ရာဇယုဂ္မ်ား

လူတစ္ေယာက္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ဖို႔ အတြက္ ဇာတာမွာ ယုဂ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ျပဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ ရာဇယုဂ္လို႔ေခၚဆိုပါတယ္။ တည္ရာဌာနေကာင္းမြန္တဲ့ ရာဇယုဂ္ေတြအျပင္ တည္ရာဌာနမေကာင္းရာကေန မေကာင္းတာပ်က္ျပီး ေကာင္းလာတဲ့ ရာဇယုဂ္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂ လို႕ေခၚၾကပါတယ္။

မေကာင္းက်ိဳးပ်က္ေသာ ရာဇယုဂ္မ်ားအေနနဲ႔
၁။ ၈တန္႔အိမ္ရွင္ ၆တန္႔ရပ္တဲ့ အရိမရဏ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂယုဂ္
၂။ ၆တန္႔အိမ္ရွင္ ၈တန္႔ရပ္တဲ့ မရဏအရိ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂယုဂ္
၃။ ၈တန္႔အိမ္ရွင္ ၁၂တန္႔ရပ္တဲ့ ဗ်ာယမရဏ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂယုဂ္
၄။ ၆တန္႔အိမ္ရွင္ ၁၂တန္႔ရပ္တဲ့ ဗ်ာယအရိ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂယုဂ္
၅။ ၁၂တန္႔အိမ္ရွင္ ၆တန္႔ရပ္တဲ့ အရိဗ်ာယ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂယုဂ္
၆။ ၁၂တန္႔အိမ္ရွင္ ၈တန္႔ရပ္တဲ့ မရဏဗ်ာယ ဒုဌာနဘဂၤေယာဂယုဂ္

အျခားျဂိဳလ္မ်ားမပါ၀င္ဘဲ
၇။ ၆တန္႔သခင္နဲ႔ ၁၂တန္႔သခင္ပူးတဲ့ အရိဗ်ာယ သမုဟဒုဌာနဘဂၤေယာဂရာဇယုဂ္
၈။ ၈တန္႔သခင္နဲ႔ ၆တန္႔သခင္ပူးတဲ့ အရိမရဏ သမုဟဒုဌာနဘဂၤေယာဂရာဇယုဂ္
၉။ ၁၂တန္႔သခင္နဲ႔ ၈တန္႔သခင္ပူးတဲ့ ဗ်ာယမရဏ သမုဟဒုဌာနဘဂၤေယာဂရာဇယုဂ္

နိစ္န၀င္းမ်ားမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
၁၀။ နိစ္န၀င္းစီးေသာ နိစ္အိမ္ရွင္သည္ ကိန္ၾတိေဂါဏတြင္ရပ္ျပီး လဂ္သည္ စရရာသီတြင္တည္ျခင္း၊ (သို႔) လဂ္အိမ္ရွင္ စရန၀င္းစီးျခင္း ရွိက န၀ဂၤနိစၥဘဂၤေယာဂယုဂ္ရ၍ မင္းစည္းစိမ္တမွ်ခမ္းနားလွေစသည္ဟုဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မဟာဘဂ်ယုဂ္မ်ား
၁၁။ အမ်ိဳးသားဇာတာတြင္ ေန႔ေမြးျဖစ္၍ ၀ိသမရာသီတြင္ လဂ္စန္း ၁ေႏြတို႔ ၁၊ ၇၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၆ ႏွင့္ အဘိဇိနကၡတ္မ်ားတြင္စီးက အံဖြယ္ေယာက်္ားထူး ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ပါမယ္။
၁၂။ အမ်ိဳးသမီးဇာတာတြင္ ညေမြးျဖစ္၍ သမရာသီတြင္ လဂ္စန္း ၁ေႏြတို႔ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊၂၁၊ ၂၃၊ ၂၇ နကၡတ္မ်ားတြင္စီးက အံဖြယ္မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္ျဖစ္ပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

၁၃။ ၂လာမွ ၁၀တန္႔တြင္ ေသာမတစ္လံုးရွိက အမလယုဂ္ရကာ တန္ခိုးၾကီးတတ္ပါတယ္။
၁၄။ ကိန္းအိမ္တြင္ ပဥၥတာရာ( အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾကာ စေန)တို႔ ဥစ္ကသစ္မူ၍ တည္ကလည္း မဟာဘဂ်ယုဂ္ကိုေပးစြမ္းပါတယ္။
၁၅။ ၂လာမွေရေသာ ကိန္း(၄တန္႔ ၇တန္႔ ၁၀တန္႔)မ်ားတြင္ ၅ေတးရပ္ကလည္း ရာဇယုဂ္ကိုေပးစြမ္းပါတယ္။
၁၆။ ၅ေတးနိစ္သည္ အတၱမွလြတ္လွ်င္လြတ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ကိန္းၾတိေဂါဏ၌ရပ္ကာ ၂လာကိုျမင္ရလည္း ရာဇယုဂ္ကိုေပးစြမ္းပါတယ္။
၁၇။ ၅ေတးႏွင့္ ၂လာပူးကလဲ စီးပြားပညာတိုးေစပါတယ္။

အိမ္ရွင္မ်ားကေဖၚေဆာင္တဲ့ ရာဇယုဂ္အေနနဲ႔
၁၈။ ၉တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္ပူးက သမၻာရရာဇယုဂ္ ရာထူးတိုးျမင့္ေစပါတယ္။
၁၉။ ၉တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၇တန္႔အိမ္ရွင္ပူးက သမဂၢမိတၱရာဇယုဂ္ ျပည္သူတို႔ကၾကည္ျဖဴၾကေစပါတယ္။
၂၀။ ၉တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၄တန္႔အိမ္ရွင္ပူးက ကိတၱိရာဇေယာဂ ေက်ာ္ၾကားၾကြယ္၀ေစပါတယ္။
၂၁။ ၅တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္ပူးက ဂုရုရာဇေယာဂ ဆရာဥာဏ္ရွိ၍ရွင္လင္းေျပာျပႏိုင္ေစပါတယ္။
၂၂။ ၅တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၇တန္႔အိမ္ရွင္ပူးက ေ၀ႆရာဇေယာဂ စီးပြားေရး ဆက္ဆံေရး ႏိုင္ငံေရး ေကာင္းမြန္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစပါတယ္။
၂၃။ ၅တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၄တန္႔အိမ္ရွင္ပူးက ဥာဏရာဇယုဂ္ တီထြင္ဥာဏ္အားေကာင္းေစပါတယ္။

အိမ္ရွင္ႏွစ္ခုတူရာကေနျပီး ေယာဂကာရက( ယုဂ္ကိုျဖစ္ေစတဲ့)အေျခေနမ်ားကေတာ့
၂၄။ ၉တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္တူျခင္း။
၂၅။ ၉တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၄တန္႔အိမ္ရွင္တူျခင္း။
၂၆။ ၅တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၁၀တန္႔အိမ္ရွင္တူျခင္း။
၂၇။ ၅တန္႔အိမ္ရွင္နဲ႔ ၄တန္႔အိမ္ရွင္တူျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထိုဘံုပါရာျဂိဳလ္တို႔မွာ အရပ္အတည္အနည္းငယ္ေကာင္းယံုမွ်ျဖင့္ ၾကီးမားတဲ့ အက်ိဳးေတြေပးတတ္လို႔ ေယာဂကာရကလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။အဘိဇိနကၡတ္ကို နကၡတၳိကဒသာတြက္ရာတြင္ ရွင္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဓနယုဂ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။