ျဂိဳလ္တို႔၏သမၺႏၶမ်ား (Contact or Conjunction of Planets)

ျဂိဳလ္တို႔ဆက္သြယ္အားျပဳပံု (Contact or Conjunction of Planets)
သမၺႏၶ ၆ မ်ိဳးရွိပါတယ္
၁။ ပရိ၀တၱန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Change of House ) ရာသီပိုင္လဲျခင္း
၂။ အညမညဒႆနေယာဂ သမၺႏၶ ( Mutual Aspect ) ျပန္လွန္ျမင္ျခင္း
၃။ သာမိဒႆန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Aspect to Planet his Own ) မိမိအိမ္တြင္းျဂိဳလ္ကိုျမင္ျခင္း
၄။ ဒႆနသာမိ ေယာဂ သမၺႏၶ (Aspect from his home ) အိမ္ပိုင္ကိုျပန္ျမင္ျခင္း
၅။ ေယာဂ သမၺႏၶ ( Conjunction ) ျဂိဳလ္ပူးျခင္း
၆။ န၀ဂၤ သမၺႏၶ ( Contact of Navams ) န၀င္းစက္၌ဆက္သြယ္ျခင္း
၆(၁)။ န၀ဂၤကု႑ာလ ပရိ၀တၱန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Change of Navams House ) န၀င္းပိုင္ျခင္းလဲလွယ္ျခင္း ၆(၂)။ န၀ဂၤဌာနပရိ၀တၱန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Mutual Places of Navams ) ရာသီႏွင့္န၀င္းျပန္လွန္ရပ္တည္ျခင္း ၆(၃)။ န၀ဂၤေယာဂ သမၺႏၶ ( Conjunction of Navams ) န၀င္းျပိဳင္စီးျခင္း
 • ၁။ ပရိ၀တၱန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Conjunction ) ရာသီပိုင္လဲျခင္း
ရာသီစက္ကိုၾကည့္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ အိမ္ပိုင္ျခင္းလဲလွယ္ရပ္တည္ျခင္းကို ဆက္သြယ္တယ္လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္ ေအာက္ကပံုကေတာ့ ျဂိဳလ္ ႏွစ္စံု ဆက္သြယ္ပံုကို ေဖၚျပထားပါတယ္
 • ၅ေတးက အိမ္ရွင္ ၁ေႏြကို မိတ္ျပဳ၍ရပ္သလို ၁ေႏြကလည္း အိမ္ရွင္ ၅ေတးကို မိတ္ျပဳျပီးရပ္လို႔ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ေနတဲ့ဆက္သြယ္မွဳပါ
 • ၃ဂၤါ နဲ႔ ၀ေနက အျပန္လွန္ရန္ျပဳတတ္ေတာ့ ၃ နဲ႔ ၀ ဆက္သြယ္ပံုက အဆိုးဘက္ကို ဦးတည္ပါမယ္
 • ၂။ အညမညဒႆနေယာဂ သမၺႏၶ ( Mutual Aspect ) ျပန္လွန္ျမင္ျခင္း
 • ျဂိဳလ္တစ္လံုးအျပန္အလွန္ျမင္ၾကတဲ့ဆက္သြယ္မွဳပါ ျဂိဳလ္ျမင္သေဘာေတြသိထားမွျဖစ္ပါမယ္ ေအာက္မွာေတာ့ ျဂိဳလ္ႏွစ္စံု ဆက္သြယ္ၾကပံုကို ေဖၚျပထားပါတယ္

 • ၀ က ၃ ကိုရန္ျပဳေနလို႔ ၃ ဂၤါရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ခံစားမွဳနည္းေနပါ့မယ္
 • ၂ နဲ႔ ၅ ကေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္သြယ္မွဳမ်ိဳးပါ • ၃။ သာမိဒႆန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Aspect to Planet his Own ) မိမိအိမ္တြင္းျဂိဳလ္ကိုျမင္ျခင္း
 • မိမိအိမ္မွာ ျဂိဳလ္တစ္လံုးကို ထားျပီး မိမိက လွမ္းျမင္ျခင္းပါ ေအာက္က နမူနာေလးေတြကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

