အေရွ႕တိုင္းႏွင့္အေနာက္တိုင္းပညာ (၂)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

 အေရွ႕တိုင္းႏွင့္အေနာက္တိုင္းပညာ ကြာျခားမႈမ်ား

ကြာျခားခ်က္ (၃) ဘာ၀ တို႔၏ အစမွတ္ႏွင့္ ဘာ၀တို႔၏ အတိုင္းအတာ ယူဆပံု

အထက္တြင္ ႐ွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္း လဂ္ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ကြာျခားသြား သကဲ့သို႔- ဘာ၀ တို႔၏ အတိုင္းအတာတို႔ကို ယူဆရာတြင္လည္း အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေ႐ွ႕တိုင္းတို႔အေနျဖင့္ ထင္႐ွားစြာ ကြာျခားသြားျပန္သည္။ အေ႐ွ႕တိုင္း ေ၀ဒပညာတြင္ လဂ္သည္ ၁-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ အေနျဖင့္ ယူဆေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္တို႔သည္ လဂ္သည္ ၁-တန္႔ဘာ၀၏ အစ အေနျဖင့္ ယူဆသည္။ ထို႔ေနာက္ အေ႐ွ႕တိုင္း စနစ္တြင္ ၃၆၀ ဒီဂရီ ႐ိွေနေသာ ၁၂-ရာသီ စက္၀န္းၾကီးအား အပိုင္း ၁၂-ခု အညီ အမွ် ပိုင္းလိုက္ျပီး ဘာ၀ တစ္ခုစီအား တပိုင္းစီ (၃၀ ဒီဂရီ) ျဖင့္ တြက္လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လဂ္၏ ဘယ္ညာ ၁၅-ဒီဂရီ သည္ လဂ္ ေခၚ ၁-တန္႔ဘာ၀ ပိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္၍၊ အျခားေသာ ၂-တန္႔၊ ၃-တန္႔ စသည္တို႔ကိုလည္း၊ တစ္ဆင့္ျခင္း ဆက္တြက္ သြားသျဖင့္ ဘာ၀ ေခၚ အတန္႔မ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေ႐႕တိုင္း နည္းမွာ လြန္စြာ႐ွင္းလင္း လွသည္။

သို႔ေသာ္ အေနာက္တိုင္း နည္းစနစ္တြင္ ဘာ၀ တြက္ခ်က္ရာတြင္ လြန္စြာ အဆင့္ျမင့္ ႐ွဳပ္ေထြးလွသည္။
အေနာက္တိုင္း နည္းစနစ္ အခ်ိဳ႕သည္- တည္ေနရာ ေဒသ၏ လတၱီတြဒ္ ေပၚတြင္ မူတည္၍ ဘာ၀
တို႔အေနျဖင့္ အညီအမွ် မ႐ိွႏိုင္ဟူေသာ သေဘာတရားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ၾထီဂို ႏိုေမၾတီ မ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္
ထားျခင္း ျဖစ္ရာ ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို အေနာက္တိုင္း နည္းျဖင့္ တြက္ပါက ဘာ၀မ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္
အဆင့္မ်ားစြာ ပိုလာသည္။


ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ထင္႐ွားေသာ အေနာက္တိုင္း ဘာ၀တြက္နည္း မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

• Porphyry - ဘာ၀ စနစ္။
• Alchabitius - ဘာ၀ စနစ္။
• Regiomontanus - ဘာ၀ စနစ္။
• Placidus - ဘာ၀ စနစ္။
• Campanus - ဘာ၀ စနစ္။
• Koch - ဘာ၀ စနစ္။

Porphyry - ဘာ၀ စနစ္

အေနာက္တိုင္း ဘာ၀စနစ္မ်ားတြင္ အေစာဆံုး ေပၚထြက္လာသည့္ နည္းစနစ္ ျဖစ္ျပီး၊ ဂရိ ပညာ႐ွင္ၾကီး
ေပၚဖီရိ တိုင္း႐ို႕စ္အား ဂုဏ္ျပဳ အမည္ေပးထားေသာ္လည္း ၄င္းအား ေဖၚထုတ္ခဲ့သူမွာ ၂-ရာစုကာ အေနာက္တိုင္း နကၡတၱပညာ႐ွင္ ဗက္တီယက္ ေဗလင္ ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရးသား ေသာ တတိယေျမာက္ စာအုပ္ ထိုနည္းကို ေဖၚျပ ထားခဲ့သည္။
ေနသြားလမ္းေၾကာင္းအား အပိုင္း ၄ ပိုင္း ပိုင္းျခားျပီး ၄င္းတို႔  တစ္ပိုင္းစီအား အညီအမွ် ၃-ပိုင္းစီ
ပိုင္းျခား ျခင္းျဖင့္ ဘာ၀ ၁၂-ခု ရလာေအာင္ တြက္ခ်က္ေသာ နည္းျဖစ္သည္။

