ဒသာဆိုတာ/၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္

 • ။ဒသာဆိုတာ အခ်ိန္ကာလကိုလိုက္၍ အက်ိဳးေပး တာကိုေဖၚျပဖို႕ တြက္ခ်က္ထားတဲ့ ျဂိဳလ္တို႔ရဲ႕ အားေပးခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ဒသာစနစ္မ်ားစြာဖတ္ဖူးပါတယ္ ျပည့္ုျပည့္စံုစံု ဖတ္ဖူးတာက ၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္နဲ႔ နကၡတၱိကာဒသာစနစ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္
 • ၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္
 • ၂လာ(၁၀ႏွစ္)
 • ၃ဂၤါ(၇ႏွစ္)
 • ၈ဟု(၁၈ႏွစ္)
 • ၅ေတး(၁၆ႏွစ္)
 • ၀ေန(၁၉ႏွစ္)
 • ၄ဟူး(၁ရႏွစ္)
 • ၉ကိတ္(၇ႏွစ္)
 • ၆ၾကာ(၂၀ႏွစ္)
စုစုေပါင္း ၁၂၀ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္ တြက္ပံုက ၂လာရဲ႕ ရပ္ရာကေန တြက္ရတာပါ ဥပမာ
ဒီဇာတာေလးကိုဥပမာတြက္ရေအာင္ဗ်ာ ၂လာက ၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတၱာ ကိုပဲယူတြက္ပါမယ္ ဒီေနရာမွာ နကၡတ္ေတြျပန္လိုလာပါတယ္
စဥ္
နကၡတ္အမည္
နကၡတ္သခင္
ျဂိဳလ္သက္
ရာသီ
အင္သာ
လိတၱာ
မွ
ရာသီ
အင္သာ
လိတၱာ
အႆ၀ဏီ
မွ
၁၃
၂၀
ဘရဏီ
၂၀
၁၃
၂၀
မွ
၂၆
၄၀
ၾကတၱိကာ
၂၆
၄၀
မွ
၁၀
ေရာဟဏီ
၁၀
၁၀
မွ
၂၃
၂၀
မိဂသီ
၂၃
၂၀
မွ
၄၀
အျဒ
၁၈
၄၀
မွ
၂၀
၂၀
ပုဏၰဖုႆ
၁၆
၂၀
၂၀
မွ
၂၀
ဖုႆ
၁၉
၂၀
မွ
၁၆
၄၀
အသလိႆ
၁၇
၁၆
၄၀
မွ
၁၀
မာဃ
မွ
၁၃
၂၀
၁၁
ျပဳဗၺဖလဇနီ
၂၀
၁၃
၂၀
မွ
၂၆
၄၀
၁၂
ဥတၱရဖလဇနီ
၂၆
၄၀
မွ
၁၀
၁၃
ဟသဒ
၁၀
၁၀
မွ
၂၃
၂၀
၁၄
စိၾတ
၂၃
၂၀
မွ
၄၀
၁၅
သြာတိ
၁၈
၄၀
မွ
၂၀
၁၆
၀ိသာခါ
၁၆
၂၀
၂၀
မွ
၂၀
၁၇
အႏုရာဓ
၁၉
၂၀
မွ
၁၆
၄၀
၁၈
ေဇဌ
၁၇
၁၆
၄၀
မွ
၁၉
မူလ
မွ
၁၃
၂၀
၂၀
ျပဳဗၺာသဌ္
၂၀
၁၃
၂၀
မွ
၂၆
၄၀
၂၁
ဥတၱရာသဌ္
၂၆
၄၀
မွ
၁၀
၂၂
သရ၀ဏ္
၁၀
၁၀
မွ
၂၃
၂၀
၂၃
ဓနသိဒၶိ
၂၃
၂၀
မွ
၁၀
၄၀
၂၄
သတၱဘိသွ်
၁၈
၁၀
၄၀
မွ
၁၀
၂၀
၂၀
၂၅
ျပဳဗၺာဘျဒပုဒ္
၁၆
၁၀
၂၀
၂၀
မွ
၁၁
၂၀
၂၆
ဥတၱရာဘျဒပုဒ္
၁၉
၁၁
၂၀
မွ
၁၁
၁၆
၄၀
၂၇
ေရ၀တီ
၁၇
၁၁
၁၆
၄၀
မွ
၂လာက ၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတၱာဆိုေတာ့
၂၀
ျပဳဗၺာသဌ္
၂၀
၁၃
၂၀
မွ
၂၆
၄၀
ဒီထဲမွာရွိေတာ့ ၂တနလၤာျဂိဳလ္ဟာ ျပဳဗၺာသဌ္နကၡတ္ဧရိယာမွာရွိပါတယ္
စိုးမိုးျဂိဳလ္က ၆ၾကာျဖစ္ျပီး ျဂိဳလ္သက္က ၂၀ ႏွစ္ပါ
ဒီမွာထပ္တြက္ရမွာက အဲဒီ ၂၀ႏွစ္ဟာ ၈ရာသီ ၁၃အင္သာ ၂၀လိတၱာကေန ၈ရာသီ ၂၆အင္သာ ၄၀လိတၱာထိ ဆိုလိုေတာ့ ဒီ ၂ လာက ဘယ္ေလာက္ ေရာက္ေနျပီလဲတြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ
၂လာေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ ၈ ရာသီ ၁၅အင္သာ ၄၃လိတၱာ ထဲကေန
ျပဳဗၺါသဌ္နကၡတ္အစျဖစ္တဲ့ ၈ ရာသီ ၁၃အင္သာ ၂၀လိတၱာ ကိုႏွဳတ္ယင္
၀င္လာတဲ့ ၂လာရဲ႕ ၀ ရာသီ ၂အင္သာ ၂၃လိတၱာ ကိုရပါတယ္
လိတၱာဖြဲ႕ယင္ ၂ အင္သာ= ၂x၆၀=၁၂၀ လိတၱာ
၂ အင္သာ ၂၃ လိတၱာ= ၁၂၀+၂၃= ၁၄၃ လိတၱာ(နကၡတ္ ဧရိယာထဲသို႔ ၂ လာ၀င္လာေသာ လိတၱာ)

