ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ (၂)

ယခုအပိုင္းတြင္ ၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္အရ စိတ္ပိုင္းေဟာေျပာပံုကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလဇာတာအရ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ တည္ရာ ရာသီ၊ အင္သာ၊ လိတၱာ၊ ၀ိလိတၱာႏွင့္ ေမြးေန႔သိယံုမွ်ႏွင့္ ၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္မွ ျပဆိုေသာ ကာလမ်ားကိုသိႏိုင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ တြက္ရလြယ္ရန္ ယူနစ္အေသးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားရပါမည္။

တစ္ရာသီတြင္ ၃၀ အင္သာ(ဒီဂရီ) ရွိသျဖင့္ ၃၀ ျဖင့္ေျမွာက္က အင္သာ(ဒီဂရီ) ရသည္။ ၄င္းကို မူလအင္သာျဖင့္ေပါင္းကာ (၁ အင္သာတြင္ ၆၀ လိတၱာရွိသျဖင့္) ၆၀ ျဖင့္ေျမွာက္သည္။ ရလာေသာ လိတၱာကို မူလလိတၱာႏွင့္ေပါင္းကာ (၁ လိတၱာတြင္ ၆၀ ၀ိလိတၱာရွိသျဖင့္) ၆၀ ျဖင့္ေျမွာက္သည္။ ရလာေသာ ၀ိလိတၱာကို မူလ၀ိလိတၱာႏွင့္ေပါင္းက တနလၤာတည္ရာကို ၀ိလိတၱာျဖင့္ျမင္ရပါေတာ့သည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း excel တြင္တြက္ႏိုင္သည္။


ထို႔ေနာက္တြင္ နကၡတ္ ၂၇ လံုးတည္ရာကို သိရန္လိုအပ္ၿပီး နကၡတ္တစ္လံုး၏ အစႏွင့္အဆံုး ၀ိလိတၱာမ်ားကို ဖြဲ႔ရန္လိုသည္။ ၄င္းအတိုင္းအတာမ်ားကို ဤပိုစ့္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တနလၤာတည္ရာသည္ နကၡတ္အစႏွင့္အဆံုးၾကား တိုက္ဆိုင္စစ္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေျဖရရွိပါသည္။ excel ကို ေဖၚျပျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ IF ဖန္ရွင္ေလာက္ျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။


အထက္ပါပံုစံအရ တနလၤာသည္ 920524 ၀ိလိတၱာတြင္ တည္ရွိကာ ျပဳဗၺာသဌ္ နကၡတ္ဧရိယာ 912000 မွ 960000 ၀ိလိတၱာ အတြင္းတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း အေျဖရပါသည္။ ျပဳဗၺာသဌ္သည္ စိုးမိုးၿဂိဳဟ္ ေသာၾကာျဖစ္ကာ (၀ိေသာတၱရီနည္းအရ) စိုးမိုးကာလ ၂၀ ႏွစ္ၾကာပါသည္။ ရက္အေနျဖင့္ 7305 ရက္ ၾကာျမင့္သည္။

တနလၤာ၏ နကၡတ္တြင္း၀င္ေရာၿပီးေသာ အတိုင္းအတာ၊ ျဖတ္သန္းရန္က်န္ရွိေသာ အတိုင္းအတာအခ်ိဳးျဖင့္ တြက္ခ်က္လိုက္ပါက၊ တနလၤာသည္ ျပဳဗၺာသဌ္နကၡတ္အဆံုးထိ ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ရက္ေပါင္း 6008 ရက္ က်န္ပါေသးသည္။ ၄င္းကို ႏွစ္လရက္ ဖြဲ႔ေသာ္ ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁၄ ရက္ ရရွိပါသည္။

ထိုကာလကို အနာဂတ္ႏွစ္ၾကြင္း ၆ၾကာဒသာ ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁၄ ရက္ဟု ေဖၚျပေလ့ရွိပါသည္။ ထန္းဖူးဇာတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ထိုကာလကို မည္သို႔အသံုးခ်သြားမည္ကို ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။


အထက္ပါဇယား၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေမြးေန႔ 3.1.1984 သည္ ျပဳဗၺာသဌ္နကၡတ္ စိုးမိုးၿဂိဳလ္ ၆ ၾကာဒသာတြင္း က်ေရာက္သည္။ ထို ၆ ၾကာစိုးမိုးမႈကုန္ဆုံးရန္ ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁၄ ရက္က်န္ရွိေနပါသည္။