Alchabitius - ဘာ၀ စနစ္။

၁၀-ရာစုတြင္ ေပၚထြန္း လာခဲ့ျပီးေနာက္- Porphyry - ဘာ၀ စနစ္ အား အစားထိုးလာခဲ့ေသာ နည္းစနစ္
ျဖစ္ျပီး- Placidus စနစ္၏ ကနဦး နည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ေနာက္တြင္ ေပၚလာေသာ Regiomontanus မတိုင္မီအထိ ဥေရာပ တြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းျဖစ္သည္။

Regiomontanus - ဘာ၀ စနစ္

၁၅-ရာစု တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဂ်ာမာန္ လူမ်ိဳး အာကာသ နကၡတၱပညာ႐ွင္ လည္းျဖစ္၊ သခ်ၤာ ပညာ႐ွင္လည္း ျဖစ္၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္လည္း ျဖစ္ေသာ ဂ်ိဳဟန္ မူလား ၏ ကေလာင္ အမည္
Regiomontanus ကို အစြဲျပဳ ထားေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္း၏ နည္းကို Placidus စနစ္မွ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။

Placidus - ဘာ၀ စနစ္

၁၆၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ ခဲ့ျပီးေနာက္- Placidean Tables of Houses ေခၚ ဘာ၀ ေကာက္ကိန္း
ဇယားမ်ား ေပၚလာကာ- တကမာၻလံုးကို လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ ေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္သွ်နား မူရတီး K.P စနစ္သည္- အေနာက္တိုင္း နည္းစနစ္ ျဖစ္ေသာ Placidus - ဘာ၀ စနစ္ကို အသံုးျပဳသည့္ နည္း ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာ၏ လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုး ေပၚ မူတည္၍ ဘာ၀ တို႔သည္ အက်ဥ္းအက်ယ္ ကြာျခားသြားသည္။

အီေကြတာ အနားတြင္႐ိွေသာ ေဒသမ်ား အတြက္- ဘာ၀ တို႔သည္ အညီအမွ် နီးပါး ႐ိွေသာ္လည္း ကမာၻ၏
ေျမာက္ဘက္စြန္းက်ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္မူ အခ်ိဳ႕ဘာ၀မ်ားသည္ အလြန္က်ဥ္းသြား၍ အခ်ိဳ႕ဘာ၀
မ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္သည္ အေနာက္တိုင္း နကၡတၱပညာ တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္၀င္႐ိုးစြန္း၊ ေတာင္၀င္႐ိုးစြန္း စေသာ လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုး ၆၆ ဒီဂရီ ထက္ပိုေသာ ေဒသ မ်ားတြင္မူ- ဘာ၀ တို႔ကို တြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၍ ဤေဒသ မ်ားအတြက္မူ ျပႆနာ ႐ိွေနေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

Campanus - ဘာ၀ စနစ္

၁၃-ရာစုတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ အီတလီ လူမ်ိဳး - အာကာသ နကၡတၱပညာ႐ွင္၊ သခ်ၤာ ပညာ႐ွင္၊ နကၡတ္
ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္လည္း ျဖစ္ေသာ ဂိ်ဳဟန္ ကန္ပန္နက္စ္ ကို အစြဲျပဳ၍ သံုးစြဲေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။

Koch - ဘာ၀ စနစ္

ဂ်ာမာန္ လူမ်ိဳး နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္ ျဖစ္သူ ေ၀ၚလ္တာ ကို႔ခ်္ မွ ေဖၚထုတ္ေသာ ပို၍ ႐ွုပ္ေထြးသည့္
Placidus - ဘာ၀ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄-ခုႏွစ္တြင္ - စတင္ ေဖၚထုတ္ျပီးေနာက္- ေကာဇာ ေဟာေျပာ
ခ်က္မ်ားတြင္ တိက်မွဳ ႐ိွလွသျဖင့္ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္ မ်ား အၾကားတြင္ ေရပန္းစားျပီး- အေမရိကန္တြင္
အသံုးမ်ားေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။

