နကၡတၱိကဒသာစနစ္

၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္ကို အယင္ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ဒီစနစ္ကို လဆန္းပိုင္းေန႔ဖြားသူမ်ားႏွင့္ လဆုတ္ညဖြားသူမ်ားအတြက္သံုးပါတယ္ ျမန္႔မာရိုးရာမဟာဘုတ္က ဒီလက္ရိုးက ဆင္းသက္လာတယ္ထင္ပါတယ္ ျဂိဳလ္သက္ေတြနဲ႔ ျဂိဳလ္စဥ္တူတာရယ္ေၾကာင့္ပါ အစဥ္လိုက္ေလးကေတာ့

  • ၁ေႏြ (၆ႏွစ္)
  • ၂လာ(၁၅ႏွစ္)
  • ၃ဂၤါ(၈ႏွစ္)
  • ၄ဟူး(၁၇ႏွစ္)
  • ၀ေန(၁၀ႏွစ္)
  • ၅ေတး(၁၉ႏွစ္)
  • ၈ဟု(၁၂ႏွစ္)
  • ၆ၾကာ(၂၁ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ပါတယ္

ဒီဇာတာေလးကိုဥပမာတြက္ရေအာင္ဗ်ာ ၂လာက ၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတၱာ ကိုပဲယူတြက္ပါမယ္ ဒီေနရာမွာ နကၡတ္ေတြျပန္လိုလာပါတယ္ နကၡတ္ခြဲေ၀ပံုက

နကၡတၱိကဒသာစနစ္

စဥ္

နကၡတ္အမည္

နကၡတ္သခင္

ျဂိဳလ္သက္

ရာသီ

အင္သာ

လိတၱာ

မွ

ရာသီ

အင္သာ

လိတၱာ

ၾကတၱိကာ

၂၆

၄၀

ေရာဟဏီ
မွ
မိဂသီ

၄၀

အျဒ

၁၅

၄၀

ပုဏၰဖုႆ
မွ
ဖုႆအသလိႆ

၁၀

မာဃ

၁၁

ျပဳဗၺဖလဇနီ
မွ
၁၂

ဥတၱရဖလဇနီ

၁၀

၁၃

ဟသဒ

၁၇

၁၀

၁၄

စိၾတ
၁၅

သြာတိ
မွ
၁၆

၀ိသာခါ

၂၀

၁၇

အႏုရာဓ

၁၀

၂၀

၁၈

ေဇဌ
မွ
၁၉

မူလ

၁၃

၂၀

၂၀

ျပဳဗၺာသဌ္

၁၉

၁၃

၂၀

မွ

၂၆

၄၀

၂၁

ဥတၱရာသဌ္

၂၆

၄၀

*

အဘိဇိ

ေရွ႕ေနာက္နကၡတ္တို႔၏ ဧရိယာကိုယူထားသည္။

၂၂

သရ၀ဏ္

၂၃

၂၀

၂၃

ဓနသိဒၶိ

၁၂

၂၃

၂၀

၂၄

သတၱဘိသွ်
မွ
၂၅

ျပဳဗၺာဘျဒပုဒ္

၁၁

၂၀

၂၆

ဥတၱရာဘျဒပုဒ္

၂၁

၁၁

၂၀

၂၇

ေရ၀တီ
အႆ၀ဏီ
မွ
ဘရဏီ

၂၆

၄၀

အဘိဇိနကၡတ္က ထူးျခားေသာကာလမ်ားတြင္ေပၚေပါက္ထြန္းလင္းတတ္သည္ ၾကိဳမွန္း၍မရပါဟုမွတ္သားဖူးပါ၏။

၂လာက ၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတၱာ ဆိုေတာ့ ၈ ရာသီ ၁၃ အင္သာ ၂၀ လိတၱာ နဲ႔ ၉ ရာသီ ၂၃ အင္သာ ၂၀ အင္သာတြင္းမွာရွိေတာ့ ၅ေတးျဂိဳလ္ရဲ႕ဒသာကာလမွာေပါ့

