ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ ျမင္ယွဥ္နကၡတ္ (၂)


နိယာယန (အေရွ႕တိုင္းသံုးစနစ္) ႏွင့္ သာယန (အေနာက္တိုင္းသံုးစနစ္) တို႔ကြာျခားပံု

မိႆရာသီဖြားမ်ား၏ ေမြးဖြားရာကာလသည္ ဆရာစံဇာဏီဘို စာအုပ္မ်ားတြင္ မတ္လ ၂၁ ၀န္က်င္မွ ဧၿပီလ ၂၁ ၀န္းက်င္ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ မိႆရာသီဖြားမ်ား၏ ကာလသည္ ဧၿပီ ၁၄ ၀န္းက်င္မွ ေမ ၁၄ ၀န္းက်င္ၾကားတြင္ ရွိသည္ဟု ၾကားမိေသာအခါ လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ၾကေပမည္။ ၄င္းကြာျခားပံုကို တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစားခြဲျခားျပပါဦးမည္။

ကမၻာကို ဗဟိုျပဳ၍ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါက မိႆ၊ ၿပိႆ၊ ေမထုန္ စေသာ ရာသီစက္၀န္း ၁၂ ခုေပၚေနေသာ (ကမၻာမွ အေ၀းဆံုး) ၾကယ္စက္၀န္းၾကီးရွိသည္။ ထိုစက္၀န္းၾကီးကိုေနာက္ခံျပဳ၍ မွတ္သားလာပါက တနဂၤေႏြ(ေနမင္း) အစ စေန၊ နက္ပကြၽန္း၊ ပလူတိုတိုင္ ေနႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ထိုစက္၀န္းလည္ပတ္မႈထက္ ျမန္ဆန္စြာ ျဖတ္သန္းၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုစက္၀န္းကို အေရွ႕မွအေနာက္ အေနာက္မွ အေရွ႕ ျဖတ္သန္းၾကသည္။ ေတာင္ေျမာက္လည္း ယိမ္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေတာင္ေျမာက္၀န္ရိုးကိုဗဟိုျပဳကာ အေရွ႕အေနာက္လည္ေနေသာ ကမၻာအတြက္ ရာသီစက္၀န္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ အေရွ႕အေနာက္ေရြ႕ေနသည္ဟုသာ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၄င္းေကာင္းကင္၀တၱဳတို႔အနက္ ေနမင္း(တနဂၤေႏြ) ႏွင့္ လမင္း(တနလၤာ)တို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ် ေနာက္ျပန္မသြားပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာသည္ ေနကို တသတ္မွတ္တည္းေသာ အျမန္ႏႈန္း၊ တစ္သတ္မွတ္တည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ပတ္ေနၿပီး၊ လမင္းသည္လည္း ကမၻာကို ထိုသို႔ပတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေႏွးသြားျခင္း၊ ျမန္သြားျခင္းလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို အမွီျပဳေသာ သတ္မွတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။

နကၡတ္စက္၀န္းကို ေနမင္း တစ္ပတ္ပတ္ရန္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 365.25 ရက္ၾကာသည္။ 0.25 ရက္အတြက္ ရပ္ထပ္ႏွစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရသည္။ နကၡတ္စက္၀န္းကို လမင္း တစ္ပတ္ပတ္ရန္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 29.5 ရက္ၾကာသည္။ 0.5 အတြက္ မစံုေျခာက္လ စံုေျခာက္လ ျဖစ္ေစကာ၊ ယခုလတြင္ ရက္စံုေသာေၾကာင့္ လဆန္း ၁၅ ရက္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္၊ ေနာက္လတြင္ ရက္မစံုေသာေၾကာင့္ လဆန္း ၁၅ ရက္၊ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ စသည္ျဖင့္ အေလ်ာ္ေပးရသည္။

လမင္း၏ ၁၂ လသည္ ၃၅၄ ရက္သာရွိသျဖင့္ ေန၏ 365.25ႏွင့္ညွိယူရန္ ေယဘူယအားျဖင့္ ၃ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ခန္႔ ၀ါထပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ ၁၂ ရာသီစက္၀န္းတြင္ တနဂၤေႏြျဖတ္သန္းပံုအရ မိႆရာသီဖြား၊ ၿပိႆရာသီဖြား စသည့္ရာသီဖြားေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ေဖၚခဲ့သလို၊ တနလၤာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ တနဂၤေႏြတို႔ ကြာျခားပံုအရ စိၾတလ၊ ဘိသကၡလ၊ ေဇဠလအစရွိသျဖင့္ လအေဟာမ်ား၊ တီထိအေဟာမ်ား၊ ေယာဂအေဟာမ်ား၊ ကရိုဏ္းအေဟာမ်ားအစရွိသျဖင့္ မ်ားစြာေဖၚျပထားသည္။