နကၡတ္တခုရဲ႕အက်ယ္က ၀ ရာသီ ၁၃အင္သာ၂ ၀လိတၱာ
၁၃အင္သာ=၁၃x၆၀=၇၈၀ လိတၱာ
ဒါေၾကာင့္ ၁၃ အင္သာ ၂၀လိတၱာ= ၈၀၀ လိတၱာ

နကၡတ္စိုးမိုးျဂိဳလ္က ၆ၾကာဆိုေတာ့ ၂၀ ႏွစ္ အခ်ိဳးခ်ယင္
၈၀၀ လိတၱာ= ၂၀ ႏွစ္ ၁၄၃ လိတၱာ=?=(၁၄၃/၈၀၀)x၂၀ ႏွစ္=၃.၅၇၅ ႏွစ္=၃ ႏွစ္ (၀.၅၇၅x၁၂=) ၆.၉ လ=၃ ႏွစ္ ၆ လ (၀.၉x၃၀=) ၂၇ ရက္

ဒါ့ေၾကာင့္ ၂ လာဟာ ျပဳဗၺာသဌ္ နကၡတ္ရဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ထဲကို ၀င္လာတာ ၃ ႏွစ္ ၆ လ ၂၇ ရက္ရွိပါျပီခင္ဗ်ာ

 • ဒီနကၡတ္ထဲမွာ က်န္ေသးတဲ့ ရက္ကေတာ့ (၂၀ ႏွစ္ - ၃ ႏွစ္ ၆ လ ၂၇ ရက္=) ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၃ ရက္ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္
ဒါကို ဒသာႏွစ္ၾကြင္းလို႔ေခၚပါတယ္ same horo software မွာ “ ဒသာႏွစ္ၾကြင္း ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁ ရက္ ၆ၾကာ” ျပထားပါတယ္
သူက အေသးစိတ္ ၀ိလိတၱာေတြယူတြက္တာရယ္ ကၽြန္ေတာ္က တလရက္ ၃၀နဲ႔ ေယ်ဘုယ်ယူတာရယ္ေၾကာင့္ ၁ ရက္ကြာသြားပါတယ္ ဒီ “ ဒသာႏွစ္ၾကြင္း ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁ ရက္ ၆ၾကာ”ဆိုတာတြက္လို႔ရယင္ samehoro က ဘယ္ဘက္က အခ်ိန္ျပဇယားကလည္းတြက္ရပါျပီ လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ ျဂိဳလ္ေတြကလည္း ဇယားထဲကလို စဥ္ထားတယ္ဗ်ာ

