ျဂိဳလ္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာပံု

 • ရာသီစက္နဲ႔ ဘ၀စက္သဘာ၀ေတြေပါင္း ဒီအယူအဆေတြေပၚလာပါတယ္ ျဂိဳလ္ေတြဟာ မိမိ၏သဘာ၀အရ ႏွစ္သက္ သက္ဆိုင္ရာကို ၾကည့္တတ္ပါတယ္
သူတို႔ေတြကို ရာသီစက္ အိမ္ပိုင္ခြဲတံုးကလိုပဲ


 • ၁ေႏြက မင္း
 • ၂လာက မိဖုရား
 • ၃ဂၤါက စစ္သူၾကီး
 • ဟူးက အပါးေတာ္ျမဲ
 • ၅ေတးက မင္းဆရာပညာရွိ
 • ၆ၾကာက ဘ႑ာထိန္း
 • ၀ေနက လုပ္သားျပည္သူ
 • ၈ဟုက လူမိုက္
 • ၉ကိတ္က ခိုင္ျမဲျမံစြာတည္ေဆာက္သူ မ်ားအျဖစ္ ယူဆပါ့မယ္

ဘာ၀စက္က

 • ၁တန္႔က ခႏၶာကိုယ္
 • ၂တန္႔က အစုေဆာင္း
 • ၃တန္႔က စြန္႔စားျခင္း
 • ၄တန္႔က စည္းစိမ္ဥစၥာ
 • ၅တန္႔က ပညာသင္ၾကားမွဳ
 • ၆တန္႔က ရန္ဘက္
 • ၇တန္႔က အိမ္ေထာင္ဖက္
 • ၈တန္႔က ေသဆံုးျခင္း
 • ၉တန္႔က အရည္အခ်င္း
 • ၁၀တန္႔က ပတ္၀န္းက်င္
 • ၁၁တန္႔က စည္းကမ္း
 • ၁၂တန္႔က သံုးစြဲကုန္က်ျခင္း တို႔ကိုယူသံုးပါမယ္


ျဂိဳလ္အားလံုးကိုလူလို႔သတ္မွတ္ ႏိုင္းယွဥ္ေတာ့ လူတိုင္းက မိမိခ်စ္သူကိုေတာ့ စိတ္၀င္စားၾကေတာ့ ျဂိဳလ္အားလံုးကလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္ခ်စ္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့(သူကေန လက္၀ဲရစ္ေရတဲ့) ၇ တန္႔ကိုျမင္ပါတယ္ သူ႔သဘာ၀ေတြလိုက္ခြဲယင္

 • ၁ေႏြက မင္းဆိုေတာ့ မင္းမ်ားဟာ မိဖုရားေမာင္းမမိတ္သံကလြဲျပီးေတာ့ တျခားဘာမွထူးထူးျခားျခား မၾကည့္တတ္လို႔ ၁ေႏြကလည္း သူ႔ရဲ႕ ၇ တန္႔ပဲၾကည့္လို႔ျမင္ပါသတဲ့ဗ်ာ
 • ၂လာက မိဖုရားဆိုေတာ့ မိမိအရွင္သခင္ မင္းဧကရာဇ္ကလြဲလို႔ ၾကည့္ခ်င္ျမင္ခ်င္လို႔မရလို႔ ၂လာကလည္း ခ်စ္သူအတန္႔ ၇ တန္႔ကိုပဲျမင္ပါတဲ့ဗ်ာ
 • ၃ဂၤါက စစ္သူၾကီးဆိုေတာ့ ကိုယ့္မိန္းမနားခ်ည္းကပ္ေနလို႔မရပါဘူးတဲ့ဗ်ာ အသက္အႏၱရယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့စည္းစိမ္ဥစၥာကိုပါေစာင့္ရတာမို႔ ၃ဂၤါက အသက္အႏၱရယ္ အတန္႔ ၈ တန္႔နဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာအတန္႔ ၄တန္႔ကိုပါၾကည့္ရပါသတဲ့ဗ်ာ မိန္းမဘာ၀ ၇ တန္႔ကလည္း မလြတ္တမ္းေပါ့ဗ်ာ
 • ၄ဟူးက အပါးေတာ္ျမဲဆိုေတာ့ တာ၀န္ထူးထူးေထြေထြမရွိေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ေလာက္ပဲ ၾကည့္ဖို႔လိုတာမို႔ ၄ဟူးကလည္း သူ႔ရဲ႕ ၇တန္႔ပဲၾကည့္လို႔ျမင္ပါတယ္
 • ၅ေတးက ပညာရွိဆိုေတာ့ ခ်စ္သူအျပင္ ပညာေရးနဲ႔ တင့္တယ္မွဳက်က္သေရကိုအဓိကထားရေတာ့ ၅ေတးက ၇ တန္႔ ၅ တန္႔နဲ႔ ၉တန္႔ကို ၾကည့္လို႔ျမင္ပါတယ္တဲ့ဗ်ာ
 • ၆ၾကာက ဘ႑ာထိန္းဆိုေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ ခ်စ္သူ အတြက္ပဲ က်န္ေအာင္ခ်န္တတ္တာေၾကာင့္ ၆ၾကာက သူ႔ရဲ႕ ၇ တန္႔ပဲၾကည့္ပါသတဲ့ခင္ဗ်ာ
 • ၀ေနက လုပ္သားျပည္သူမို႔ မိမိတို႔ အိမ္သူသက္ထားအျပင္ ၀ီရိယ နဲ႔အလုပ္လည္းလုပ္မွ မငတ္မွာမို႔ ၀ေနက ၇ တန္႔ အျပင္ ၀ီရိယ ၃ တန္႔နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ၁၀ တန္႔ကိုပါၾကည့္ရပါ့သတဲ့ဗ်ာ
 • ၈ဟုက လူမိုက္ဆိုေတာ့ ခိုးယူလုယက္ဖို႔ ဥစၥာထားရာေနရာကိုၾကည့္ရ ပညာနည္းေတာ့ပညာတတ္ကိုေၾကာက္ရ ဖန္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမွာေၾကာက္လို႔ မင္းအစိုးရကိုေၾကာက္ရ(ကၽြမ္းက်င္စြာေရွာင္တတ္ဖို႔အရည္အခ်င္းလို)တတ္လို႔ ၈ဟုက ၇ တန္႔အျပင္ စုေဆာင္းမွဳ ၂ တန္႔ ပညာေရး ၅ တန္႔ မင္းၾကီးသူ/အရည္အခ်င္း ၉ တန္႔ကို ၾကည့္ရပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်ာ
 • ၉ကိတ္က အၾကံၾကီးသူျဖစ္လို႔ဇြဲၾကီးသူျဖစ္လို႔ အိမ္ေထာင္ဖက္အျပင္ ၀ီရိယအဓိကထားရလို႔ ၉ကိတ္က ၀ီရိယ ၃ တန္႔ကို အဓိကျမင္ပါတယ္
နမူနာဇာတာမွ ျဂိဳလ္ျမင္မ်ားေဖၚျပပါ့မယ္No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။