 • ဥစ္ျဂိဳလ္ ၅ေတး၏ အျမင္ကို ခံရေသာ ၃ မွာ ပိုမို အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည္


 • ၂လာျဂိဳလ္မွာလည္း ဥစ္၅ေတးေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည္


 • ၄။ ဒႆနသာမိ ေယာဂ သမၺႏၶ (Aspect from his home ) အိမ္ပိုင္ကိုျပန္ျမင္ျခင္း
 • သူမ်ားအိမ္မွာ သြားေနကာ အိမ္ရွင္မ်က္ႏွာ ၾကည့္၍ ဆက္သြယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္


 • ၃ ႏွင့္ ၄ မွာ ရန္ျဖစ္၍ အျမင္ခံရေသာ ၄ မွာမ်ားစြာ နစ္နာသည္


 • ၅ ကမိတ္အျမင္ျဖင့္ျမင္ခံရ၍ ၂ လာမွာ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရသည္

 • ၅။ ေယာဂ သမၺႏၶ ( Conjunction ) ျဂိဳလ္ပူးျခင္း
 • ျဂိဳလ္မ်ားပူး၍ ဆက္သြယ္အားျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ျဂိဳလ္ႏွစ္လံုးပူးရာမွာ ရာသီတစ္ခုတြင္းပူးတာရွိသလို ရာသီျခားေသာ္လည္း နီးကပ္ေန၍ ဆက္သြယ္ၾကပံုမ်ားလည္းရွိပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ ရာသီတစ္ခုတြင္းက ျဂိဳလ္ပူးကို အားအရစဥ္မယ္ဆိုယင္

ျဂိဳလ္ႏွစ္လံုးဟာ မိတ္/ရန္

အံသာနီး/ေ၀း

ေဟာရက္ တူ/မတူ

အားဗလ

မိတ္

နီး

တူ

ပထမ

ရန္

နီး

တူ

ဒုတိယ

မိတ္

ေ၀း

တူ

တတိယ

မိတ္

နီး

မတူ

စတုတၳ

မိတ္

ေ၀း

မတူ

ပဥၥမ

ရန္

နီး

မတူ

ဆဌမ

ရန္

ေ၀း

မတူ

သတၱမ

 • ေဟာရက္ဆိုတာ ရာသီတစ္ခုရဲ႕ ပထမတစ္၀က္နဲ႔ ဒုတိယတစ္၀က္ ကိုေခၚတာပါ တစ္ရာသီမွာ ေဟာရက္ႏွစ္ခုေပါ့ဗ်ာ


 • ၆(၁)။ န၀ဂၤကု႑ာလ ပရိ၀တၱန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Change of Navams House ) န၀င္းပိုင္ျခင္းလဲလွယ္ျခင္း

 • န၀င္းစက္ကိုၾကည့္ပါမယ္ခင္ဗ်ာ န၀င္းစက္မွာ ရာသီစက္လို အိမ္ပိုင္ျခင္းေနရာလဲေနတဲ့ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္

 • ၆(၂)။ န၀ဂၤဌာနပရိ၀တၱန ေယာဂ သမၺႏၶ ( Mutual Places of Navams ) ရာသီႏွင့္န၀င္းျပန္လွန္ရပ္တည္ျခင္း

 • ရာသီစက္နဲ႔ န၀င္းစက္ ေပါင္းၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ရာသီစက္က ျဂိဳလ္ႏွစ္လံုးန၀င္းစက္မွာ ျပန္လွန္ေနရာလဲေနပံုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္


 • ၆(၃)။ န၀ဂၤေယာဂ သမၺႏၶ ( Conjunction of Navams ) န၀င္းျပိဳင္စီးျခင္း

န၀င္းစက္မွာ ျဂိဳလ္ပူးသလို အတူရပ္တာကိုေခၚတာပါ


No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။