သည္။

ဤတြင္ အသြားေႏွးေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ စိုးမိုးမႈျပင္းေသာ ကာလႏွင့္ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း အားၾကီးေသာ ၿဂိဳဟ္ျမင္မ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္သည္။

အတန္႔အလည္မ်ားသို႔ စိုးမိုးမႈ
(၁) ရာဟုႏွင့္ကိတ္တို႔ ၆ တန္႔ႏွင့္ ၁၂ သို႔စိုးမိုးခ်ိန္
1.1.2003 မွ 9.4.2003 
(၂) ၾကာသာပေတး ၈ တန္႔အလယ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
12.2.2003 မွ 25.5.2003
(၃)  ၾကာသာပေတး ၉ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
5.9.2003 မွ 25.10.2003
(၄)  စေန ၇ တန္႔အလယ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
18.7.2003 မွ ႏွစ္ဆံုးတိုင္
(၅) အဂၤါ ၁၂ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
20.1.2003 မွ  4.2.2003
(၆) အဂၤါ ၁ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
8.3.2003 မွ 24.3.2003
(၇) အဂၤါ ၂ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
25.4.2003 မွ 12.5.2003
(၈) အဂၤါ ၃ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္
21.6.2003 မွ 11.9.2003 
(၉) အဂၤါ ၃ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
 13.10.2003 မွ 12.11.2003
(၁၀) အဂၤါ ၄ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္
19.12.2003 မွ 31.12.2003

ၿဂိဳဟ္ျမင္မ်ား
(၁) 26.1.2003 တြင္ အဂၤါသည္ ၿဗိစၦာ 11'48" တြင္တည္ကာ ၈ဟုသည္ ၿပိႆ 11'49" တြင္တည္ေလသည္။ ၁၈၀ ဒီဂရီျမင္ၾကေလသည္။
(၂) 24.4.2003 တြင္ အဂၤါသည္ မကာရရာသီ 7'19" တြင္တည္ကာ ၈ဟုသည္ ၿပိႆရာသီ 7'9" တြင္တည္၍ ၈ဟုက အဂၤါကုိ ၂၄၀ ဒီဂရီျဖင့္ျမင္လွ်က္ရွိသည္။
(၃) 6.2.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသည္ ကရကဋ္ 18'44" တည္ကာ အဂၤါသည္ ၿဗိစၦာ 18'53" တြင္ တည္ရွိသည္။။ 120' အျမင္ရွိသည္။
(၄)  8.5.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသည္ ကရကဋ္ 15'54" တည္ကာ အဂၤါသည္ မကာရ 15'33" တြင္တည္သည္။ 180' အျမင္ရွိသည္။
(၅)  24.12.2003 မွာ စကာ စေနသည္ အဂၤါကို 270' အျမင္ ၅ အင္သာအကြာအေ၀းျဖင့္ ရာသီတြင္းအံသာ ၁၀ အင္သာ ၁၆ အင္သာ အသီးသီးျဖင့္ျမင္လာသည္။ 2004 တြင္အတိအက်ျမင္မည့္သေဘာရွိသည္။
(၆)  26.1.2003 တြင္ အဂၤါသည္ ၿဗိစၦာ 11'48" တြင္တည္ကာ ၈ဟုသည္ ၿပိႆ 11'49" တြင္တည္ေလသည္။ ၁၈၀ ဒီဂရီျမင္ၾကေလသည္။
(၇) 8.5.2003 တြင္ အဂၤါသည္ ၾကာသာပေတးသည္ ကရကဋ္ 15'54" တည္ကာ အဂၤါသည္ မကာရ 15'33" တြင္တည္သည္။ 180' အျမင္ရွိသည္။
(၈)  18.3.2003 တြင္ အဂၤါသည္ ၾကာသာပေတးသို႔ ၈တန္႔ အျမင္ျမင္သည္။

ေကဇာအေဟာမ်ား
1.1.2003 မွ 19.1.2003 
ရာဟုသည္ ၆ တန္႔ကို စီးနင္းေနရာ ၉ ကိတ္သည္ ၁၂ တန္႔ကိုစီးနင္းေနသည္။ >>စိတ္အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးသည္မွအပ (အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား ဆက္သြယ္မႈ မရွိသျဖင့္) သာမန္မွ်သာျဖစ္သည္။

20.1.2003 မွ 4.2.2003
ရာဟုသည္ ၆ တန္႔ကို စီးနင္းေနရာ ၉ ကိတ္သည္ ၁၂ တန္႔ကိုစီးနင္းေနသည္။
အဂၤါသည္ ၁၂ တန္႔အလယ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ လာသည္။ 
26.1.2003 တြင္ အဂၤါႏွင့္ ရာဟုတို႔အျပန္အလွန္ျမင္ၾကသည္။
>>အဂၤါ၏သဘာ၀ျဖစ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား ၁၂ တန္႔ဗ်ာယ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအိမ္မိမိရပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္တြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ  ေသာကဗ်ာပါဒေျပၿငိမ္းကာ စိတ္ထားရဲတင္းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ျပဆိုေသာ ကာလတို႔ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ထိုကာလတြင္ ဇာတာရွင္သည္ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားဆီမွ အေ၀းသို႔ေရာက္ေနကာ၊ ၁၀ တန္းေျဖဆိုမည့္ ညီမ်ားအေပၚ စိတ္ပူလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္လွ်က္ရွိေနသည္။ 

