ဘာ၀တို႔ အေၾကာင္း (၁)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

ဘာ၀တို႔ အေၾကာင္း

MOTAA သင္တန္းသား မ်ားအေနနဲ႔ ယခင္ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္၊ နကၡတၱေ၀ဒပညာတြင္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ ဘာ၀ အတန္႔မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ နကၡတၱေ၀ဒ ပညာကို အေျခခံ မ႐ိွလိုသူမ်ား အတြက္ သိထားသင့္ ေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ႐ွင္းျပရန္ လိုလာပါသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ MUCTR မွာအလည္ေရာက္ေနစဥ္ ဆရာ့ဆီမွ သင္ခန္းစာထပ္ရေသာေၾကာင့္ အျမန္ပို႔စ္တင္လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ (ေတာမီးေလာင္ရာမွလာေသာ) မီးခိုးေငြ႕မ်ား ေက်ာင္း၀န္းက်င္မွာ ရစ္ဆိုင္းေနပါသျဖင့္ မ်က္စိစပ္စပ္နဲ႔ စာစီရပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ကိုပခန္း


ပထမ အခ်က္မွာ “ဘာ၀(အိမ္)" ဆိုသည္မွာ ရာသီမဟုတ္ပါ။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲျပားစြာ နားလည္ထားရန္ လိုပါသည္။ ယခုသင္ခန္းစာတြင္ ေရးသား ႐ွင္းျပထားသည္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ေရးခ်ပါ။ မသိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

ဒုတိအခ်က္ အေနအျဖင့္ “အတန္႔"ႏွင့္ “အတန္႔ ဘာ၀" ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရတို႔ကို ကြဲျပားစြာ နားလည္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်မ္းစာပိုဒ္တခုတြင္ “ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ တနဂၤေႏြမွ ၇-တန္႔တြင္ တည္ခဲ့ေသာ္"- စသည္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား ေသာ ဆိုလိုရင္းႏွင့္၊ “ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ -၇-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ တည္ခဲ့ေသာ္"- ဆိုလိုရင္း တို႔သည္ အဓိပၸါယ္ အားျဖင့္ လြန္စြာ ကြာျခားပါသည္။ “ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ -တနဂၤေႏြမွ ၇-တန္႔တြင္ တည္ခဲ့ေသာ္" ဆိုသည္မွာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး ရပ္တည္ေနေသာ တည္ေနရာသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ရာေနရာမွ စတင္ေရတြက္ေသာ္ ၇-တန္႔ေျမာက္အကြက္၊ (၁၈၀ ဒီဂရီ) တြင္ တည္ေနခဲ့လွ်င္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ျပီး “ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ ၇-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္ခဲ့ေသာ္" ဆိုသည္မွာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ လဂ္ေနရာမွ တိုင္းတာေရတြက္လွ်င္ ၇-တန္႔ (၁၈၀ ဒီဂရီ) တြင္ တည္ေနခဲ့လွ်င္ဟု ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ “ဘာ၀" ဟူေသာ စကားလံုးသည္ လဂ္ေနရာမွ မွီျငမ္း တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ယခုမွ နကၡတ္ပညာကို ေလ့လာမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုပါသည္။

တတိယ အခ်က္မွာ ေဗဒင္ က်မ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ရာသီစက္၊ ဘာ၀စက္၊ န၀င္းစက္ ဟူေသာ အသံုးအႏွဳန္း ျဖစ္သည္။ “စက္"ဟု အလြယ္ေခၚေသာ ျမန္မာ စကားလံုးမွာ သကၠတ ဘာသာ “ခ်ကၠရ"မွ စတင္လာပါသည္။ “ခ်ကၠရ"မွ တစ္ဆင့္ “စကၠရ" ထိုမွ တစ္ဆင့္ “စက္" ဟု၍ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ လည္ပါတ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းသ႑ာန္ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ၁၂-ရာသီ စက္၀ိုင္းႀကီးအား အပိုင္း ၁၂-ပိုင္း ပိုင္းျပီး၊ သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ျခင္းအား ဘာ၀တြက္ျခင္း၊ ဘာ၀ဆန္းစစ္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ ဤေနရာ၌ အေ႐ွ႕တိုင္း နကၡတၱပညာတြင္ ဘာ၀ ၁၂-ပိုင္းအား အညီအမွ် ပိုင္းျခားေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း နည္းအမ်ားစုတြင္မူ အညီအမွ် ပိုင္းျခားထားျခင္း မ႐ိွပါ။ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ လတၱီတြဒ္ တန္ဘိုးေပၚ မူတည္၍ ေနထြက္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ႐ိွျခင္းေၾကာင့္ ဘာ၀တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတို႔ မတူညီၾကပါ။ MOTAA သုေတသီ အဆင့္တြင္ ထိုတြက္ခ်က္မွဳ သေဘာတို႔ကို ႐ွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သခ်ၤာသေဘာ အားျဖင့္ လြန္စြာ႐ွဳပ္ေထြးျခင္း၊ ယခုမွ နကၡတ္ပညာကို စတင္ေလ့လာ ေနသူမ်ားအတြက္ လမ္းေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခု MOTAA သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဤနည္းစနစ္ကို မေဖၚျပပါ။ သမား႐ိုးက် အေ႐ွ႕တိုင္းမူျဖင့္ ဘာ၀ (၁၂)ခုတို႔ကို အညီအမွ် ပိုင္းေသာ စနစ္ကိုသာ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာ၀စက္ တြက္ခ်က္ျခင္း 