ကြာျခားခ်က္ (၄) ရာဟု၊ ကိတ္ႏွင့္ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို၊

ဤသည္မွာလည္း- အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ပညာတို႔၏ ကြာျခားခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။
အေ႐ွ႕တိုင္း နကၡတ္ပညာ တြင္ ရာဟု၊ ကိတ္ တို.ကို အေရးပါ ေသာ အခန္းက႑မွ တြက္ခ်က္ေသာ္လည္း
အေနာက္တိုင္း ပညာတြင္ ၄င္းတို႔အား အေရးမထားပဲ၊ ၄င္းတို႔ အစား အေ႐ွ႕တိုင္း မွ ထည့္မတြက္ေသာ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႔ကို ထည့္တြက္ျခင္း ကို ေတြ႕ရသည္။
အမွန္အားျဖင့္ အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ ပကတိ ျဂိဳဟ္ စင္စစ္မဟုတ္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္
(၄င္းတို႔သည္ အမွန္အားျဖင့္ ကမာၻ၏ ေနပါတ္ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လ သြားလမ္းေၾကာင္း တို႔ ၏ ျဖတ္မွတ္သာျဖစ္သည္။) တို႔ကို ျဂိဳဟ္အျဖစ္ လက္ခံ ရန္ ျငင္းဆိုထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ မၾကာ ေသးခင္ကာလ (၁၈-ရာစုႏွင့္ ၂၀) ရာစု ၾကာမွ ေတြ႕လာခဲ့ရေသာ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႕ကို ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ နကၡတၱ ေဗဒင္ပညာ တြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ၾကသည္။

ကြာျခားခ်က္ (၅) ျဂိဳဟ္အျမင္မ်ား

ျဂိဳဟ္တို႔သည္ မိမိရပ္တည္ရာမွ အျခားျဂိဳဟ္မ်ားေပၚ၊ အျခားေသာ ဘာ၀ အတန္.မ်ားေပၚသို႔ အင္အား
လႊမ္းမိုး ၾကရာတြင္လည္း အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေ႐ွ႕တိုင္းတို႔ ကြာျခား ၾကျပန္ပါသည္။ အေ႐ွ႕တိုင္း နည္းအရ ျဂိဳဟ္ အျမင္ကို ဂရဟ ျဒိထိ ဟုေခၚ၍ ၊ အေနာက္ တိုင္း စကားလံုး အရ (Planetary Aspect) ဟုေခၚေသာ ျဂိဳဟ္အျမင္ ယူဆခ်က္ကို ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကရာတြင္ အေ႐ွ႕တိုင္းနည္း တြင္လည္း အျပည့္ျမင္ မဟုတ္ေသာ အျမင္မ်ား ႐ိွေနေသာ္လည္း ႐ွဳပ္ေထြးသြား မည္ျဖစ္သျဖင့္ အျပည့္ျမင္ မ်ားကိုသာ ေဖၚျပပါမည္။
(မွတ္ခ်က္- ျဂိဳဟ္ပူးျခင္း၊ Conjunction သည္ စနစ္ ၂-ခုစလံုးတြင္ အတူတူပင္ ျဖစ္သျဖင့္ ျဂိဳဟ္ျမင္ျခင္း၊
Planetary Aspect ကိုသာ ႏိွဳင္းယွဥ္ ေဖၚျပပါမည္။)

အေ႐ွ႕တိုင္း နည္းအရ- ျဂိဳဟ္တိုင္းသည္ မိမိရပ္တည္ရာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တည့္တည့္ ျဖစ္ေသာ ၇-တန္႔
အေနအထား၊ (၁၈၀ ဒီဂရီ) တြင္ တည္ေသာ အျခားျဂိဳဟ္၊ ဘာ၀ အတန္႔တို႔ကို ျမင္သည္။ (ျဂိဳဟ္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခန္းတြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပပါမည္။)
သို႔ေသာ္ အထူးအျမင္ မ်ားအေနျဖင့္-

• အဂၤါသည္- ၇-တန္႔သာမက- ၄-တန္႔ႏွင့္ ၈-တန္႔ကို ျမင္သည္။ (၁၈၀-ဒီဂရီ၊ ၉၀-ဒီဂရီ၊ ၂၁၀-ဒီဂရီ)
• ၾကာသပေတး၊ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ - ၇-တန္႔သာမက-၅-တန္.ႏွင့္ ၉-တန္႔ကို ပါ ျမင္သည္။ (၁၈၀-ဒီဂရီ၊ ၁၂၀-ဒီဂရီ၊ ၂၄၀-ဒီဂရီ)
• စေနသည္ - ၇-တန္႔သာမက-၃-တန္႔ႏွင့္ ၁၀-တန္႔ကိုပါျမင္သည္။ (၁၈၀-ဒီဂရီ၊ ၆၀-ဒီဂရီ၊ ၂၇၀-
ဒီဂရီ)