ရာသီဖြား

ေကာင္းကင္စက္၀န္း ၁၂ စိပ္တြင္ တနဂၤေႏြတည္ပံုအရ ရာသီဖြားမ်ားျဖစ္လာသည္။ မိႆရာသီဖြားဆိုသည္မွာ မိႆရာသီတြင္ တနဂၤေႏြတည္ေနသည္ကိုေဖၚျပသည္။ မိႆရာသီကို သတ္မွတ္ပံုတြင္ကား စနစ္ႏွစ္ခု ကြဲျပားသြားေလသည္။

(၁) ပထမစနစ္ နကၡတ္စက္၀န္းကို မူတည္ကာ ႏွစ္အစ သတ္မွတ္ေသာစနစ္ (သို႔) နိယာယနစနစ္ (သို႔) အေရွ႕တိုင္းသံုးစနစ္


အထက္ပါဇာတာခြင္မွာ 14.4.2011 ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၄ မိနစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေကာင္းကင္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ မိန္ရာသီႏွင့္ မိႆရာသီၾကား 0 ရာသီ 0 အင္သာ 0 လိတၱာတြင္ တည္ေနေသာ သၾကၤန္က်ခ်ိန္ ဇာတာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ကို ထြင္းေဖါက္ကာ ျမင္ရမည့္ေကာင္းကင္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


မိန္ရာသီ ၂၄ တြင္ တည္ရွိေသာ ၾကာသာပေတးမွ လြန္ေျမာက္ကာ မိႆရာသီ သိုးရုပ္ရွိရာ ေဒသအစပ္သို႔ က်ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုေနရာမွစကာ မိႆရာသီ၊ ၿပိႆရာသီ၊ ေမထုန္ရာသီ အစရွိသျဖင့္ ေရတြက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

(၂) ဒုတိယစနစ္ ေနသြားလမ္းႏွင့္ အီေကြတာကိုမူတည္ကာ ႏွစ္အစ သတ္မွတ္ေသာစနစ္ (သို႔) သာယနစနစ္ (သို႔) အေနာက္တိုင္းသံုးစနစ္


အထက္ပါပံုအရ 21.3.2011 ေန႔ မနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ကမၻာ့အီေကြတာႏွင့္ ေနသြားလမ္းေၾကာင္းတို႔ တစ္ထပ္တည္းက်ကာ၊ အီေကြတာေပၚတြင္ အရိပ္မထြက္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းသည္ ထိုေန႔မွစကာ ရာသီခြင္မ်ားကို ေရတြက္ေလသည္။ 

ေနမင္းသည္ မိႆရာသီ (သိုးရုပ္) မွ ေ၀းကြာလြန္းကာ မိန္ရာသီ (အလွ်ားလိုက္ငါး) ေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ အီေကြတာေပၚတည္ေသာ္လည္း နကၡတ္စက္၀န္း ရာသီရုပ္မ်ားမွ ေသြဖည္သည္ကို သတိျပဳႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္၏ ၿဂိဳဟ္ရပ္တို႔ပါ အေရွ႕တိုင္းစနစ္အရ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


အေရွ႕တိုင္းစနစ္အရ တနဂၤေႏြသည္ မိန္ရာသီ ၆ အင္သာ ၂၅ လိတၱာသာ ရွိေသးသည္။ မိႆအစမွ မိန္ ၆ အင္သာ ၂၅ လိတၱာကိုႏႈတ္ပါက ၂၃.၅ အင္သာ(ဒီဂရီ) ရသည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ၂၃.၅ အင္သာမွာ ေယဘူယ်သာျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခ်ိဳးက်ေျပာင္းလဲေနသည္။ ပိုမိုတိက်ေသာ အတိုင္းအတာကို ေနာက္ပို႔စ္တြင္ MOTAA သင္ခန္းစာမ်ားမွ ျပန္ညႊန္းျပန္ေဖၚျပမည္ျဖစ္သည္။