ယခု တင္ျပမည့္ ဘာ၀စက္ တြက္ခ်က္ျခင္းသည္ အေရွ႕တိုင္းမူအရ ဘာ၀တစ္ခုလွ်င္ ၃၀ ဒီဂရီသည္ အညီအမွ် ႐ိွသည္ဆိုေသာမူကို မူတည္၍ တြက္ခ်က္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဇာတာတစ္ခုတြင္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၿဗိစာၦလဂ္ ၅း၀၀ တြင္ ႐ိွေနသည္ ဆိုပါအံ့


MOTAA စနစ္အရ လဂ္ ဆိုသည္မွာ ၁-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မွတ္ ျဖစ္သည္။ ၃၀-ဒီဂရီ(တစ္ရာသီ)စီ အညီအမွ် ႐ိွေသာ ဘာ၀စနစ္ကို အသံုးျပဳသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာဘာ၀ တို႔၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ တို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမင္လာရသည္။


ဘာ၀ တစ္ခုတြင္ ၃၀ ဒီဂရီစီ႐ိွရာ ဘာ၀ တစ္ခုစီ၏ အစမွတ္ကို ႐ွာရန္ လက္႐ိွအလယ္ ဗဟိုခ်က္ေနရာတန္ဘိုးမွ ၁၅ ဒီဂရီ ႏွဳတ္ေပးပါ။ ထိုဘာ၀၏ ဆံုးမွတ္ကို သိ႐ိွရန္ လက္႐ိွ ဗဟိုခ်က္ ေနရာတန္ဘိုးတြင္ ၁၅ ဒီဂရီ ေပါင္း ေပးပါ။ ထိုအခါ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ဘာ၀ တစ္ခုစီ၏ အေနအထားကို ရလာပါမည္။ သင္တန္းသား မ်ား အေနျဖင့္ ခ်တြက္ ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


အထက္တြင္ ျမင္ရသည့္အတိုင္း ဘာ၀စက္တစ္ခု ရလာပါမည္။ ထိုအကြက္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿဂိဳဟ္မ်ားကို ေနရာခ် ျဖည့္သြင္းေပးလိုက္ပါက ျပည့္စံုေသာ ဘာ၀ စက္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ မွတ္ရန္မွာ ေနာက္ဘာ၀၏ အစသည္ ေ႐ွ႕ဘာ၀၏ အဆံုးျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၄-တန္႔ ဘာ၀ အစသည္ ၃-တန္႔ ဘာ၀၏ အဆံုးျဖစ္သည္။ ၃-တန္႔ဘာ၀ အစမွတ္မွ ၃-တန္႔ဘာ၀ အဆံုးမွတ္ အၾကားတြင္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုး ရပ္တည္ ေနပါက ထိုၿဂိဳဟ္သည္ ၃-တန္႔ တြင္ ရပ္တည္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ဘာ၀ တို႔ကို အုပ္စု ခြဲ၍ စစ္ေဆးျခင္း 

  • (၁) တည္ေဆာက္ပံု အရ အုပ္စု ခြဲျခားျခင္း 
• ပထမ အုပ္စု- ကိန္းအိမ္မ်ား။ (၁-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀မ်ား)
• ဒုတိယ အုပ္စု- ႀတိေဂါဏ အိမ္မ်ား။ (မူလႀတိေဂါဏ ႏွင့္ မဆိုင္ပါ) ၁-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊
• တတိယ အုပ္စု- ဒုဌာန အိမ္မ်ား။ (၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔)
• စတုတၳ အုပ္စု- ၂-တန္႔၊ ၃-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔၊ MOTAA စနစ္အေနျဖင့္ ေလ့လာရာတြင္-(၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔) တို႔ကို ဒုဌာန အိမ္မ်ား - မေကာင္းေသာ အိမ္မ်ား -ဟူ၍ သတ္မွတ္ျပီး၊ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ားကို သုဌာန အိမ္မ်ား - ေကာင္းေသာ အိမ္မ်ား -ဟူ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဘာ၀ တစ္ခုခ်င္းစီ ႐ွင္းျပခ်က္ကို ေလ့လာပါ။