၁၉ ႏွစ္=(၉ ရာသီ ၂၃ အင္သာ ၂၀ လိတၱာ)-(၈ ရာသီ ၁၃ အင္သာ ၂၀ လိတၱာ)= ၁ ရာသီ ၁၀ အင္သာ= ((၁x၃၀ အင္သာ)+၁၀ အင္သာ)x၆၀ လိတၱာ = ၂၄၀၀ လိတၱာ

ျပဴဗၺါသဌ္အတြင္း ၂ လာသြားခဲ့သမွ် = ၁၄၃ လိတၱာ

အခ်ိဳး=၁၄၃/၂၄၀၀=၀.၀၅၉၅၈၃၃၃၃ ၁၉ႏွစ္ျဖင့္ ေျမွာက္ေသာ္

၁.၁၃၂.၈၃၃၃၃ ႏွစ္= ၁ ႏွစ္ + ၀.၁၃၂၀၈၃၃၃ ႏွစ္= ၁ႏွစ္ ၀.၁၃၂၀၈၃၃၃x၁၂ လ= ၁ ႏွစ္ ၁.၅၈၅ လ= ၁ ႏွစ္ ၁ လ + ၀.၅၈၅လ= ၁ ႏွစ္ ၁ လ ၀.၅၈၅x၃၀ ရက္= ၁ ႏွစ္ ၁ လ ၁၈ ရက္

က်န္ေသာကာလ= ၁၉ ႏွစ္ (-) ၁ ႏွစ္ ၁ လ ၁၈ ရက္= ၁ရ ႏွစ္ ၁၀လ ၁၂ ရက္

“နကၡတၱိက ဒသာႏွစ္ၾကြင္း ၁၇ ႏွစ္ ၁၀ လ ၁၂ ရက္ ၅ေတး”ေရးႏိုင္ပါျပီခင္ဗ်ား

နကၡတၱိကာဒသာအရ ျဂိဳလ္စားဇယားကို တြက္ယူႏိုင္ပါျပီခင္ဗ်ာ

ႏွစ္

ရက္

ျဂိဳလ္စား

၁၉၈၄

၅ေတး

၁၇

၁၀

၁၂


၂၀၀၁

၁၁

၁၅

၈ဟု

၁၂
၂၀၁၃

၁၁

၁၅

၆ၾကာ

၂၁
၂၀၃၄

၁၁

၁၅

၁ေႏြ
၂၀၄၀

၁၁

၁၅

၂လာ

၁၅
၂၀၅၅

၁၁

၁၅

၃ဂၤါ
၂၀၆၃

၁၁

၁၅

၄ဟူး

၁၇
၂၀၈၀

၁၁

၁၅

၀ေန

၁၀
၂၀၉၀

၁၁

၁၅

၅ေတး

၁၈


၂၀၉၂

ေမြးေန႕

  • ေနာက္သတိထားရမယ့္ေနရာက ဥတၱရာသဌ္ အဘိဇိ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ေတြပါပဲ နကၡတ္က သံုးလံုး တကယ္ရွိတာက ၂ လံုး အခ်ိန္ကက်ေတာ့ ၅ေတး ဒသာ ၁၉ ႏွစ္ရဲ႕ ၄ပံု၃ပံု ၁၄ ႏွစ္ ၃ လ ပဲရပါတယ္ လအားျဖင့္ ၁၇၁ လ ရပါတယ္

တကယ္လို႔ ၂ လာဟာ ၈-၂၆-၄၀ မွ ၉-၁၃-၂၀ ၾကားရွိျပီဆို တြက္ပံုေလးကြဲပါတယ္ ဥပမာဗ်ာ

၂ လာက ၉ ရာသီ ၀ အင္သာ ၀ လိတၱာမွာ ရပ္တယ္ဆိုပါေတာ့

ဥတၱရာသဌ္ထဲကို ၀င္လာတာက ( ၉ ရာသီ )-( ၈ ရာသီ ၂၆ အင္သာ ၄၀ လိတၱာ)= ၃ အင္သာ ၂၀ လိတၱာ = ၃x၆၀ လိတၱာ + ၂၀ လိတၱာ= ၂၀၀ လိတၱာ