စနစ္ႏွစ္ခုအေပၚ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္

အေနာက္တိုင္းစနစ္သည္ အီေကြတာႏွင့္ ေနသြားလမ္းညွိကာထားေသာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚသို႔လႊမ္းလာမည့္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားခန္႔မွန္းရာတြင္ တိက်ႏိုင္မည္ဟုထင္သည္။ အေရွ႕တိုင္းစနစ္သည္ ရာသီရုပ္မ်ား၊ နကၡတ္မ်ားကို အေျခခံသျဖင့္ နကၡတ္အေဟာ ရာသီအေဟာ စရိုက္သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမည္ဟု ထင္မိပါသည္။

အေဟာေ၀ဆာပံု အေနျဖင့္ အေရွ႕တိုင္းစနစ္မွ ေဟာစာတမ္းတစ္စံုႏွင့္ အေနာက္တိုင္းစနစ္မွ ေဟာစာတမ္းတစ္စံုတို႔ ယွဥ္ထိုးဆံုးျဖတ္ၾကည့္က သိသာမည္ဟုထင္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းစနစ္သည္ စရိုက္သဘာ၀မ်ားကို ဦးစားေပးကာ၊ အေရွ႕တိုင္းစနစ္သည္ အက်ိဳးေပးမ်ားကို ဦးစားေပးသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ စရိုက္သဘာ၀သည္ပင္ အက်ိဳးေပးျဖစ္သလို၊ အက်ိဳးေပးသည္လည္း စရိုက္သဘာ၀ကို ထင္ဟပ္ေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။

အတြင္းတာရာ အျပင္တာရာ

ဓူ၀ံၾကယ္ကို ဗဟိုထားကာ လွည့္ပတ္လွ်က္ရွိေသာ ၾကယ္မ်ားကို တာရာဟုေခၚသည္။ ဓူ၀ံၾကယ္ႏွင့္ နီးစပ္လွ်က္ရွိေသာ ေၾကးမံုတာရာသည္ ဓူ၀ံၾကယ္အား ပတ္ျခံရံပံုကို

" နတ္ဘံုး၀င္းလွ်ံ၊ ၾကယ္ဓူ၀ံလည္း၊ တရံမျပတ္၊ ေၾကးမံုပတ္လွ်က္ " 

ဟူ၍ ေရွးဆရာတို႔ ေရးဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါသည္။

ဓူ၀ံၾကယ္သည္ ၾကယ္တစ္လံုးတည္းမဟုတ္ဘဲ တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး ပတ္ျခာလည္လွ်က္ရွိေသာ ငါးလံုးတြဲၾကယ္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေျမာက္၀န္းရိုးရွိ ထိုဓူ၀ံၾကယ္ကို ပတ္လွ်က္ရွိေသာ ၾကယ္စုကိုးခုရွိသည္။ ၄င္းကို အတြင္းတာရာကိုးပါးဟု ေခၚသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
(၁) က်ီးတာရာ
(၂) ဟသၤာတာရာ
(၃) ပုဇြန္တာရာ
(၄) ခ်ိန္တာရာ
(၅) ဆံက်င္တာရာ
(၆) တံငါတာရာ
(၇) ဆင္တာရာ
(၈) ျမင္းတာရာ
(၉) ဗ်ိဳင္းတာရာ တို႔ျဖစ္သည္။

ေရွးမူအရ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း နကၡတ္စက္၀န္းမွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။

အထက္ပါပံုကို ျပန္လည္ စီေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္း တာရာမ်ား၏ တည္ရာနယ္နိမိတ္ကိုရ၏။

ပံုေဖၚယူထားမႈမွာ အေနာက္တိုင္းပံုေဖၚမႈႏွင့္ ကြဲျပားသျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အနီးစပ္ဆံုး ယူဆထားပါသည္။ ပုဇြန္တာရာမွာ ကရကဋ္ရာသီပံု ပုဇြန္လံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းဟုတ္မဟုတ္ တိက်စြာ မသိရပါ။ မွန္းဆေဖၚျပပါသည္။


ရာသီရုပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ ရာသီရုပ္မ်ားမွာ မွတ္သားရလြယ္သျဖင့္ တာရာမ်ားကို ရာသီရုပ္မ်ားမွ ေျမာက္ဘက္ယြန္းယြန္းဆီသို႔ ၾကည့္ကာ ပံုေဖၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။