  • (၂) စ႐ိုက္ အုပ္စု အရ ခြဲျခားျခင္း ။ (စရ၊ ထိရ။ ဒြိဘာ၀) 
• ပထမ အုပ္စု- ကိန္းအိမ္မ်ား။ (၁-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀မ်ား)
• ဒုတိယ အုပ္စု- ပဏာပရ အိမ္မ်ား (၂-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔)
• တတိယ အုပ္စု- အေပၸါကလိမ အိမ္မ်ား။ (၃-တန္႔၊ ၆-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔)

ပထမ အုပ္စု ကိန္းအိမ္မ်ား 

(၁-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀မ်ား) သည္ စ႐ိုက္တူေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိႆရာသီတြင္ လဂ္တည္ေသာ သူတစ္ဦးအတြက္ တနည္းအားျဖင့္ မိႆလဂ္ အတြက္ဆိုလွ်င္ မိႆ၊ ကရကဋ္၊ တူ၊ မကာရ ရာသီ တို႔သည္ စရ ရာသီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်မ္းမ်ား အလိုအရဆိုလွ်င္ စရ ရာသီတို႔၏ သဘာ၀ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ (ျပီးခဲ့ေသာ ရာသီတို႔ အေၾကာင္း သင္ခန္းစာကို ျပန္ၾကည့္ပါ။)

ဒုတိယ အုပ္စု ပဏာပရ အိမ္မ်ား

(၂-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔) သည္လည္း စ႐ိုက္တူေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိႆလဂ္ ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအတြက္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ ထိရရာသီ အိမ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်မ္းမ်ားတြင္ ထိရ-ရာသီႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သဘာ၀တို႔ကို ေဖၚျပထား ပါသည္။ (ျပီးခဲ့ေသာ ရာသီတို႔ အေၾကာင္း သင္ခန္းစာကို ျပန္ၾကည့္ပါ။)

တတိယ အုပ္စု အေပၸါကလိမ အိမ္မ်ား

(၃-တန္႔၊ ၆-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔) သည္လည္း စ႐ိုက္တူေသာ ရာသီ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိႆလဂ္ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအတြက္ ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ ဒြိဘာ၀-ရာသီ အိမ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်မ္းမ်ားတြင္ ဒြိဘာ၀ ရာသီႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သဘာ၀ တို႔ကို ေဖၚျပထား ပါသည္။ (ျပီးခဲ့ေသာ ရာသီတို႔အေၾကာင္း သင္ခန္းစာကို ျပန္ၾကည့္ပါ။)

  • (၃) ဓါတ္ၾကီးေလးပါး အရ အုပ္စု ခြဲျခားျခင္း (မီး၊ ေျမ၊ေလ၊ေရ) 
• ပထမ အုပ္စု- ဓမၼ ဘာ၀ အိမ္မ်ား။ (၁-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊)
• ဒုတိယ အုပ္စု- အာသာ ဘာ၀ အိမ္မ်ား (၂-တန္႔၊ ၆-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔၊)
• တတိယ အုပ္စု- ကာမ ဘာ၀ အိမ္မ်ား။ (၃-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔၊)
• စတုတၳ အုပ္စု- မုကၡ် ဘာ၀ အိမ္မ်ား။ (၄-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊)

ပထမအုပ္စု ဓမၼ ဘာ၀ အိမ္မ်ား

(၁-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊) တို႔သည္ ဓါတ္သေဘာ တူေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိႆလဂ္ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအတြက္ ဆိုလွ်င္ မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု ရာသီတို႔ ျဖစ္ျပီး ၄င္းအိမ္တို႔ ေရာက္တည္ရာ ရာသီမ်ားသည္ မီးဓါတ္ ရာသီမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ဓမၼ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ သေဘာ သဘာ၀ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ တာ၀န္ တို႔ကို ဆိုလိုေသာေၾကာင့္ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ထိုဘာ၀မ်ားတြင္ျဂိဳဟ္မ်ား က်ေရာက္ေနပါက ဇာတာ႐ွင္သည္ အရာ ရာကို အဓိပၸါယ္ ႐ိွမ႐ိွ၊ ေလာက ဓမၼ က်မက် ဆိုေသာ သေဘာကို သံုးသပ္ ဆင္ျခင္မႈတို႔တြင္ အားသန္ တတ္သည္။ သူတို႔သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ျဖစ္သလိုနားမလည္ဘဲႏွင့္ အလြယ္လက္ခံျခင္းမျပဳပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ အားစိုက္ထုတ္ျပီး မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆမွာသာ လက္ခံမည့္သေဘာ ႐ိွတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔၏ အယူအဆႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ ခိုင္မာစြာကိုင္စြဲ တတ္ၾကသည္။