ေမြးေန႔ကို ကုန္ဆံုးရန္က်န္ရွိရက္ ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁၄ ရက္ထပ္ေပါင္းလိုက္ပါက 17.6.2000 ကိုျပဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ၀ိေသာတၱရီ၏ဒသာအစဥ္ျဖစ္ေသာ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ၉ ၆ ဟူ၍ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ၿဂိဳဟ္သက္အရစားပါသည္။ 17.6.2100 ၌ ကိတ္ၿဂိဳဟ္၏ စိုးမိုးကာလ ဆံုးသြားပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ေသာၾကာ၏ စိုးမိုးကာလေပါင္း ၂၀ ႏွစ္ထဲမွာ ႏွစ္ၾကြင္းဒသာ ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁၄ ရက္ ကိုႏႈတ္၍ က်န္ရွိေသာ ၃ ႏွစ္ ၆ လာ ၁၆ ရက္ စိုးမိုးပါသည္။

အားလံုးေပါင္းပါက ၁၂၀ ႏွစ္ကိုရရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ၉ ၆ စဥ္သနည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုမွ် ကာလကိုယ္စီခြဲပါသနည္းဟု သိလိုပါမူ ၀ိေသာတၱရီဒသာကို စီရင္ခဲ့သူ ဆရာသခင္အား ေမးျမန္းမွသာျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။ သို႔တေစ ၀ိေသာတၱရီသည္ နကၡတ္ဆရာမ်ား အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ စနစ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ လူ၏သက္တန္း ၁၂၀ အေပၚအေျခခံျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ဆိုင္ရသည္ဟုလည္း မွတ္သားရပါသည္။

ထိုဇယားမွ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါသည္။

ဇာတာအရ ၾကီးျမတ္ေစေသာ ဘုန္းတန္ခိုးတက္ေစေသာ ယုဂ္တစ္ခုသည္ အထက္ပါ ဇာတာအရ ဥပမာအားျဖင့္ ၆ၾကာႏွင့္ပတ္သတ္ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။ ေမြးစမွ ၁၆ ႏွစ္သားခန္႔ခံစားရႏိုင္ကာ ဇာတာရွင္၏အသက္ ၁၁၆ ႏွစ္တြင္မွ အက်ိဳးေပးမည္ဟု ညႊန္းဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဇာတာအရ မည္မွ်ေကာင္းေစကာမူ ဒသာအရ ဇာတာရွင္ အသက္ငယ္လြန္းခ်ိန္နဲ႔ အရြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးေပးပါက ခံစားခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ေရႊထီးေဆာင္းရမည့္ ကံပါပါလွ်က္ ေသခါနီးမွ ေဆာင္းခြင့္ရေသာ ပံုပမာသည္ ကံ၏ အေရးၾကီးပံုကို ေဖၚျပသည့္အျပင္ အက်ိဳးေပးကာလတို႔ကိုလည္း သတိျပဳမိေစရန္ ေထာက္ျပေနသကဲ့သို႔ ရွိေနပါသည္။

အထက္ပါရွည္လွ်ားလွေသာ ကာလၾကီးမ်ားကို သိယံုမွ်ျဖင့္ အသံုးမ၀င္ေသးပါ။ ၄င္းကို ထပ္မံခြဲစိတ္ရပါေတာ့သည္။ ထို႔သို႔ခြဲစိတ္ပံု အဆင့္ ၅ ဆင့္မွ်ပင္ ခြဲစိတ္တတ္ၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ကိုသာ ခြဲစိတ္ေဟာျပ နမူနာျပဳပါမည္။ ဆရာအဆူဆူက အႏၱဒသာသည္ အားၾကီးေၾကာင္း ညႊန္းဆိုလွ်က္ ဆရာႏ်ဴမာန္၏ အဆိုအရ ဒသာသည္ 20% အႏၱရဒသာသည္ 70% ျပတၱႏၱရသည္ 5% မွ် အင္အားရွိေၾကာင္း မွတ္သားသိရွိရပါသည္။

အႏၱရဒသာခြဲေ၀ပံုကို တင္ျပေပးပါဦးမည္။

၁ ေႏြ၏ ဒသာကာလသည္ ၆ ႏွစ္ရွိသည္။ ၆ ႏွစ္ကို လဖြဲ႕၊ ရက္ဖြဲ႔က 2160 ရက္ရရွိပါသည္။ 365.25 ျဖင့္ ေျမွာက္ရန္မသင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေပါင္းႏႈတ္ေျမွာက္စား နည္းမ်ား ၿဖိဳတက္ျခင္းမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ၃၀ ျဖင့္ ပရိုဂရမ္ေရးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔တြက္ပါမွ ကာလတစ္ခု၏ အဆံုးသည္ ေနာက္ကာလ၏ အစႏွင့္ကိုက္မည္ျဖစ္သည္။

