အသက္ရွည္ေစေသာယုဂ္မ်ား(၁)

အသက္ရွည္ေစတဲ့ ေယာဂအေျခအေနမ်ားကို ဆရာဦးျမၾကီးရဲ႕ ဖလိတဒီပကက်မ္းကေန ကူးယူေဖၚျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဘာ၀တၱရတနာကာရက်မ္းအရ
(၁) ၅ေတးႏွင့္ လဂ္သခင္ျဂိဳလ္ သမၺႏၶျပဳျခင္း၊
(၂) ၀ေနႏွင့္ ၈-တန္႔အိမ္ရွင္ျဂိဳလ္ သမၺႏၶျပဳျခင္း၊
(၃) ၈တန္႔တြင္ ၀-ေနျဂိဳလ္ရပ္တည္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေပၚက အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။

ဥတၱရကာလ၀အျမိတၱက်မ္းအရ
(၄) ၆ၾကာ ၅ေတး ၄ ဟူး တို႔ ကိန္းၾတိေဂါဏရပ္ကာ ယုဂ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚက အလြန္အသက္ရွည္ျခင္း၊
(၅) ၆ၾကာ ၅ေတး ၄ ဟူး တို႔ ၂တန္႔ ၃တန္႔ ၁၁တန္႔ရပ္က အလယ္အလတ္သက္တန္းရွိ၍၊
(၆) ၆ၾကာ ၅ေတး ၄ ဟူး တို႔ ၆တန္႔ ၈တန္႔ ၁၂တန္႔ရပ္က အသက္တိုတတ္ပါတယ္

ဇာတကေဒသမဂၢက်မ္းအရ
(၇) လဂ္မွ ၁တန္႔ႏွင့္ ၄ တန္႔အတြင္း ျဂိဳလ္(၄)လံုးႏွင့္အထက္တည္က ဒီဃအာယု အသက္ရွည္ပါမယ္။
လဂ္မွ ၅တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔အတြင္း ျဂိဳလ္(၄)လံုးႏွင့္အထက္တည္က မဇၥိ်မာယု အသက္အလယ္အလတ္ ရွည္ပါမယ္။
လဂ္မွ ၉တန္႔ႏွင့္ ၁၂ တန္႔အတြင္း ျဂိဳလ္(၄)လံုးႏွင့္အထက္တည္က အပၸါယု အသက္တိုပါမယ္။
(၈) လဂ္သို႔မဟုတ္ ၂လာ၏သခင္သည္ ၁ ေႏြႏွင့္မိတ္ျဖစ္က အသက္ရွည္မယ္။ ဥဒသိန္ျဖစ္က အလယ္အလတ္သတ္တမ္းရွိျပီး၊ ရန္ျဖစ္က အသက္တိုပါမယ္။
(၉) ေသာမျဂိလ္မ်ားသည္ ၁၊၂၊၄၊၅၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁ တည္၍ ပါပမ်ားသည္ ၃၊၆၊၁၂ ရပ္က အလြန္အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။