နကၡတ္ ၂ လံုးစာက ၁၆၀၀ လိတၱာ

အခ်ိဳး ၂၀၀/၁၆၀၀=၀.၁၂၅

၀.၁၂၅x၁၇၁ လ=၂၁.၃၇၅ လ= ၂၁ လ+ ၀.၃၇၅ လ= ၁ ႏွစ္ ၉ လ +(၀.၃၇၅x၃၀ ရက္)=၁ ႏွစ္ ၉ လ ၁၁ ရက္ ရပါျပီ (ဒါက ဥတၱရာသဌ္ အဘိဇိ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ေတြ အတြက္ တြက္ထားတာကို သတိရပါ)( သူတို႔ေရွ႕မွာ ျပဳဗၺာသဌ္ နကၡတ္ အတြက္ ၄ ႏွစ္ ၉ လ ရွိေနတာကို သတိရပါ)

၅ ေတးျဂိဳလ္ရဲ႕ ဒသာကာလကို တကယ္ ၀င္လာတဲ့ကာလက ( ၄ ႏွစ္ ၉ လ + ၁ ႏွစ္ ၉ လ ၁၁ရက္= ၆ ႏွစ္ ၆ လ ၁၁ ရက္) ျဖစ္ပါတယ္

၅ ေတး ဒသာႏွစ္ၾကြင္း = ၁၉ ႏွစ္ (- )၆ ႏွစ္ ၆ လ ၁၁ ရက္= ၁၂ ႏွစ္ ၅ လ ၁၉ ရက္

“ဒသာႏွစ္ၾကြင္း ၁၂ ႏွစ္ ၅ လ ၁၉ ရက္ နကၡတၱိက ၅ ေတးဒသာ” ျဖစ္ပါတယ္

နကၡတၱိက ဒသာရဲ႕ အႏၱရနဲ႔ ျပတၱႏၱရဒသာ နမူနာတြက္၍ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမယ္


  • ဒီေနရာမွာ နကၡတ္ ပါဒ္ ဃဋီ အေၾကာင္းထည့္ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

နကၡတ္တလံုးမွာ ၄ ပါဒ္ရွိပါတယ္ ၁ပါဒ္မွာ ၁၅ ဃဋီရွိပါတယ္

၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတႅာအတြက္တြက္ပါမယ္

နကၡတ္ထဲကို ၀င္ျပီးတဲ့ ကာလက (၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတၱာ)-(ျပဳဗၺာသဌ္အစ ၈ ရာသီ ၁၃ အင္သာ ၂၀ လိတၱာ)=(၀ ရာသီ ၂ အင္သာ ၂၃ လိတၱာျဖစ္ပါတယ္)=( ၁၄၃ လိတၱာ)

အခ်ိဳး= ၁၄၃/၈၀၀ =၀.၁၇၈၇၅ ရပါတယ္ ၄ ပါဒ္ရွိလို႔ ၄ နဲ႔ေျမာက္ပါတယ္ ၀.၇၁၅ ပါဒ္ ရပါတယ္ ၁၅ ဃဋီမို႔ ၁၅ နဲ႔ေျမာက္ပါတယ္ ၁၁ ဃဋီ ရပါတယ္

၈ ရာသီ ၁၅ အင္သာ ၄၃ လိတၱာဟာ= ၁၉ လံုး ၀ ပါဒ္ ၁၁ ဃဋီ ဆိုျပီးရပါတယ္( ၀ နကၡတ္ကေန စေရလို႔ ၁၉ လံုးျဖစ္ေနတာပါ ျပဳဗၺာသဌ္ နကၡတ္ကိုပဲဆိုလိုတာပါ)

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။