 • ေမြးေန႔ ၁၉၈၄ ၁လ ၃ရက္မွာ ၆ၾကာအတြက္လက္က်န္ ၁၆ ႏွစ္ ၅ လ ၁ရက္ေပါင္းေတာ့ ၂၀၀၀ ၆လ ၄ရက္ကိုရပါေရာ ေနာက္ေတာ့ ၁ ေႏြရဲ႕ ၆ ႏွစ္ ၂ လာရဲ႕ ၁၀ ႏွစ္ေတြထပ္ေပါင္းေတာ့ ဘယ္ဘက္ျခမ္းက ဇယားရပါေရာဗ်ာ အဲဒီ ဇယားကို ဒသာဇယားလို႔ေခၚပါတယ္

 • အလယ္ကဇယားကို ဆက္ေလ့လာပါစို႔ ၂၀၀၆ ၆လပိုင္း ၄ ရက္ကေန ၂၀၁၆ ၆လပိုင္း ၄ရက္ ထိ (၂လာျဂိဳလ္ရဲ႕ ဒသာကို) ထပ္မံခြဲစိတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ သူ႔ကို အႏၱရဒသာဇယားလို႔ေခၚပါတယ္ တြက္ပံုက မူလက ၂လာရဲ႕ ျဂိဳလ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ကို ထပ္ပိုင္းျပီး အားလံုးျပန္ေပါင္းယင္ ၁၀ ႏွစ္ျပန္ရရမယ္ အခ်ိဳးက်လည္းျဖစ္ရပါမယ္
၁၀ ႏွစ္ x(၁၀/၁၂၀)=၁၀ လ (၂x၂)
၁၀ ႏွစ္ x( ၇/၁၂၀)=၇ လ (၂x၃)
၁၀ ႏွစ္ x(၁၈/၁၂၀)=၁ႏွစ္ ၆ လ (၂x၈)
၁၀ ႏွစ္ x(၁၆/၁၂၀)=၁ႏွစ္ ၄ လ (၂x၅)
၁၀ ႏွစ္ x(၁၉/၁၂၀)=၁ႏွစ္ ၇ လ (၂x၀)
၁၀ ႏွစ္ x(၁၇/၁၂၀)=၁ႏွစ္ ၅ လ (၂x၄)
၁၀ ႏွစ္ x( ၇/၁၂၀)=၇ လ (၂x၉)
၁၀ ႏွစ္ x(၂၀/၁၂၀)=၁ႏွစ္ ၈ လ (၂x၆)
၁၀ ႏွစ္ x( ၆/၁၂၀)=၆ လ (၂x၁)
စုစုေပါင္း =၁၀ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္ ဥပမာ (၂x၆) က ၂လာဒသာ ၆ၾကာ အႏၱရဒသာကို ညြန္းပါတယ္ ေနာက္ေနာင္မွာ ဒီလိုပဲေဖၚ ျပပါမယ္ခင္ဗ်ာ
ညာဘက္ဆံုးဇယားကို ျပတၱႏၱရဇယားလို႔ေခၚပါတယ္ (၂x၈) ကို ထပ္မံခြဲစိတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (၂x၈x၈),(၂x၈x၅),(၂x၈x၀), . . .,(၂x၈x၃)ထိျဖစ္ပါတယ္၊
အေဟာမ်ားမွာ မပါမျဖစ္လို႔ သူ႔ကို အယင္ေဖၚျပတာပါ

ဒုတိယ စနစ္ျဖစ္တဲ့ နကၡတၱိကဒသာစနစ္ကို ဒီ link မွာဖတ္ႏိုင္ပါျပီ

1 comment:

TTT said...

Oh My God!! This is so complicated!! to be an astrologer, you must be master brain!!

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။