၁ ေႏြဒသာတြင္ ၁ ေႏြအႏၱရကို တြက္လိုက ၁ ေႏြဒကာကာလကို ၁ေႏြအခ်ိဳးျဖင့္ေျမွာက္ယံုသာရွိသည္။
၁ ေႏြဒသာ ၁ ေႏြအႏၱရ= ၁ ေႏြကာလ 2160 ရက္ x (၁ေႏြသက္ 6 ႏွစ္ / ၿဂိဳဟ္အားလံုးသက္ 120 ႏွစ္)
                             = 108 ရက္= ၁၈ ရက္ ၃ လ

၁ ေႏြဒသာ ၂ လာအႏၱရ= ၁ ေႏြကာလ 2160 ရက္ x (၂လုာသက္ 10 ႏွစ္ / ၿဂိဳဟ္အားလံုးသက္ 120 ႏွစ္)
                              = 180 ရက္= ၆ လ

ၿဂိဳဟ္အားလံုးအတြက္ တြက္ခ်က္လိုက္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိပါမည္။ဒသာအေဟာမ်ား

ဇာတာရွင္သည္ 17.6.2000 မွ 17.6.2006 အတြင္းတြင္ တနဂၤေႏြဒသာစားေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းခံစားရမည္။

(၁) ၉ တန္႔ သုဘ (က်က္သေရ) သခင္ ၁ တန္႔ တႏု (ဇာတာရွင္ကိုယ္စားျပဳ အတန္႔) ရပ္ေသာ ရူပယုဂ္အရ တင့္တယ္ေသာ က်က္သေရရွိေသာ အက်ိဳးမ်ားခံစားရမည္။ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား မဆက္စပ္ေသာ 17.6.2000 မွ 5.10.2000 အတြင္းတြင္ နာမည္ပြင့္ျခင္း၊ မိသားစု၀န္းက်င္တြင္ က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းမ်ား ျဖစ္တည္မည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလသည္ ဇာတာရွင္၏ အထက္တန္းစာေပးပြဲ ေအာင္စာရင္းထြက္ခ်ိန္တြင္က်ေရာက္ကာ အမွတ္ေကာင္းကာ ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

(၂) ၂ လာမွ ၁ ေႏြသို႔ 87.52 % ျဖင့္ မိတ္အျဖစ္ျမင္ေသာ 5.10.2010 မွ 5.4.2001 အတြင္းတြင္ ၁ေႏြႏွင့္ ၂လာေပါင္းေသာ စႏၵာသူရိယ စက္ကိရိယာႏွင့္ အက်ိဳးေပးေသာ ယုဂ္တစ္မ်ိဳးေဖၚေဆာင္သည္။ MOTAA စနစ္အရ ၿဂိဳဟ္အားျပ ဂရပ္ဖ္တြင္ ၂ လာ အားၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ၂ လာ သေဘာသဘာ၀မ်ား အထင္အရွားသက္ေရာက္မည္။ ၂ လာသည္ ၈ တန္႔သခင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥစၥာရျခင္း အေမြရျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈစသည့္ ၈တန္႔ မရဏဘာ၀၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပဌာန္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္ရိယာႏွင့္အက်ိဳးေပးျခင္းႏွင့္အတူ (၂လာ ပင္ကိုယ္အရ) ေအးခ်မ္းေသာ အက်ိဳးေပး (၈တန္႔ေကာင္းက်ိဳးအရ) တာ၀န္ယူရျခင္း ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ရရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလတြင္ ဇာတာရွင္သည္ အင္ဂ်င္နီယာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းသို႔ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ရာမွ လခစားဘ၀အျပင္ စာခ်ဳပ္မ်ားပါ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရေသာ အျဖစ္မ်ား ခံစားရေလသည္။

(၃) ၃ ဂၤါမွ ၁ ေႏြသို႔ 0.61% ျဖင့္ မိတ္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေနသည္။ ဆက္စပ္မႈအား နည္းပါးလွသည္။ 5.4.2001 မွ 11.8.2001 ၾကား အႏၱရဒသာကို ဦးစားေပးညႊန္းဆိုရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အႏၱရဒသာၿဂိဳဟ္ ၃ဂၤါကို စစ္ရမည္။ အဂၤါသည္ ၅ တန္႔ ၁၂ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၁၁ တန္႔ရပ္သည္။ ၅ တန္႔သည္ ပညာေရး ကိုညႊန္းကာ ၁၂ တန္႔သည္ ရပ္ေ၀းကိုလည္း ေဖၚေဆာင္သည္။ ၁၁ တန္႔ရပ္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြသဘာ၀ကို ေဖၚျပေသာေၾကာင့္ အေ၀းေရာက္ကာ ပညာေရးအရ မိတ္ေဆြတိုးပြားရာ ကာလျဖစ္မည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလတြင္ ဇာတာရွင္သည္ သင္တန္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိေမြးရပ္မွခြဲကာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတိုးေသာ ကာလျဖစ္သည္။

