ရဟန္းျဖစ္ေစေသာယုဂ္မ်ား

ငါေတာ့ အသက္ၾကီးရင္ မိသားစုနဲ႔ခြဲျပီး ရဟန္း၀တ္မယ္ ေတာထြက္မယ္ရယ္လို႔ အစ္ကိုအစ္မမ်ား တခါတရံ ၾကံစည္မိမယ္ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းေမးတတ္ပါတယ္။ ေတာထြက္ဖို႔မ်ား ဇာတာမွာပါလားတဲ့။ ရဟန္းျဖစ္ေစတဲ့ ပဗၺဇၨယုဂ္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဇာတကကတြက်မ္းအလိုအရ
(၁) ျဂိဳလ္ေလးလံုးပူးျခင္း
(၂) ၂လာသည္ ၀ၾတင္း(သို႔) နိစ္န၀င္း(သို႔) ၃ဂၤါန၀င္းစီးျပီး ၀ေနအျမင္ခံရျခင္း။
(၃) ရဟန္းယုဂ္မ်ားမွာ လဂ္သခင္ႏွင့္ ၀ေနအားနည္းက လူထြက္တတ္ပါတယ္။
(၄) အတၱမာရက န၀င္းစီးရာရာသီ၌ ကိတ္တည္၍ ၀ေနျမင္ျခင္း။
(၅) ၅ေတးႏွင့္ ၆ၾကာတို႔ ၁တန္႔ႏွင့္ ၄တန္႔တို႔တြင္ရပ္တည္ျခင္း။
(၆) ၂လာ ၅ေတး လဂ္တို႔အား ၀ေနျမင္ျပီး ၅ေတး ၉တန္႔၌တည္က တရားဓမၼျပည့္၀ေသာရဟန္းျမတ္ျဖစ္ပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။

ဇာတကပါရိဇာတက်မ္းအလိုအရ
(၇) မိန္သည္ ၁၀တန္႔ဘာ၀ျဖစ္၍ ၄ဟူးႏွင့္ ၃ဂၤါတို႔ကျမင္လွ်င္၊
(၈) ၁၀တန္႔ႏွင့္ ၉တန္႔တို႔တြင္ ေသာမရပ္ျပီး ထို ၁၀တန္႔ ၉တန္႔တို႔အိမ္ရွင္ ၅ေတးျဖစ္ကာ လဂ္သခင္အားေကာင္းလွ်င္ ရဟန္းမ်ိဳးမွ ေသြးစီးဆင္းသူျဖစ္ပါမယ္။
(၉) ၀ေန(သို႔) လဂ္သည္ ၂လာရပ္ေသာအိမ္ရွင္အားျမင္လွ်င္ အလွဴခံ၍သာသနာျပဳသူျဖစ္ပါမယ္။
(၁၀) ၂လာသည္ ၃ဂၤါအိမ္၌တည္၍ ၀ေနၾတင္းစီး ၀ေနျမင္ခံရျခင္း။
(၁၁) လဂ္သည္ ၃ဂၤါ ၅ေတး ၀ေနပိုင္ရာသီတစ္ခုတြင္ရပ္၍ ၀ျမင္ကာ ၅ေတး ၉တန္႔တြင္ရပ္ျခင္း။
(၁၂) ၂လာသည္ ၉တန္႔တြင္ မည္သည့္ျဂိဳလ္မွ် အျမင္မခံရပါက ရဟန္းတို႔၏အၾကီးအကဲျဖစ္ျခင္း။
(၁၃) ၅ေတးႏွင့္ ၂လာကို ၀ေနျမင္၍ ၅တန္႔ ၉တန္႔တို႔တြင္ ရပ္က ဘာသာေရးပညာရွင္ျဖစ္ျခင္း။
(၁၄) ၀ေနသည္ ၉တန္႔တြင္ရပ္ကာ မည္သည့္ျဂိဳလ္မွ် အျမင္မခံရပါက မိမိဖာသာတစ္ဦးတည္းသာသနာျပဳမည့္ရဟန္းျဖစ္ပါမယ္။
(၁၅) ၆ၾကာ ၁ေႏြ ၃ဂၤါ ၀ေန တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၅ေတး ၃ဂၤါ ၁ေႏြ ၀ေန တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၃ဂၤါ ၂လာ ၅ေတး ၀ေန တို႔သည္လည္းေကာင္း အတြဲလိုက္အားေကာင္းကာ သမရာသီ၌တည္ျခင္း။
(၁၆) ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္သည္ ကိန္းၾတိေဂါဏတြင္ အျခားျဂိဳလ္ေလးခုႏွင့္ပူးယွဥ္က သံသရာမွ လြတ္ရန္အထူး ၾကိဳးစားေသာရဟန္းျဖစ္ပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၀ တန္႔မွာတည္ပါက ေဗဒင္ပညာပါ အထူးတတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ာ။
(၁၇) လဂ္သခင္သည္ ၀ေနတစ္လံုးတည္းသာျမင္ျခင္း။ (သို႔) ၀ေနသည္ အားနည္းေသာလဂ္ကိုျမင္ျခင္း။
(၁၈) ပဗၺဇၨယုဂ္ကိုေပးေသာ ျဂိဳလ္တို႔အား ေနေရာင္ဖံုးျခင္း၊ အတၱမိျခင္း၊ စစ္ရံူးျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အျခားျဂိဳလ္မ်ားျမင္ပါက ရဟန္းျပဳခြင့္မရပါေခ်။

နာမည္ေက်ာ္ၾကား ဂုဏ္ျမင့္စားေစသည့္ ယုဂ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။