အေ႐ွ႕တိုင္း နည္းတြင္ မည္သည့္ အျမင္သည္ အေကာင္းျမင္၊ မည္သည့္ အျမင္သည္ အဆိုးျမင္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ မထားပါ။ ျမင္ေသာ ျဂိဳဟ္က ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေသာ အျမင္ ျဖစ္မည္။ ျမင္ေသာ ျဂိဳဟ္က ဆိုးလွ်င္ ဆိုးေသာ အျမင္ ျဖစ္မည္။
အေနာက္အတိုင္း ျဂိဳဟ္ျမင္မ်ားကို ၾကည့္ပါမူ ျဂိဳဟ္တိုင္းသည္ အဓိက အျမင္မ်ား Major Aspect ႏွင့္ သာမည အျမင္ မ်ား Minor Aspect ဟု ၍႐ိွသည္။
အဓိက အျမင္မ်ား (Major Aspect) - ျဂိဳဟ္မ်ားသည္- ၄င္းတို႔တည္ေနရာမွ-

• Opposition -ဆန္႔က်င္ဘက္ ၁၈၀ ဒီဂရီ ကို အျမင္ျပဳသည္။ (၇-တန္႔) (အဆိုးျမင္)
• Trine- ၁၂၀-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (၅-တန္႔) (အေကာင္းျမင္)
• Square- ၉၀-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (၄-တန္႔) (အဆိုးျမင္)
• Sextile- ၆၀-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (၃-တန္႔) (အေကာင္းျမင္)


သာမည အျမင္ မ်ား Minor Aspect ျဂိဳဟ္မ်ားသည္- ၄င္းတို႔တည္ေနရာမွ-
• Inconjunct- ၁၅၀-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (၆-တန္႔) (အဆိုးျမင္)
• Quintile- ၇၂-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (အေကာင္းျမင္)
• Semi-Sextile ၃၀-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (၂-တန္႔) (အဆိုးျမင္)
• Semi-Square - ၄၅-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (အဆိုးျမင္)
• Sesquiquadrate - ၁၃၅-ဒီဂရီကို အျမင္ျပဳသည္။ (အဆိုးျမင္)

အထက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း- အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း တို႔သည္- ျဂိဳဟ္ အျမင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍
မတူေသာ သေဘာထား ႐ိွေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတိထားၾကည့္ပါမူ အေနာက္တိုင္း၏ အဓိက အျမင္မ်ားသည္ အေ႐ွ႕တိုင္း အျမင္မ်ားႏွင့္ သေဘာအားျဖင့္ လြန္စြာ ကြာျခားမွဳ မ႐ိွသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အေ႐ွ.တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း တို.၏ တူညီခ်က္မ်ား

အနည္းငယ္ကြာျခားသည္ မွလြဲ၍ အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း စနစ္တို႔တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔သည္ ထူးျခားစြာ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းသဘာ၀ တို႔ကို ေနာက္ပိုင္း သင္ခန္းစာတြင္ ဆက္လက္ ႐ွင္းျပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဤေနရာတြင္ အက်ယ္ မခ်ဲ႕ေတာ့ပါ။

• တူညီခ်က္္ (၁) ရာသီ တို႔၏ သဘာ၀၊
• တူညီခ်က္္ (၂) ျဂိဳဟ္ တို႔၏ သဘာ၀၊
• တူညီခ်က္္ (၃) ဘာ၀ တို႔၏ သဘာ၀၊
• တူညီခ်က္္ (၄) ျဂိဳဟ္တို႔မွ ရာသီ တို႔အား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊
• တူညီခ်က္္ (၅) ျဂိဳဟ္တို႔၏ ဥဳစ္ရျခင္း၊ နိစ္ရျခင္း။