12.2.2003 မွ 7.3.2003 

ရာဟုသည္ ၆ တန္႔ကို စီးနင္းေနရာ ၉ ကိတ္သည္ ၁၂ တန္႔ကိုစီးနင္းေနသည္။ 
ၾကာသာပေတးသည္ ၈ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။
6.2.2003 တြင္ ၾကာသာပေတးသည္ အဂၤါကိုျမင္သည္။
>>ၾကာသာပေတးသည္ ဇာတာရွင္၏ (စိတ္ခႏၶာကိုယ္) လဂ္ႏွင့္ (မိသားစုတြင္းေအးခ်မ္းမႈ မိခင္သဘာ၀) ၄ တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ကာ ၈ တန္႔ဘာ၀အလယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ယွဥ္ျမင္လာျခင္းမွာမူ  အိမ္တြင္းေရးတြင္ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေျပာင္းအလဲကို ညႊန္ျပေနဟန္ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ဇာတာရွင္ မသိေသာ္လည္း ထိုကာလတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခါနီးညီတစ္ေယာက္သည္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ခိုးေျပးသြားသည္။ မိသားစုတြင္း ေခါင္းမီးေတာက္ကာ၊ အမႈအခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည္။

8.3.2003 မွ 23.3.2003 

ရာဟုသည္ ၆ တန္႔ကို စီးနင္းေနရာ ၉ ကိတ္သည္ ၁၂ တန္႔ကိုစီးနင္းေနသည္။
ၾကာသာပေတးသည္ ၈ တန္႔အလယ္ႏွင့္နီးကပ္လာသည္။ ၁၂ တန္႔သခင္ ၅ တန္႔အိမ္ရွင္ အဂၤါ လဂ္ေပၚသို႔စီးနင္းလာသည္။ 18.3.2008 တြင္ အဂၤါသည္ ၾကာသာပေတးကိုျမင္သည္။
>>  အဂၤါ၏သဘာ၀ျဖစ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေရးပါလာကာ ဇာတာရွင္အား နစ္နာေစလိမ့္မည္။ ( ၁၂ တန္႔သခင္ အဂၤါ လဂ္ေပၚတက္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) အဂၤါသည္ ၾကာသာပေတးကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ ပညာေရးျပႆနာမ်ား လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းေနရေသာ သေဘာျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ထိုကာလတြင္ အထက္ပါ အိမ္တြင္းအပူသတင္းကို ဇာတာရွင္ ၾကားသိရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စာေပးပြဲတြင္း နီးကပ္လာေသာ ဇာတာရွင္အတြက္ ပူပမ္ခဲ့ရသည္ပင္ျဖစ္၏။

24.3.2003 မွ 8.4.2003 
ရာဟုႏွင့္ကိတ္တို႔ ၆ တန္႔ႏွင့္ ၁၂ သို႔စိုးမိုးေနသည္။
ၾကာသာပေတးသည္ ၈ တန္႔ဗဟိုသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေနသည္။
>> ၾကာသာပေတး ၈ တန္႔ရပ္ျခင္း ျပင္းထန္ေသာကာလျဖစ္သည္။   ဇာတာရွင္ႏွင့္ အိမ္တြင္းေအးခ်မ္းမႈ မိခင္ တို႔ကို ေဖၚျပေသာ ၁ တန္႔ ၄ တန္႔အိမ္ရွင္သည္ မရဏ ေသဆံုးျခင္းဘာ၀ကို နီးစပ္လွ်က္ရွိသည္။


မွတ္ခ်က္။   ။ ထိုကာလတြင္ သားေဇာေၾကာင့္ မိခင္က်မ္းမာေရး ထိခိုက္လာကာ ေဆးရံုတင္ရသည္အထိ ဆိုးရြားခဲ့ေလသည္။

9.4.2003 မွ 24.4.2003
ၾကာသာပေတးသည္ ၈ တန္႔ဗဟိုသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေနသည္။
24.4.2003 တြင္ ၈ ဟုက အဂၤါကို ျမင္လွ်က္ရွိသည္။
>>  ၈ ဟုျမင္ေသာ အဂၤါ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအားျဖင့္ ညီကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ခရီးထြက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းကို ျပဆိုသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ထိုကာလတြင္ မိသားစုတြင္းတြင္ မိန္းမခိုးေျပးေသာ ညီကို ႏွင္ခ်ခဲ့ေလသည္။ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားၾကား ထိုညီျဖစ္သူကို မုန္းတီးၾကေလသည္။

