ျဂိဳလ္တို႔၏မိတ္ရန္ ႏွင့္ အတန္႔တို႔၏မိတ္ရန္

မျဖစ္မေနထည့္စဥ္းစားရမယ္ ဇယားေတြပါ ယုဂ္တစ္ခုကို ေဖၚေဆာင္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ဒသာစဥ္စားရာမွာျဖစ္ျဖစ္အသံုး၀င္ပါတယ္
  • ျဂိဳလ္တို႔၏မိတ္ရန္ေတြကို မိတ္ျပဳသူ မိတ္ျပဳခံရသူ ရန္ျပဳသူ ရန္ျပဳခံရသူဆိုျပီးခြဲျခားေဖၚျပထားပါတယ္မိတ္ျပဳသူ

မိတ္ျပဳခံရသူ


ရန္ျပဳသူ

ရန္ျပဳခံရသူ၂-၃-၅


၆-၀၁-၄


-၁-၂-၅
၁-၆
၁-၂-၃


၆-၄၄-၀


၁-၂၄-၆


၁-၂-၃၆-၀


၁-၂-၃၁-၂-၃


၆-၀  • အတန္႔တို႔၏မိတ္ရန္ေတြကို မိတ္ျပဳသူ မိတ္ျပဳခံရသူ ရန္ျပဳသူ ရန္ျပဳခံရသူဆိုျပီးခြဲျခားေဖၚျပထားပါတယ္


မိတ္ျပဳသူ

မိတ္ျပဳခံရသူ


ရန္ျပဳသူ

ရန္ျပဳခံရသူ၅-၁၁ တန္႔

၁တန္႔


၄-၆-၈-၁၂ တန္႔

၁တန္႔၃-၁၀-၁၁ တန္႔

၂တန္႔


၁-၄-၇-၉-၁၂ တန္႔

၂တန္႔၅-၆-၇-၁၂ တန္႔

၃တန္႔


၁-၂-၆-၈-၉ တန္႔

၃တန္႔၁-၂-၈ တန္႔

၄တန္႔


၃-၇-၉-၁၁-၁၂ တန္႔

၄တန္႔၂-၃-၆-၉-၁၁ တန္႔

၅တန္႔


၇-၈-၉-၁၂ တန္႔

၅တန္႔၂-၈-၉ တန္႔

၆တန္႔


၃-၅-၁၁-၁၂ တန္႔

၆တန္႔၃-၄-၁၀-၁၁ တန္႔

၇တန္႔


၂-၆-၁၀-၁၁-၁၂ တန္႔

၇တန္႔၂-၄-၆-၁၂ တန္႔

၈တန္႔


၁-၃-၅-၁၁-၁၂ တန္႔

၈တန္႔၅-၇-၁၁ တန္႔

၉တန္႔


၂-၃-၄-၇-၁၂ တန္႔

၉တန္႔၂-၆-၇ တန္႔

၁၀တန္႔


၂-၄-၇-၉-၁၂ တန္႔

၁၀တန္႔၁-၃-၅-၇ တန္႔

၁၁တန္႔


၁-၂-၄-၈ တန္႔

၁၁တန္႔၂-၄-၇-၉ တန္႔

၁၂တန္႔


၃-၅-၇-၈-၁၁ တန္႔

၁၂တန္႔No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။