ေဟာရာသာရက်မ္းအရ
(၁၀) ၁ေႏြ ၃ဂၤါ ၀ေန လဂ္ တို႔ပူးျပီး၊ အားနည္းေသာ၅ေတးနဲ႔ ၂လာတို႔ ၅(သို႔)၁၂ တန္႔ရပ္က ၇၈ ႏွစ္အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၁၁) လဂ္မွ၄တန္႔အတြင္း ျဂိဳလ္ေလးလံုးႏွင့္အထက္ရွိက ဥစၥာစည္းစိမ္အျပည့္ရွိ၍အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၁၂) ပါပမ်ားက ပါပရာသီရပ္၊ ေသာမမ်ားေသာမရာသီရပ္ကာ လဂ္သခင္ပါအားေကာင္းက အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၁၃) ကိန္းၾတိေဂါဏႏွင့္ ၈ တန္႔တို႔တြင္ ပါပမရပ္ဘဲ၊ လဂ္သခင္ႏွင့္၅ေတးတို႔ ကိန္းမွာရပ္က အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၁၄) ၄ဟူး ၅ေတး ၆ၾကာတို႔ ၀ဂုတၱမန၀င္းစီးလွ်က္ လဂ္မွာတည္ကာ ၀ေနက ၉ တန္႔မွာရပ္က အသက္ ၁၀၀၀ ထိရွည္ႏိုင္ပါတယ္။
(၁၅) ၄ဟူး ၅ေတး ၆ၾကာ(သို႕မဟုတ္ ၀ေန) တို႕ ၀ဂုတၱမန၀င္းစီးကာ ၁တန္႔ ၄တန္႔ ၆တန္႔ ၈တန္႔ ၉တန္႔ တည္က အသက္ ၂၀၀၀ ထိရွည္ႏိုင္ပါတယ္။
(၁၆) ျဂိဳလ္အားလံုး ၅ေတးန၀င္းစီးကာ ကိန္း(သို႕)၉တန္႔(သို႔)၂တန္႔ ရပ္က ကပ္တစ္ကပ္စာအသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။
(၁၇) ၁ေႏြ ၃ဂၤါ ၅ေတး ၆ၾကာ တို႔ ၀ေနန၀င္းစီးျပီး အားေကာင္းကာ ကိန္း(သို႕)၉တန္႔မွာရပ္ျပီး မိန္မွာလဂ္စန္းတည္က ကပ္တစ္ကပ္စာအသက္ရွည္ပါမယ္။
(၁၈) ပုဏၰစန္းဟာ မိတ္၊မိတ္န၀င္း၊ ဥစ္၊ ဥစ္န၀င္း မွာတည္ကာ ၁၁တန္႔(သို႔)လဂ္မွာတည္ကာ ၀ေနသည္ ၉တန္႔ရပ္က မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။

ဇာတကပါရိဇာတကက်မ္းအရ
(၁၉) လဂ္သခင္အားမဲ့၍ ၅သည္ကိန္းၾတိေဂါဏရပ္ကာ ၆တန္႔၈တန္႔၁၂တန္႔တြင္ပါပရပ္က ၃၃ႏွစ္မွ ၇၀ ထိအသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၀) ကိန္းမွာေသာမရပ္ကာ လဂ္သခင္သည္ ၄င္းႏွင့္ဆက္သြယ္လွ်င္(သို႕) လဂ္သခင္ကို ၅ ျမင္လွ်င္ အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၁) လဂ္သခင္ကိန္းမွာတည္ကာ ၅ေတး ၆ၾကာျမင္ခံရလွ်င္လည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၂) ျဂိဳလ္သံုးလံုး ဥစ္မူကာ လဂ္တြင္မရဏ(၈တန္႔)အိမ္ရွင္ရပ္ကာ ပါပတို႔လဂ္မွာမေနလွ်င္လည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၃) ျဂိဳလ္သံုးလံုး ၈တန္႔တြင္ ဥစ္-မိတ္-ကသစ္န၀င္းစသည္စီးကာ လဂ္အိမ္ရွင္အားေကာင္းကလည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၄) ၀ေန(သို႕)၈ဟု အိမ္ရွင္သည္ ျဂိဳလ္တိုင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ ဥစ္အိမ္မွာတည္က အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၅) ပါပမ်ား ၃ ၆ ၁၁ တန္႔မ်ားရပ္ကာ ေသာမမ်ားကိန္းၾတိေဂါဏတည္ကာ လဂ္သခင္အားရွိကလည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၆) ေသာမမ်ား ၆ ၇ ၈ တန္႔မ်ားတြင္ပူး၍ ပါပမ်ား ၃ ၆ ၁၁ တန္႔မ်ားတြင္ရပ္လွ်င္လည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၇) ပါပမ်ား ၆ ၁၂ တန္႔တြင္ရပ္၍ လဂ္သခင္ကိန္းတည္ကလည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၈) ပါပမ်ား ၈တန္႔ရပ္၍ ၁၀တန္႔သခင္ ဥစ္တည္ကလည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၂၉) ေဒြဒဟရာသီမွာ လဂ္တည္၍ လဂ္အိမ္ရွင္မွကိန္းတြင္ ပါပႏွစ္လံုးတည္လွ်င္လည္း အသက္ရွည္ပါမယ္။
(၃၀) ၁ေႏြႏွင့္၀ေနသည္ စရန၀င္း၊ ၅ေတးႏွင္း၆ၾကာသည္ ထိရန၀င္း၊ က်န္ျဂိဳလ္မ်ားသည္ ေဒြဒဟန၀င္းတည္ကလည္း အလြန္အသက္ရွည္ပါမယ္။

က်န္ယုဂ္မ်ားကိုဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။