25.4.2003 မွ 12.5.2003 
ၾကာသာပေတးသည္ ၈ တန္႔အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္၊ အဂၤါသည္ ၂ တန္႔အလယ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္ရွိသည္။ 8.5.2003 ေန႔တြင္ ၾကာသာပေတးႏွင့္ အဂၤါတို႔အျပန္အလွန္ျမင္လွ်က္ရွိသည္။ ၿဂိဳဟ္ ႏွစ္လံုးလံုး ဥစ္မူလွ်က္ရွိသည္။
>> ထိုကာလသည္ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းထြက္မည့္ကာလျဖစ္သည္။ ၈ တန္႔ရပ္ ဥစ္ ၿဂိဳဟ္ကိုပင္ ဥစ္ အဂၤါ ျမင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးထူးခံစားရကာ၊ ပညာေရးလက္ေတြ႔ေျဖရွင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ထိုကာလတြင္ သၾကၤန္မတိုင္မီက မစစ္ျဖစ္ေသာ စာေမးပြဲကို ထပ္မံစစ္ေဆးကာ၊ ဇာတာရွင္အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ဘ၀တြင္ အမွတ္တရျဖစ္ဖြယ္ ေန႔မ်ားသည္လည္း အထက္ပါကာလတြင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ၄င္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ၁ေႏြ ၂လာ ၄ဟူး ၆ၾကာ တို႔ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွ သုံးသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လေနာက္ပိုင္းကို မူ ပိုုစ့္ရွည္လြန္းသျဖင့္ မေ၀ဖန္ေတာ့ပါ။ ထို႔အတူ ဇာတာရွင္၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာ ထြန္းေတာက္မႈကို ေဖၚျပမည့္ တနဂၤေႏြ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို ေဖၚျပမည့္ တနလၤာ၊ ဇာတာရွင္၏ အသိဥာဏ္၊ အတြက္အခ်က္၊ သတင္း တို႔ကို ေဖၚျပမည့္ ဗုဒၶဟူး၊ ဇာတာရွင္၏ ကာမသုခ အခ်စ္ေရးကို ေဖၚျပမည့္ ေသာၾကာတို႔ကို ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။


အထက္ပါ နမူနာ ေဟာျပခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္မည္မ်ားမွာ၊
လူတစ္ေယာက္၏ ကံၾကမၼာကို
(၁) စရိုက္၀ါသနာဆန္းစစ္ျခင္း  ( "ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိတာ" ဟူေသာ ပို႔စ္အရ)
(၂) အက်ိဳးေပးႏိုင္မည့္ယုဂ္မ်ား ( "ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိတာ (၁)" ဟူေသာ ပို႔စ္အရ)
(၃) ဒသာစနစ္အရဆန္းစစ္ျခင္း ( "ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိတာ (၂)" ဟူေသာ ပို႔စ္အရ)
(၄) ေကာဇာအရဆန္းစစ္ျခင္း ( "ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိတာ (၃)" ဟူေသာ ပို႔စ္အရ)

အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ နည္းတစ္မ်ိဳးစီကပင္ သရုပ္ေဖၚၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းမ်ားအားလံုးသည္ပင္ လူတစ္ေယာက္လံုးအေၾကာင္းကို အလံုးစံုမေဖၚျပႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ထိုေလးနည္းလံုး ဆက္စပ္ႏိုင္သမွ် ေတြးႏိုင္သမွ် အက်ိဳးရွိမည္ဟုယံုပါသည္။ ၄င္းနည္းတို႔အျပင္ အျခားနည္းမ်ား ရွိပါေသးကလည္း ေလ့လာသင့္သည္ထင္ပါသည္။ နကၡတ္အေဟာမ်ားႏွင့္ ေကာဇာအေဟာေနာက္ဆက္တြဲကို ေနာင္တြင္ ေဖၚျပေပးပါမည္။

နကၡတ္ပညာသည္ နကၡတ္ပညာလိုက္စားလိုသူမ်ားအား လြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္ပါေစ ေၾကာင္း ဆႏၵျပဳပါသည္။
ကိုပခန္း

2 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ..
နကၡတ္ေတြရဲ. တည္ေနရာကို ေဖၚျပထားတာ. .အင္မတန္ ႐ွင္းလင္းပါတယ္။ နကၡတ္ေတြ အေၾကာင္းကို စတင္ေလ့လာ သူေတြနဲ. အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္တဲ့ ေဖၚျပမွေတြပါပဲ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

ကိုပခန္း said...

အိပ္ေရးပ်က္တာရယ္ အပူခ်ိန္ အႏႈတ္ ၇ ရယ္ေပါင္းၿပီး ဖ်ားေနလို႔၊ အဖ်ားက်တုန္း ပိုစ့္ျဖည့္ျဖည့္တင္ေနရပါတယ္ ဆရာေရ။
ၾကိဳးစားလွ်က္ပါခင္ဗ်။
ကိုပခန္း

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။