ႏိွဳင္းယွဥ္ သံုးသပ္ခ်က္။ သင္တန္းသား တစ္ဦး အေနျဖင့္- ယခု အထိ ဖတ္လာခဲ့ျပီးေနာက္တြင္- မည္သည့္ အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ လာပါသနည္း။
ထပ္သိလာေသာ အေတြးအေခၚပညာ၊ သခ်ၤာပညာ တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ်- ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးေပၚလာလွ်င္ ေပၚလာသလို ေနာက္ထပ္ ဆင့္ကဲ၍ ထည့္သြင္းလာေသာ သေဘာမွလြဲလွ်င္ အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္
အေနာက္တိုင္းတို႔သည္ လံုး၀မတူညီေသာ သီးျခားပညာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အေ႐ွ႕တိုင္း
ပညာတြင္ပင္လွ်င္ ပရာသွ်ရ ဆရာရေသ့၏မူ၊ ၀ရဟိမိရ ဆရာ ရေသ့၏မူ စသည္ျဖင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမွဳမ်ား ေ႐ွးယခင္ တည္းကပင္ ႐ိွလာခဲ့သလို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒႆာကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထပ္ထြင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဒႆာမူကြဲမ်ား အမ်ိဳး (၆၀) အထိပင္ ႐ိွလာခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ထပ္ထြင္ေသာ အာယုစန္းနည္း၊ ရတနာပံု နကၡတ္၊ တိုင္ဆယ္ပါး စသည္ တို႔မပါေသးပါ။ ဤသည္မွာနကၡတၱပညာတစ္ခုတည္းပင္ ႐ိွေသး၍ ေနာက္ေသာအခါ ခက္ခဲေသာ ဇာတာကို ဖြဲ႕မည့္ အစား အလြယ္တကူ တြက္ႏိုင္ေသာ နည္းတိုမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း မပါေသးေပ။


မည္သည့္ စနစ္က ပိုေကာင္းသနည္း

 ဤေမးခြန္းသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမးလာခဲ့ေသာ ေမးခြန္း၊ ပညာ႐ွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေျခ
အတင္ ျငင္းခံုခဲ့ရေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ “နိယာယန မူ” တနည္းအားျဖင့္ Sidereal Zodiac ကို သံုးစြဲေသာ ဟိႏၵဴ ပညာ႐ွင္မ်ားက ၄င္းတို႔၏မူသည္ မဟာျဗဟၼာမွ ေ၀ဒက်မ္းမ်ားကို ခ်ေပးေသာ မူျဖစ္ျပီး ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အေျပာင္းအလဲ မ႐ိွ (အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္ အနည္းငယ္မွ အပ) ေသာ မူနည္းစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အေ႐ွ႕တိုင္း ေ၀ဒနည္း နိယာယန မူသာလွ်င္ ေဗဒင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္း မူသည္  တစ္ခ်ိန္က အေနာက္တိုင္းတြင္ ေဗဒင္ လိုက္စားသူမ်ားအား စုန္း အတတ္၊ ေမွာ္အတတ္ လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျပီး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုး မတတ္ ျဖစ္သြားျပီး ေနာက္မွ ျပန္ေပၚလာခဲ့ျပီး ထိုသို႔ ေပၚလာရာတြင္လည္း သိပၸံေတြ႕႐ိွခ်က္၊ သခ်ၤာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထည့္သြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ စစ္မွန္မွဳ နည္းပါးျပီး မတိက်ေသာ မူဟု၍ ေခ်ပ ၾကသည္။
သို႔ေသာ္- အေနာက္တိုင္းနည္း “သာယန မူ” (Tropical Zodiac) မူသည္လည္း ယုတၱိက်ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား႐ိွေနျခင္း၊ ကမာၻေက်ာ္ အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ ပညာ႐ွင္ၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ ျခင္းမွာ မိမိကိုယ္မိမိ ေၾကာ္ညာ၍ ထင္႐ွားလာျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ အဆင့္ ျမင့္မားေသာ ဥာဏ္ပညာ၊ သခ်ၤာပညာ၊ နကၡတ္ပညာတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ သုေတသနမ်ား၊ လက္ေတြ႕ တိက်ေသာ အေျဖမ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ မူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း မူကိုလည္း အထင္မေသး အပ္ပါေပ။