(၄) ၈ဟုသည္ ၁ ေႏြကို 0.00% ျဖင့္ ရန္ျပဳသည္။ 11.8.2001 မွ 5.7.2002 တြင္ျဖစ္သည္။ အား % မရွိသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေကာင္းဆိုးမ်ားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ % မ်ားပါက ၈ဟုသည္ ဧကန္ပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ၈ ဟု မူလသဘာ၀အရ အမွတ္မထင္ျဖစ္မႈ အနည္းငယ္သာျဖစ္မည္။ ၁ ေႏြႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အက်ိဳးေပးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္ျပသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလတြင္ ထူးျခားေသာ အျဖစ္မ်ားမေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။

(၅) ၅ေတးမွ ၁ေႏြသို႔ 0.00% မိတ္အျမင္ျဖင့္ဆက္သြယ္သည္။ 5.7.2002 မွ 23.4.2003 တြင္းျဖစ္သည္။ အား % အရ မဆက္စပ္သျဖင့္ အႏၱရဒသာအရ ၾကာသာပေတးကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ လဂ္သခင္ျဖစ္ကာ ၄ တန္႔ အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္သည္။ လဂ္တြင္ရပ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ ပညာရပ္မ်ားဆည္းပူးျခင္း ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ဒသာႏွင့္ အႏၱရတို႔ ဆက္သြယ္မႈ အား % မရွိသျဖင့္ ဆည္းပူးသမွ်ပညာတို႔သည္ မိမိႏွင့္တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ေပ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလတြင္ ဇာတာရွင္သည္ တေယာ မယ္ဒလင္၊ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ား သင္ယူျဖစ္ခဲ့သလို၊ ပညာဒါနအလို႔ငွာ ၁၀ တန္းကေလးမ်ားကို အခမဲ့ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကူညီျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ေလသည္။

(၆) စေနသည္ ၁ ေႏြသို႔ 89.04% ျဖင့္ ရန္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။ 23.4.2003 မွ 5.4.2004 ၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ ဒသာႏွင့္ အႏၱရၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရွိကာ ရန္ျပဳသျဖင့္ အက်ိဳးအျပစ္ျပင္းထန္သည္။ စေနသည္ ၃ တန္႔သခင္ျဖစ္၍ ညီကိုေမာင္ႏွမသဘာ ပတ္၀န္းက်င္သေဘာ သက္ေရာက္ကာ ၁ ေႏြသည္ အေျမာ္အျမင္ က်က္သေရျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ခုတို႔ရန္ျပဳဆက္သြယ္ၾကသျဖင့္ ဇာတာရွင္သည္ ညီကိုေမာင္ႏွမေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပမ္းရမည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ စေနသည္ ၂ တန္႔အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္သျဖင့္ အဆင့္လြန္ပညာႏွင့္ စုေဆာင္းထားေသာ ဥစၥာဟူသည့္ သေဘာတို႔လည္း ထိခိုက္သည္။ ပရိယာယ္မ်ားကို ဤပို႔စ္ႏွင့္ MOTAA သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလတြင္ ဇာတာရွင္၏ ညီျဖစ္သူသည္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲအတြင္းမွာပင္ မိန္းမခိုးေျပးျခင္း၊ စီစဥ္ထားေသာ ညီျဖစ္သူ၏ မဂၤလာပြဲပ်က္ျခင္း၊ မိသားစုတြင္း တရားတေဘာင္ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မိသားစုတြင္း ေငြကုန္က်ကာ၊ ဇာတာရွင္သည္ မဟာတန္းဆက္မတက္ျဖစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရေလသည္။