ဒုတိယအုပ္စု အာသာ ဘာ၀ အိမ္မ်ား 

(၂-တန္႔၊ ၆-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔၊) တို႔သည္လည္း ဓါတ္သေဘာ တူေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိႆ လဂ္ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအတြက္ဆိုလွ်င္ ျပိႆ၊ ကန္၊ ႏွင့္ မကာရ ရာသီ တို႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းအိမ္တို႔ေရာက္တည္ရာ ရာသီမ်ားသည္ ေျမဓါတ္ရာသီမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းတို႔အား အာသာ ဘာ၀မ်ားဟုေခၚသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ရႏိုင္စရာ ႐ိွသည္မ်ားကို ေတာင့္တမႈ ျဖစ္သည္။ အေရးပါေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ ထိုဘာ၀မ်ားတြင္ ႐ိွေနျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ လက္ေတြ႔က်ျခင္း၊ အလုပ္ကို စူးစိုက္စြဲျမဲျခင္းဆိုေသာ သဘာ၀မ်ား႐ိွေနတတ္သည္။ ရယူေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကထားတတ္သည္။ “ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ သာ အခ်စ္” ဟူ၍ သေဘာထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ မလိုအပ္ပဲ အေသးစိတ္ ႏိုင္တတ္ေသာ သဘာ၀ကိုလည္း ျဖစ္ေစတတ္သည္။

တတိယအုပ္စု ကာမဘာ၀ အိမ္မ်ား 

(၃-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔၊) တို႔သည္လည္း ဓါတ္သေဘာ တူေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာ-အားျဖင့္ မိႆလဂ္ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအတြက္ဆိုလွ်င္ ေမထုန္ တူ ႏွင့္ ကုမ္ ရာသီ တို႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းအိမ္တို႔ ေရာက္တည္ရာ ရာသီမ်ားသည္ ေလဓါတ္ ရာသီမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းတို႔အား ကာမ ဘာ၀မ်ားဟုေခၚသည္။ ထိုရာသီတို႔တြင္ အေရးပါေသာ ၿဂိဳဟ္အမ်ားအျပား က်ေရာက္ေနပါက ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ လူမႈေရး ဆက္ဆံပါတ္သက္မႈမ်ားတို႔တြင္ စိတ္၀င္စားတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း၊ အသိအကၽြမ္းမ်ားတတ္သည္။ သူမ်ားကိစၥတို႔ကို စိတ္၀င္စားမႈ ႐ိွတတ္သည္။ လိုခ်င္တို႔သည္မွာ တစ္မိ်ဳး၊ႏွစ္မ်ိဳး မဟုတ္၊ ဟိုဟာ လိုခ်င္၊ ဒီဟာ လိုခ်င္ မ်ိဳးျဖစ္တတ္ျပီး စူးစိုက္မွဳ အားနည္းတတ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကာမဘာ၀ အိမ္ဆိုေသာ သေဘာမွာ ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္၊ ခ်မ္းသာ၊ ေလာကီခ်မ္းသာကို ဦးစားေပး တတ္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳ အုပ္စု မုကၡ်ဘာ၀ အိမ္မ်ား 

(၄-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊) တို႔သည္လည္း ဓါတ္သေဘာ တူေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာ-အားျဖင့္ မိႆလဂ္ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအတြက္ဆိုလွ်င္ ကရကဋ္၊ ၿဗိစာၦ ႏွင့္ မိန္ တို႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းအိမ္တို႔ ေရာက္တည္ရာရာသီ မ်ားသည္ ေရဓါတ္ရာသီမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းတို႔အား မုကၡ်ဘာ၀ မ်ားဟုေခၚသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ကို တပ္မက္ျခင္း၊ နည္းတတ္သည္။ ခံစားခ်က္၊ သိျမင္ခ်က္ တို႔ကို ဦးစားေပးတတ္ျပီး ေလာကီဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစေသာ အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေစေသာ ဘာ၀မ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အျခားသူတို႔၏ ခံစားခ်က္ကို တန္ဘိုးထားတတ္၍ အျခားသူတို႔၏ ဘ၀သင္ခန္းစာမွပင္ မိမိအတြက္ သင္ခန္းစာ သေဘာယူတတ္သည္။ ဂမၻီရ ပညာမ်ား၊ စိတ္တန္ခိုး၊ နာမ္ေလာကမ်ား၊ ၀ိဇၨာလမ္း ပညာမ်ားကို စိတ္၀င္စားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔သည္ အမ်ားအျမင္တြင္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္တတ္သူ၊ ေလထဲတြင္ တိုက္အိမ္ေဆာက္ေနသူ၊ လက္ေတြ႔မဆန္သူ၊ အလုပ္မတြင္သူတို႔ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။