ဆရာ ႏ်ဴမာန္ ကိုယ္ေတြ႕ အရလည္း မိတ္ေဆြ ျဖစ္သူ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံမွ အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ ပညာ႐ွင္
တစ္ဦးသည္ ၄င္းသံုးစြဲေနၾက အေနာက္တိုင္း နည္းစနစ္ျဖင့္ပင္ အလြန္တိက်ေသာ အေျဖမ်ားကိုမ်ားစြာေသာ အိႏၵိယ နကၡတ္ပညာ ထက္သာလြန္စြာ ေဟာေျပာ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း စံနစ္ ကို အထင္မေသး ႏိုင္ပါ။
မည္သည့္ နည္းစနစ္မဆို သက္ဆိုင္ရာ အလိုက္ အားသန္ခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ား ႐ိွေန တတ္သျဖင့္၊ နကၡတ္ပညာ ႐ွင္တစ္ဦးသည္- မိမိသံုးစြဲေသာ နည္းစနစ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ- လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ အဓိပၸါယ္မ်ားကို
နားလည္ သေဘာေပါက္ထားျခင္း ျဖင့္- အျခား နည္းစနစ္မ်ားကို လည္း ကဲ့ရဲ႕ စရာမလိုပဲ မိမိ၏ နည္းစနစ္ကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ မွဳကသာ အဓိက က်သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ- အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ အေ႐ွ.တိုင္း နကၡတ္ပညာသည္ ျဖစ္လာမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚတြင္ ပိုမိုမွန္ေသာ အားသန္ခ်က္ ႐ိွျပီး၊ အေနာက္တိုင္းနကၡတ္ပညာ သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ စိတ္ေန သေဘာထား၊ စ႐ိုက္သဘာ၀ တို႔အေပၚတြင္ ပို၍ အားသန္ခ်က္႐ိွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ပညာကို စိတ္ပညာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နကၡတ္ပညာ Pshcyological Astrolgy ဟု အခ်ိဳ႕က ေခၚ၍ အေ႐ွ႕တိုင္း ပညာကို ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နကၡတ္ပညာ ဟု ေခၚသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အေ႐ွ႕တိုင္း နကၡတ္ပညာသည္ အဆိုးကို ပို၍ ဦးစားေပး ေဟာေျပာသည္ဟုပင္ ဆိုစမွတ္ ျပဳၾကပါသည္။ ပို၍ ႐ွင္းေအာင္ ေျပာပါဦးမည္။ ဥပမာ-အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ အား ကားတိုက္သည္ ဆိုပါစို႔- အေ႐ွ႕တိုင္း နကၡတ္သေဘာအရ ထိုသူ၏ ကံၾကမၼာတြင္ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးေသာေၾကာင့္- အတိတ္ဘ၀ က အကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးခြင့္ရလာျပီး- သူ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ထိခိုက္ေစေသာ အေနအထား မ်ား႐ိွေသာေၾကာင့္- ထိုသူအား ကားတစ္စီးမွ ၀င္တိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ရသလို အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ပညာ အားျဖင့္ ထိုသူ၏ စိတ္အား ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက လႊမ္းမိုးထားသျဖင့္ စိတ္သည္ ႐ွဳပ္ေထြး ေနျပီး မိမိ၏ အေျခအေန ကားလမ္း အေျခအေနကို သိ႐ိွရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္- ထိုသူအား ကားတိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ေယဘူယ် အခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။) ထို႔ေၾကာင့္ အေ႐ွ႕တိုင္း- အေနာက္တိုင္းသည္ ဦးစားေပးမွဳ ကြာျခားေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဆြဲငင္ သံုးသပ္မွဳမွာ သူ႔နည္းျဖင့္ သူ မွန္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ MOTAA အေနျဖင့္မူ နကၡတၱ ပညာ၏ မူရင္းလည္းျဖစ္၊ ပို၍ ခိုင္မာေသာ စနစ္လည္း ျဖစ္ေသာ “နိယာယနမူ” တနည္းအားျဖင့္ Sidereal Zodiac ကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။

2 comments:

Unknown said...

ကိုပခန္း ေရ

ဘယ္ေပ်ာက္ေနလဲလို႕ ရွာလိုက္ရတာ။ လိပ္စာ ေျပာင္းသြားတာကိုး။ အခုလိပ္စာသစ္နဲ႕ လင့္ခ္ ျပန္ခ်ိတ္ ေပးလိုက္ပါၿပီဗ်ာ။ စာေကာင္းေပမြန္ေတြ ဆက္လက္ေရးသားႏိုင္ပါေစ။

ကိုပခန္း said...

ဆရာခင္ဗ်ား

ကြၽန္ေတာ္ေရးတာမဟုတ္လို႔ ေကာင္းတာျဖစ္မွာပါဗ်ာ။ ဆရာ ႏ်ဴမာန္ ရဲ႕ MOTAA သင္တန္း သင္ခန္းစာေတြပါခင္ဗ်။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစခင္ဗ်ာ။
ကိုပခန္း

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။