(၇) ၄ဟူးမွ ၁ ေႏြသို႔ 45.62% အားျဖင့္ မိတ္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေနသည္။ 5.4.2004 မွ 11.2.2005 အတြင္းသက္ေရာက္သည္။ အလယ္အလတ္အားျဖစ္ကာ ၁ ႏွင့္ ၄ ပူးေသာ သူရိယဗုဒၶယုဂ္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ၄င္းသည္ ဥာဏ္ပညာေျပာင္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာျခင္းကို ျပဆိုသည္။ ဘ၀တြင္ အမွတ္ရေလာက္ေအာင္ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း အခ်ိဳ႕ဆရာမ်ား ယူဆၾကသည္။ ၄ ဟူးသည္ ၁၀ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၁ ေႏြသည္ ၉ တန္႔သခင္ျဖစ္သည္။ ၉ တန္႔သခင္ႏွင့္ ၁၀ တန္႔သခင္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ဓမၼဓိပတိယုဂ္ဟုေခၚဆိုတာ တင့္တယ္ေသာအလုပ္၊ မင္းႏွင့္တူေသာဥစၥာစသည္ျဖင့္ညႊန္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အားအရ 45.62% သာ ရွိသျဖင့္ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ အက်ိဳးေပးကို မေပးႏိုင္ေျခ။ ဆရာႏ်ဴမာန္သည္ 60 % ေအာက္အားမ်ားကို ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုးမရွိယံုမွ ေကာင္းေသာကာလ။ ၉ တန္႔သေဘာအရ ျမင့္ျမတ္ကာ ၁၀ တန္႔သေဘာအရ အလုပ္ရမည့္ လုပ္ျဖစ္ေသာ ကာလဟု ေဖၚထုတ္ႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလအတြင္းတြင္ ဇာတာရွင္သည္ လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးကို ရရွိကာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ဆရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လစာနည္းပါးသည့္ကာလျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင္ေျပမႈနည္းသည္။ ဂုဏ္သိကၡာအရ တင့္တယ္ခဲ့သည္။

(၈) ၉ကိတ္သည္ ၁ ေႏြကို 0.00% ျဖင့္ ရန္ျပဳသည္။ 11.2.2005 မွ 17.6.2005 တြင္ျဖစ္သည္။ အား % မရွိသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေကာင္းဆိုးမ်ားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ % မ်ားပါက ၉ကိတ္သည္ ဧကန္ပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ၉ ကိတ္သေဘာအရ အရႈပ္ၾကားမွ အျပင္ရုန္းထြက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ သဘာ၀အရ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ အားယူျခင္းမ်ားသာ ျပဳလုပ္ျဖစ္မည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အား % မရွိေပ။ ၁ ေႏြႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အက်ိဳးေပးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုကာလတြင္ ထူးျခားေသာ အျဖစ္မ်ားမေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။

(၉) ၆ၾကာမွ ၁ေႏြသို႔ 0.00% ျဖင့္ ရန္ျပဳသည္။ 17.6.2005 မွ 17.6.2006 အတြင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာတို႔ မဆက္စပ္သျဖင့္ အႏၱရဒသာျဖစ္ေသာ ၆ ၾကာအရ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ ၆ ၾကာသည္ ၁၁ တန္႔သခင္ႏွင့္ ၆ တန္႔အိမ္ရွင္တို႔ျဖစ္သည္။ ၁၂ တန္႔ရပ္သည္။ ၁၂ တန္႔တြင္ ၁၁ တန္႔သခင္ရပ္ျခင္းသည္ အတန္႔ဆိုးတြင္ အတန္႔ေကာင္းသခင္ လာရပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အတန္႔ဆိုးတြင္ အားရ၍ အတန္႔ေကာင္းတြင္ ယုတ္ေလ်ာ့ေသာ သေဘာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၂ တန္႔သဘာ၀ အားေကာင္းကာ ၁၁ တန္႔သဘာ၀ အားနည္းသြားသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတြင္းရန္မ်ားၿငိမ္းကာ၊ မိတ္ေဆြမ်ား လာဘ္လာဘ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆိုးၾကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၂ တန္႔ရပ္ ေသာမ ၿဂိဳဟ္အရ ရပ္ေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိေနႏိုင္မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ၁၂ တန္႔ေကာင္းက်ိဳးအရ အေ၀းေဒသတြင္ အဆင္ေျပမည့္လကၡဏာရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အဆိုပါကာလတြင္ ဇာတာရွင္သည္ ဘာသာေရး ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျဖစ္ကာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးမေျပလည္ခဲ့ေပ။ လစာတိုးေသာ္လည္း လစာမ်ားသံုးစြဲ ကုန္က်ျခင္းမ်ား၊ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ေက်ာင္းထားျခင္းမ်ား၊ ေမြးရပ္မွေသြခြာေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုကာလမ်ားအတြင္းမွ ေကာဇာ စစ္ေဆးပံုမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။ ေမးျမန္းသမွ် စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖၾကားေပးေသာ ဆရာႏ်ဴမာန္အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာသည္ ေလာကအက်ိဳး သည္ပိုးႏိုင္ပါေစသတည္း။
ကိုပခန္း
25.11.2010

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။