အသက္ရွည္ေစေသာယုဂ္မ်ား(၂)

အသက္ရွည္ေစတဲ့ယုဂ္မ်ားကိုဆက္လက္ေဖၚျပပါမယ္ခင္ဗ်ာ။
ဇာတကပါရိဇာတက်မ္းအလိုအရ
(၃၀) ၁ေႏြ၊ ၃ဂၤါနဲ႔ ၅ေတး တို႔ဟာ ၀ဂုတၱမန၀င္းစီးျပီး ၉ တန္႔မွာတည္ကာ ၀ေနသည္လည္း မိမိန၀င္းတည္ျပီး လဂ္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ၂ လာတို႔ပါ ပူးပါက တစ္ကမၻာတိုင္ေအာင္ပင္အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်။
(၃၁) ၀ေနႏွင့္ ၅ေတးတို႔ဟာ ၉တန္႔(သို႔) ၁၀တန္႔မွာတည္ျပီး ၀ဂုတၱမန၀င္းစီးကာ ေသာမအျမင္ခံရလွ်က္ လဂ္ႏွင့္ ၁ေႏြပါပူးပါကလည္း အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။
(၃၂) ၾကဋ္လဂ္ ၂လာ ၅ေတး ပူး၍ ၆ၾကာႏွင့္ ၄ဟူးတို႔ ကိန္းကာ က်န္ျဂိဳလ္မ်ား ၁၁တန္႔ႏွင့္ ၃တန္႔ရပ္ပါက မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်။
(၃၃) ၾတိေဂါဏတြင္ ပါပကင္းမဲ့၍ ကိန္းတြင္ ပါပမရွိဘဲ ၈တန္႔တြင္ ပါပတစ္လံုးရွိေနပါကလည္း အလြန္အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်ာ။

ဇာတကကတြက်မ္းအလိုအရ အသက္ရွည္ေစေသာယုဂ္မ်ားမွာ
(၃၄) ၂လာသည္ ၅တန္႔၊ ၅ေတးသည္ ၾတိေဂါဏ၊ ၃ဂၤါသည္ ၁၁တန္႔တို႔တြင္ တည္ျခင္း။
(၃၅) ၈တန္႔အိမ္ရွင္သည္ ပါပျဖစ္၍ ၁၁တန္႔တြင္တည္က အသက္တိုတတ္၍၊ ေသာမျဖစ္၍တည္က အသက္ရွည္တတ္ပါမယ္ခင္ဗ်ာ။
(၃၆) ၈တန္႔သခင္သည္ မိမိအိမ္/မိမိဘာ၀တြင္ရပ္ကာ ၀ေနသည္ ၈တန္႔မွာတည္ျခင္း။
(၃၇) ၈တန္႔ ၁တန္႔ ၁၀တန္႔ အိမ္ရွင္တို႔ ကိန္းၾတိေဂါဏႏွင့္ ၁၁တန္႔တို႔ရပ္ျခင္း။
(၃၈) ၀ေနသည္ ဥစ္/၃တန္႔/၆တန္႔/၁၀တန္႔/၁၁တန္႔ တည္ျခင္း။
(၃၉) ၀ေနသည္ ၈တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္၍ ၅တန္႔တြင္ရပ္ျခင္း။
(၄၀) ၈တန္႔ႏွင့္ ၁တန္႔သခင္(လဂ္သခင္) ၈တန္႔ႏွင့္ ၁၁တန္႔ရပ္ျခင္း။
(၄၁) ၆တန္႔ႏွင့္ ၁၂တန္႔သခင္ လဂ္တြင္ရပ္တည္ျခင္း။
(၄၂) လဂ္ႏွင့္ ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္ ကိန္းျခင္း။
(၄၃) ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္ ၅တန္႔တည္ျခင္း။
(၄၄) ၈တန္႔အိမ္ရွင္ဥစ္မူျခင္း။
(၄၅) ၀ေနႏွင့္ လဂ္၊ ၁၀တန္႔၊ ၈တန္႔အိမ္ရွင္မ်ား ကိန္းမွတည္ျခင္း။
(၄၆) ပါပမ်ား ၃တန္႔ ၁၁တန္႔ ၆တန္႔တို႔တြင္ရပ္၍ ေသာမမ်ား ကိန္းၾတိေဂါဏတည္ျခင္း။
(၄၇) ေသာမမ်ား ၆တန္႔၊ ၇တန္႔၊ ၈တန္႔တို႔တြင္တည္၍ ပါပမ်ား ၃တန္႔၊ ၆တန္႔၊ ၁၁တန္႔တို႔တြင္တည္ျခင္း။
(၄၈) ၈တန္႔သခင္ လဂ္တြင္ရပ္၍ ၆ၾကာ ၅ေတးတို႔ကို ျမင္ျခင္း။

ဇာတကလကၤာရက်မ္းအလိုအရ
(၄၉) ၈တန္႔သခင္ ေသာမျဖစ္၍ ၁၁တန္႔တြင္ရပ္ကာ ေသာမမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း။
(၅၀) ၈တန္႔သခင္ ၈တန္႔ရပ္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ၀ေနမွ ၈တန္႔အိမ္ရွင္ ၈တန္႔တြင္ရပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ရွည္ေစေသာ ယုဂ္မ်ားကိုေပးစြမ္းပါတယ္ခင္ဗ်။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။