ေန႔ဖြားညဖြားနဲ႔ လဆန္းလဆုပ္ဖြား

လဆန္းဖြားနဲ႔ လဆုတ္ဖြား

ေမြးရက္ကိုလိုက္လို႔ လဆန္းလဆုပ္ဖြား သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ လြယ္သလိုရွိေပမယ့္ လကြယ္နဲ႔ လျပည့္ နဲ႔ နီးသူေတြဟာ ေသခ်ာေရြးမွ သိရတာမ်ိဳးပါ

ဥပမာ ဇာတာေလးေတြနဲ႔ ေလ့လာၾကပါစို႔

ပံုေလးပံုျပထားပါတယ္ ၁၃၄၅ခု ျပာသို လဆန္း ၁ရက္ကေန ျပာသိုလကြယ္ထိျပထားပါတယ္

  • ဇာတာကိုၾကည့္ျပီး လကြယ္ခါနီးခါမွာ တထပ္တည္းမက်ပဲ ၂လာက နည္းေနယင္ လမကြယ္ေသးလို႔ လဆုပ္လို႔ ေခၚပါမယ္ ၂လာက ၁ေႏြထက္ ၾကီးသြားတာနဲ႔ ေနာက္လကူးေနလို႔ လဆန္းေနပါျပီ
  • လျပည့္ခ်ိန္မွာ ၂လာက နည္းေနယင္ လမျပည့္ေသးလို႔ လဆန္းလို႔ ေခၚပါမယ္ ၂လာက ၁ေႏြထက္ ၾကီးသြားတာနဲ႔ လျပည့္ျပီးလို႔ လဆုပ္(လျပည့္ေက်ာ္)ျဖစ္ေနျပီ

ေန႔ေမြးနဲ႔ ညေမြး

ေမြးခ်ိန္ကိုလိုက္လို႔ ေန႔ဖြားညဖြား သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ လြယ္သလိုရွိေပမယ့္ ေနထြက္ခ်ိန္ ေန၀င္ခ်ိန္နဲ႔ နီးသူေတြဟာ ေသခ်ာေရြးမွ သိရတာမ်ိဳးပါ

ဥပမာ ဇာတာေလးေတြနဲ႔ ေလ့လာၾကပါစို႔

ပံုေလးပံုျပထားပါတယ္ ၁၃၄၅ခု ျပာသို လဆန္း ၁ရက္ကေန႔ကေန ေနာက္ရက္ထိျပထားပါတယ္

  • ဇာတာကိုၾကည့္ျပီး ေနထြက္ခါနီးမွာ “လ” နဲ႔ ၁ ေႏြ တထပ္တည္းမက်ပဲ လ က နည္းေနယင္ ေနမထြက္ေသးလို႔ ညေမြးလို႔ ေခၚပါမယ္ လ က ၁ေႏြထက္ ၾကီးသြားတာနဲ႔ ေနထြက္ျပီမို႔ ေန႔ဖြား
  • ေန၀င္ခ်ိန္မွာ လ က နည္းေနယင္ ေနမ၀င္ေသးလို႔ ေန႔ဖြားလို႔ ေခၚပါမယ္ လ က ၁ေႏြထက္ ၾကီးသြားတာနဲ႔ ေန၀င္ျပီးလို႔ ညေမြး ျဖစ္ေနျပီ

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။